Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunalrätt, så funkar vi! Utbildning för förtroendevalda 7 mars 2015 Oscar Arnell, kanslichef,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunalrätt, så funkar vi! Utbildning för förtroendevalda 7 mars 2015 Oscar Arnell, kanslichef,"— Presentationens avskrift:

1 Kommunalrätt, så funkar vi! Utbildning för förtroendevalda 7 mars 2015 Oscar Arnell, kanslichef, oscar.arnell@botkyrka.se, 08-53061464oscar.arnell@botkyrka.se

2

3 Demokrati RättssäkerhetEffektivitet Arbetet i kommunen

4 Stort ansvar vilar på förtroendevalda Personalen är… genom sin storlek och sin professionalisering en maktfaktor i kommuner… Stödet för politikerna vilar till stor del på det förtroende som medborgarna har för personalen. I servicedemokratin är det effektiviteten i servicen snarare än förmågan att uppträda som medborgarnas företrädare som ger legitimitet. (Demokratiutredningen SOU 2000:1)

5 Agenda Tre centrala begrepp Kommunal kompetens Organisation Regler för arbetet Offentlighet och sekretess

6 Tre centrala begrepp Kommun Kommunmedlem Kommunalt självstyre

7 Vad är en kommun? En kommun är en gemenskap eller en slags sammanslutning av dem som utgör kommunens medlemmar. En kommun är en juridisk person – offentligrättslig juridisk person. –Ingen frivillig sammanslutning –Tvingande medlemskap –Omfattar ett bestämt geografiskt område –Rätt att ta ut skatt för att sköta sina uppgifter –Underkastad statlig tillsyn och kontroll

8 Vem är kommunmedlem? Tre olika omständigheter som var för sig utgör grund för kommunmedlemskap 1.Folkbokförd i kommunen 2.Äger fast egendom i kommunen 3.Taxerad till kommunalskatt i kommunen Både fysiska och juridiska personer kan vara medlemmar.

9 Svenska folkstyret förverkligas genom kommunal självstyrelse Sverige är indelat i kommuner…. dessa sköter på demokratins och den kommunala självstyrelsens grund de angelägenheter som anges i kommunallagen eller i särskilda föreskrifter ”En sfär inom vilken kommunen vårdar sina egna angelägenheter” Vad innebär kommunalt självstyre?

10 Kommunal kompetens, vad får vi göra?

11

12 Regeringsformen Grundläggande bestämmelser om kommunerna och dess ställning ges i regeringsformen. Kommunerna sköter lokala och regionala angelägenheter av allmänt intresse på den kommunala självstyrelsens grund. På samma grund sköter kommunerna även de övriga angelägenheter som bestäms i lag. Det ska särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.

13 Grunden för kommunens kompetens Kommunens verksamhetsform samt befogenhet ska regleras i lag Undantag för regeringen som efter bemyndigande i lag kan meddela förordningar i vissa fall Speciallagstiftning t.ex. PBL, MB, LAV, LSO, SoL Befogenhetsutvidgande lagstiftning t.ex. ellagen, lagen om vissa kommunala befogenheter

14 Kommunallagen central, men inte hela sanningen Grundlagarna Kommunallagen Lag om vissa kommunala befogenheter Speciallagstiftning

15 Kommunens allmänna kompetens Kommunen får själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller dess medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan.

16 Kommunens allmänna kompetens Tre kriterier 1.Allmänt intresse 2.Lokaliseringsprincipen 3.Inte ankommer på annan Vägledning genom praxis och i varje enskilt fall får det göras en samlad bedömning

17 Kommunens allmänna kompetens 1.Allmänt intresse Utanför kompetensen faller sådant som enbart tjänar vissa enskilda intressen RÅ 1993 ref. 25 en åtgärd ska ”uppbäras av ett allmänt till kommunen knutet intresse”

18 Kommunens allmänna kompetens 1.Allmänt intresse fortsättning… Förbud mot att ge understöd till enskild Inte kompetensenligt att ur ett allmänintresse ge understöd till enskild Undantag i lagstiftning, t.ex. socialtjänstlagen Gäller även för eftergifter!

