Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Åsa Lindström 3 mars 2015 A-F betygskriterier. Agenda Rektorsbeslut Kriteriebaserad bedömning Beskrivande tillämpning Matematisk tillämpning Viktning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Åsa Lindström 3 mars 2015 A-F betygskriterier. Agenda Rektorsbeslut Kriteriebaserad bedömning Beskrivande tillämpning Matematisk tillämpning Viktning."— Presentationens avskrift:

1 Åsa Lindström 3 mars 2015 A-F betygskriterier

2 Agenda Rektorsbeslut Kriteriebaserad bedömning Beskrivande tillämpning Matematisk tillämpning Viktning av kursbetyg Exempel på kurser Tips från Ekecrantz och Lundkvist/Swartling Hur går vi vidare?

3 Rektorsbeslut Införa ytterligare en betygsskala A-F (sjugradig skala) Kurser för internationella studenter ska använda A-F betygsskala från höstterminen 2015 Enbart en av de beslutade betygsskalorna kan användas på en kurs - enskilda delmoment kan dock ges U/G Ta fram betygskriterier: A, C och E-nivåerna rekommenderas

4 Lnu’s lokala regler för examinationer ”Bedömningsgrunder och de krav som ställs för respektive betygsgrad dvs. betygskriterier ska presenteras för studenterna skriftligen vid kurs/delkursstart.”

5 Kriteriebaserad bedömning För varje kurs anges: vad de förväntas lära sig; lärandemålen och hur väl; betygskriterier. Rättssäker examination – undvika godtycklighet i bedömningen Transparent bedömning som motiverar varför en viss prestation får ett visst betyg Effektivare bedömningsprocess Främjar lärande och skapar motivation

6 Problem med kriteriebaserad bedömning Balans mellan ytterligheter; för allmänt vs. för detaljerat Kan missgynna okonventionella och kreativa studenter Kan skapa ett mer examinationsinrikt at beteende hos studenterna Lärare ”vet” vilken prestation studenterna måste visa för att nå ett visst betyg Användbara kriterier är ”omöjliga” att formulera Internationell jämförbarhet Viktning mellan olika examinations- moment

7 Beskrivande tillämpning BetygBedömning AUtmärktEnastående resultat med bara få mindre brister BMycket braÖver förväntan med endast ett fåtal brister CBraGenerellt bra arbete med några brister DTillfredsställandeAcceptabel nivå, men flera brister finns ETillräckligtResultatet uppfyller mininikriterierna FXOtillräckligtMer arbete krävs innan godkänt betyg kan ges FOtillräckligtAvsevärt mer arbete krävs

8 Beskrivande tillämpning – en annan variant BetygBedömning AUtmärkt Ett framstående resultat som är utmärkt vad gäller teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet. BMycket bra Ett mycket bra resultat som karakteriseras av mycket bra teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga samt självständighet. CBra Ett bra resultat som karakteriseras av bra teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga samt självständighet. D Tillfreds- ställande Ett resultat som är tillfredsställande vad gäller teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet. ETillräckligt Ett resultat som möter minimikraven enligt ovanstående, men inte mer. F Otillräckligt (Underkänt) Ett resultat som är otillräckligt.

