Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LANTMÄTERIVERKET – FAKTA OM LANDET 2006 Landsvägsförrättningar (1) En sådan förrättning kan verkställas när:  en ny landsväg anläggs eller  ett vägområde.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LANTMÄTERIVERKET – FAKTA OM LANDET 2006 Landsvägsförrättningar (1) En sådan förrättning kan verkställas när:  en ny landsväg anläggs eller  ett vägområde."— Presentationens avskrift:

1

2 LANTMÄTERIVERKET – FAKTA OM LANDET 2006 Landsvägsförrättningar (1) En sådan förrättning kan verkställas när:  en ny landsväg anläggs eller  ett vägområde ska utvidgas p.g.a. förbättring av en landsväg eller  det är nödvändigt att bestämma gränsen för en befintlig landsväg. En landsvägsförrättning är en lantmäteriförrättning.

3 LANTMÄTERIVERKET – FAKTA OM LANDET 2006 Landsvägsförrättningar (2)  inlösningskommissionen beslutar om ärendena vid förrättningssammanträdet  inlösningskommissionen: i allmänhet en förrättningsingenjör och två gode män  före beslut hörs sakägarna  vid ett vägprojekt kan flera förrättningar verkställas och i samband med en förrättning kan flera förrättningssammanträden hållas

4 LANTMÄTERIVERKET – FAKTA OM LANDET 2006 Uppgiftsfördelningen (1) Lantmäteriverket  ansvarar för rågångarna (inlösningskommissionen)  ansvarar för förrättningskartorna och –handlingarna (förrättningsingenjören)  upprättar handlingar  beslutar om ersättningar o.d. (inlösningskommissionen)  inför vägförrättningen i fastighetsregistret.

5 LANTMÄTERIVERKET – FAKTA OM LANDET 2006 Uppgiftsfördelningen (2) u ansöker om en landsvägsförrättning  är sakägare vid förrättningen  ansvarar för planeringen, anläggningen och underhållet av vägen  betalar ersättningar och utgifterna för förrättningen. Vägförvaltningen i egenskap av väghållare

6 LANTMÄTERIVERKET – FAKTA OM LANDET 2006 Besittningstagande I förrättningens begynnelseskede tas egendom i besittning  en terrängsyn genomförs  för den egendoms del som ska avlägsnas fastställs mängden, arten och skicket  sakägarnas närvaro önskvärd  möjlighet att framföra önskemål angående vägbygget direkt till väghållaren (ingår inte i inlösningskommissionens befogenheter)  ersättning bestäms utifrån uppgifterna för besittningstagandet.

7 LANTMÄTERIVERKET – FAKTA OM LANDET 2006 Anläggning av väg  skador under arbetets utförande, t.ex. skador vid sprängning och brunnskador  flyttning av buskar, frågor gällande matjord och depneringsområden. Väghållaren bygger vägen enligt den godkända vägplanen. Under byggtiden lönar det sig för markägarna att försöka komma överens med byggaren om bl.a. följande:

8 LANTMÄTERIVERKET – FAKTA OM LANDET 2006 Utvidgning av inlösning  Vid förrättningen kan väghållaren lösa in områden utanför själva vägområdet: om markägaren inte kan utnyttja en kvarblivande äga om vägområdet på planområdet inte sträcker sig till gränsen för trafikområdet eller för trafikledsområdet.  Inlösning sker på yrkande av sakägaren eller väghållaren och om inlösningskommissionen finner det befogat. Inlösning p.g.a. märkbart förfång beträffande användningen Inlösning på planeområde landsväg Valkeajärvi 12 11 13 1 2 21 29 22 30 6:9 6:9/1 7:4 7:4/1

9 LANTMÄTERIVERKET – FAKTA OM LANDET 2006 Ägoregleringar  Byggandet av vägen kan eventuellt splittra ägor och därigenom medföra olägenheter.  Inlösningskommissionen kan på yrkande av sakägarna eller på tjänstens vägnar verkställa ägobyten mellan fastigheter och överföra ägor mot penningvederlag från en fastighet till en annan. Ägobyte Ägoöverföring p 10 p 12 11 7 6 2:3 (1:5) 8 9p 1310 5 1:5 (2:3) Jokela 2:3 Ahola 1:5 -landsväg 4:7 Mäki 616275 12 76 (4:7) 3:5 p 11p 13 p 15

10 LANTMÄTERIVERKET – FAKTA OM LANDET 2006 Enskilda vägar och utloppsdiken  När ägor splittrats och vägförbindelser skurits av, kan man vid en förrättning: grunda rätter till enskild väg (nyttjanderättsenheter) upphäva vägrätter som inte längre behövs.  För väghållaren grundas dessutom servitutsrätt till ett område som i vägplanen anvisats för ett utloppsdike. I regel stiftas rätten vid landsvägsförrättningen. Rätt till enskild väg för lägenheten 2:6 upphävd Rätt till enskild väg på lägenheten 2:7 Rätt till enskild väg för delägarna i Vikmossavägens väglag 2:7 2:6 1:6 1:7 1:8 1:16

