Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Åsa Lindström 9 & 10 februari 2015 A-F betygskriterier.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Åsa Lindström 9 & 10 februari 2015 A-F betygskriterier."— Presentationens avskrift:

1 Åsa Lindström 9 & 10 februari 2015 A-F betygskriterier

2 Agenda Rektorsbeslut Kriteriebaserad bedömning Beskrivande tillämpning Matematisk tillämpning Viktning av kursbetyg Exempel på kurser Tips från Lundkvist/Swartling och Ekecrantz Hur går vi vidare?

3 Rektorsbeslut Införa ytterligare en betygsskala A-F (sjugradig skala) Kurser för internationella studenter ska använda A-F betygsskala från höstterminen 2015 Enbart en av de beslutade betygsskalorna kan användas på en kurs - enskilda delmoment kan dock ges U/G Ta fram betygskriterier: A, C och E-nivåerna rekommenderas

4 Lnu’s lokala regler för examinationer ”Bedömningsgrunder och de krav som ställs för respektive betygsgrad dvs. betygskriterier ska presenteras för studenterna skriftligen vid kurs/delkursstart.”

5 Kriteriebaserad bedömning För varje kurs anges: vad de förväntas lära sig; lärandemålen och hur väl; betygskriterier. Rättssäker examination – undvika godtycklighet i bedömningen Transparent bedömning som motiverar varför en viss prestation får ett visst betyg Effektivare bedömningsprocess Främjar lärande och skapar motivation

6 Problem med kriteriebaserad bedömning Balans mellan ytterligheter; för allmänt vs. för detaljerat Kan missgynna okonventionella och kreativa studenter Kan skapa ett mer examinationsinrikt at beteende hos studenterna Lärare ”vet” vilken prestation studenterna måste visa för att nå ett visst betyg Användbara kriterier är ”omöjliga” att formulera Internationell jämförbarhet Viktning mellan olika examinations- moment

7 Beskrivande tillämpning BetygBedömning AUtmärktEnastående resultat med bara få mindre brister BMycket braÖver förväntan med endast ett fåtal brister CBraGenerellt bra arbete med några brister DTillfredsställandeAcceptabel nivå, men flera brister finns ETillräckligtResultatet uppfyller mininikriterierna FXOtillräckligtMer arbete krävs innan godkänt betyg kan ges FOtillräckligtAvsevärt mer arbete krävs

8 Beskrivande tillämpning – en annan variant BetygBedömning AUtmärkt Ett framstående resultat som är utmärkt vad gäller teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet. BMycket bra Ett mycket bra resultat som karakteriseras av mycket bra teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga samt självständighet. CBra Ett bra resultat som karakteriseras av bra teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga samt självständighet. D Tillfreds- ställande Ett resultat som är tillfredsställande vad gäller teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet. ETillräckligt Ett resultat som möter minimikraven enligt ovanstående, men inte mer. F Otillräckligt (Underkänt) Ett resultat som är otillräckligt.

9 Beskrivande tillämpning – mer detaljerad variant BetygBedömning Med avseende på varje förväntat studieresultat för delkursen/kursen motsvarar ditt resultat något av följande kriterier: AUtmärkt Utmärkt helhetsintryck. I stort sett korrekt, dvs. endast smärre brister avseende något eller några av kriterierna kunskap, förståelse eller färdighet. Mycket hög nivå vad gäller något eller några av kriterierna analysförmåga, värderingsförmåga, kritisk reflektion och/eller självständighet. BMycket bra Mycket bra helhetsintryck. Några brister finns avseende något eller några av kriterierna kunskap, förståelse eller färdighet. Begränsningarna försvårar dock inte begripligheten för läsaren/åhöraren. Hög nivå vad gäller något eller några av kriterierna analysförmåga, värderingsförmåga, kritisk reflektion och/eller självständighet vid lösning av de förelagda uppgifterna. CBra Bra helhetsintryck. En del brister finns avseende något eller några av kriterierna kunskap, förståelse eller färdighet. I några fall försvårar begränsningarna begripligheten för läsaren/åhöraren. Ganska hög nivå vad gäller något eller några av kriterierna analysförmåga, värderingsförmåga, kritisk reflektion och/eller självständighet vid lösning av de förelagda uppgifterna. D Tillfreds- ställande En mer än endast acceptabel nivå. En hel del brister avseende något eller några av kriterierna kunskap, förståelse eller färdighet. Begränsningarna försvårar i en hel del fall begripligheten för läsaren/åhöraren. Acceptabel nivå vad gäller något eller några av kriterierna analysförmåga, värderingsförmåga, kritisk reflektion och/eller självständighet vid lösning av de förelagda uppgifterna. ETillräckligt Godtagbar nivå. Avsevärda brister avseende något eller några av kriterierna kunskap, förståelse eller färdighet. Begränsningarna leder dock inte till en oacceptabel nivå för läsaren/åhöraren. Godtagbar nivå om än med avsevärda brister vad gäller något eller några av kriterierna analysförmåga, värderingsförmåga, kritisk reflektion och/eller självständighet vid lösning av de förelagda uppgifterna. FXOtillräckligt Uppnår inte fullt en godtagbar nivå. Stora brister avseende något eller några av kriterierna kunskap, förståelse eller färdighet. Begränsningarna är av en sådan karaktär att begripligheten för läsaren/åhöraren försvåras avsevärt. Icke fullt godtagbar nivå vad gäller något eller några av kriterierna analysförmåga, värderingsförmåga, kritisk reflektion och/eller självständighet vid lösning av de förelagda uppgifterna. FOtillräckligt Mycket stora brister avseende något eller några av kriterierna kunskap, förståelse eller färdighet. Begränsningarna är av en sådan karaktär att begripligheten för läsaren/åhöraren nästan helt eller helt går förlorad. Undermålig nivå vad gäller något eller några av kriterierna analysförmåga, värderingsförmåga, kritisk reflektion och/eller självständighet vid lösning av de förelagda uppgifterna.

10 Matematisk tillämpning Betyg Procent av totala poängsumman på tentamen A90% B80% C70% D65% E60% FX*< 60% F * Komplettering bör ej ges vid salstentamen.

11 Viktning av kursbetyg BetygMatematiska betygsgränser A8,51-9,00 B7,51-8,50 C6,76-7,50 D6,26-6,75 E6,00-6,25

12 Mål för självständigt arbete pedagogik magister Lnu Kursdeltagaren skall efter genomgången kurs: utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt kunna genom- föra ett självständigt arbete kunna på ett stringent och intresseväckande sätt presen- tera egna resultat och andras vetenskapliga arbeten kunna genomföra ett opponentskap

13 Exempel på betygskriterier från självständigt arbete pedagogik magister Lnu BedömningsområdeFör betyget GODKÄND ska studenten För betyget VÄL GODKÄND ska studenten dessutom Problematiserande Bakgrund -ha formulerat en bakgrund som ringar in och tydligt visar på den problematik som studien syftar till att belysa - ha formulerat en bakgrund där problemområdet noggrant utreds och visar på komplexiteten i problematiken Syfte/frågeställning - självständigt ha formulerat ett tydligt angivet syfte och en undersökningsbar forskningsfråga med relevans för studiens inriktning -ha formulerat syfte och frågeställning med precision och kreativitet Tidigare forskning -ha presenterat sådan tidigare forskning som beskriver kunskapsområdet allmänt och specifikt identifierar problemområdet -ha redovisat och kritiskt granskat de olika forskningsbidragens betydelse för problemområdet Teorianvändning - ha formulerat välgrundade argument för tillämpning av teori anpassad till studiens syfte och forskningsfråga -ha redovisat och diskuterat studiens teoretiska ramverk med väl framskrivna och analytiska kopplingar till studiens syfte och forskningsfråga Metod-ha argumenterat för val av metod, ha redovisat och genomfört denna på ett adekvat sätt i förhållande till syfte, frågeställning och vald teori -utifrån redovisade och transparenta val ha genomfört studiens empiriska delar -ha fört ett metodkritiskt resonemang som visar på god metodologisk medvetenhet -utifrån välgrundade och noggrant motiverade val ha genomfört studiens empiriska steg OBS! Inte A-F eller målrelaterat

14 Exempel på betygskriterier från självständigt arbete pedagogik magister Lnu, forts. Bedömningsområde För betyget GODKÄND ska studenten För betyget VÄL GODKÄND ska studenten dessutom Etisk medvetenhet - ha visat ett forskningsetiskt förhållningssätt vid planering och genomförande av studien = Resultat/Analys - ha tematiserat och redovisat underlaget för undersökningens resultat på ett för läsaren logiskt sätt - ha tolkat och analyserat materialet i relation till arbetets teorianvändning - utfört bearbetning, tolkning och analys i nära dialog med det teoretiska ramverket - visat fördjupad förståelse i analysen Diskussion -ha diskuterat de empiriska resultaten -ha argumenterat kring arbetets betydelse för framtida forsknings- och utvecklingsarbete inom området - ha kritiskt diskuterat lämpligheten i teori- metodval -på ett fördjupat sätt ha argumenterat kring arbetets framtida betydelse för forsknings- och utvecklingsarbete inom området - ha fört ett kritiskt resonemang om den valda metodens funktion i studien samt gjort fördjupade kopplingar till teori Språk och form - skrivit en text som är väldisponerad och språkligt korrekt - sammanställt arbetet i enlighet med angivna formella krav på abstrakt, innehållsförteckning, tabeller, figurer, referenshantering och litteraturförteckning - skrivit en text som är väl anpassad till genren vetenskaplig prosa vad gäller logik, stringens och abstraktionsnivå. Försvar och opposition -ha försvarat sitt arbete med sakliga och relevanta argument -visar lyhördhet för, bedömer och omsätter relevanta förslag till förbättringar - på ett systematiskt, kritiskt och konstruktivt sätt ha granskat annans arbete och pekat på såväl brister som förtjänster -ha försvarat sitt arbete på ett övertygande sätt med väl underbyggd argumentation