9 Beskrivande tillämpning – mer detaljerad variant BetygBedömning Med avseende på varje förväntat studieresultat för delkursen/kursen motsvarar ditt resultat något av följande kriterier: AUtmärkt Utmärkt helhetsintryck. I stort sett korrekt, dvs. endast smärre brister avseende något eller några av kriterierna kunskap, förståelse eller färdighet. Mycket hög nivå vad gäller något eller några av kriterierna analysförmåga, värderingsförmåga, kritisk reflektion och/eller självständighet. BMycket bra Mycket bra helhetsintryck. Några brister finns avseende något eller några av kriterierna kunskap, förståelse eller färdighet. Begränsningarna försvårar dock inte begripligheten för läsaren/åhöraren. Hög nivå vad gäller något eller några av kriterierna analysförmåga, värderingsförmåga, kritisk reflektion och/eller självständighet vid lösning av de förelagda uppgifterna. CBra Bra helhetsintryck. En del brister finns avseende något eller några av kriterierna kunskap, förståelse eller färdighet. I några fall försvårar begränsningarna begripligheten för läsaren/åhöraren. Ganska hög nivå vad gäller något eller några av kriterierna analysförmåga, värderingsförmåga, kritisk reflektion och/eller självständighet vid lösning av de förelagda uppgifterna. D Tillfreds- ställande En mer än endast acceptabel nivå. En hel del brister avseende något eller några av kriterierna kunskap, förståelse eller färdighet. Begränsningarna försvårar i en hel del fall begripligheten för läsaren/åhöraren. Acceptabel nivå vad gäller något eller några av kriterierna analysförmåga, värderingsförmåga, kritisk reflektion och/eller självständighet vid lösning av de förelagda uppgifterna. ETillräckligt Godtagbar nivå. Avsevärda brister avseende något eller några av kriterierna kunskap, förståelse eller färdighet. Begränsningarna leder dock inte till en oacceptabel nivå för läsaren/åhöraren. Godtagbar nivå om än med avsevärda brister vad gäller något eller några av kriterierna analysförmåga, värderingsförmåga, kritisk reflektion och/eller självständighet vid lösning av de förelagda uppgifterna. FXOtillräckligt Uppnår inte fullt en godtagbar nivå. Stora brister avseende något eller några av kriterierna kunskap, förståelse eller färdighet. Begränsningarna är av en sådan karaktär att begripligheten för läsaren/åhöraren försvåras avsevärt. Icke fullt godtagbar nivå vad gäller något eller några av kriterierna analysförmåga, värderingsförmåga, kritisk reflektion och/eller självständighet vid lösning av de förelagda uppgifterna. FOtillräckligt Mycket stora brister avseende något eller några av kriterierna kunskap, förståelse eller färdighet. Begränsningarna är av en sådan karaktär att begripligheten för läsaren/åhöraren nästan helt eller helt går förlorad. Undermålig nivå vad gäller något eller några av kriterierna analysförmåga, värderingsförmåga, kritisk reflektion och/eller självständighet vid lösning av de förelagda uppgifterna.

10 Matematisk tillämpning Betyg Procent av totala poängsumman på tentamen A90% B80% C70% D65% E60% FX*< 60% F * Komplettering bör ej ges vid salstentamen.

11 Viktning av kursbetyg BetygMatematiska betygsgränser A8,51-9,00 B7,51-8,50 C6,76-7,50 D6,26-6,75 E6,00-6,25

12 Exempel på betygskriterier från en kurs om konsumentbeteende vid Lnu Grades Objectives ABCDEFXF General description of to what extent the course objectives are met. Outstanding performance with only minor errors. Above the average standard but with some errors. Generally sound work with a number of notable errors. Fair but with significant shortcomings. Performance meets the minimum criteria. Some more work required before the credit can be awarded. Considerable further work is required. After completing this course the student should be able to:  describe and reflect upon different aspects of consumer behaviour with a societal perspective The student has shown excellent understanding of the areas the specific objective covers, with consistent use of theoretical as well as empirical references. Theoretical references are fully relevant and explained in detail. The student has also made very sharp independent reflections on the topics he/she has dealt with. The student has shown very good understanding of the areas the specific objective covers, with several theoretical as well as empirical references. Theoretical references are mostly relevant and explained in detail. The student has also made sharp independent reflections on the topics he/she has dealt with. The student has shown good understanding of the areas the specific objective covers, with several theoretical as well as empirical references. Theoretical references are mostly relevant and explained. The student has also made several independent reflections on the topics he/she has dealt with. The student has shown fair understanding of the areas the specific objective covers, with theoretical as well as empirical references. Theoretical references are mostly relevant and explained, but not always. The student has also made independent reflections regarding the goals where reflection is required. The student has shown minimum understanding of the areas the specific objective covers, with theoretical as well as empirical references. Theoretical references are mostly relevant and explained, but not always. The student has also made independent reflections regarding the goals where reflection is required. An examination given FX may be complemented on the elements that do not meet up to pass. An examination given F must be remade.  describe the consumer decision process and analyze how it effects the marketing decisions of organizations  describe psychological processes that influence consumers  integrate knowledge of consumer behaviour and marketing strategy  apply consumer behaviour theory to solve consumer marketing oriented cases and problems, and clearly account for and discuss their conclusions in conversations with different groups This objective is mostly assessed through the tasks only awarded Pass or Fail, which means that Pass with distinction (A and B) is not relevant. However, outstanding or very good performance in these tasks affects the overall grade for the entire course in a positive way, especially if the student is on the border between two grades.

13 Mål för självständigt arbete pedagogik magister Lnu Kursdeltagaren skall efter genomgången kurs: utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt kunna genom- föra ett självständigt arbete kunna på ett stringent och intresseväckande sätt presen- tera egna resultat och andras vetenskapliga arbeten kunna genomföra ett opponentskap

14 Exempel på betygskriterier från självständigt arbete pedagogik magister Lnu BedömningsområdeFör betyget GODKÄND ska studenten För betyget VÄL GODKÄND ska studenten dessutom Problematiserande Bakgrund -ha formulerat en bakgrund som ringar in och tydligt visar på den problematik som studien syftar till att belysa - ha formulerat en bakgrund där problemområdet noggrant utreds och visar på komplexiteten i problematiken Syfte/frågeställning - självständigt ha formulerat ett tydligt angivet syfte och en undersökningsbar forskningsfråga med relevans för studiens inriktning -ha formulerat syfte och frågeställning med precision och kreativitet Tidigare forskning -ha presenterat sådan tidigare forskning som beskriver kunskapsområdet allmänt och specifikt identifierar problemområdet -ha redovisat och kritiskt granskat de olika forskningsbidragens betydelse för problemområdet Teorianvändning - ha formulerat välgrundade argument för tillämpning av teori anpassad till studiens syfte och forskningsfråga -ha redovisat och diskuterat studiens teoretiska ramverk med väl framskrivna och analytiska kopplingar till studiens syfte och forskningsfråga Metod-ha argumenterat för val av metod, ha redovisat och genomfört denna på ett adekvat sätt i förhållande till syfte, frågeställning och vald teori -utifrån redovisade och transparenta val ha genomfört studiens empiriska delar -ha fört ett metodkritiskt resonemang som visar på god metodologisk medvetenhet -utifrån välgrundade och noggrant motiverade val ha genomfört studiens empiriska steg OBS! Inte A-F eller målrelaterat

15 Exempel på betygskriterier från självständigt arbete pedagogik magister Lnu, forts. Bedömningsområde För betyget GODKÄND ska studenten För betyget VÄL GODKÄND ska studenten dessutom Etisk medvetenhet - ha visat ett forskningsetiskt förhållningssätt vid planering och genomförande av studien = Resultat/Analys - ha tematiserat och redovisat underlaget för undersökningens resultat på ett för läsaren logiskt sätt - ha tolkat och analyserat materialet i relation till arbetets teorianvändning - utfört bearbetning, tolkning och analys i nära dialog med det teoretiska ramverket - visat fördjupad förståelse i analysen Diskussion -ha diskuterat de empiriska resultaten -ha argumenterat kring arbetets betydelse för framtida forsknings- och utvecklingsarbete inom området - ha kritiskt diskuterat lämpligheten i teori- metodval -på ett fördjupat sätt ha argumenterat kring arbetets framtida betydelse för forsknings- och utvecklingsarbete inom området - ha fört ett kritiskt resonemang om den valda metodens funktion i studien samt gjort fördjupade kopplingar till teori Språk och form - skrivit en text som är väldisponerad och språkligt korrekt - sammanställt arbetet i enlighet med angivna formella krav på abstrakt, innehållsförteckning, tabeller, figurer, referenshantering och litteraturförteckning - skrivit en text som är väl anpassad till genren vetenskaplig prosa vad gäller logik, stringens och abstraktionsnivå. Försvar och opposition -ha försvarat sitt arbete med sakliga och relevanta argument -visar lyhördhet för, bedömer och omsätter relevanta förslag till förbättringar - på ett systematiskt, kritiskt och konstruktivt sätt ha granskat annans arbete och pekat på såväl brister som förtjänster -ha försvarat sitt arbete på ett övertygande sätt med väl underbyggd argumentation

16 Exempel: 1BD210 Digital bildbehandling, 7,5 hp Examinationsformer I kursen ingår obligatoriska redovisningar och inlämningsuppgifter som examineras, samt en avslutande tentamen. Betygskriterier Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna: bedöma fotografiska bilder ur ett tekniskt perspektiv och utföra relevanta justeringar i ett bildbehandlingsprogram, visualisera idéer och kommunicera ett innehåll genom att kombinera och integrera bilder till fotomontage, anpassa bilder till webb och papper, redogöra för vanliga termer och begrepp när det gäller digital bildteori och färglära.

