Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Äldres hälsa och ohälsa

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Äldres hälsa och ohälsa"— Presentationens avskrift:

1 Äldres hälsa och ohälsa
Maria Johansson 2013

2 Innehåll: Ett par definitioner Ädel-reformen
Kort om ålder och åldrandet ”5 geriatric giants” Äldre och multisjuklighet

3 Ett par definitioner Gerontologi Geriatrik Tvärvetenskaplig forskning
Gerontolog = forskare Geriatrik geros = att bli gammal iatros = läkare Läran om åldrandets sjukdomar handlar om åldrandets sjukdomar/tillstånd och funktionsnedsättningar Geriatriker = läkare med specialistkompetens

4 Geriatrik I Sverige 1992 till geriatrik en ”ung” specialitet
1969 långvårdsmedicin, ändrat 1992 till geriatrik

5 En geriatrisk klinik kan innefatta:
Demensutredningar Akut geriatrik Rehabilitering Inkontinensmottagning Osteoporosmottagning Kvalificerad hemsjukvård Palliativ vård i hemmet

6 Ädel-reformen Ädel-reformen 1992 MAS Biståndsbedömare
Ansvaret för de äldres långtidsvård övergick från landstingen till kommunerna … … så även kostnadsansvaret … Korttidsavdelningar Särskilt boende – ordinärt boende MAS Biståndsbedömare

7 På äldreboenden – HSL och SoL
Äldre vårdas utifrån: HSL – Hälso- och sjukvårdslagen SoL – Socialtjänstlagen På äldreboenden – HSL och SoL Sjukvårdande insatser enl. HSL Social omsorg enl. SoL

8 Kort om ålder och åldrandet
Hur gammal kan man bli? Medellivslängd? När är man äldre? WHO: yngre-äldre år äldre-äldre 80 år och uppåt

9 4 typer av ålder Kronologisk ålder Biologisk ålder antal år
Fysiologisk funktionsförmåga/status Fysiologiska processer / funktion / kapacitet hos kroppens organ och organsystem Ex kondition

10 Psykologisk ålder Social ålder
Ex. anpassningsförmåga i relation till krav från omgivningen eller kroppen Ex. personlighet, minne, inlärning och intelligens Social ålder Hur individen i olika åldrar fungerar inom olika system i samhället (arbetsliv, familjeliv etc.) Anpassning till förändrade sociala roller

11 Blir vi äldre och friskare?
…. eller är gamla och sjuka längre tid… …. eller handlar det om: ”compression of morbidity” Invalidiserande effekten av sjukdom kommer allt senare i livet, mer koncentrerad period

12 Medellivslängden ökar
Fler äldre ”överlevare” – sjukvården allt bättre på att behandla akuta och kroniska sjukdomar

13 Kännetecken på sjukdom
Snabba förändringar tyder på sjukdom Orsakade av både inre och yttre faktorer tex. rökning eller hårt arbete Är inte universella Går ofta att behandla Kan gå tillbaka, avstanna eller fortskrida Kännetecken på åldersförändringar Långsam process Kommer inifrån, förändringar är inte orsakade av yttre faktorer Är universella dvs. drabbar alla Går inte att behandla eller återställa Medför försämrad funktionsförmåga 

14 Ibland talar man om… Den tredje åldern Den fjärde åldern
Tiden efter pensioneringen när man klarar sig själv och är huvudsakligen frisk Den fjärde åldern Tiden efter det, när sjukdomar och funktionsnedsättningar gör att man är beroende av hjälp

15 Sannolikheten för en 72-åring att bli 90 år var … (Yates m.fl 2008)
54 % om ingen: Rökning Diabetes Fetma Hypertension Stillasittande livsstil 4 % om alla fem riskfaktorerna fanns

16 The 5 Geriatric giants Instability (instabilitet / fall)
Immobility (immobilitet, svårt röra sig) Incontinence (svårt hålla urin) Impaired cognition (nedsatt mental förmåga/ konfusion) Iatrogent tillstånd (tillstånd orsakat av sjukvården) Infection (infektioner) Trycksår

