Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

A-F betygskriterier Åsa Lindström 10 & 12 mars 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "A-F betygskriterier Åsa Lindström 10 & 12 mars 2015."— Presentationens avskrift:

1 A-F betygskriterier Åsa Lindström 10 & 12 mars 2015

2 Introduktion till högre studier VT09
Agenda Rektorsbeslut Kriteriebaserad bedömning Beskrivande tillämpning Matematisk tillämpning Viktning av kursbetyg Exempel på kurser Tips från Lundkvist/Swartling och Ekecrantz Hur går vi vidare?

3 Rektorsbeslut Införa ytterligare en betygsskala A-F (sjugradig skala)
Kurser för internationella studenter ska använda A-F betygsskala från höstterminen 2015 Enbart en av de beslutade betygsskalorna kan användas på en kurs - enskilda delmoment kan dock ges U/G Ta fram betygskriterier: A, C och E-nivåerna rekommenderas Anförda skäl i beslutsdokumentet: Lnu:s ledningsgrupp har uttalat sig positivt. Skalan ger förbättrad tydlighet vad gäller svenska studenters möjlighet att konkurrera i internationella utbildningar. ”Det finns även erfarenheter som visar att internationella studenter, som bedriver studier vid Linnéuniversitetet efterfrågar en betygsskala med fler betygssteg.” (Ingen källa angiven) Ska i första hand gälla för kurser med internationella studenter. Bör senare komma att gälla för kurser på avancerad nivå. Reviderat rektorsbeslut 25 augusti 2014 Beslut om lokala regler för examinationer vid Lnu: I beslutet anges under punkt 4: Bedömning och betyg: Ny betygsskala har införts (A, B, C, D, E, Fx, F). Kurser för internationella studenter ska använda betygsskalan från ht 2015. Enbart en av de beslutade betygsskalorna kan användas på en kurs. Fakulteterna måste respektera tidsplanen för att lämna information till KursInfo. I beslutet i april 2014 anges under rubriken Genomförande att Universitetspedagogiska enheten ”bör involveras” för att stödja fakulteterna i arbetet med att utarbeta en A-F-skala. Arbetet bör anknyta till principen om ”konstruktiv länkning” mellan kursmål-innehåll-examinationsformer.

4 Lnu’s lokala regler för examinationer
”Bedömningsgrunder och de krav som ställs för respektive betygsgrad dvs. betygskriterier ska presenteras för studenterna skriftligen vid kurs/delkursstart.” Inte nytt! Även i gamla lokala reglerna. Motstridigt med Rektors A,C,E-förslag?

5 Kriteriebaserad bedömning
Rättssäker examination – undvika godtycklighet i bedömningen Transparent bedömning som motiverar varför en viss prestation får ett visst betyg Effektivare bedömningsprocess Främjar lärande och skapar motivation Jag påstår detta! Här är också en definition av distinktionen mellan VAD de förväntas lära sig (lärandemålen) och HUR VÄL (bedömningskriterier). För varje kurs anges: vad de förväntas lära sig; lärandemålen och hur väl; betygskriterier.

6 Problem med kriteriebaserad bedömning
Internationell jämförbarhet Kan missgynna okonventionella och kreativa studenter Användbara kriterier är ”omöjliga” att formulera Balans mellan ytterligheter; för allmänt vs. för detaljerat en balans mellan ytterligheter – alltför allmänna och därmed riskera att tolkas på olika sätt eller att göra dem mycket exakta och med risk att lärare och studenter begränsar sin inställning till vad de ska åstadkomma för snävt kan missgynna okonventionella och kreativa studenter skapa ett än mer examinationsinriktat beteende hos studenterna en uppfattning bland lärare att de baserat på professionell erfarenhet vet normen för vilken prestation studenterna måste visa för att nå ett visst betyg, s.k. normbaserad bedömning användbara kriterier är ”omöjliga” att formulera Kan skapa ett mer examinationsinrikt at beteende hos studenterna Lärare ”vet” vilken prestation studenterna måste visa för att nå ett visst betyg Viktning mellan olika examinations- moment

7 Beskrivande tillämpning
Betyg Bedömning A Utmärkt Enastående resultat med bara få mindre brister B Mycket bra Över förväntan med endast ett fåtal brister C Bra Generellt bra arbete med några brister D Tillfredsställande Acceptabel nivå, men flera brister finns E Tillräckligt Resultatet uppfyller mininikriterierna FX Otillräckligt Mer arbete krävs innan godkänt betyg kan ges F Avsevärt mer arbete krävs

