Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

3D-skrivare och 3D-bilder: Ny teknik med juridiska utmaningar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "3D-skrivare och 3D-bilder: Ny teknik med juridiska utmaningar"— Presentationens avskrift:

1 3D-skrivare och 3D-bilder: Ny teknik med juridiska utmaningar
Sebastian K.T.S. Wärmländer, Tekn. Dr. Avdelningen för affärsrätt, Linköping universitet

2 3D-skrivare skriver ut föremål i olika material såsom papper, plast, metall och tyg. Förlagan är alltid en 3D-bild.

3 Enligt Karl Marx bestäms samhällsutvecklingen av produktionsfaktorerna
Enligt Karl Marx bestäms samhällsutvecklingen av produktionsfaktorerna. 3D-skrivare har potentialen att förändra hur våra varor produceras. 3D-skrivare utvecklades för att billigt kunna framställa enstaka prototyper: - De blir inte effektivare med större volymer. - De bygger på additiv tillverkning, vilket minimerar materialåtgången. - De möjliggör lokal produktion, vilket minimerar transporter.

4 3D-skrivare kan också användas för att tillverka olagliga föremål...

5 Var får man tag på 3D-bilder?

6 Vilka regler (för t.ex. fildelning) gäller angående 3D-bilder av föremål som är skyddade av/som: Patent? Upphovsrätt? Varumärke? Mönsterskydd? Databas/katalogskydd?

7 3D-bilder kan ritas i ett CAD-program (ny bild).
3D-kan också skapas genom inskanning av ett existerande föremål (kopia/avbildning). 3D-skanning kan ske genom olika tekniker (röntgen, laser, radar, ultraljud). Den industriella 3D-skanningen utvecklades för att underlätta ”reverse-engineering”.

8 Upphovsrätt och avbildningar – hur har skyddet växt fram?

9 1914 års betänkande till 1919 års lag om fotografiska bilder: …fotografen upptager ”sina bilder från naturen genom ett bundet, uteslutande av optiska och kemiska lagar betingat förfarande”, varigenom den fotografiska bilden får anses tillkommen ”utan någon den konstnärliga fantasiens förmedling”.

10 I Painer-målet (C-145/10) konstaterade EU-domstolen att upphovsmannen (fotografen) i samband med förberedelserna kan välja iscensättning, vilken pose den fotograferade personen ska inta och belysning. När fotot sedan tas kan han välja centrering, fotovinkel och även skapad atmosfär. Vid framkallningen kan han välja mellan olika framkallningstekniker eller använda sig av datorprogram. På detta vis kan upphovsmannen sätta sin personliga prägel på det skapade verket (domskäl 91).

11

12 In Meshwerks vs. Toyota, the US Court of Appeals (10th c.) held that:
”Meshwerks' digital wire-frame computer models depict Toyota's vehicles without any individualizing features: they are untouched by a digital paintbrush; they are not depicted in front of a palm tree, whizzing down the open road, or climbing up a mountainside. Put another way, Meshwerks' models depict nothing more than unadorned Toyota vehicles - the car as car.”

13 Dagens fotobildskydd i URL
49 a § Den som har framställt en fotografisk bild har uteslutande rätt att framställa exemplar av bilden och göra den tillgänglig för allmänheten. Rätten gäller oavsett om bilden används i ursprungligt eller ändrat skick och oavsett vilken teknik som utnyttjas. Med fotografisk bild avses även en bild som har framställts genom ett förfarande som är jämförligt med fotografi. Rätten enligt första stycket gäller till dess femtio år har förflutit efter det år då bilden framställdes.

14 Omfattar fotobildskyddet 3D-bilder skapade med icke-fotografiska tekniker?

15 3D-skrivare kan användas för att tillverka skräddarsydda implantat och proteser.
Vad har en privatperson för rättigheter till 3D-bilder av sina egna kroppsdelar?

16 Kan 3D-bilder skyddas som databaser, t. ex enligt EU:s databasdirektiv
Kan 3D-bilder skyddas som databaser, t.ex enligt EU:s databasdirektiv? ”Medlemsstaterna ska tillerkänna framställaren av en databas som utvisar att det har förekommit en kvalitativ eller kvantitativ väsentlig investering i antingen anskaffning, granskning eller presentation av innehållet en rätt att förhindra utdrag och/eller återanvändning av hela eller en kvalitativt eller kvantitativt väsentlig del av databasens innehåll”.

17 De databaser som enligt direktivet förtjänar skydd består av: (i) en systematisk eller metodisk samling av (ii) verk eller annat självständigt material vari de olika delarna är (iii) tillgängliga var för sig.

18 x y z

19 The End


Ladda ner ppt "3D-skrivare och 3D-bilder: Ny teknik med juridiska utmaningar"

Liknande presentationer


Google-annonser