Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommundirektörsföreningen mars 2015

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommundirektörsföreningen mars 2015"— Presentationens avskrift:

1 Kommundirektörsföreningen mars 2015
Annika Wallenskog

2 Statsbidrag, av olika orsaker
Neutrala förändringar. När staten gör förändringar i till exempel skattesystemet. Finansieringsprincipen. Allmänna politiska ambitionsförändringar från riksdagen.

3 Finansieringsprincipen (Riksdagen har ställt sig bakom)
Principen gäller när riksdag, regering eller myndighet fattar bindande beslut om ändrade regler för verksamhet. Nya uppgifter. Frivilliga uppgifter blir obligatoriska. Det kommunala ansvaret för vissa uppgifter tas bort. Ändrade ambitionsnivå för befintliga kommunala uppgifter. Regeländringar som påverkar kommunernas möjligheter att ta ut avgifter.

4 Ny förordning för augusti 2014
Konsekvensutredning sedan 2007: Innan en myndighet beslutar om föreskrifter eller allmänna råd, ska myndigheten så tidigt som möjligt: 1. utreda föreskrifternas eller de allmänna rådens kostnadsmässiga och andra konsekvenser i den omfattning som behövs i det enskilda fallet 2. ge statliga myndigheter, kommuner, landsting, organisationer, näringslivet och andra som kostnadsmässigt eller på något annat betydande sätt berörs tillfälle att yttra sig i frågan och om konsekvensutredningen. Nytt från augusti 2014 regeringens medgivande Innan en förvaltningsmyndighet beslutar om föreskrifter som vid tillämpningen kan få sådana effekter på kostnader för staten, kommuner eller landsting som inte är oväsentliga, ska regeringens medgivande att besluta föreskrifterna inhämtas. Regeringen ska inför sitt beslut få del av: 1. förslaget till föreskrifter, och 2. den konsekvensutredning som ligger till grund för förslaget.

5 Generella och specialdestinerade statsbidrag Kommuner Miljarder kronor i 2012 års priser och procentuell utveckling De generella statsbidragen ökade till 77 mdr 2013 och till 80 mdr 2014. Främst kompensation för höjt grundavdrag pensionärer Statsbidragen har ökat med 0,6 mdr per år i fasta priser samma som befolkningen. Generella har ökat med i snitt 1,1 procent, Specialdestinerade har minskat med 1,3 procent i fasta priser. Justerat för uppdrag har statsbidragen minskat

6 Ekonomirapporten. April 2014
Generella och specialdestinerade statsbidrag till landstingen Miljarder kronor i 2012 års priser och procentuell utveckling De generella statsbidragen har ökat med 2 miljarder sedan Främst kompensation för höjt grundavdrag pensionärer Statsbidragen till landsting har ökat med 1,8 procent i fasta priser. Justerat för ändrat uppdrag ahr de ökat med 0,2 procent. Befolkningen har ökat med 0,6 procent. Ekonomirapporten. April 2014

7 Generella statsbidraget in i utjämningssystemet
Urbanisering och demografi Inkomstutjämning: 62 miljarder kronor 2014 till 118 miljarder 2030, i löpnade priser. STATLIG FINANSIERING, KRÄVS BESLUT OM FÖRÄNDRING!! Kostnadsutjämning: MELLANKOMMUNALT 6,1 miljarder kronor 2014 7,7 miljarder kronor, i fasta priser (12,4 miljarder i löpande priser) 2030. 172 kommuner bidrag 2014 220 kommuner bidrag 2030 118 kommuner avgift 2014 70 kommuner avgift 2030

8 Gymnasieförordningen
Från år 2016 har ett nytt sparbeting införts på 470 miljoner. Underlaget för sparbetinget har inte visats upp, varför vi inte vet hur det är framräknat. Det finns i dagsläget inget belägg för besparing i gymnasieskolan varför betinget borde tas bort. För åren finns enbart en ram för respektive år beslutad, inget innehåll.

9 Avisering om 3 miljarder till lärarlöner 2016
Karriärtjänsterna Finansieringen ska också täcka kostnader för ökad pension då lärarna kommer över 7,5 Ibb Staten styr direkt mot skolor. Kan krångla till ersättning till friskolor på ”lika villkor” Avisering om 3 miljarder till lärarlöner 2016 Riktade pengar från staten In i avtalsförhandlingar Staten styr direkt mot skolor. Se ovan…. Föreskrifter i särskilda boenden IVO hänvisade till demensföreskrifterna vid inspektion innan de trätt i kraft. Nu har Socialstyrelsen dragit tillbaka dem. SÄBO-föreskrifterna remitterades i november. Datum för när de ska träda i kraft är inte känt.

10 ”Smygändringar” 189 ändringar i SoL varav 27 av materiell betydelse
Exempel: Beakta barn som bevittnat våld av eller mot närstående och ansvara för att barnet får det stöd och hjälp som barnet behöver. Barn har rätt till relevant information när en åtgärd rör barnet Barn ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet. Barn höras vid tillsyn som rör barns förhållanden Äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande Äldre så långt det är möjligt ska kunna välja när och hur stöd och hjälp i ska ges. Tillskott 60 mnkr

11 PLANER och DOKUMENTATION inom socialtjänsten
Individuell plan enligt 3 f § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL respektive 2 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Vårdplan enligt 16 § LPT Vårdplan enligt 10 b – 10 d §§ lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård Samordnad habiliterings- eller rehabiliteringsplan enligt 3 b § HSL respektive 18 b § HSL (ändrad SOSFS 2008:20). Individuell plan enligt 10 § lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Genomförandeplan enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:5) om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande och genomförande av insatser enligt SoL. LVU, LVM, och LSS. Planering i samband med egenvård enligt 5 kap. 1-6 §§ Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2009:6) Behandlingsplan enligt 5 kap. SOSFS 2003:20 Vårdplan enligt 11 kap. 3 § SoL för barn och unga som placeras i familjehem eller HVB Genomförandeplan enligt 11 kap. 3 § SoL för barn och unga som placeras i familjehem eller HVB Vårdplan enligt 5 kap. 1 § socialtjänstförordning (2001:937), SoF inför beslut om tvångsvård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU Behandlingsplan enligt 22 § LVU Genomförandeplan enligt 6 kap. 1 § AR SOSFS 2006:5 – sociala insatsstyrkor Genomförandeplan enligt 3 kap. 4 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2012:12) om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Vårdplanering enligt 10 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall som ska mynna ut till en vårdplan Samordnad vårdplan enligt 7 a § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT 70 PROCENT AV TIDEN ÅTGÅR TILL ADMINISTRATION!

12 Riktade statsbidrag inom det pedagogiska området

13 Överenskommelser Bara två kvar 2015:
Psykisk ohälsa – 630 mkr i prestationsersättning varav 250 till kommunerna. Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – 49 mkr (region- och kommunförbund får pengar). BRA ELLER DÅLIGT?? Mycket har åstadkommits SKLs roll

14 Riket 2,2 % Medel oviktat 1,6 %

15

16 Resultat 2014 före e.o. poster och kommunstorlek

17 Resultat 2014 före e.o. poster och kommunstorlek

18 Medelskattesats* och antal skatteförändrare Procent respektive antal kommuner (*Inkl. Gotland.)

19 Medelskattesats* och antal skatteförändrare Procent respektive antal landsting (*exklusive Gotland)


Ladda ner ppt "Kommundirektörsföreningen mars 2015"

Liknande presentationer


Google-annonser