8 Beskrivande tillämpning – en annan variant
Betyg Bedömning A Utmärkt Ett framstående resultat som är utmärkt vad gäller teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet. B Mycket bra Ett mycket bra resultat som karakteriseras av mycket bra teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga samt självständighet. C Bra Ett bra resultat som karakteriseras av bra teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga samt självständighet. D Tillfreds- ställande Ett resultat som är tillfredsställande vad gäller teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet. E Tillräckligt Ett resultat som möter minimikraven enligt ovanstående, men inte mer. F Otillräckligt (Underkänt) Ett resultat som är otillräckligt.

9 Beskrivande tillämpning – mer detaljerad variant
Betyg Bedömning Med avseende på varje förväntat studieresultat för delkursen/kursen motsvarar ditt resultat något av följande kriterier: A Utmärkt Utmärkt helhetsintryck. I stort sett korrekt, dvs. endast smärre brister avseende något eller några av kriterierna kunskap, förståelse eller färdighet. Mycket hög nivå vad gäller något eller några av kriterierna analysförmåga, värderingsförmåga, kritisk reflektion och/eller självständighet.   B Mycket bra Mycket bra helhetsintryck. Några brister finns avseende något eller några av kriterierna kunskap, förståelse eller färdighet. Begränsningarna försvårar dock inte begripligheten för läsaren/åhöraren. Hög nivå vad gäller något eller några av kriterierna analysförmåga, värderingsförmåga, kritisk reflektion och/eller självständighet vid lösning av de förelagda uppgifterna.  C Bra Bra helhetsintryck. En del brister finns avseende något eller några av kriterierna kunskap, förståelse eller färdighet. I några fall försvårar begränsningarna begripligheten för läsaren/åhöraren. Ganska hög nivå vad gäller något eller några av kriterierna analysförmåga, värderingsförmåga, kritisk reflektion och/eller självständighet vid lösning av de förelagda uppgifterna.  D Tillfreds-ställande En mer än endast acceptabel nivå. En hel del brister avseende något eller några av kriterierna kunskap, förståelse eller färdighet. Begränsningarna försvårar i en hel del fall begripligheten för läsaren/åhöraren. Acceptabel nivå vad gäller något eller några av kriterierna analysförmåga, värderingsförmåga, kritisk reflektion och/eller självständighet vid lösning av de förelagda uppgifterna. E Tillräckligt Godtagbar nivå. Avsevärda brister avseende något eller några av kriterierna kunskap, förståelse eller färdighet. Begränsningarna leder dock inte till en oacceptabel nivå för läsaren/åhöraren. Godtagbar nivå om än med avsevärda brister vad gäller något eller några av kriterierna analysförmåga, värderingsförmåga, kritisk reflektion och/eller självständighet vid lösning av de förelagda uppgifterna. FX Otillräckligt Uppnår inte fullt en godtagbar nivå. Stora brister avseende något eller några av kriterierna kunskap, förståelse eller färdighet. Begränsningarna är av en sådan karaktär att begripligheten för läsaren/åhöraren försvåras avsevärt. Icke fullt godtagbar nivå vad gäller något eller några av kriterierna analysförmåga, värderingsförmåga, kritisk reflektion och/eller självständighet vid lösning av de förelagda uppgifterna. F Mycket stora brister avseende något eller några av kriterierna kunskap, förståelse eller färdighet. Begränsningarna är av en sådan karaktär att begripligheten för läsaren/åhöraren nästan helt eller helt går förlorad. Undermålig nivå vad gäller något eller några av kriterierna analysförmåga, värderingsförmåga, kritisk reflektion och/eller självständighet vid lösning av de förelagda uppgifterna.

10 Procent av totala poängsumman på tentamen
Matematisk tillämpning Betyg Procent av totala poängsumman på tentamen A 90% B 80% C 70% D 65% E 60% FX* < 60% F * Komplettering bör ej ges vid salstentamen.

11 Matematiska betygsgränser
Viktning av kursbetyg Betyg Matematiska betygsgränser A 8,51-9,00 B 7,51-8,50 C 6,76-7,50 D 6,26-6,75 E 6,00-6,25

12 FU151 Perspektiv på globalisering, 7,5 hp
Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna: diskutera och definiera globalisering som begrepp och fenomen presentera olika perspektiv på globalisering, och identifiera globaliseringsmönster i den moderna världen. Betygskriterier Examinationsformer Aktivt deltagande på föreläsningar och resultat på skriftliga och muntliga uppgifter utgör grunden för betygssättning.