17 Instabilitet / fall Ca 30 % av hemmaboende 65 år och äldre faller varje år Olyckshändelse är 5:e vanligaste dödsorsaken bland äldre och 2/3 av dessa är fall

18 Immobilitet (svårt att röra sig) 90 % av personer 75 år och äldre har nedsättning av rörelseförmågan
Åldersförändringar t.ex. Stelare leder Brosk, ledband och senor. Postural kontroll Nedsatt proprioception Minskad muskeltonus Försvagade reflexer Sjukdom t.ex. Artros Reumatoid artrit Osteoporos Stroke Parkinsons sjukdom Läkta skador

19 Inkontinens (ofrivilligt urinläckage)
Vanligt, en folksjukdom Mindre än hälften söker hjälp Akut – ex vid uvi Kronisk - ex: Ansträngningsinkontinens Försvagning i bäckenbottens muskulatur Trängningsinkontinens Täta och plötsliga trängningar M.fl.

20 Impaired cognition Nedsatt mental förmåga The 3D:s: Psykomotorik
Minnessvårigheter The 3D:s: Depression Demens Delirium

21 Iatrogent tillstånd (tillstånd orsakat av sjukvården)
Besvär/ skador/ tillstånd uppkomna i samband med vård och behandling, t.ex. Läkemedelsbiverkningar Sjukhusinfektioner (resistenta bakteriestammar) Felbehandlingar

22 Infektioner Förändringar i immunsystemet Sämre reservkapacitet Skörare
Mer disponerade för infektioner och cancer Sämre reservkapacitet Skörare Vanligt hos äldre: pneumoni, uvi Vid oklar feber tänk på; uvi, pneumoni, trombos, sårinfektion

23 Trycksår = dekubitus Kroniska sår: Trycksår: Äldre känsligare, t.ex.:
Ben- och fotsår Trycksår Trycksår: Försämrad blodtillförsel ger syre- och näringsbrist Äldre känsligare, t.ex.: förnyelse av celler i huden går långsamt Läderhuden förtunnas – sämre skydd för blodkärl Kapillärtätheten avtar

24 Äldre och multisjuklighet
Olika definitioner, t.ex.: En äldre patient med omfattande och återkommande behov av akuta och långvariga sjukvårdsinsatser En äldre patient med ett flertal olika sjukdomar som försvårar tolkning av symtom och att ge behandling Två svenska studier : 4 – 7 % av alla över 75 år var multisjuka Antalet multisjuka äldre kommer att öka pga: Ökad överlevnad Bättre kontroll och behandling av kroniska sjukdomar Ökning av antalet äldre-äldre personer

25 Många äldre personer har:
Sjukdom och förändringar från tidigare år Reducerad organfunktion Nedsatt motståndskraft Vanliga sjukdomstillstånd hos äldre Hjärt- kärlsjukdom Degenerativ sjukdom - funktionen nedsätts/upphör i celler eller organ. Ex. demenssjukdomar, Parkinsons sjukdom Cancer i organ och/eller vävnader Autoimmun sjukdom - det egna immunförsvaret felaktigt angriper kroppens egna vävnad ex. reumatoid artrit Artros i synovialleder

26 Sjukdomssymtom kan vara annorlunda
Avsaknad av specifika symtom t.ex. Frånvaro av hosta vid pneumoni Försvagad temperatur vid infektionssjukdom Frånvaro av smärta vid hjärtinfarkt Atypisk sjukdomspresentation t.ex. Akut konfusion som enda symtom på hjärtinfarkt eller pneumoni Kraftlöshet som enda symtom vid hjärtsvikt

27 Vanliga komplikationer efter sjukdom
Dehydrering Trycksår Infektioner Läkemedelsbiverkning Förstoppning Näringsproblem Urininkontinens / urinretention

28 Rehabilitering Rehabilitering = fysisk träning = sjukgymnastik?
WHO: ”every measure aimed at reducing effects of disabling and handicapping circumstances as well as integrating the patient socially” Vad kan detta innebära?


Ladda ner ppt "Äldres hälsa och ohälsa"

Liknande presentationer


Google-annonser