Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälsa i Miljömålen? Hälsofrågor, en självklar del av miljöarbetet? Området hälsa i den fördjupade utvärderingen av de svenska miljömålen 2007.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälsa i Miljömålen? Hälsofrågor, en självklar del av miljöarbetet? Området hälsa i den fördjupade utvärderingen av de svenska miljömålen 2007."— Presentationens avskrift:

1 Hälsa i Miljömålen? Hälsofrågor, en självklar del av miljöarbetet? Området hälsa i den fördjupade utvärderingen av de svenska miljömålen 2007

2 Tre övergripande frågor Kulturmiljön Hälsofrågor Fysisk planering och hushållning med mark och vatten samt byggnader

3 Hälsoeffekter orsakade av miljöfaktorer 14 000 dödsfall per år kan hänföras till miljöfaktorer som kan påverkas av samhället 138 000 svenskar har en försämrad livskvalitet orsakad av olika miljöfaktorer Ca 500 000 fall av nedsatt aktivitet eller besvär kan relateras till olika miljöfaktorer

4 Miljöfaktorer som påverkar människors hälsa Upplevelsevärden Luftföroreningar Kemiska ämnen Strålning Buller Dricksvatten Inomhusmiljö

5 MiljömålUpplevelse värden Luftföro- reningar Kemiska ämnen StrålningBullerDricks- vatten Inomhus- miljö Begränsad klimatpåverkan xxxxxx Frisk luftxxxxx Bara naturlig försurning xxxx Giftfri miljöxxxxxx Skyddande ozonskikt xx Säker strålmiljöxxxxx Ingen övergödning xxxx Levande sjöar och vattendrag xxxxx Grundvatten av god kvalitet xxxx Hav i balans samt levande kust och hav xxxxx Myllrande våtmarker x Levande skogarxxxx Ett rikt odlingslandskap xxxxx Storslagen fjällmiljö xxx God bebyggd miljö xxxxxxx Ett rikt växt- och djurliv x

6 Hälsofrågor saknas i miljöarbetet Bristande kunskap om sambanden mellan miljömålen och hälsopåverkan Bristande tvärsektoriellt samarbete Hälsofrågorna vägs inte in i samhällsplaneringen i tillräckligt stor utsträckning

7 Hälsa i miljömålen Hälsa och hälsorelaterad miljöövervakning hand i hand

8 Hälsorelaterad miljöövervakning Långsiktigt övervaka miljöfaktorer i den omgivande miljön som kan påverka människors hälsa Igår, Idag, Imorgon Nationellt, regionalt, lokalt

9 Detta har gjorts Miljöhälsorapporter Metodutveckling Emissionsdatabas Tidsserier Indikatorer

10 Länsprogram för miljöövervakning 2009-2014 I Skåne Miljömål – Miljöövervakning Inte allt men det som Naturvårdsverket bekostar Budget 1,4 miljoner per år Utöver detta metodutvecklingsprojekt

11 Kommunal hälsorelaterad miljöövervakning Badvattenprovtagning 15 kommuner Radonmätningar 9 kommuner Bakgrundsstrålning 5 kommuner Bullermätningar 3 kommuner Hälsorelaterade enkäter 3 kommuner Dricksvattenprovtagning 2 kommuner Besöksräkningar naturområden 1st Även inom luft, grundvatten och gifter

12 Regional hälsorelaterad miljöövervakning Luft Buller Grönområden Metodhandbok om Barns fysiska hälsa

13 Utvecklingsmöjligheter Bättre nu än tidigare Mer samordnat Lättare att hitta Används mer som underlag


Ladda ner ppt "Hälsa i Miljömålen? Hälsofrågor, en självklar del av miljöarbetet? Området hälsa i den fördjupade utvärderingen av de svenska miljömålen 2007."

Liknande presentationer


Google-annonser