13 FU151 Perspektiv på globalisering, 7,5 hp
Betyg A B C D E FX F Generell beskrivning av i vilken grad kursmålen har uppnåtts. Utmärkt- enastående resultat med bara få mindre brister. Bra – generellt bra arbete med några brister. Tillräckligt – resultatet uppfyller minini- kriterierna. Mål Efter genomgången kurs ska studenten kunna: diskutera och definiera globalisering som begrepp ochfenomen presentera olika perspektiv på globalisering, och identifiera globaliserings-mönster i den moderna världen

14 Exempel: 1IV538 Swedish Culture, Leisure and Sports, 7,5 hp
Objectives To give students cross-cultural and global perspectives on sports with Swedish sports and leisure as a reference point. After completing the course, students should be able to: describe the Swedish cultural tradition in sports and outdoor activities and its fundamental values at a basic level use their skills to portray the different types of sports and outdoor activities carried out in Sweden describe and compare different perspectives on sports and outdoor activities in different cultures Betygskriterier Examination Participation in activities, excursions and seminars. Each student writes a short paper where experiences are analysed and compared. More information about the examinations are found in the study-guide. No matter how the course is examined it is the individual student who is assessed.

15 1IV538 Swedish Culture, Leisure and Sports, 7,5 hp
Paper A B C D E FX F Vilka mål examineras genom pappret? Vad krävs för A? Vad krävs för C? Vad krävs för E? Experiences are analysed and compared Participation in activit ies, excursions and se minars are… Examinationsform 2 A B C D E FX F

16 Exempel: 1PE011 Förskola och skola i Sverige och utomlands, 7,5 hp
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna: beskriva innehållet i läroplanen för förskola och grundskola i Sverige i relation till något annat land beskriva hur förskolor och grundskolor organiseras i Sverige i relation till något annat land genomföra klassrumsobservationer och dra slutsatser om verksamheten jämföra och reflektera över skillnader och likheter mellan skolliv i Sverige och något annat land Betygskriterier Examinationsformer Studenterna skriver ett paper, individuellt eller i grupp, om förskola och/eller grundskola  som baseras på erfarenheter som studenten gjort i något annat än sitt hemlands skolsystem. Texten skall ha fokus på skolkultur och organisationen av skolan samt vara baserad på observationer. Texten presenteras muntligt.

17 Exempel: 1PE011 Förskola och skola i Sverige och utomlands, 7,5 hp
Betyg A B C D E FX F Generell beskrivning av i vilken grad kursmålen har uppnåtts. Utmärkt- enastående resultat med bara få mindre brister. Bra – generellt bra arbete med några brister. Tillräckligt – resultatet uppfyller minini- kriterierna. Mål Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: beskriva innehållet i läroplanen för förskola och grundskola i Sverige i relation till något annat land beskriva hur förskolor och grundskolor organiseras i Sverige i relation till något annat land genomföra klassrumsobserva-tioner och dra slutsatser om verksamheten jämföra och reflektera över skillnader och likheter mellan skolliv i Sverige och något annat land

18 4FU42E Examensarbete i freds-­ och utvecklingsarbete, 15 hp
Mål Efter genomgången kurs med godkänt resultat förväntas studenterna: självständigt avgränsa och formulera ett relevant forskningsproblem som bidrar till kunskapsutveckling inom det valda området; självständigt välja och använda relevanta teoretiska och metodologiska verktyg; samla in, bearbeta och analysera ett empiriskt och teoretiskt material; offentligt försvara det egna arbetet samt kritiskt granska, värdera och ge konstruktiv kritik på andras examensarbeten. Examinationsformer Examination sker genom att arbetet seminariebehandlas.  I examinationen ingår också att muntligt och skriftligt genomföra oppositioner på andra arbeten. Kursbetyg sätts efter en samlad bedömning av arbetets kvalité, samt studentens insatser vid genomförd opposition.

