Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INTRODUKTION TILL JÄMSTÄLLDHETS- OCH LIKABEHANDLINGSARBETET VID GÖTEBORGS UNIVERSITET FRAMTAGEN AV PERSONALENHETEN, SEKTIONEN FÖR ARBETSMILJÖ OCH LIKABEHANDLING.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INTRODUKTION TILL JÄMSTÄLLDHETS- OCH LIKABEHANDLINGSARBETET VID GÖTEBORGS UNIVERSITET FRAMTAGEN AV PERSONALENHETEN, SEKTIONEN FÖR ARBETSMILJÖ OCH LIKABEHANDLING."— Presentationens avskrift:

1 INTRODUKTION TILL JÄMSTÄLLDHETS- OCH LIKABEHANDLINGSARBETET VID GÖTEBORGS UNIVERSITET FRAMTAGEN AV PERSONALENHETEN, SEKTIONEN FÖR ARBETSMILJÖ OCH LIKABEHANDLING KONTAKT: LIKABEHANDLING@GU.SE SENAST UPPDATERAD: 2015-03-31 PERSONALENHETEN

2 Innehåll Jämställdhet och likabehandlingsarbete vid Göteborgs universitet Hur tar ojämställdhet och ojämlikhet sig uttryck? Utgångspunkter i arbetet Diskriminering och trakasserier Främjande arbete – universitetsgemensam policy och handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Råd och stöd i arbetet Länkar PERSONALENHETEN

3 Jämställdhets- och likabehandlingsarbete vid Göteborgs universitet Främja lika rättigheter och möjligheter Motverka diskriminering och trakasserier Skapa en god arbetsmiljö för alla PERSONALENHETEN

4 Varför vi ska arbeta med jämställdhet och likabehandling? Det inte är jämställt och jämlikt idag inom olika samhällsområden Exempel på hur ojämställdhet och ojämlikhet tar sig uttryck –Tillgänglighet –Rekrytering –Undersökningar vid Göteborgs universitet PERSONALENHETEN

5 Jämställd snöröjning i Karlskoga Ett exempel på hur det går att arbeta med hållbar jämställdhet (HåJ) Jämställd snöröjning i Karlskoga PERSONALENHETEN

6 Definitioner Jämlikhet handlar om alla människors lika värde Jämställdhet är en viktig jämlikhetsfråga och handlar om relationen mellan kön Likabehandlingsarbetet utgår ifrån lagens förbud mot diskriminering Mångfald Läs DO:s ordlista PERSONALENHETEN

7 Arbetets utgångspunkter Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Lagar och förordningar Göteborgs universitets Vision 2020 Universitetsgemensamma styrdokument PERSONALENHETEN

8 Diskrimineringslagen (2008:567) 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lag (2014:958). PERSONALENHETEN

9 Olika former av diskriminering Direkt diskriminering Indirekt diskriminering Bristande tillgänglighet Trakasserier Sexuella trakasserier Instruktion till att diskriminera PERSONALENHETEN

10 Utsatt för diskriminering eller trakasserier Vad gör jag om jag utsatts för diskriminering och/eller trakasserier? http://medarbetarportalen.gu.se/likabehandling/utsatt-for- diskriminering-eller-trakasserier/ Vad gör jag som chef om en anställd utsatts för diskriminering och/eller trakasserier? http://medarbetarportalen.gu.se/likabehandling/Styrdokument/ PERSONALENHETEN

11 Universitetsgemensam policy och handlingsplan Målsättningar, ansvarsfördelning och organisering av arbetet Chefer ansvarar för arbetet på respektive nivå i organisationen Integrerat jämställdhets- och likabehandlingsarbete Institutioner ska genomföra minst tre åtgärder PERSONALENHETEN

12 Stöd i arbetet med jämställdhet och likabehandling Vägledningsmaterial som ger stöd och inspiration i verksamhetens jämställdhets- och likabehandlingsarbete: www.medarbetarportalen.gu.se/likabehandling PERSONALENHETEN

13 Individanpassat stöd Stödet ges av samordnare för studenter med funktionsnedsättningar vid Utbildningsenheten Studenten måste själv kontakta samordnaren Information finns i studentportalen: http://studentportal.gu.se/handledning-och- stod/funktionsnedsattning?skipSSOCheck=true http://studentportal.gu.se/handledning-och- stod/funktionsnedsattning?skipSSOCheck=true PERSONALENHETEN

14 Stöd för anställda och studenter För anställda: Personalorganisationerna vid Göteborgs universitet Företagshälsovården vid Göteborgs universitet För studenter: Studentkårerna Studenthälsovården PERSONALENHETEN

15 Länkar Göteborgs universitet Jämställdhet- och likabehandlingsarbete vid Göteborgs universitetJämställdhet- och likabehandlingsarbete Arbetsmiljöarbete vid Göteborgs universitet: Arbetsmiljöhandboken Arbetsmiljöhandboken Om kränkande särbehandling ArbetsmiljöhandbokenArbetsmiljöhandboken Göteborgs universitets chefsbarometer 2013 Arbetsmiljöbarometern 2013Göteborgs universitets chefsbarometer 2013 Arbetsmiljöbarometern 2013 Årsredovisning 2014 PERSONALENHETEN

16 Diskussion Inom vilka områden ser vi störst behov av att arbeta aktivt med jämställdhet och likabehandling? (utgå ifrån den egna verksamheten) Hur kan jämställdhets- och likabehandlingsarbetet utformas hos oss?


Ladda ner ppt "INTRODUKTION TILL JÄMSTÄLLDHETS- OCH LIKABEHANDLINGSARBETET VID GÖTEBORGS UNIVERSITET FRAMTAGEN AV PERSONALENHETEN, SEKTIONEN FÖR ARBETSMILJÖ OCH LIKABEHANDLING."

Liknande presentationer


Google-annonser