Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fysisk misshandel Psykisk misshandel Sexuella övergrepp

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fysisk misshandel Psykisk misshandel Sexuella övergrepp"— Presentationens avskrift:

1 Fysisk misshandel Psykisk misshandel Sexuella övergrepp
Övergrepp mot barn Fysisk misshandel Psykisk misshandel Sexuella övergrepp

2 Övergrepp mot barn Människovärde Synen på barn Arbetskraft Ägodel

3 Child abuse and neglect (Jill Korbin)
Två synsätt på barnmisshandel Emiskt synsätt Etiskt synsätt

4 Definition på barnmisshandel
”Varje avsiktlig eller oavsiktlig fysisk eller psykisk skada som åsamkas barnet av andra människor där skadan är av sådan art att den hindrar barnets normala utveckling”

5 Former av barnmisshandel
Fysisk aktiv Psykisk aktiv Fysisk passiv Psykisk passiv

6 Passiv fysisk misshandel.
– Dålig hygien – Kostbortfall – Tablettförgiftning – Bristande tillsyn

7 Åldersfördelning hos fysiskt misshandlade barn
0-6 mån ,9 % 6-12 mån 8,2 % 1-2 år 12,9 % 2-4 år 23,3 % 4-5 år 7,1 % 5-10 år ,1 % 10-15 år ,3 % 15-16 år , 2 %

8 Psykiska symptom på fysisk misshandel hos barn
66% oförmåga att uppleva glädje 62% sängvätning, raserianfall, hyperaktivitet 52 % tydliga tecken på låg självkänsla 25% tillbakadragenhet och dålig själrespekt 25% tillbakadragenhet, skygghet, slutenhet 22% tvångshandlingar 20% lillgammalt beteende

9 Våld mot barn i U.S.A och Sverige (%).
Typ av våld USA Sverige 1. Kasta föremål mot barnet % % 2. Knuffat eller tagit hårt i barnet % % 3. Slagit till barnet % % 4. Sparkat,, bitit eller slagit barnet med handen, % ,4% 5. Slagit barnet med föremål % 7,7% 6. Gett barnet ordentligt med stryk 4% 8,0% 7. Hotat barnet med kniv eller skjutvapen 2,8% 1,5% 8. Använt kniv eller skjutvapen mot barnet 2,9% ,3% Samtliga former av våld % %

10 Viktiga psykologiska markörer för aktiv psykisk misshandel av barn
1. Skuldkänslor 2. Personlighetsutveckling 3. Bekräftelse

11 Attitydernas betydelse för självkänslan
Föräldrarnas Andra människors negativa attityder positiva attityder och ”Du är elak bekräftelser dum och värdelös”

12 Markörer för passiv psykisk misshandel
1. Modersdeprivation 2. Projektiv identifikation 3. Patogena familjen

13 Faktorer i den patogena familjen
Tillfredsställelse av behov Skapa beroendeförhållande Konkurrens

14 Orsaker till fysisk och psykisk misshandel
1. Egenskaper hos det misshandlade barnet 2. Egenskaper hos den som misshandlar barnet 3. Faktorer i barnets och föräldrarnas livssituation 4. Faktorer som rör det samhälle där misshandeln äger rum

15 Egenskaper hos det misshandlade barnet
Fysiska egenskaper Psykiska egenskaper Låg födelsevikt Hyperaktivitet För tidig födsel Bristande uppmärksamhet Dålig hälsa Opålitlighet Fysiska fel Envishet Onormalt utseende Frustrationsintolerans ”fel kön” Benägenhet att reagera med ilska Låg känslomässig stabilitet

16 Riskfaktorer för barnmisshandel
1. Som barn själva varit utsatt för misshandel 2. Ha låg självtillit-ha misslyckats i skola och arbetsliv 3. Vara ensam med ringa stöd från andra 4. Ha dålig impulskontroll 5. Själv misshandlad eller försummad av maken 6. Tidigare ha misshandlat eller försummat något av barnen, 7. Att vara socialt isolerad 8. Ha ekonomiska problem 9. Ha orealistiska förväntningar på barnet 10. Haft en onormal förlossning, problem med anknytning till barnet eller tidigare historia av problem med barnet

17 Sammanlagda förutsättningar för våld mot barn
“The right child” “The right parent” “The right day”

18 Föräldrarnas uppfattning om barnet
1. Föräldrarnas förmåga att leva sig in i och föreställa sig barnets behov 2. Föräldrarnas krav på barnet 3. Kontakten mellan förälder-barn 4. Förekomsten av eller bristen på adekvata normer, regler och gränser 5. Barnets roll i familjen

19 Strukturella faktorer för barnmisshandel
Centralisering Urbanisering Rationalisering

20 Vem kan få hjälp? Andel av misshandlande föräldrar i behandling (%)
40% goda resultat på både fysisk och psykisk misshandel 40% goda resultat endast för den fysiska misshandeln 20% inga positiva resultat överhuvudtaget