19 2UV02E Självständigt utbildnings-vetenskapligt uppsatsprojekt, 15 hp
4UV02E Utbildningsvetenskapligt självständigt arbete, 15 hp Mål Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: självständigt planera och genomföra en vetenskaplig undersökning inom ett yrkesrelevant område samla data, tolka, analysera och kommunicera resultat med vetenskapligt underbyggda argument kritiskt granska och konstruktivt diskutera andras texter Mål Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: med hög grad av självständighet planera och genomföra en vetenskaplig undersökning inom ett yrkesrelevant område samla in, tolka, analysera data, och kommunicera slutsatser samt underliggande  kunskap kritiskt granska samt konstruktivt analysera och diskutera andras texter Examinationsformer Examination sker i redovisning av det skriftliga arbetet (muntligt och skriftligt). Examinationsformer Kursen examineras genom aktivt deltagande på slutseminarium samt framläggandet av en uppsats.

20 Exempel på mål från examensarbete på kandidatnivå i företagsekonomi
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: redogöra för och förstå konsekvenserna av olika perspektiv i skilda typer av undersökningar, vid val av metod och vid författandet av examensarbete identifiera, avgränsa och formulera ett problem med vetenskaplig relevans kommunicera och motivera sina metodval och visa på förståelse för dess konsekvenser identifiera, samla in, hantera och tydliggöra relevant empiri, med  utgångspunkt från undersökningsområdet och problemfrågans karaktär identifiera, klarlägga och analysera den teoretiska referensram som  relaterar till undersökningsfråga och problem analysera resultatet av en studie och på ett medvetet, självständigt och reflexivt sätt kunna tydliggöra olika ingredienser i detta författa och försvara ett vetenskapligt upplagt examensarbete självständigt och aktivt genomföra en opposition

21 Forts. exempel examensarbete på kandidatnivå i företagsekonomi

22 Mål för självständigt arbete pedagogik magister Lnu
Kursdeltagaren skall efter genomgången kurs: utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt kunna genom- föra ett självständigt arbete kunna på ett stringent och intresseväckande sätt presen- tera egna resultat och  andras vetenskapliga arbeten kunna genomföra ett opponentskap

23 OBS! Inte A-F eller målrelaterat
Exempel på betygskriterier från självständigt arbete pedagogik magister Lnu OBS! Inte A-F eller målrelaterat Bedömningsområde För betyget GODKÄND ska studenten För betyget VÄL GODKÄND ska studenten dessutom  Problematiserande Bakgrund -ha formulerat en bakgrund som ringar in och tydligt visar på den problematik som studien syftar till att belysa  - ha formulerat en bakgrund där problemområdet noggrant utreds och visar på komplexiteten i problematiken Syfte/frågeställning - självständigt ha formulerat ett tydligt angivet syfte och en undersökningsbar forskningsfråga med relevans för studiens inriktning  -ha formulerat syfte och frågeställning med precision och kreativitet Tidigare forskning -ha presenterat sådan tidigare forskning som beskriver kunskapsområdet allmänt och specifikt identifierar problemområdet -ha redovisat och kritiskt granskat de olika forskningsbidragens betydelse för problemområdet Teorianvändning - ha formulerat välgrundade argument för tillämpning av teori anpassad till studiens syfte och forskningsfråga -ha redovisat och diskuterat studiens teoretiska ramverk med väl framskrivna och analytiska kopplingar till studiens syfte och forskningsfråga   Metod -ha argumenterat för val av metod, ha redovisat och genomfört denna på ett adekvat sätt i förhållande till syfte, frågeställning och vald teori  -utifrån redovisade och transparenta val ha genomfört studiens empiriska delar -ha fört ett metodkritiskt resonemang som visar på god metodologisk medvetenhet  -utifrån välgrundade och noggrant motiverade val ha genomfört studiens empiriska steg Mål Kursdeltagaren skall efter genomgången kurs: - utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt kunna genomföra ett självständigt arbete - kunna på ett stringent och intresseväckande sätt presentera egna resultat och andras vetenskapliga arbeten - kunna genomföra ett opponentskap

