Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmarknadsavdelningen/Integration (Kaserngården 3B, I17 Parken)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmarknadsavdelningen/Integration (Kaserngården 3B, I17 Parken)"— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmarknadsavdelningen/Integration (Kaserngården 3B, I17 Parken)
Annette Nyman Integrationsstrateg/Verksamhetsledare Anna Partanen Minoritetskonsulent Fredrika Abrahamsson Etableringskoordinator Mikaela Hansson Utredare Kiomars Heydar Integrationshandläggare Linnea Lindgren Samordnare ”Samhällsguide Uddevalla” Ghada Kahale Samhällskommunikatör Mohammad Hussein Samhällskommunikatör Eva Nilsson Etableringshandläggare + 6 timanställda samhällskommunikatörer

2 Förvaltningsområdet för finska språket sedan 2013-02-01
verksam styrgrupp där sverigefinnar har sina representanter regelbundna öppna samrådsmöten kommunens hemsida översatt till finska inventering av personalens språkkunskaper samt kontaktpersoner inåt i kommunen som talar finska, språkkurs för personal   kulturaktiviteter (styrs av medborgarbudget)  samtal om vidareutveckling av Skogslyckehemmets finska avdelning och hemtjänst Att jobba vidare med: finsktalande personal inom hemtjänsten och biståndshandläggargruppen modersmålsundervisningen i finska i grundskolan och gymnasiet   språkstöd i förskolan SFS 2009:724 Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

3 Samhällsguide Uddevalla
Syftet är att • nyanlända lättare ska kunna lära sig svenska och få ett större socialt kontaktnät • ge personer som är väl etablerade i Sverige en möjlighet att guida nyanlända in i det svenska samhället och i Uddevalla, vilket i sin tur ofta leder till nya vänskaper och motverkar fördomar • skapa ny kunskap och förståelse för olika kulturer och levnadssätt • förhindra att nyanlända blir ensamma och isolerade när de kommer till Sverige Över 100 personer hade i mars 2015 anmält sig, sedan start november 2014 ca 25 matchningar är gjorda Linnea intervjuar alla innan matchning Uppföljning och utvärdering

4 Kommunstyrelsen/Kommunledningskontoret
Etablering av nyanlända Ansvarsfördelning utifrån ersättningsförordningen (Uppdragen fördelas mellan fyra nämnder tillsammans med en pott pengar som utgår från framtagen fördelningsmodell av statsbidragets schablonersättning) Beslutat i kommunfullmäktige Kommunstyrelsen/Kommunledningskontoret Samordningsansvaret för Lag 2010:197 SFS 2010:1122 statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Kommunstyrelsen/klk - Mottagande och bostadsförsörjning - Samhällsorientering - Andra insatser för att underlätta etableringen SN/Socialtjänsten - Försörjning och andra insatser för dem med nedsatt prestationsförmåga -Utbetalning av Initial ersättning (”glappet”) - Andra insatser för att…. BUN/ Barn o utbildningsförvaltningen - SFI - Särskilda introduktionsinsatser inom skola, förskola, fritidshem…. - Andra insatser för att….. KFN/ Kultur och fritidsförvaltningen - Andra insatser för att… 15 % % % %

5 Mottagningssamtal Syfte med mottagningssamtal En väg in i kommunen
Enhetliga budskap Redskap för ökad egenansvar Ingen ska falla emellan Identifiera och undanröja hinder Uppmärksamma barnen Helhetssyn på mottagande Information till kommunen Eva Nilsson nämner särskilt en man som blev mycket glad och lättad efter sitt mottagningssamtal. Under flera månader hade han känt sig nedtryckt och utan hopp i sin väntan på att få uppehållstillstånd och plats i en kommun. Han sa efter samtalet att ”den här timmen med er väger upp sex månaders nedtryckthet” 5-8 samtal i veckan Tvåspråkig personal Personal medverkar från skola/förskola o socialtjänst

6 Samhällsorientering SFS 2010:1138 Förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare; samt SFS 2013:156 Lag om samhällsorientering för vissa nyanländ invandrare Sedan samhällsorienteringen startade , har cirka 380 nyanlända i Uddevalla gått kursen som bland annat tar upp jämställdhet, demokrati, boende, skatt och social välfärd, politik och rättsväsende, arbetsmarknad, historia, sjukvård, familj och samhälle. Utbildningen omfattar sammanlagt 60 timmar som fördelas på 20 veckor. Vi utvärderar alla kurser 92 % är nöjda eller mycket nöjda Språk Arabiska Somaliska Persiska Dari Tigrinja Thai Ryska Bosniska Serbiska Kroatiska Romani Spanska Engelska Sker i dialogform på modersmålet Utförande kommuner i Fyrbodal: Uddevalla Vänersborg Trollhättan

7 Nya svenska medborgare Nationaldagen
Uddevalla kommun har välkomnat Nya svenska medborgare sedan år 2000. Sedan år välkomnas nya svenska medborgare på Nationaldagen med ett diplom/kontrakt som tydliggör medborgarskapets skyldigheter och rättigheter, samt Uddevalla kommuns vision Nytt lagförslag kommer att träda i kraft 1 april 2015: alla kommuner ska vara skyldiga att anordna ceremonier för nya svenska medborgare för att högtidlighålla att dessa har fått svenskt medborgarskap.

8 Utredningar och information
Utredningsuppdrag från nämnd, förvaltning eller avdelning Driver processer Sammanställer statistik o presentationer Utanförskapsindex Tar fram informationsmaterial Anordnar seminarium Svarar på enkäter o frågor 17,5 % av Uddevallas befolkning har år utländsk bakgrund (9 369 av invånare) 86,2 % av befolkningsökningen mellan år består av personer med utländsk bakgrund År 2002 = 12 % av befolkningen (6 063 av ) År 2006 = 13,5 % av befolkningen (6 805 av ) År 2010 = 15 % av befolkningen (7 792 av ) År 2014 = 17,5 % av befolkningen (9 369 av ) Källa: SCB Antal mottagna flyktingar med PUT sedan start 1985

9 Förvaltningsövergripande samverkan
”SIV” – Samverkan Integration Verksamhet (Permanentad förvaltningsövergripande Integrationsgrupp, samordnas av kommunledningskontoret) Styrgrupp: Kommundirektörens ledningsgrupp Gruppen SIV har bl.a. till uppgift att Informera sig om behovet kring utveckling av integrationsfrågor i kommunen Lyfta behov av utvecklingsområden inom ämnet integration Hålla sig informerade om nyheter - omvärldsbevaka Samordna kommunens insatser när det gäller området integration Kartlägga olika aktörers utbud och kompetens när det gäller området integration Samverka med andra samhällsorgan kring integration Samordna kommunens arbete i ”LÖK”, samt fungera som kommunens representant i styrgruppen för ”Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända…..” - LÖK Föra dialog kring frågorna med berörda referensgrupper Förankra arbetet i den egna förvaltningen Bevaka kurser och konferenser inom området Barn och utbildning SIV Kommun-lednings- kontoret Kultur och fritid Socialtjänsten Etableringsgrupp ”EG” Samverkan ensamkommande ”SEK” Aktivitetsansvariga tjänstemän + förvaltningsekonom Socialtjänsten Överförmynderi Barn-och utbildning AMA/integration


Ladda ner ppt "Arbetsmarknadsavdelningen/Integration (Kaserngården 3B, I17 Parken)"

Liknande presentationer


Google-annonser