11 LANTMÄTERIVERKET – FAKTA OM LANDET 2006 Landsvägar som upphört (1)  Landsväg som hamnat vid sidan och som väghållaren inte behöver överförs då den upphört: till kommunen på detaljplaneområden och områden, där man beslutat uppgöra detaljplan i övriga fall till den angränsande fastighetens ägor enligt mittlinjeprincipen  I stället för landsväg som upphört kan man vid behov grunda rätt till enskild väg  Väghållarens underhållsansvar fortsätter till den 1 oktober det år som följer på den tidpunkt då landsvägen drogs in. 1:172:6 1:17 1:16 1:17 ny väg

12 LANTMÄTERIVERKET – FAKTA OM LANDET 2006 Terrängarbeten (mätning och kartläggning)  Vägområdets gräns märks ut i terrängen med plastpålar i orange färg  Rågång utförs om råmärken försvunnit  Råmärken som annars skulle hamna under vägen flyttas  Det lönar sig för markägaren att kontrollera situationen i terrängen

13 LANTMÄTERIVERKET – FAKTA OM LANDET 2006 Förrättningskarta  vägområdet och angränsande fastigheter  vägens skydds- och frisiktsområden  nyttjanderätter till enskilda vägar och utloppsdiken  verkställda ägoregleringar och inlösningar  landsvägar som upphört  utförda rågångar och flyttningar av råmärken Utöver uppgifterna för besittnings- tagandet utgör förrättningskartan underlag för bestämning av ersättningar. I samband med förrättningen upprättas en förrättningskarta, som visar bl.a.:

14 LANTMÄTERIVERKET – FAKTA OM LANDET 2006 Förskottsersättningar Förskottsersättning utbetalas:  i allmänhet endast på yrkande  ¾ av den slutliga ersättningen  förskottsersättningar bestäms ofta utifrån en ungefärlig uppskattning  besvär kan inte anföras över beslut om förskottsersättningar Förskottsersättningar behandlas i förrättningens begynnelseskede

15 LANTMÄTERIVERKET – FAKTA OM LANDET 2006 Ersättningar (1)  objekt (t.ex. ersättning för mark)  olägenhet  skada En inlösningsersättning kan vara ersättning för: Dessutom kan man på yrkande ersätta markägaren för sådana kostnader som orsakats av intresse- bevakning i samband med landsvägsförrättningen. Förrättningsmännen kan endast bestämma ersättningar i pengar, inte t.ex. ersättningar i form av arbetsprestationer utförda av väghållaren.

16 LANTMÄTERIVERKET – FAKTA OM LANDET 2006 Ersättningar (2)  de slutliga ersättningarna behandlas, när förrättningskartan är klar och bl.a. arealerna har utretts  tidsfrist för inlämnande av yrkande om ersättning  principen om full ersättning  utgångspunkten är gängse pris på orten (prisnivån vid tidpunkten för besittningstagandet)  om den allmänna prisnivån stigit efter besittningstagandet, beaktas detta

17 LANTMÄTERIVERKET – FAKTA OM LANDET 2006 Ersättningar (3)  bestäms i regel på tjänstens vägnar  sakägaren bör emellertid bevaka sina intressen och särskilt se till att skador och olägenheter ersätts  väghållaren och markägaren kan också komma överens om ersättningar

18 LANTMÄTERIVERKET – FAKTA OM LANDET 2006 Utbetalning av ersättning  Vägförvaltningen betalar ur ersättningarna när förrättningen avslutats: om markägaren anför besvär, utbetalas det ersättningsbelopp som bestämts vid förrättningen i sin helhet om Vägförvaltningen anför besvär, utbetalas den bestridda delen av ersättningen till markägaren på ansökan mot en säkerhet som väghållaren godkänt  Ersättningar ska betalas ut inom tre månader från det att de bestämts.