19 Kommunens allmänna kompetens 2.Lokaliseringsprincipen Åtgärden ska vara knuten till kommunens geografiska område eller till dess medlemmar Avgörande är att intresset av åtgärden är knuten till kommunen Undantag i speciallagstiftning t.ex. El-lag, lag om skydd mot olyckor, lag om allmänna vattentjänster, lag om vissa kommunala befogenheter och avtal om tillsyn och kontrolluppgifter enligt MB

20 Kommunens allmänna kompetens 3.Inte ankommer på annan Inte befatta sig med uppgifter som enbart ska skötas av staten, annan kommun/landsting eller någon ”annan” Kompetensen kan sammanfalla t.ex. -Kultur -Miljö- och naturvård -Hälso- och sjukvård Med annan menas i huvudsak privata näringslivet

21 Särskilt om näringsverksamhet Kommunen får bedriva näringsverksamhet om det sker utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster Kommunen får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen, dock får individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare lämnas bara om särskilda skäl för det

22 Lag om kommunala befogenheter Kompetensutvidgande lag, samlar ihop tidigare ”små” lagar Rätt att i vissa fall lämna bidrag, bistånd och stöd Bedriva vissa typer av näringsverksamhet Tillhandahålla lokaler Turism Tjänsteexport och internationellt bistånd Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Servicetjänster åt äldre

23 Avgiftsrätten Kommunen får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som kommunen tillhandahåller, Särskilda avgiftsregler finns i speciallagstiftning t.ex. PBL, MB, LAV Avgiftsrätten utövas av kommunfullmäktige

24 Organisation Fullmäktige - beredningar Revisorer Kommunstyrelse - utskott Nämnderna - utskott Gemensam nämnd Kommunalförbund Kommunala bolag Förvaltningen

25 Förtroendevalda Definieras i 4 kapitlet kommunallagen Vissa valbarhetshinder Rättigheter 1. Rätt till ledighet från anställning 2. Ekonomiska förmåner 3. Initiativrätt 4. Rätt att avstå (OBS! Röstplikt) 5. Reservationsrätt Skyldigheter Röstplikt vid myndighetsutövning Följa samma regler som anställda i fråga om handläggning och vid beslutsfattande

26 Tjänstemän Biträder de politiska organen genom att -Bereda ärenden inför beslut -Genomföra politiska beslut -Besluta i ärenden där beslutsrätten delegerats Särskilda regler om arbetets utförande -Regeringsformen och förvaltningslagen Arbetsgivarrollen -Utövas av kommunstyrelsen och nämnderna

27 Kommunfullmäktige Fullmäktige har det övergripande politiska ansvaret för kommunens verksamhet och utveckling Beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen Exemplifiering i nio punkter, 3:9 KL Andra frågor som anges i lag eller annan författning

28 Revisorerna För granskning av nämndernas verksamhet och beredningar ska det finnas revisorer Rätt till upplysningar från förtroendevalda och anställda Avger en revisionsberättelse Anmärkning får riktas mot nämnder och förtroendevalda - Särskild verkan av anmärkning, 5:25a-b och 4:10 KL

29 Kommunstyrelsen Obligatorisk i varje kommun Uppdrag att leda och samordna förvaltningen av kommunen angelägenheter Uppsiktsplikt över nämnderna och bolagen Särskilt följa ekonomin Rätt att göra framställningar och begära yttranden Ska särskilt: 1. Bereda och yttra sig i ärenden som handläggs av KF 2. Ha hand om den ekonomiska förvaltningen 3. Se till att KF:s beslut blir verkställda

30 Nämnderna I princip fri nämndorganisation Bedriva sin verksamhet i enlighet med de av KF beslutade målen och riktlinjerna Se till att internkontrollen är tillräcklig Beslutar i övrigt i frågor enligt lag eller författning eller på delegation från KF Handlägger förvaltningsärenden självständigt och på eget ansvar

31 Myndighetens självständighet Ingen myndighet, ej heller kommunfullmäktige, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet skall i särskilda fall besluta i ärende som rör myndighetsutövning mot enskild eller som rör tillämpning av lag

32 JO 2007-12-10, 2622-2006 E-post från kommundirektör till miljödirektör I brevet stod bl.a. att ”Miljönämnden bör enligt vår mening återkalla överklagandet” JO mycket kritisk till det inträffade

33 Brukarinflytande Nämnderna ska verka för att samråd sker med dem som utnyttjar deras tjänster Flera speciallagar reglerar inflytande, t.ex. inom skolan med elevinflytande Nämnden kan bestämma att vid delegation villkora delegationen med yttranderätt

34 Nämndernas delegation Nämnd Förvaltningschef Utskott Ledamot Ersättare Anställd i kommunen

35 Nämndernas delegation I följande ärenden får delegation ej ske 1.Verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet 2.Framställningar och yttranden till fullmäktige 3.Yttrande med anledning av att nämnds beslut överklagats 4.Medborgarförslag som överlåtits till nämnden 5.Vissa ärenden enligt speciallagstiftning

36 Nämndernas delegation Obligatorisk anmälningsskyldighet Nämndens informations- och kontrollbehov Nämnderna bestämmer ordningen

37 Ansvarsfrågor Verksamhetsansvaret Styrelsen och nämnderna har ansvar för den verksamhet som bedrivs inom deras ansvarsområde Ansvarsfrihet Fullmäktige prövar frågan om ansvarsfrihet, kan leda till 1. återkallelse av uppdrag 2. Skadeståndsansvar Straffansvar Tjänstefel, 20:1 BrB Brott mot tystnadsplikten, 20:3 BrB