15 Exempel på betygskriterier från en kurs om konsumentbeteende vid Lnu Grades Objectives ABCDEFXF General description of to what extent the course objectives are met. Outstanding performance with only minor errors. Above the average standard but with some errors. Generally sound work with a number of notable errors. Fair but with significant shortcomings. Performance meets the minimum criteria. Some more work required before the credit can be awarded. Considerable further work is required. After completing this course the student should be able to:  describe and reflect upon different aspects of consumer behaviour with a societal perspective The student has shown excellent understanding of the areas the specific objective covers, with consistent use of theoretical as well as empirical references. Theoretical references are fully relevant and explained in detail. The student has also made very sharp independent reflections on the topics he/she has dealt with. The student has shown very good understanding of the areas the specific objective covers, with several theoretical as well as empirical references. Theoretical references are mostly relevant and explained in detail. The student has also made sharp independent reflections on the topics he/she has dealt with. The student has shown good understanding of the areas the specific objective covers, with several theoretical as well as empirical references. Theoretical references are mostly relevant and explained. The student has also made several independent reflections on the topics he/she has dealt with. The student has shown fair understanding of the areas the specific objective covers, with theoretical as well as empirical references. Theoretical references are mostly relevant and explained, but not always. The student has also made independent reflections regarding the goals where reflection is required. The student has shown minimum understanding of the areas the specific objective covers, with theoretical as well as empirical references. Theoretical references are mostly relevant and explained, but not always. The student has also made independent reflections regarding the goals where reflection is required. An examination given FX may be complemented on the elements that do not meet up to pass. An examination given F must be remade.  describe the consumer decision process and analyze how it effects the marketing decisions of organizations  describe psychological processes that influence consumers  integrate knowledge of consumer behaviour and marketing strategy  apply consumer behaviour theory to solve consumer marketing oriented cases and problems, and clearly account for and discuss their conclusions in conversations with different groups This objective is mostly assessed through the tasks only awarded Pass or Fail, which means that Pass with distinction (A and B) is not relevant. However, outstanding or very good performance in these tasks affects the overall grade for the entire course in a positive way, especially if the student is on the border between two grades.

16 Exempel: 1MA401 Grundläggande matematik, 7,5 hp Examinationsformer Examinationen sker med skriftlig tentamen, där både problemlösningsförmåga och teorikunskaper bedöms. Betygskriterier Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: utföra beräkningar inom olika talområden. lösa elementära ekvationer samt olikheter innehållande rationella uttryck eller absolutbelopp. lösa problem inom mängdlära, talteori och kombinatorik. redogöra för definitioner av och skissa grafer till elementära funktioner. utföra grundläggande beräkningar med komplexa tal och lösa komplexa polynomekvationer. redogöra för definitioner av och härleda samband mellan centrala begrepp i kursen och använda dessa samband vid problemlösning. lösa problem och visualisera begrepp och samband med matematisk programvara. tolka, kommunicera och argumentera med matematikens representationsformer.

17 Exempel: 4BY065 Trä i byggsystem, 7,5 hp Examinationsformer Bedömningen av de studerandes prestationer sker som regel under särskilda tentamens- perioder och kan vara skriftlig och/eller muntlig. Bedömning kan också baseras på inlämnade redovisningar av laborationer och övningsuppgifter. Betygskriterier Mål Efter genomgågen kurs skall studenten: ha grundläggande förståelse för konstruktionsteknik och lastberäkning ha förståelse för verkningssättet hos konstruktioner i trä och träbaserade produkter ha förmåga att dimensionera avancerade träkonstruktioner inkl. stabilisering, specialbalkar i limträ, träförband och vibrationer kunna utforma, dimensionera och analysera avancerade träkonstruktioner

18 Exempel: 4SE310 Forskningsmetodik, 7,5 hp Examinationsformer Bedömningen av de studerandes prestationer är i huvudsak skriftlig och baseras på inlämnade rapporter och redovisningar. Även muntlig examination kan ingå. Betygskriterier Mål Efter genomgången kurs skall studenten kunna: Redogöra för grunderna i vetenskapsteori och forskningsmetodik Formulera mål och avgränsningar för forsknings­- och utvecklingsprojekt Välja och redogöra för val av metoder Redogöra för tidigare forskning av relevans för ett specifikt projekt Planera avancerade projekt Presentera resultat muntligt Presentera resultat i akademiska/tekniska rapporter