21 Faktorer när man tar ställning till föräldrarnas omsorgsförmåga
1. Föräldrarnas förmåga att bekymra sig om och identifiera sig med barnet 2. Föräldrarnas kontakt med barnet 3. Föräldrarnas förmåga att hantera konflikter ovh motgångar 4. Föräldrarnas förmåga att uppfatta barnet som det är, inte som de önskar att det ska vara. 5. Att föräldrarnas förväntningar och krav på barnet är realistiska. 6. Föräldrarnas förmåga att prioritera grundläggande behov hos barnet 7. Föräldrarnas förmåga att se ett samband mellan en viss handling och dess konsekvenser. 8. Föräldrarnas förmåga till impulskontroll, att inte låta sig provoceras till våld mot barnet 9. Föräldrarnas förmåga att utveckla sin förmåga att ta hand om barnen utifrån deras ålder, utvecklingsbehov och behov.

22 Varningssignaler för barnmisshandel i förebyggande syfte
1. Graviditeten 2. Förlossningen 3. Samspelet

23 Förebyggande åtgärder för högriskgruppen
1. Läkare som följde familjen en viss tid 2. Uppföljning och observation av samspelet mellan moder-barn

24 3 skäl om vikten av att ha kvalifikationer om barns normala utvecklingsförlopp
1. Risken av för höga krav på barnen 2. Risken av för låga krav på barnen 3. Okunskap om barns normala utveckling

25 Definitioner på sexuella övergrepp
1. våldtäkt 2. samlag 3. försök till samlag 4. sexuell beröring av barnet 5. blottande 6. barnpornografi 7. barnprostitution

26 Definition på sexuella övergrepp mot barn
”Sexuell misshandel innebär att utnyttja barn under 17 år i sexuella aktiviteter som har för avsikt att tillfredsställa ren vuxens behov” (National Society for Prevention of Cruelty to Children London, England)

27 Kvinnor som någon gång blivit utsatta för sexuella övergrepp (n=930)
Form av övergrepp % N Inom familjen, före 18 år Inom familjen, före 14 år Utanför familjen, före 18 år Utanför familjen, före 14 år

28 Förövare av sexuella övergrepp mot kvinnor innan offret fyllt 18 år
Bekant Fästman/make Främling Vän till familjen Vän till offret Farbror/morbror Far (biologisk, styvfar etc.) 4,5 Person i auktoritetsstälning 2 Kusin Bror Syster ,3 Mor (biologisk, styvmor etc.) 1

29 Riskfaktorer för sexuella övergrepp
Bara en närvarande förälder Dålig familjebakgrund

30 Reaktioner och känslor hos kvinnor och män efter sexuella övergrepp
Reaktioner/ känslor Män % Kvinnor % Rädsla, ångest, skräck Hat, vrede, besvikelse Nedstämdhet, depression Chock Skam, skuld Förvåning Intresse Glädje Annat Ej svarat

31 Psykiska problem efter sexuella övergrepp
Rädsla ångest inför det motsatta könet Svårigheter med kontakter med andra människor Sexuella problem Ständigt återkommande sömnproblem, mardrömmar Matstörningar (anorexi, bulemi) Drogproblem Känslor av värdelöshet Skuldkänslor Självmordstankar

32 Långtidsverkningar av sexuella övergrepp
75% av alla våldtäktsförbrytare har själva varit utsatta för sexuella övergrepp som barn. 66 % av av de dödsdömda i San Quentin-fängelset (Kalifornien) har varit utsatta för sexuella övergrepp som barn. Upp till 70% av alla tungt missbrukande tonåringar har varit utsatta för sexuell misshandel. 60% av av de kvinnliga patienterna på psykiatrisk klinik (Santa Barbara, U.S.A) har blivit sexuellt utnyttjade som barn. 75% av prostituerade tonåringar har misshandlats sexuellt som barn (Stockholm).

33 % fördelning av sexuella övergrepp
Familjen 28, 1% Obekanta 13,8 Bekanta 58,1%

34 Fyra kategorier av personer som begår incest Den symbiotiske Den psykopatiske Pedofilen Den psykotiske

35 Betydelsefulla faktorer som bestämmer skadeverkningarna av sexuella övergrepp
1. Relationen 2. Samtalet 3. Omgivningens reaktioner 4. Annan vuxen i barnets omgivning 5. Längden på övergreppet under perioden

36 Problem relaterade till incest (för offret respektive en kontrollgrupp).
Incestoffer kontrollgrupp % % Självmordsförsök Djup depression Gravid före 20 års ålder Rymt hemifrån Anorexia nervosa

37 Symptom på sexuella övergrepp
Sängvätning Hyperaktivitet Ändrade sovvanor Ängslighet och fobier Inlärningssvårigheter Tvångsmässig onani Stor upptagenhet av sexuella lekar Ovanligt stor sexuell nyfikenhet Separationsångest Förföriskt beteende


Ladda ner ppt "Fysisk misshandel Psykisk misshandel Sexuella övergrepp"

Liknande presentationer


Google-annonser