19 LANTMÄTERIVERKET – FAKTA OM LANDET 2006 Ränta  På ersättningarna betalas en årlig ränta på 6%  Ränta betalas från besittningstagandet  När betalningen dröjer mer än tre månader, betalas en dröjsmålsränta enligt räntelagen i stället

20 LANTMÄTERIVERKET – FAKTA OM LANDET 2006 Ersättningar och beskattning  Ersättning och ränta är skattepliktig inkomst  Sakägaren ska meddela skattemyndigheterna  Beroende på fallet beskattas ersättningen som försäljningsvinst eller jordbruksinkomst  Eventuellt ska också moms betalas  Skattebyrån ger ytterligare information

21 LANTMÄTERIVERKET – FAKTA OM LANDET 2006 Sökande av ändring  Ändring i förrättningsbeslut kan sökas hos jorddomstolen vid tingsrätten inom 30 dagar från den dag då förrättningen avslutades  Hos högsta domstolen kan man anhålla om tillstånd att söka ändring i jorddomstolens beslut. Högsta domstolen beslutar om besvärstillstånd ska beviljas eller inte  Information om förfarandet vid sökande av ändring ges alltid vid förrättningens slutsammanträde

22 LANTMÄTERIVERKET – FAKTA OM LANDET 2006 Övrigt  Enligt landsvägslagen ska ersättning betalas till den som äger fastigheten vid den tidpunkt då ersättningen bestäms. Om fastigheten överlåts under förrättningen, är det tillrådligt att anteckna i överlåtelsehandlingen vilken av parterna ersättningarna ska betalas till och tillställa förrättningsingenjören en kopia av överlåtelsehandlingen.  Arealerna av de ägor som landsvägen sträcker sig över dras av från fastigheternas arealer först när förrättningen registreras.

23 LANTMÄTERIVERKET – FAKTA OM LANDET 2006 Behandlingen av projektet vid två särskilda förrättningar (1)  den första förrättningen hålls då anläggningen av vägen inleds och  den andra förrättningen hålls då vägen byggts I samband med ett vägprojekt verkställs två särskilda landsvägsförrättningar

24 LANTMÄTERIVERKET – FAKTA OM LANDET 2006 Behandlingen av projektet vid två särskilda förrättningar (2) Vid den första förrättningen  upprättas utifrån vägplanen en förrättningskarta över det område där vägen byggs  utförs terrängarbeten (se punkten ”Terrängarbeten”)  tas det vägområde där vägen ännu inte byggts i besittning  bestäms ersättning för marken samt för andra fastställbara olägenheter och skador  utbetalas ersättningarna, varefter förrättningen avslutas

25 LANTMÄTERIVERKET – FAKTA OM LANDET 2006 Behandlingen av projektet vid två särskilda förrättningar (3)  bestäms de slutliga gränserna för vägområdet  utförs kompletterande terrängarbeten och upprättas en förrättningskarta till den del som förändringar skett  behandlas sådana ersättningar för olägenheter och skador som kommit fram efter att vägen byggts och tagits i bruk  företas vid behov ägoreglering och reglering av enskilda vägar  avslutas förrättningen och ersättningarna utbetalas Vid den andra förrättningen efter vägbygget

26 LANTMÄTERIVERKET – FAKTA OM LANDET 2006 Förrättning för utmärkning av vägområdet (1)  Rårna för ett befintligt vägområde märks ut i terrängen  Vägområdet avgränsas så att gränsen ligger cirka 2 meter från ytterkanten av diket eller vägslänten – vid behov enligt väghållarens anvisningar  I samband med avgränsningen återbyggs gamla, försvunna råmärken vid kanten av vägområdet. Andra råmärken som saknas på fastigheterna ifråga byggs inte

27 LANTMÄTERIVERKET – FAKTA OM LANDET 2006 Förrättning för utmärkning av vägområdet (2)  En förrättningskarta och andra handlingar upprättas över vägområdet och angränsande fastigheter  Ersättningar utbetalas i sådana fall, där det kan påvisas att vägområdet breddats och där ersättningar inte tidigare behandlats eller utbetalats  Eventuella ersättningar bestäms enligt prisnivån vid tidpunkten för slutsammanträdet  Räntan (6 %) på en ersättning räknas från den tidpunkt då förrättningen avslutas  I allmänhet rör det sig om mycket små breddningar

28 LANTMÄTERIVERKET – FAKTA OM LANDET 2006 Förrättning för utmärkning av vägområdet (3)  Ersättning och ränta är skattepliktig inkomst  Sakägaren ska meddela skattemyndigheterna  Beroende på fallet beskattas ersättningen som försäljningsvinst eller jordbruksinkomst  Eventuellt ska också moms betalas  Skattebyrån ger ytterligare information

29 LANTMÄTERIVERKET – FAKTA OM LANDET 2006 Förrättning för utmärkning av vägområdet (4) Förrättningen är till nytta både för markägaren och väghållaren  bägge vet vilka markområden de besitter och kan anpassa sin verksamhet därefter  arealuppgifterna för fastigheterna har preciserats med beaktande av vägområdet  de preciserade arealuppgifterna har införts i fastighetsregistret


Ladda ner ppt "LANTMÄTERIVERKET – FAKTA OM LANDET 2006 Landsvägsförrättningar (1) En sådan förrättning kan verkställas när:  en ny landsväg anläggs eller  ett vägområde."

Liknande presentationer


Google-annonser