Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Karolinska Institutet Utbildning steg 1 Inköp & upphandlingsenheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Karolinska Institutet Utbildning steg 1 Inköp & upphandlingsenheten."— Presentationens avskrift:

1 Karolinska Institutet Utbildning steg 1 Inköp & upphandlingsenheten

2 Inledning  Grundläggande regler  Ett steg i taget  Säkrare i er roll – bättre stöd för kärnverksamheten  Dialog med Inköps- och upphandlingsenheten

3 AGENDA  13.00Inledning  13.20Introduktion till offentlig upphandling  13.40Inköpsprocessen  14.00Kaffe  14.15Ramavtal  14.45Direktupphandling  15.15Fakturahantering  15.30Bensträckare  15.40Frågor & Praktikfall  16.30Slut

4 Introduktion Offentlig Upphandling  Varför offentlig upphandling?  Uppsöka marknad  Skapa konkurrens  Bäst produkt till bäst pris  Avgränsa behovet  Tänka efter före  Effektivitet

5 Introduktion Offentlig Upphandling  ”Många bäckar små”  EU – 3600/22 500 Mdr SEK = 16 %  S – 500/3500 Mdr SEK = 14 %

6 Introduktion Offentlig Upphandling  Lagar, förordningar, EU-direktiv och EU-förordningar  Lagen om offentlig upphandling (LOU) SFS 2007:1091  Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) SFS 2007:1092  Lagen om offentlighet och sekretess SFS 2009:400  Offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster 2004/18/EG  Ändring av rådets direktiv vad gäller effektivare förfaranden för prövning av offentlig upphandling 2007/66/EG

7 Introduktion Offentlig Upphandling  Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)  När ska lagen tillämpas?  Aktuellt upphandlingsförfarande?  Process  Överprövning  Upphandlingsskadeavgift

8 Introduktion Offentlig Upphandling  När ska lagen tillämpas?  Statliga myndigheter, kommuner, landsting, offentligt styrda organ  Tilldelning av kontrakt  Tröskelvärden

9 Introduktion till Offentlig upphandling Kontraktsvärde Upphandlingsform  Öppet förfarande  Selektivt förfarande  Förhandlat förfarande  Konkurrenspräglad dialog 1 233 401 kr  Förenklat förfarande  Urvalsförfarande  Konkurrenspräglad dialog 284 631 kr  Direktupphandling

10 Introduktion Offentlig Upphandling  Vilket upphandlingsförfarande ska tillämpas?  Kontraktets värde  Föremål för upphandling  Marknaden

11 Introduktion Offentlig Upphandling  Process  Annonsering  Tidsfrister  Kommunikation, information, dokumentation  Kontroll av leverantörers lämplighet  Tilldelning av kontrakt  Avtalsspärr

12 Introduktion till Offentlig upphandling Grundläggande principer  Öppenhet/transparens  Likabehandling  Proportionalitet  Ickediskriminering  Ömsesidigt erkännande

13 Introduktion Offentlig Upphandling  Överprövning  På talan av leverantör  Överprövning av upphandling  Överprövning av avtals giltighet

14 Introduktion Offentlig Upphandling  Upphandlingsskadeavgift  På talan av tillsynsmyndigheten  Upp till 10 000 000 SEK  Max 10% av kontraktsvärdet

15 Inköpsprocessen  Behovsinventering och marknadsundersökning  Val av upphandlingsförfarande  Förfrågningsunderlag (vad ingår?)  Annonsering  Lämnande av anbud  Prövning och utvärdering  Tilldelningsbeslut  Avtalsspärr  Avtalstecknande

16 Inköpsprocessen  Förfrågningsunderlag  en skidpjäxa  storlek 42  varm  inte åkt så mycket sista åren  runt tretusen eller så  julklapp

17 Inköpsprocessen  Förfrågningsunderlag  pjäxan skall vara tillverkad för liftburen utförsåkning  skall vara tvådelat med fyra spännen  skall passa fot som är 27 cm lång, 9 cm bred och med normalt fotvalv  pjäxans innersko bör erbjuda gott hälgrepp med bibehållet blodflöde i skidåkarens fot  pjäxans innertemperatur vid bruk och omgivande temp om -10 grader celsius bör ej understiga +20 grader celsius  Sulans mått och skalets konstruktion skall uppfylla ISO 2006:234  pjäxan bör levereras senast den 20 december 2012 till Nobels väg 5 i Solna  pjäxan skall levereras senast 24 december 2012 till Nobels väg 5 i Solna  listpris med eventuella rabatter skall redovisas i anbud

18  Ramavtal enligt LOU  2:a konkurrensutsättning. Exempel

19 Kap 5 Ramavtal  Avtal i syfte att fastställa villkoren för senare tilldelning  Högsta värde för samtliga kontrakt under avtalstiden  Max 4 år om ej särskilda skäl finns  1 eller flera leverantörer ( 3 stycken över tröskelvärdet)  Med 1 leverantör sker tilldelning ”strikt” enligt avtalet. Visst samråd får ske. Rangordning eller annat sätt.  2:a konkurrensutsättning, samråd, tidsfrist, sekretess, tilldelningskriterier  Inköpscentraler – statlig inköpssamordning. – avropa.se

20 EU direktivet  EU-direktivet stipulerar att en myndighet inte kan utnyttja reglerna för ramavtal på ett felaktigt sätt så att konkurrens förhindras, begränsas eller snedvrids. Konsekvenserna av ett ramavtal måste analyseras så att en fungerande och lämplig lösning uppnås

