Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Suomen Kiinteistöliitto ry Fördelning av underhållsansvaret mellan aktieägare och bolag Kristel Pynnönen, jurist Finlands Fastighetsförbund rf.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Suomen Kiinteistöliitto ry Fördelning av underhållsansvaret mellan aktieägare och bolag Kristel Pynnönen, jurist Finlands Fastighetsförbund rf."— Presentationens avskrift:

1 © Suomen Kiinteistöliitto ry Fördelning av underhållsansvaret mellan aktieägare och bolag Kristel Pynnönen, jurist Finlands Fastighetsförbund rf

2 Vem ansvarar för underhållet?  I bolagsordningen kan föreskrivas om ansvarsfördelningen mellan aktieägarna och bolaget  Förflyttning av ansvaret  2/3 kvalificerad majoritet + likställighetsprincipen  Om det inte föreskrivs om ansvarsfördelningen i bolagsordningen tillämpas bestämmelserna i 4 kapitlet  OBS! Skadeståndsskyldighet värderas skilt

3 Vem ansvarar för underhållet?  Bolaget ansvarar för den del av underhållet som inte ankommer på aktieägarna  De utrymmen som förblir i bolagets besittning  Trappuppgångar, förråd, gemensamt bastu- och våtutrymmen

4 Bolagets underhållsansvar (4:2)  Konstruktioner, isolering, grundläggande system  som bolaget förverkligar  påtagit sig ansvaret för  förutsätter uttryckligt godkännande  enbart godkännande av ändringsarbete räcker inte  Även då delägarna genomfört dessa, då de jämställs med bolagets förverkligade eller de bolaget godkänt på sitt ansvar  Exempelvis vattenspärren  Grundläggande system - exempelvis; telefonnät, varmvattensberedare, golvvärme

5 Bolagets underhållsansvar  Konstruktioner  Isolering  Värme-, ljud- och vattenisolering  Bolagets ansvar  Wc stolen  Kranar, som bolaget installerat, eller aktieägarens då de kan jämställas med de bolaget installerat  Sk. guld kranar

6 Aktieägares underhållsansvar  Skall underhålla sin aktielägenhet invändigt  Lägenhetens invändiga anordningar som inte utgör en beståndsdel av ett grundläggande system  Ytor  exempelvis; parkett, tapet, bastuugn, spis, spisfläkt

7 Balkong (1:3 och 4:2)  Till en aktielägenhet hör även en sådan balkong som nås endast via aktielägenheten  Bolagets underhållsansvar  Balkongens konstruktioner (vattenspärr) och utsida  Aktieägares underhållsansvar  OBS! Avlägsnande av snö, vatten och skräp

8 Bolagets underhållsansvar (4:2)  Aktielägenheten invändigt, om den skadats pga.  fel i konstruktionen  fel i en sådan annan del av byggnaden som bolaget har underhållsansvaret för eller pga. reparation av sådant fel  Återställa lokalen till s.k. basnivå  Avgörande kan vara kostnaderna (HD 2003:80)  Tillägg till inredningen eller extra utrustning på aktieägarnas ansvar – likställighetsprincipen som bakgrund

9 Basnivå  Lägenhetens ursprungliga standard (byggskedet – dock inte enligt aktieägares beställning)  Standard som bolaget gått in för vid en grundlig renovering  Standard som bolaget valt vid en enskild reparation  Den standard som aktieägarna har sanerat sina egna lägenheter enligt saknar betydelse för definitionen av den basnivå som bolaget följer, även om merparten av lägenheterna har denna standard

10 Aktieägares skyldigheter  Sköta sin aktielägenhet omsorgsfullt (4:3)  Tillsyn även då lägenheten är tom  Använda installationer och apparater på normalt sätt (ventilation, värme)  Skyldighet att sköta sin lägenhet så att de delar av fastigheten, byggnaden eller lägenheten som bolaget ansvarar för inte skadas  Inte ansvar för slitage som orsakas av sedvanlig användning  Anmälningsskyldighet i fråga om underhåll som ankommer på bolaget – utan dröjsmål (4:8)

11 Förflyttning av underhållsansvaret i bolagsordningen  Bör framgå tydligt ur bolagsordningen  I oklara fall tolkas bolagsordningen vara minst möjligt avvikande från lagen  Förflytta aldrig underhållsansvaret med bolagstämmobeslut – tolkas som avtal?  Binder enbart dem som varit med – eller binder det dessa?  Har aktieägarna utgått ifrån att de binder alla även de som inte är med på bolagstämman  Ny aktieägare binds inte av dessa?

12 Utförande av reparationer  Reparation av fel / brister  Den som ansvarar för underhållet har rätt att välja tidpunkten för reparationen, sättet samt reparatören  Platsreparation även möjlig  Är det förnuftigt  God byggnadssed – slutresultatet estetiskt godkännbart  Då aktieägaren upptäcker fel och brister i konstruktionerna under egen renovering  Aktionären bör avbryta sin egen renovering, meddela bolaget och komma överens om fortsatta åtgärder (vad gör aktieägarens entreprenör, vilken är bolagets andel osv.)

13 Underhållsansvar och skadestånd (24 kap)  Ansvar för orsakade skador (princip om orsakande)  Grundförutsättningarna för skadeståndansvar:  Ansvar baserar sig på vårdlöshet / uppsåt  Orsakssamband  Uppstå skada  Ansvarssituationer  Felaktigt underhålls- eller ändringsarbete  Försummelse av omsorgsfullheten  Försummelse av anmälningsplikten

14 Bolagets underhållsrätt 4:1  Bolagsstämman kan besluta att på bolagets bekostnad låta utföra sådant underhållsarbete som ankommer på en aktieägare, om  Arbetet har samband med bolagets underhålls- eller renoveringsarbeten  Är ekonomiskt ändamålsenligt för bolaget  Beslutet inte kränker aktieägarnas likställighet  För närvarande är enda kriteriet likställighet

15 Bolagets anmälningsskyldighet  Bolagets ska en anmälan om sådana underhållsarbeten, renoveringar eller andra ändringsarbeten som inverkar på användningen av lägenheten  Till aktieägaren, innehavaren av nyttjanderätten  I tillräckligt god tid  Anmälan lämnas skriftligen till den adress som aktieägaren har uppgett för bolaget och till lägenheten

16 Tack! www.kiinteistoliitto.fi www.taloyhtio.net


Ladda ner ppt "© Suomen Kiinteistöliitto ry Fördelning av underhållsansvaret mellan aktieägare och bolag Kristel Pynnönen, jurist Finlands Fastighetsförbund rf."

Liknande presentationer


Google-annonser