Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rullbackarna Vattentäkt Samråd med allmänheten 2013-08-23 Mötet är ett samråd om miljökonsekvenser och omgivningspåverkan av en vattentäkt vid Rullbackarna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rullbackarna Vattentäkt Samråd med allmänheten 2013-08-23 Mötet är ett samråd om miljökonsekvenser och omgivningspåverkan av en vattentäkt vid Rullbackarna."— Presentationens avskrift:

1 Rullbackarna Vattentäkt Samråd med allmänheten 2013-08-23 Mötet är ett samråd om miljökonsekvenser och omgivningspåverkan av en vattentäkt vid Rullbackarna. Vi informerar – därefter fritt fram för synpunkter och tankar kring projektet. Ansvarig:Borgholm Energi - VA, Jörgen Ljungholm Sakkunnig:Daniel Glatz, Hifab AB

2 Rullbackarna – kort platsbeskrivning: var, topografi, geologi, områdesförhållanden, skyddsintressen. Lokaliseringsalternativ – varför Rullbackarna? Miljökonsekvenser Samlad bedömning Synpunkter från allmänheten Presentation - översikt Rullbackarna vattentäkt

3 Fråga gärna! Speciellt om det är något av presentationen som är oklart eller som du inte förstår. Spara frågan till efter presentationen om det är något du vill diskutera. Frågor under presentationen Rullbackarna vattentäkt

4 Mest skog - ekoparken Åsrygg i nordost Kärr i södra delen Klinten i väst och sydväst Ingen bebyggelse Var? Rullbackarna vattentäkt

5 Mest skog - ekopark Åsrygg i nordost Kärr i södra delen Klinten i väst och sydväst Ingen bebyggelse

6 Rullbackarna vattentäkt

7

8

9 Skyddade områden (statliga intressen)

10 Rullbackarna vattentäkt Lokaliseringsalternativ Vattenförekomster enligt vattenmyndigheten Övriga identifierade vattenresurser

11 Nollalternativet – ingen vattentäkt Alternativ 1 – vattentäkt vid Rullbackarna Alternativ 2 – vattentäkt på annan plats, Borgåsen Miljökonsekvensbeskrivning, MKB alternativ Rullbackarna vattentäkt

12 Miljökonsekvensbeskrivning, MKB - påverkan på grundvatten

13 Rullbackarna vattentäkt Miljökonsekvensbeskrivning, MKB - påverkan på ytvatten

14 Hushållning med vattenresurser: god hushållning Kulturvärden – främst järnåldersbebyggelsen: liten risk för påverkan (överföringsledningen prövas separat). Växt och djurliv: viss påverkan kan bli i grundvattnets utströmningsområden, våtmarker, vid Trankärren och öster om klinten vid Hagskog Rullbackarna vattentäkt Miljökonsekvensbeskrivning, MKB - påverkan

15 Natura2000: liten risk för betydande påverkan Landskapsbild: obetydlig påverkan Näringsliv och turism: Positivt med förbättrad vattenförsörjning. En grundförutsättning för utveckling av turism. Rullbackarna vattentäkt Miljökonsekvensbeskrivning, MKB - påverkan

16 Människors hälsa och säkerhet: Bra med säkrare vattenförsörjning. Friluftsliv: Friluftsliv, som är ett riksintresse, påverkas inte nämnvärt. Miljökvalitetsnormer Liten risk för påverkan. (Vattenförekomster, enligt vattenmyndigheten, får inte påverkas negativt med avseende på kvantitet och kvalitet.) Rullbackarna vattentäkt Miljökonsekvensbeskrivning, MKB - påverkan

17 Främst konflikt med fornborgarna som finns norr och söder om vattentäktsområdet Möjlighet att använda vatten från Hornsjön för infiltration. Naturvärden finns i våtmarkerna på ömse sidor om åsen. Rullbackarna vattentäkt Miljökonsekvensbeskrivning, MKB - konsekvenser vid alternativ lokalisering, Borgåsen

18 Klimatstudie utförd av länsstyrelsen Kalmar län: Total avrinning minskar 10-20% Ökad avdunstning – mest på sommaren Ökad nederbörd – på vintern Påverkan på grundvattenbildningen vid Rullbackarna: svårbedömt, men grundvattenbildningen sker mest på vintern, dvs minskningen borde inte vara så betydande som 10-20%. Rullbackarna vattentäkt Framtida klimatförändring! Vad händer vid Rullbackarna?

19 Uttag av grundvatten leder till sänkt grundvattennivå och minskad avrinning i diken i området. Ingen betydande påverkan på ekosystemen, men artsammansättningen i våtmarksområden kan ev. påverkas av längre torrperioder. God hushållning med vattenresurser. Liten risk för negativ påverkan på miljökvalitetsnorm. Positivt för turism och näringsliv med förbättrad vattenförsörjning. Rullbackarna vattentäkt Samlad bedömning av miljökonsekvenser vid Rullbackarna

20 ? Rullbackarna vattentäkt Frågor och synpunkter?


Ladda ner ppt "Rullbackarna Vattentäkt Samråd med allmänheten 2013-08-23 Mötet är ett samråd om miljökonsekvenser och omgivningspåverkan av en vattentäkt vid Rullbackarna."

Liknande presentationer


Google-annonser