Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till kursen ”Strategi och S tyrning” Styrelsen Linköping 2012-05-08.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till kursen ”Strategi och S tyrning” Styrelsen Linköping 2012-05-08."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till kursen ”Strategi och S tyrning” Styrelsen Linköping 2012-05-08

2 1 1.Presentation av lärarlaget 2.Presentation av kursens idé och placering i utbildningen 3.Kursens lärandemål 4.Tanken om kursen som lärandeprocess 5.Presentation av kurslitteraturen 6.Presentation av företagen 7.Presentation av projektet 8.Formera grupper KURSINTRODUKTION- DAGORDNING

3 2 PRESENTATION AV LÄRARLAGET Vecka 1: Henrik Nehler, Gunilla Söderberg & Per Åman Vecka 2: Hans Andersson Vecka 3: Erik Nilsson Henrik Nehler Vecka 4: Erik Nilsson Hans Andersson, Henrik Nehler, Mikael Ottosson & Per Åman Vecka 5: Hans Andersson, Henrik Nehler & Olga Yttermyr Gunilla Söderberg, Mikael Ottosson & Per Åman Kursansvarig: Gunilla Söderberg, Examinator: Henrik Nehler

4 3 PRESENTATION AV KURSENS IDÉ OCH PLACERING I ER UTBILDNING -Integrerar det ni har läst under era första två år av utbildningen -Fortsättning på metodterminen (analys) -Blickar framåt mot kommande kurser och arbetsliv -Nyttig & kul kurs!

5 4 KURSENS LÄRANDEMÅL- Efter avslutad kurs ska studenten kunna 1.redogöra för grundläggande begrepp och modeller inom området strategi och styrning 2.redogöra för hur strategisk kongruens och integrerad styrning bidrar till skapandet av konkurrenskraft 3.med ett kritiskt förhållningssätt analysera en organisation och med särskilt fokus på strategisk kongruens och integrerad styrning kunna föreslå hur strategier och styrsystem bör utformas och användas.

6 5 FORMALIA- start, avstämning och avslut START TISDAGEN DEN 8/5, MED INLÄMNING AV GRUPPKONTRAKTEN OCH EV. ÖNSKEMÅL AVSEENDE STYRELSEMÖTET TILL GUNILLA SÖDERBERG SENAST DEN 9/5. AVSTÄMNING I FORM AV EN SKRIFTLIG TENTA ONSDAGEN DEN 30/5. INLÄMNING AV PROJEKTARBETET SENAST ONSDAGEN DEN 6/6 KLOCKAN 08:00. STYRELSEMÖTE FREDAGEN DEN 8/6 ENLIGT KALLELSE PUBLICERAD PÅ HEMSIDAN.

7 6 TANKEN OM KURSEN SOM LÄRANDEPROCESS De tre första veckorna följer samma schema: 1.Föreläsning 2.Föreläsning 3.Litteraturseminarium 4.Projektseminarium Vecka 4 Därefter ges ni en avslutande föreläsning som tar er vidare in i en ny fas av kursen med mer fokus på eget arbete och initiativförmåga. En sammanfattning och kollektiv frågestund på måndagsförmiddagen följt av SoS modellstuga på eftermiddagen. Därefter följer en dugga på onsdagen. Vecka 5 Sista veckan är det hårt arbete i gruppen med inlämning av grupparbetet samt intensiva förberedelser för att på fredagen möta styrelsen i styrelserummet.

8 7 KURSENS LITTERATURSEMINARIUM En gång per vecka är det individuella litteraturseminarium som är till för att underlätta för studentens inlärning och förståelse av kursens kunskapsmassa. Inträdesbiljetten till litteraturseminarium är att studenten är välförberedd med en sida individuella svar/reflektioner till seminmarieuppgiften/seminarietexten.

9 8 KURSENS PROJEKTSEMINARIUM En gång per vecka är det projektseminarium, dessa är till för att hjälpa projekt kvalitetsmässigt framåt. Respektive grupp förväntas läsa det erhållna materialet noggrant och med utgångspunkt i de läsinstruktioner de fått. Det skall poängteras att det är obligatoriskt att läsa och kommentera rapporten samt att minst en gruppmedlem närvarar vid seminariet.

10 9 KURSBOKEN – Understanding Competitive Advantage Baserad på forskning vid LiU Unik bok som kombinerar strategi- och styrningsområdet. 6 kapitel som tydligt avspeglas i kursens struktur.