19 Exempel: 4SE310 Forskningsmetodik, 7,5 hp BetygABCDEFXF Generell beskrivning av i vilken grad kursmålen har uppnåtts. Utmärkt- enastående resultat med bara få mindre brister. Bra – generellt bra arbete med några brister. Tillräckligt – resultatet uppfyller minini- kriterierna. Mål Efter genomgången kurs ska studenten kunna:  Redogöra för grunderna i vetenskapsteori och forsknings metodik  Formulera mål och avgräns- ningar för forsknings­- och utvecklingsprojekt  Välja och redogöra för val av metoder  Redogöra för tidigare forsk- ning av relevans för ett specifikt projekt  Planera avancerade projekt  Presentera resultat muntligt  Presentera resultat i akademiska/tekniska rapporter

20 Exempel: 1DV602 Programvaruteknik – Processer, 15 hp Förväntade studieresultat Efter avslutad kurs förväntas studenten: kunna redogöra för begrepp och principer inom objektorienterad programutveckling kunna redogöra för grundläggande teorier, tekniker och metoder inom programvaru- utveckling behärska avancerade modelleringsprinciper och tekniker för objektorienterad modellering ha förmåga att självständigt eller i grupp utföra specifika utvecklingsuppgifter för att samla in och analysera krav, ta fram och utvärdera en design, samt testa och dokumentera en implementation ha förmåga att självständigt eller i grupp genomföra ett sammanhållet programutvecklings- projekt i objektorienterade modellerings­ och programspråk Examinationsformer Bedömning av de studerandes prestationer sker genom skriftliga prov och/eller muntliga prov och redovisning av obligatoriska uppgifter. Den huvudsakliga formen för examination bestäms vid kursstart. Betygskriterier

21 Exempel: 1DV602 Programvaruteknik – Processer, 15 hp BetygABCDEFXF Generell beskrivning av i vilken grad kursmålen har uppnåtts. Utmärkt- enastående resultat med bara få mindre brister. Bra – generellt bra arbete med några brister. Tillräckligt – resultatet uppfyller mininikriterierna. Mål Efter genomgången kurs ska studenten kunna: kunna redogöra för begrepp och principer inom objektorienterad programutveckling Samlad kriterieformulering för två mål som examineras på tentamen. kunna redogöra för grundläggande teorier, tekniker och metoder inom programvaruutveckling behärska avancerade modellerings- principer och tekniker för objekt- orienterad modellering Beskriva hur en laboration ska genomföras för att ge A på målet. ha förmåga att självständigt eller i grupp utföra specifika utvecklings- uppgifter för att samla in och analysera krav, ta fram och utvärdera en design, samt testa och dokumentera en implementation Inte aktuellt då målet examineras genom gruppuppgift som betygssätts godkänt/ underkänt. Hur ska insamling, analys, utvärdering, test och dokumentation vara genomfört för C? Kanske behövs flera kriterier för detta omfattande mål? ha förmåga att självständigt eller i grupp genomföra ett sammanhållet programutvecklingsprojekt i objekt orienterade modellerings­- och programspråk Inte aktuellt då målet examineras genom gruppuppgift som betygssätts godkänt/ underkänt.

22 Tips för dig som arbetar med betygskriterier (Lundkvist & Swartling, 2011) Formulera Involvera alla berörda lärare Avsätt tid för utarbetandet, gärna på avstånd från e-post och telefoner Utgå från kursmålen och var beredd att formulera om dem Ta hjälp av erfarenheter, t ex gamla tentamenssvar Hitta balans mellan tydliga och alltför detaljerade kriterier (riskerar att hämma kreativiteten) Fundera över viktning – ska vissa mål värderas högre? Vad kännetecknar skillnaden mellan två olika betyg? - Kvalitativ skillnad (tillfredsställande/bra)? - Kvantitativ skillnad (flertalet/samtliga)? - Annat?

23 Implementera Förtydliga för studenterna genom exempel Använd kriterierna aktivt under kursen och visa på användbarheten även under inlärning Efter examinationen – återkoppla utifrån kriterierna Testa kriterierna innan full implementering (t ex genom dubbelbedömning parallellt med tidigare system) Utvärdera både kriterier och användningen av dessa. Var beredd på att skriva om dem! Tips för dig som arbetar med betygskriterier (Lundkvist & Swartling, 2011)

24

25 Hur går vi vidare?


Ladda ner ppt "Åsa Lindström 9 & 10 februari 2015 A-F betygskriterier."

Liknande presentationer


Google-annonser