Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför talböcker? Ingrid Källström Varför talböcker?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför talböcker? Ingrid Källström Varför talböcker?"— Presentationens avskrift:

1

2 Varför talböcker? Ingrid Källström Varför talböcker?

3 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948)
Artikel 19. var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och ideér med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser. Varför talböcker?

4 Bibliotekslag (2013:801) Gäller från 1 januari 2014 2015-03-19
Varför talböcker?

5 Ändamål 2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för de demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamheten ska finnas tillgänglig för alla Varför talböcker?

6 Prioriterade grupper 4 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättningar, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information Varför talböcker?

7 Skollagen (2010:800) 36 § Elever i grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan ska ha till gång till ett skolbibliotek. Varför talböcker?

8 FN:s konvention om barnets rättigheter (1989)
Artikel 3. Barnets bästa i främsta rummet Artikel 12. Barnets rätt att få uttrycka sina åsikter Artikel 17. Barnets rätt till barnlitteratur och information Artikel 23. Barn med funktionsnedsättningar har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv Varför talböcker?

9 Amy Segerstedt 1835-1928 Lärare, folkbildare Tysta skolan
Föreningen bildskrift Lånebibliotek år 1892 TPB, MTM Amy-priset Varför talböcker?

10 MTM – våra uppdrag och tjänster
Varför talböcker?

11 MTM:s vision Ett samhälle där alla medier är tillgängliga 2015-03-19
Varför talböcker?

12 Varför talböcker?

13 Strategier och policys
MTM:s barn- och ungdomsstrategi MTM:s policy för språklig mångfald MTM:s taktila strategi Varför talböcker?

14 Barn – och ungdomsstrategi
Barnperspektiv Barnens perspektiv Varför talböcker?

15 Funktionsnedsättningar som kan ge läsnedsättningar
läs- och skrivsvårigheter/dyslexi synnedsättning rörelsehinder utvecklingsstörning kognitiva funktionsnedsättningar, autism, adhd mm tillfällig läsnedsättning på grund av sjukdom eller skada Varför talböcker?

16 Vad är en talbok? Talbok – görs enligt ett undantag i upphovsrätten för personer med funktionsnedsättningar som gör att de har svårt att läsa tryckt text Ljudbok – kan alla - köpa avtal med upphovsrättsinnehavarna Varför talböcker?

17 17 § - undantag från upphovsrätten
17 § upphovsrättslagen reglerar framställning och användning av anpassade medier för personer med funktionshinder som behöver detta för att kunna ta del av verket, det vill säga personer med läsnedsättning. Varför talböcker?

18 www.mtm.se www.legimus.se
Varför talböcker?

19 Äppelhylla Varför talböcker?

20 Äppelhylla En metod för bibliotek att arbeta gentemot barn med läsnedsättning Skapa en medvetenhet Läsglädje Varför talböcker?

21 Tack ingrid.kallstrom@mtm.se www.mtm.se
Därför talböcker! Tack


Ladda ner ppt "Varför talböcker? Ingrid Källström Varför talböcker?"

Liknande presentationer


Google-annonser