21 Ramavtal med en leverantör  Skriftligt samråd kan ske men inte ny förhandling.  Precisering av villkor – pris på grund av pris- eller valutaklausul  Förtydligande av innehåll –ex hur en tjänst skall utföras.  Tidigare lämnade uppgifter får ej ändras men kan konkretiseras via samrådet

22 Ramavtal med flera leverantörer  Tilldelning av kontrakt genom: 1. Rangordning: alla villkor är fastlagda i ramavtalet. (samråd) 2. Förnyad konkurrensutsättning: alla villkor är inte fastställda 3. Fördelningsnyckel:

23 Vid förnyad konkurrensutsättning ska upphandlande myndighet  Skriftligt samråda med godkända leverantörer  Ge tillräcklig tidsfrist för att inkomma med anbud  Inte öppna anbud innan svarstiden löpt ut  Tilldela kontrakt/avrop till bästa anbudet enligt tilldelningskriterier angivna i ramavtalet

24 Statliga Ramavtal  Statliga Ramavtal skall användas.  Ramvatal med 1 Geografisk leverantör – Kaffemaskin-SelectaKaffemaskin-Selecta  Ramvatal med 1 leverantör – Glasögon-SynsamGlasögon-Synsam  Ramavtal med fler leverantörer i rangordning - Dokumentskåp börja med nr 1 börja med nr 1  Ramavtal med fler leverantörer och 2:a konkurrensutsättning

25 SKT09SKT09 –Skrivare, kopiatorer och tjänster Förnyad konkurrensutsättning  Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.  Dokument Dokument  Stöd  Blanketter och Mallar  Avropsrutin

26 Avropsrutin - ÖVERSIKTÖVERSIKT  Upprätta avropsförfrågan enligt Ramavtalet  Skicka avropsförfrågan till samtliga antagna ramavtalsleverantörer.  Svar på avropsförfrågan från leverantören  Utvärdering av avropssvar  Genomförande av eventuell provleverans  Fatta tilldelningsbeslut  Kommunicera tilldelningsinformation  Teckna avrops-/leveransavtal.  Beställning (vid vissa leveransavtal), leverans, fakturering, betalning.

27 Direktupphandling  Vad är direktupphandling?  Upphandling utan krav på annonsering och anbud i viss form

28 Direktupphandling  När är direktupphandling möjlig?  Under beloppsgränsen 284 000 SEK  Synnerliga skäl  Ej lämpligt begära in anbud p.g.a. kompletterande leveranser tekniska eller konstnärliga skäl ensamrätt synnerlig brådska

29 Direktupphandling  Exempel på otillåtna direktupphandlingar  påstående att kontrakt ej omfattas av upphandlingsskyldighet  uppdelning av inköp  väsentliga förändringar av kontrakt  avrop från ramavtal som UM ursprungligen ej part i  domstolstrots  UM anser sig inte ha upphandlingsskyldighet

30 Direktupphandling  Exempel på otillåtna direktupphandlingar  felaktigt åberopande av ensamrätt  felaktigt åberopande av tekniska skäl  felaktigt åberopande av konstnärliga skäl  felaktigt åberopande av synnerlig brådska  felaktigt åberopande av synnerliga skäl

31 Inköp av upphandlad leverantör

32 Fakturahanteringen Behov av inköp uppstår Kontakt med leverantör tas Leverantören är upphandlad och all viktig info för fakturering angavs vid avtalsskrivning

33 Fakturan scannas och går som den ska i Contempus. ZZ-referensen styr den rätt Godkännare konterar och skickar för attest Attestant attesterar

34 Fakturan skickas för bokföring och betalas på förfallodag från vårt ekonomisystem Agresso

35 Inköp av icke upphandlad leverantör/ inköp på stan

36 Behov av inköp uppstår Kontakt med leverantör tas Leverantören är inte upphandlad. Ingen info gällande fakturering finns

37 Fakturan scannas in, referens saknas, fel betalningsvillkor mm Fakturan hittar inte rätt institution, hamnar i ZZ- företaget. ( oidentifierade fakturor) Ekonom centralt måste kontakta leverantör för mer info

38 Ekonom centralt skickar fakturan till ekonom på institution Leverantör finns inte i vårt register, måste läggas upp centralt. Fakturan skickas manuellt till godkännare när leverantören finns

39 Samma procedur som tidigare, den godkänns/attesteras och bokförs Denna process leder till längre handläggningstid, fler medarbetare blir inblandade på en och samma faktura.

40 VIKTIGT !!! Vår faktura adress Karolinska Institutet Fakturor Box 23 109 104 35 Stockholm Referens måste ALLTID finnas på fakturan ZZ XX XXXXXX Att upplysa leverantören att Karolinska Institutet har 30 dagars betalningsvillkor Att kontrollera att leverantören har F-skatt.

41 Dagens innehåll:  Kort om offentlig upphandling  Inköpsprocessen  Ramavtal  Direktupphandling  Fakturahantering

42  Börja i tid – framförhållning  Fråga och stäm av med Inköps- och upphandlingsenheten  Sunt förnuft räcker långt TACK!


Ladda ner ppt "Karolinska Institutet Utbildning steg 1 Inköp & upphandlingsenheten."

Liknande presentationer


Google-annonser