24 Exempel på betygskriterier från självständigt arbete pedagogik magister Lnu, forts.
Bedömningsområde  För betyget GODKÄND ska studenten För betyget VÄL GODKÄND ska studenten dessutom  Etisk medvetenhet - ha visat ett forskningsetiskt förhållningssätt vid planering och genomförande av studien = Resultat/Analys - ha tematiserat och redovisat underlaget för undersökningens resultat på ett för läsaren logiskt sätt - ha tolkat och analyserat materialet i relation till arbetets teorianvändning - utfört bearbetning, tolkning och analys i nära dialog med det teoretiska ramverket - visat fördjupad förståelse i analysen Diskussion -ha diskuterat de empiriska resultaten -ha argumenterat kring arbetets betydelse för framtida forsknings- och utvecklingsarbete inom området - ha kritiskt diskuterat lämpligheten i teori- metodval -på ett fördjupat sätt ha argumenterat kring arbetets framtida betydelse för forsknings- och utvecklingsarbete inom området - ha fört ett kritiskt resonemang om den valda metodens funktion i studien samt gjort fördjupade kopplingar till teori  Språk och form - skrivit en text som är väldisponerad och språkligt korrekt - sammanställt arbetet i enlighet med angivna formella krav på abstrakt, innehållsförteckning, tabeller, figurer, referenshantering och litteraturförteckning - skrivit en text som är väl anpassad till genren vetenskaplig prosa vad gäller logik, stringens och abstraktionsnivå. Försvar och opposition -ha försvarat sitt arbete med sakliga och relevanta argument -visar lyhördhet för, bedömer och omsätter relevanta förslag till förbättringar - på ett systematiskt, kritiskt och konstruktivt sätt ha granskat annans arbete och pekat på såväl brister som förtjänster -ha försvarat sitt arbete på ett övertygande sätt med väl underbyggd argumentation

25 SA211 Socialt arbete i ett interkulturellt perspektiv, 7,5 hp
Mål Studenten kommer att utveckla en förståelse för hur olika levnadsvillkor och syn på hälsa och sociala problem i olika delar av världen påverka utvecklingen av samhället, socialtjänsten och hälsa. Studenten kommer att få en större förståelse för hur samarbete mellan socialtjänsten och hälsofrämjande arbete kan utvecklas. Betygskriterier Examinationsformer Kursen examineras med skriftlig salstentamen.

26 SA211 Socialt arbete i ett interkulturellt perspektiv, 7,5 hp
Grades A B C D E FX F Outstanding performance with only minor errors. Above the average standard but with some errors. Generally sound work with a number of notable errors. Fair but with significant shortcomings. Performance meets the minimum criteria. Some more work required before the credit can be awarded. Considerable further work is required. Objectives The student will develop a n understanding of how dif ferent living conditions an d  views on health and soci al problems in different pa rts of the world influence t he  development of society,  social services and health. The student has shown excellent understanding of the areas the specific objective covers, with consistent use of theoretical as well as empirical references. Theoretical references are fully relevant and explained in detail. The student has also made very sharp independent reflections on the topics he/she has dealt with. The student has shown very good understanding of the areas the specific objective covers, with several theoretical as well as empirical references. Theoretical references are mostly relevant and explained in detail. The student has also made sharp independent reflections on the topics he/she has dealt with. The student has shown good understanding of the areas the specific objective covers, with several theoretical as well as empirical references. Theoretical references are mostly relevant and explained. The student has also made several independent reflections on the topics he/she has dealt with. The student has shown fair understanding of the areas the specific objective covers, with theoretical as well as empirical references. Theoretical references are mostly relevant and explained, but not always. The student has also made independent reflections regarding the goals where reflection is required. The student has shown minimum understanding of the areas the specific objective covers, with theoretical as well as empirical references. An examination given FX may be complemented on the elements that do not meet up to pass. An examination given F must be remade. The student will gain a greater understanding of how cooperation in social services and health promot ion may be developed.

27 Tips för dig som arbetar med betygskriterier (Lundkvist & Swartling, 2011)
Formulera Involvera alla berörda lärare Avsätt tid för utarbetandet, gärna på avstånd från e-post och telefoner Utgå från kursmålen och var beredd att formulera om dem Ta hjälp av erfarenheter, t ex gamla tentamenssvar Hitta balans mellan tydliga och alltför detaljerade kriterier (riskerar att hämma kreativiteten) Fundera över viktning – ska vissa mål värderas högre? Vad kännetecknar skillnaden mellan två olika betyg? - Kvalitativ skillnad (tillfredsställande/bra)? - Kvantitativ skillnad (flertalet/samtliga)? - Annat?

28 Tips för dig som arbetar med betygskriterier (Lundkvist & Swartling, 2011)
Implementera Förtydliga för studenterna genom exempel Använd kriterierna aktivt under kursen och visa på användbarheten även under inlärning Efter examinationen – återkoppla utifrån kriterierna Testa kriterierna innan full implementering (t ex genom dubbelbedömning parallellt med tidigare system) Utvärdera både kriterier och användningen av dessa. Var beredd på att skriva om dem!

29

30 Hur går vi vidare?


Ladda ner ppt "A-F betygskriterier Åsa Lindström 10 & 12 mars 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser