Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

10. Mottagarverksamheten Samverkan Topografiska data/Hydrografi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "10. Mottagarverksamheten Samverkan Topografiska data/Hydrografi"— Presentationens avskrift:

1 10. Mottagarverksamheten Samverkan Topografiska data/Hydrografi
1(8) 10. Mottagarverksamheten Samverkan Topografiska data/Hydrografi Genomgång av Beslutsförslaget ”Samverkan Topografiska data/Hydrografi” Information om Utkast till uppdragsdirektiv Samverkan Topografiska data/Hydrografi 2015 Ställningstagande : Godkänna beslutsförslaget ”Samverkan Hydrografi” och att publicera dokumentationen på Svensk geoprocess hemsida Slutresultat Hydrografi Svensk geoprocess, Karin Bergström, , Version 0.1

2

3 Mottagarverksamheten
Samverkan Geografisk information Samverkan Bild/Höjd Flygbild/Ortofoto Laserdata/Höjddata Samverkan Topografiska data Hydrografi Markanvändning Markdetaljer Kommunikation (väg/järnväg) Byggnad Adress Samverkan Geodetisk infrastruktur Stompunkter Rollerna i dessa verksamheter är; Uppdragsledning, Ansvarig (mottagare), Uppdragsledare, Samverkansansvariga och Sakkunniga Svensk geoprocess, Karin Bergström, , Version 0.1

4 Mottagarverksamheten
Ska verka för och bidra till att samverkansprojektet Svensk geoprocess effektmål nås. De övergripande målen är att bidra till effektivare myndighetsutövning och ökad användning av geografisk information och geodetisk infrastruktur i Sverige (lokalt, regionalt och nationellt) ge ökade möjligheter till samverkan, utbyte av information samt samnyttjande av system och rutiner mellan kommuner, myndigheter och medborgare bidra till ännu mer lättanvända och lättillgängliga produkter och tjänster för slutanvändarna bidra till kostnadseffektiviseringar hos producenter, informationsägare och slutanvändare. Svensk geoprocess, Karin Bergström, , Version 0.1

5 Mottagarverksamheten
Ska i samverkan förvalta och vidareutveckla resultaten från temauppdragen på ett sammanhållet sätt. Några grundläggande principer Har Lantmäteriets samordningsroll inom geodataområdet som nav och är väl integrerad i ordinarie verksamheter inom berörda organisationer – är ingen ny fristående organisation. Utgörs av ett nätverk med personer från Lantmäteriet, kommunerna och övriga berörda, vilka har den kompetens och de erfarenheter som arbetet kräver. Utförs i årsvisa uppdrag med mål överenskomna i samverkan som anger vilka förändringar som ska åstadkommas, t.ex. avseende Verksamhet, Geodata, Avgifter, Produkter och/eller IT. Mottagarverksamheten = Samverkansverksamheten. Samverkansverksamheten omfattar hela geodataförsörjningen. Grundläggande principer: Lantmäteriets samordningsroll inom geodataområdet är navet Projektliknande arbetsform i nätverk med personer från berörda organisationer med efterfrågad kompetens Årsvisa uppdrag tas fram i samverkan med fastställda mål och budget

6 Samverkan geografiska information
Uppdragsledning Samverkan Geografisk information ansvarar för att förvalta och vidareutveckla resultaten i samverkan. Ansvarig Samverkan Geografisk information är enheten Geografisk information, Lantmäteriet. Ordförandeskap i uppdragsledningen samt beställare av årsvisa uppdrag med fastställda mål och budget i samverkan. Uppdragsledare Samverkan Bild/Höjd Sektionschef Bild/Höjd Lantmäteriet. Uppdragsledare Samverkan Topografiska data Sektionschef Topografiska data Lantmäteriet. Operativ Uppdragsledare NN Operativ Uppdragsledare NN Samverkansansvarig Sakkunniga Lantmäteriet Samverkansansvarig Sakkunniga Lantmäteriet Samverkansansvarig Sakkunniga Kommunsidan Resultaten överlämnas till mottagarverksamheten allteftersom temauppdragen avslutas. Mottagarverksamheten indelas i Samverkan Geografisk information (Bild/Höjd & Topografiska data) Samverkan Geodetisk infrastruktur (inte med i bilden men tar emot från temat Stompunkter) Samverkansarbetet ska verka för och bidra till att samverkansprojektet Svensk geoprocess effektmål uppnås genom att förvalta och vidareutveckla specifikationer och samverkansformer samt stödja och påskynda användning och införanden. Rollerna Uppdragsledning Samverkan Geografisk information ska löpande leda och följa upp arbetet Ansvarig Samverkan Geografisk information är ordförande i uppdragsledningen Uppdagsledare Samverkan Bild/Höjd och Samverkan Topografiska data medverkar i uppdragsledningen Operativ uppdragsledare leder och fördelar samverkansarbetet och är föredragande i uppdragsledningen En samverkansansvarig utses inom resp. berörd organisation och ingår i nätverket Sakkunniga från berörda organisationer och/eller från konsult-/leverantörssidan med kompetens/erfarenhet som efterfrågas för att nå fastställda mål Användarforum - samverkansarbetet bedrivs löpande i dialog med slutanvändarna. Samverkansansvarig Sakkunniga Kommunsidan Samverkansansvarig Sakkunniga Trafikverket Samverkansansvarig Sakkunniga SMHI/SjöV/SCB/TrV … m.fl. Konsulter/leverantörer geodata/IT Användarforum

7 Samverkan Geografisk information
Uppdragsledning Samverkan Geografisk information (som har att förvalta och vidareutveckla resultaten från temauppdragen 1-8 (inte stompunkter)) Pär Hedén, ordförande Jens Rågvall, Samverkan Bild/Höjd Tobias Lindholm, Samverkan Topografiska data NN, kommun Föredragande är uppdragsledarna för resp. samverkansområde Övriga medverkande adjungeras vid behov Uppdragsledare Samverkan Bild/Höjd Jens Rågvall, sektionschef Bild/Höjd Lantmäteriet, ansvarar för att etablera och bemanna samverkansområdet. Uppdragsledare Samverkan Topografiska data Tobias Lindholm, sektionschef Topografiska data Lantmäteriet, ansvarar för att etablera och bemanna samverkansområdet. Operativ Uppdragsledare NN Operativ Uppdragsledare NN För kommande temauppdrag ska mottagande verksamhet anamma samma princip och integreras i denna – anpassad och vidareutvecklad efter vunna erfarenheter. Låt oss pröva oss fram – startar nu med geodataområdet Flygbild/Ortofoto! Rollerna i denna verksamhet (detta nätverk) som har att förvalta och vidareutveckla samverkan kring hela geodataförsörjningen (insamling/lagring/tillhandahållande) för Flygbild/Ortofoto är: Uppdragsledning Samverkan Flygbild/Ortofoto etableras för att löpande leda och följa upp arbetet – och som på sikt/allteftersom ska omfatta resultaten från alla temauppdrag Ansvarig Samverkan Flygbild/Ortofoto är NN1 inom Lantmäteriet, tillika ordförande i (1) Uppdagsledare Samverkan Flygbild/Ortofoto är NN2 inom Lantmäteriet, rapporterar till (2) En samverkansansvarig för samverkan Flygbild/Ortofoto utses inom resp. berörd organisation (och ingår i nätverket) Sakkunniga från berörda organisationer och/eller från konsult-/leverantörssidan (ingår i nätverket). Sakkunniga har den kompetens/erfarenhet som efterfrågas för att nå fastställda mål. OBS! Ansvariga för motsvarande samverkan för kommande teman ska vara den mest lämpliga parten, t.ex. för Markdetaljer bör det vara Kommunerna och för Kommunikation förhoppningsvis Trafikverket.  Samverkansansvarig Sakkunniga Lantmäteriet Samverkansansvarig Sakkunniga Lantmäteriet Samverkansansvarig Sakkunniga Kommunsidan Samverkansansvarig Sakkunniga Kommunsidan Samverkansansvarig Sakkunniga Trafikverket Samverkansansvarig Sakkunniga SMHI/SjöV/SCB/TrV … m.fl Konsulter/leverantörer geodata/IT Användarforum Svensk geoprocess, Karin Bergström, , Version 0.1

8 Mottagarverksamheten Samverkan Geografisk information
Information om och förankring av förslag till mottagarverksamheten Samverkan Geografisk information – och specifikt Samverkan Hydrografi – har genomförts enligt följande: Xtra styrgrupp : Pär Hedén (ordf), Anna Wallin (sekr), Karin Bergström, Thomas Lithén, Peter Andersson, Lars Malmestål, Marianne Leckström & Hans Lovén GinfoLG : Pär Hedén (ordf), Tomas Ölund, Ingela Nässén, Annette Torensjö, Björn Wahlström, Tobias Lindholm & Mandy Lam samt Anna Wallin och Karin Bergström (föredragande) Arbetsplatsträff enhetssamordning Ginfo : Björn Wahlström, Ann Rostö, Mikael Langeron, Emma Söderblom, Peter Andersson, Thomas Lithén & Karin Bergström (föredragande) Möte med mottagarna : Tobias Lindholm och Jan Sjöhed samt Linnéa Söderholm & Karin Bergström (föredragande) Svensk geoprocess, Karin Bergström, , Version 0.1

9 Förslag: Mottagarverksamheten
Samverkansverksamheterna omfattar hela geodataförsörjningen – insamling, lagring och tillhandahållande – och ska hanteras sammanhållet. Dess arbetsprocesser och intressenter är: Svensk geoprocess, Karin Bergström, , Version 0.1

10 Etablera Mottagarverksamhet i samverkan
VT 2015 HT 2015 VT 2016 HT 2016 Beslutsmöten Flygbild/Ortofoto Laserdata/Höjdmodell Hydrografi Markanvändning Markdetaljer Kommunikation Byggnad Adress Stompunkter 17/6 16/12 xxx xxx Pilotkommun med på noterna … Pilotkommun med på noterna … Svensk geoprocess, Karin Bergström, , Version 0.1

11 Mottagarverksamheten
Samverkan xxx Xxx-rådet NVDB-rådet Geodatarådet Lantmäteriets ledning SKL Samverkansgrupp SKL o Lantmäteriet Ledning Division Geodata Uppdragsledning Samverkan Geografisk information Uppdragsledning Samverkan Geodetisk infrastruktur Flygbild/Ortofoto Laserdata/Höjdmodell Hydrografi Markanvändning Markdetaljer Kommunikation Byggnad Adress Stompunkter Svensk geoprocess, Karin Bergström, , Version 0.1

12 Förslag: Mottagarverksamheten
Samverkan xxx Xxx-rådet NVDB-rådet Geodatarådet Lantmäteriets ledning SKL Samverkansgrupp SKL o Lantmäteriet Ledning Division Geodata Uppdragsledning Samverkan Geografisk information Uppdragsledning Samverkan Geodetisk infrastruktur Flygbild/Ortofoto Laserdata/Höjdmodell Hydrografi Markanvändning Markdetaljer Kommunikation Byggnad Adress Stompunkter Svensk geoprocess, Karin Bergström, , Version 0.1

13 Samverkan Geografisk information
Uppdragsledning Samverkan Geografisk information (som har att förvalta och vidareutveckla resultaten från temauppdragen 1-8 (inte stompunkter)) Pär Hedén, ordförande Jens Rågvall, Samverkan Bild/Höjd Tobias Lindholm, Samverkan Topografiska data NN, kommun Föredragande är uppdragsledarna för resp. samverkansområde Övriga medverkande adjungeras vid behov Uppdragsledare Samverkan Bild/Höjd Jens Rågvall, sektionschef Bild/Höjd Lantmäteriet, ansvarar för att etablera och bemanna samverkansområdet. Uppdragsledare Samverkan Topografiska data Tobias Lindholm, sektionschef Topografiska data Lantmäteriet, ansvarar för att etablera och bemanna samverkansområdet. T.f. Operativ uppdragsledare Anna Wallin Styra o leda arbetet, ansvarig samverkansprocessen Samverkansansvariga F/O LM: NN Kn: Alexander, Gbg Sakkunniga F/O Åsa Sehlstedt, ansvarig DPS NN, Plan för LM:s införande NN/Geodatasamordnare NN/Tillhandahållande Operativ uppdragsledare NN Styra o leda arbetet, ansvarig samverkansprocessen Samverkansansvariga Topodata LM: NN Kn: NN Sakkunniga Topodata NN, ansvarig DPS NN/LM NN/Kn NN övriga För kommande temauppdrag ska mottagande verksamhet anamma samma princip och integreras i denna – anpassad och vidareutvecklad efter vunna erfarenheter. Låt oss pröva oss fram – startar nu med geodataområdet Flygbild/Ortofoto! Rollerna i denna verksamhet (detta nätverk) som har att förvalta och vidareutveckla samverkan kring hela geodataförsörjningen (insamling/lagring/tillhandahållande) för Flygbild/Ortofoto är: Uppdragsledning Samverkan Flygbild/Ortofoto etableras för att löpande leda och följa upp arbetet – och som på sikt/allteftersom ska omfatta resultaten från alla temauppdrag Ansvarig Samverkan Flygbild/Ortofoto är NN1 inom Lantmäteriet, tillika ordförande i (1) Uppdagsledare Samverkan Flygbild/Ortofoto är NN2 inom Lantmäteriet, rapporterar till (2) En samverkansansvarig för samverkan Flygbild/Ortofoto utses inom resp. berörd organisation (och ingår i nätverket) Sakkunniga från berörda organisationer och/eller från konsult-/leverantörssidan (ingår i nätverket). Sakkunniga har den kompetens/erfarenhet som efterfrågas för att nå fastställda mål. OBS! Ansvariga för motsvarande samverkan för kommande teman ska vara den mest lämpliga parten, t.ex. för Markdetaljer bör det vara Kommunerna och för Kommunikation förhoppningsvis Trafikverket.  Konsulter/leverantörer geodata/IT Användarforum Svensk geoprocess, Karin Bergström, , Version 0.1

14 Samverkan Geografisk information Roller & organisationsprincip
Uppdragsledning Samverkan Geografisk information ansvarar för att förvalta och vidareutveckla resultaten från temauppdragen. Ansvarig Samverkan Geografisk information är Pär Hedén, enheten Geografisk information, Lantmäteriet. Ordförande i uppdragsledningen samt beställare av årsvisa uppdrag med i samverkan fastställda mål och budget. Uppdragsledare Samverkan Bild/Höjd Jens Rågvall, sektionschef Bild/Höjd Lantmäteriet. Uppdragsledare Samverkan Topografiska data Tobias Lindholm, sektionschef Topografiska data Lantmäteriet. Operativ Uppdragsledare NN Operativ Uppdragsledare NN Samverkansansvarig Sakkunniga Lantmäteriet Samverkansansvarig Sakkunniga Lantmäteriet Samverkansansvarig Sakkunniga Kommunsidan För kommande temauppdrag ska mottagande verksamhet anamma samma princip och integreras i denna – anpassad och vidareutvecklad efter vunna erfarenheter. Låt oss pröva oss fram – startar nu med geodataområdet Flygbild/Ortofoto! Rollerna i denna verksamhet (detta nätverk) som har att förvalta och vidareutveckla samverkan kring hela geodataförsörjningen (insamling/lagring/tillhandahållande) för Flygbild/Ortofoto är: Uppdragsledning Samverkan Flygbild/Ortofoto etableras för att löpande leda och följa upp arbetet – och som på sikt/allteftersom ska omfatta resultaten från alla temauppdrag Ansvarig Samverkan Flygbild/Ortofoto är NN1 inom Lantmäteriet, tillika ordförande i (1) Uppdagsledare Samverkan Flygbild/Ortofoto är NN2 inom Lantmäteriet, rapporterar till (2) En samverkansansvarig för samverkan Flygbild/Ortofoto utses inom resp. berörd organisation (och ingår i nätverket) Sakkunniga från berörda organisationer och/eller från konsult-/leverantörssidan (ingår i nätverket). Sakkunniga har den kompetens/erfarenhet som efterfrågas för att nå fastställda mål. OBS! Ansvariga för motsvarande samverkan för kommande teman ska vara den mest lämpliga parten, t.ex. för Markdetaljer bör det vara Kommunerna och för Kommunikation förhoppningsvis Trafikverket.  Samverkansansvarig Sakkunniga Kommunsidan Samverkansansvarig Sakkunniga Trafikverket Samverkansansvarig Sakkunniga SMHI/SjöV/SCB/TrV … m.fl. Konsulter/leverantörer geodata/IT Användarforum


Ladda ner ppt "10. Mottagarverksamheten Samverkan Topografiska data/Hydrografi"

Liknande presentationer


Google-annonser