11 10 Fallföretag – Assa Abloy Som världens ledande låskoncern erbjuder ASSA ABLOY ett mer komplett produktutbud för lås- och dörrlösningar än något annat företag på marknaden. Omsättning (2011): 42 miljarder SEK Antal anställda (2011): ca 42 000 st Fem affärsområden: EMEA (30 %) Americas (21 %) Asia Pacific (15 %) Global Technologies (14 %) Entrance Systems (20 %) Slå samman www.assaabloy.com

12 11 Fallföretag – Ericsson ” Genom att dra fördel av, investera i, utveckla och kombinera bolagets viktigaste konkurrensfördelar – ledarskap inom teknik och tjänster samt global närvaro och skalfördelar – strävar Ericsson efter att fortsätta vara den drivande kraften inom den föränderliga telekombranschen och en ledande aktör inom IKT..” (källa: Ericssons årsrvg. 2011 sid 22) Omsättning (2011): 226,9 miljarder SEK Antal anställda (2011): ca 104 525 Tre affärsområden: Networks (58 %) Global Services (37 %) Multimedia (5 %) www.ericsson.com/se

13 12 Fallföretag – Trelleborg Trelleborg är en global industrikoncern vars ledande positioner baseras på avancerad polymerteknologi och djupt applikationskunnande. Vi utvecklar högpresterande lösningar som tätar, dämpar och skyddar i krävande industriella miljöer. Omsättning (2011): 29 miljarder SEK Antal anställda (2011): ca 21 000 st Fyra affärsområden (varav ni väljer tre): Trelleborg Engineered Systems (32 %) Trelleborg Automotive (32 %) Trelleborg Sealing Solutions (23 %) Trelleborg Wheel Systems (13 %) www.trelleborg.com

14 13 Fallföretag – Billerud ” Billerud är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningspapper som är miljövänligt, starkt och har unika egenskaper. Fokuseringen på smartare förpackningslösningar ger förpackningstillverkare och varumärkesägare mervärden som stärker deras konkurrenskraft och varumärken..” (källa: Billeruds årsrvg. 2011 sid 4) Omsättning (2011): 9,3 miljarder SEK Antal anställda (2011): ca 2 277 Tre affärsområden: Packaging & Specialty Paper (46 %) Packaging Boards (30 %) Market Pulp (19 %) www.billerud.se

15 14  Beakta ambitionsnivå  4-5 personer  Könsblandade grupper  Skriv ett gruppkontrakt och lämna in till GS  Hantera gruppen professionellt  Tag er gruppmapp, skriv gruppmedlemmarnas kontaktuppgifter efter namnen, skriv även ev. önskemål angående styrelsemötet. TOTALT 32 PROJEKTGRUPPER

16 15 Att tillämpa förvärvade kunskaper på ett existerande företag och därmed sätta in kursens litteratur, (boken och artiklar), i ett praktiskt sammanhang. En viktig aspekt är att genom eget analysarbete förstå styrkor och svagheter hos de modeller och teorier som presenteras på kursen. MÅLET MED PROJEKTARBETET

17 16 ERT UPPDRAG  Ni jobbar i grupper om fyra till fem studenter och utgör en stor svensk koncerns affärsutvecklingsstab.  Ert uppdrag är att presentera en analys av koncernens verksamhet samt vilka förändringar som är nödvändiga för att koncernen skall vara konkurrenskraftig. Huvuddelarna består av att:  analysera koncernens strategier.  analysera koncernens styrsystem.  Styrelsen understryker att analysen - med rekommendationer - syftar till att säkerställa att koncernen har en hög grad av strategisk kongruens och integrerad styrning. För att nå dit kan varken avyttringar eller förvärv uteslutas.

18 17 Styrelsen som givet er detta uppdrag består av följande personer: Hans Andersson Henrik Nehler Mikael Ottosson Gunilla Söderberg Olga Yttermyr Per Åman STYRELSEN

19 18 Ert uppdrag kommer inledas med en genomgripande analys av koncernen och dess affärer (affärsområden). Därefter skall ni till styrelsen lämna rekommendationer rörande: - Eventuella avyttringar. - Eventuella förvärv. - Förslag på lämpligt styrsystem för koncernen. Analysen skall baseras på de teorier och modeller som presenteras under kursen. Rapportens omfattning: 7 000 ord Ert uppdrag (forts)

20 19 Den strategiska analysen som tillställs styrelsen skall innefatta ett antal delar. En kort presentation av fallföretaget ( max en halv A4 ) Koncernens övergripande vision, affärsidé och mål  Styrelsen är intresserad av huruvida vision, affärsidé och mål är tydliga. Är det exempelvis möjligt att följa upp om målen uppfyllts?  Vid tveksamheter skall förändringar föreslås och motiveras. Uppdragets första fas - strategisk analys

21 20 Konkurrenskraft/Värdeskapande  Ett eller två relevanta sätt att mäta konkurrenskraft och/eller värdeskapande skall identifieras och motiveras.  Dessa skall sedan användas för jämförelser mot konkurrenter och andra relevanta parter/index för tidsperioden 2005 till och med 2011.  Minst ett mätvärde per år skall finnas med. Uppdragets första fas - strategisk analys (forts.)