17 BetygABCDEFXF Generell beskrivning av i vilken grad kursmålen har uppnåtts. Utmärkt- enastående resultat med bara få mindre brister. Bra – generellt bra arbete med några brister. Tillräckligt – resultatet uppfyller minini- kriterierna. Mål Efter genomgången kurs ska studenten kunna: bedöma fotografiska bilder ur ett tekniskt perspektiv och ut- föra relevanta justeringar i ett bildbehandlingsprogram, visualisera idéer och kommu- nicera ett innehåll genom att kombinera och integrera bilder till fotomontage, anpassa bilder till webb och papper, redogöra för vanliga termer och begrepp när det gäller digital bildteori och färglära. Exempel: 1BD210 Digital bildbehandling, 7,5 hp

18 Exempel:1EN012 Preparatory English course for international students, 30 credits Objectives After completing the course, the student should be able to: understand the main content as well as discernible details of English spoken at a fluctuating tempo and in written English, in different genres, select and with some degree of certainty, use strategies for assimilating and critically evaluating the content in spoken and written English, select texts and spoken language from different media and use the selected material in a relevant manner in their own production and interaction, in oral and written presentations, and in different genres, express his or herself in a relatively comprehensive, distinct and relatively structured manner and with some adaptation to the aim, receiver and situation, revise and improve his or her own reports, in oral and written interactions in various, including more formal situations, express him or herself clearly and somewhat fluently with some adaptation to aim, receiver and situation, select and use primarily workable strategies that to a certain extent solve problems in interactions as well as improve them, in general terms discuss some events in various contexts and in parts of the world where English is used, as well as make simple comparisons with their own experiences and knowledge.

19 Exempel:1EN012 Preparatory English course for international students, 30 credits In order to receive the grade of Pass with distinction, the student should be able to: understand the entirety as well as details in English spoken at a fluctuating tempo and in clearly formulated written English, in different genres, select and with certainty, use strategies for assimilating and critically evaluating the content in spoken and written English, select texts and spoken language from different media and use the selected material in a relevant, effective and critical manner in their own production and interaction, in oral and written presentations, and in different genres, express his or herself in a varied, distinct, comprehensive and structured manner, express his or herself fluently, and with some adaptation to the aim, receiver and situation, revise and make well-founded and nuanced improvements to his or her own reports, in oral and written interactions in various, including more formal situations, express him or herself clearly and relatively easily, fluently and with some adaptation to aim, receiver and situation, select and use well-founded strategies that solve problems in interactions, improve them and move them forward in a constructive manner, exhaustively and in a nuanced manner discuss some events in various contexts and in parts of the world where English is used, as well as make well-developed and nuanced comparisons with their own experiences and knowledge. Examination The grading criteria for the grade of Pass with Distinct ion can be found under the heading Objectives, above.

20 Exempel: 4DI711 Metoder i arbete, 7,5 hp Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna: beskriva, förklara och tillämpa olika discipliners (teknikers, ekonomers, designers) metoder och verktyg redogöra för muntligt, skriftligt och visuellt samt värdera olika metoder i tidigare forskning av relevans för ett specifikt projekt argumentera för val av empiriskt material och tillvägagångssätt för materialinsamling analysera, tolka och värdera forskningsresultat utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter enskilt urskilja och tillämpa lämplig presentationsteknik för valda projekt Examinationsformer Examinationen baseras på övningar samt skriftlig och muntlig tentamen. Betygskriterier

21 BetygABCDEFXF Generell beskrivning av i vilken grad kursmålen har uppnåtts. Utmärkt- enastående resultat med bara få mindre brister. Bra – generellt bra arbete med några brister. Tillräckligt – resultatet uppfyller mininikriterierna. Mål Efter genomgången kurs ska studenten kunna: beskriva, förklara och tillämpa olika discipliners (teknikers, ekonomers, designers) metoder och verktyg Skriftlig tentamen Tillräckligt med den generella beskrivningen? redogöra för muntligt, skriftligt och visuellt samt värdera olika metoder i tidigare forskning av relevans för ett specifikt projekt Övning 1 För A krävs: - Redogörelse med mycket starkt kommunikativt genomslag - Värdering med hög grad av självständighet och relevans argumentera för val av empiriskt material och tillvägagångssätt för materialinsamling Muntlig tentamen Vad krävs av en muntlig tentamen för att ge A på målet? analysera, tolka och värdera forsk- ningsresultat utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter Inte aktuellt då målet examineras genom gruppuppgift som betygssätts godkänt/ underkänt. Övning 2 Hur ska analys, tolkning och värdering vara genomfört för C? enskilt urskilja och tillämpa lämplig presentationsteknik för valda projekt Övning 1 För A krävs: - Exempel: 4DI711 Metoder i arbete, 7,5 hp

22 Exempel: 2DI682 Design and Sustainability, 30 hp Examinationsformer Delkurs 1 Studenternas bedöms utifrån muntlig presentation samt visuellt 2D-­material. Betygskriterier Mål Delkurs 1 Design och hållbar utveckling I, 4,5 hp Kunskap och förståelse Studenten ska efter avslutad kurs visa förståelse för designerns nya roller i ett hållbart samhälle. Färdighet och förmåga Studenten ska visuellt och skriftligt kunna artikulera sitt förhåll- ningssätt till design via webb. Värderingsförmåga och förhållningssätt Studenten ska kunna värdera och reflektera över sin roll som designer ur ett hållbart perspektiv.

23 Muntlig presentation ABCDEFXF Kunskap och förståelse Studenten ska efter avslutad kurs visa förståelse för designerns nya roller i ett hållbart samhälle. Färdighet och förmåga Studenten ska visuellt och skriftligt kunna artikulera sitt förhållningssätt till design via webb. Värderingsförmåga och förhållningssätt Studenten ska kunna värdera och reflektera över sin roll som designer ur ett hållbart perspektiv. Exempel: 2DI682 Design and Sustainability, 30 hp Visuellt 2D-­material ABCDEFXF Kunskap och förståelse Studenten ska efter avslutad kurs visa förståelse för designerns nya roller i ett hållbart samhälle. Färdighet och förmåga Studenten ska visuellt och skriftligt kunna artikulera sitt förhållningssätt till design via webb. Värderingsförmåga och förhållningssätt Studenten ska kunna värdera och reflektera över sin roll som designer ur ett hållbart perspektiv.

24

25 Tips för dig som arbetar med betygskriterier (Lundkvist & Swartling, 2011) Formulera Involvera alla berörda lärare Avsätt tid för utarbetandet, gärna på avstånd från e-post och telefoner Utgå från kursmålen och var beredd att formulera om dem Ta hjälp av erfarenheter, t ex gamla tentamenssvar Hitta balans mellan tydliga och alltför detaljerade kriterier (riskerar att hämma kreativiteten) Fundera över viktning – ska vissa mål värderas högre? Vad kännetecknar skillnaden mellan två olika betyg? - Kvalitativ skillnad (tillfredsställande/bra)? - Kvantitativ skillnad (flertalet/samtliga)? - Annat?

26 Implementera Förtydliga för studenterna genom exempel Använd kriterierna aktivt under kursen och visa på användbarheten även under inlärning Efter examinationen – återkoppla utifrån kriterierna Testa kriterierna innan full implementering (t ex genom dubbelbedömning parallellt med tidigare system) Utvärdera både kriterier och användningen av dessa. Var beredd på att skriva om dem! Tips för dig som arbetar med betygskriterier (Lundkvist & Swartling, 2011)

27 Hur går vi vidare?


Ladda ner ppt "Åsa Lindström 3 mars 2015 A-F betygskriterier. Agenda Rektorsbeslut Kriteriebaserad bedömning Beskrivande tillämpning Matematisk tillämpning Viktning."

Liknande presentationer


Google-annonser