22 21 Typologi Porters (1987) koncernstrategiska typologi.

23 22 Koncernstrategisk klassificering  Koncernens strategiska inriktning skall klassificeras med utgångspunkt i Porters (1987) koncernstrategiska typologi. Viktiga begrepp i sammanhanget är diversifieringsgrad och synergipotential.  Hela koncernen skall vara utgångspunkten för klassificeringen, inte bara de tre specifikt utvalda affärsområdena. Uppdragets första fas - strategisk analys (forts.)

24 23 Affärsstrategisk klassificering  Respektive affärsområdes affärsstrategiska inriktning skall klassificeringen med utgångspunkt i Porters (1980) affärsstrategiska typologi. Viktiga begrepp i sammanhanget är produktdifferentiering och kostnadseffektivitet.  Som ytterligare stöd för analysen rekommenderar styrelsen att en enkel omvärldsanalys (möjligheter och hot) genomförs. Uppdragets första fas - strategisk analys (forts.)

25 24 Produktionsstrategisk klassificering  Respektive affärsområdes produktionsstrategi skall klassificeras med utgångspunkt i Hayes & Wheelwrights (1979) produktionsstrategiska typologi som vi återkommer till senare under kursen. Uppdragets första fas - strategisk analys (forts.)

26 25  Två ”mätpunkter” för samtliga tre organisatoriska nivåer: från omkring 2005 (välj lämplig) till och med 2011. Rekommenderade källor:  Koncernens hemsida  Årsredovisningar  Affärspress, t ex: DI, Affärsvärlden, Veckans affärer eller använda databasen Affärsdata Uppdragets första fas - strategisk analys (forts.)

27 26 Baserat på den koncern-, affärs- och produktionsstrategiska analysen vill styrelsen att ni analyserar följande: 1. Finns det en strategisk kongruens i koncernen (”fit” mellan koncern-, affärs- och produktionsstrategisk inriktning)? Om ja, på vilket sätt? 2. Om nej, vilka förändringar rekommenderar ni? Motivera eventuella avyttringar och typ av förvärv med koncern- och affärsstrategiska utgångspunkter. Uppdragets andra fas - strategisk kongruens och integrerad styrning

28 27 3. Hur skulle utformningen av ett integrerat styrsystem som hjälper till att implementera strategierna kunna se ut? Skall utgå ifrån:  De variabler för ekonomi- och produktionsstyrning som finns i den tentativa modellen i kursboken.  Framställning av nyckeltal som kan betraktas som centrala för att implementera strategierna inom koncernen. Sortera gärna utifrån de fyra perspektiven i Balanced Scorecard (Kaplan & Norton, 1992). Uppdragets andra fas - strategisk kongruens och integrerad styrning (forts)

29 28  Rapporten skall inte innefatta något ”teorikapitel” där använda modeller presenteras.  Er analys av koncernen syftar bland annat till att visa att ni förstått innebörden av modellerna och hur de kan tillämpas.  Analysen skall inte innefatta allmänt tyckande utan välmotiverade och logiskt härledbara/ uppbyggda resonemang, argument, analyser och slutsatser. Övrigt kring innehållet i rapporten

30 29 Rapportens delar - få ihop pusslet! Affärsidé, vision och mål Konkurrenskraft & värdeskapande Koncern-, affärs- och produktionsstrategier Ekonomi- och produktionsstyrning Nyckeltal

31 30 Handledare  Grupp 1 har Assa-Abloy som företag och Mikael Ottosson som handledare.  Grupp 2 har Ericsson som företag och Henrik Nehler som handledare  Grupp 3 har Trelleborg som företag och Per Åman som handledare.  Grupp 4 har Billerud som företag och Hans Andersson som handledare.

32 31  Den 8/6 träffar varje grupp styrelsen individuellt under 20 minuter.  Under de första 10 minuterna presenterar gruppen sina slutsatser och rekommendationer för styrelsen.  Under de andra 10 minuterna ställer styrelsen frågor rörande rapporten och presentationen riktade till enskilda individer i gruppen. Styrelsemötet

33 32 Än en gång, välkommen till kursen och lycka till!


Ladda ner ppt "Välkommen till kursen ”Strategi och S tyrning” Styrelsen Linköping 2012-05-08."

Liknande presentationer


Google-annonser