38 Straffansvar och skadestånd 20 kap. 1-3 §§ brottsbalken Tjänstefel, mutbrott, brott mot tystnadsplikt, 3 kap. 2 och 3 §§ skadeståndslagen, Skadestånd kan utgå dels vid fel eller försummelse vid myndighetsutövning, dels vid fel eller försummelse vid rådgivning eller när myndighet lämnar upplysningar, krävs särskilda skäl

39 Regler för arbete, hur gör vi?

40 Ärende Ärende är det som är föremål för åtgärder hos en myndighet i avsikt att leda fram till ett beslut.

41 Anhängiggöra ”väcka” ärenden Fullmäktige Styrelsen, nämnderna och beredningar Ledamot genom motion Revisorerna i ärenden om granskning Medborgarförslag Styrelsen och nämnderna Ledamöter Revisorer i ärenden om granskning Enskilda och myndigheter genom speciallag

42 Beredning av ärenden Beredningsplikt till fullmäktige - Innan ett ärende avgörs berett av nämnd eller beredning - Styrelsen ska alltid ges tillfälle att yttra sig, om det inte finns förslag till beslut ska styrelsen lägga fram förslag Undantag val, revisionsberättelse och brådskande ärenden Ingen beredningsplikt i kommunstyrelsen eller nämnderna - Tillförlitligt och allsidigt underlag, handlägga i enlighet med förvaltningslagen i ärenden som överklagas med förvaltningsbesvär

43 Generell ärendeprocess

44 Ärendeprocessen, förankring Framgångsfaktorer Förankra i alla led, inte bara uppåt Ge svar på ”alla” frågor, prata med dem som ska ta hand om ärendet efter beslutet Våga ställa de svåra frågorna Tystnad betyder inte JA Förankring är färskvara eftersom förhållanden och förutsättningar förändras Skapa utrymme för förtroendevalda att förankra i sina parti- /alliansgrupper

45 Generella framgångsfaktorer 1.Kommunikation och samarbete mellan alla berörda är viktiga för en effektiv process 2.Samspelet och förankringen inom och mellan politik och förvaltning är nödvändig för en lyckad process 3.Processen bygger på en fungerande beredning och förankrat beslutsfattande, alla måste tänka på båda stegen 4.Kunskap och förberedelse vinner alltid i längden

46 Särskilda principer och regler

47 Legalitetsprincipen Den offentliga makten utövas under lagarna

48 Objektivitets- och likhetsprincip Förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet

49 Likställighetsprincipen ”Behandla alla medlemmar lika, om inte sakliga skäl för annat” Inget absolut förbud men det krävs att ett beslut grundas på -Rationell hänsyn -Sakliga överväganden Gäller endast mot kommunens medlemmar!

50 Retroaktivitetsförbudet Inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft som är till nackdel för medlemmarna, om inte synnerliga skäl För skatten gäller särskilt förbud mot retroaktivitet

51 Självkostnadsprincipen Kommunen får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller Principen gäller för alla avgifter om inget annat framkommer i speciallagstiftning, t.ex. torghandel, p-avgifter, va-avgifter, renhållningsavgifter, bygglov m.fl.

52 Handläggning Enkel, snabb, billig Lättbegriplig, tillgänglig

53 Språk Skriva lättbegripligt är en skyldighet Använda ett enkelt och tydligt myndighetsspråk Föråldrade och svårbegripliga begrepp bör ersättas med modernare och lättbegripligare uttryck Innehållet utformas och uttryckas på ett sätt som är pedagogiskt och anpassat till läsarnas förutsättningar och behov

54 Sammanträden Stängda dörrar Yrkanden och proposition Bordläggning/återremiss Interpellation och enkla frågor i KF Reservation och särskilda yttranden Protokoll, justering m.m.

55 Bordläggning och återremiss Bordläggning innebär att ärendet vilar, ingen ytterligare beredning sker. Behandlas på nästkommande sammanträde, om man inte bestämmer annat. Återremiss innebär att ärendet går tillbaka till det beredande organet. Återremiss bör alltid motiveras. Minoritetsbordläggning/återremiss 1/3 av de närvarande ledamöterna.

56 Jäv En invändning mot någons behörighet att delta i beredningen av ett ärende Ett absolut begrepp Jäv i KF regleras i 5:19-20 KL Jäv i KS och nämnderna regleras i 6:24-27 KL

57 Jäv, så funkar det Betyder att den som är jävig inte får ”delta” eller ”närvara” vid handläggning, överläggningar och beslut Plikt att självmant uppge förhållanden som kan innebära jäv Nämnden ska fatta beslut i fråga om jäv innan ärendet bereds om det inte är ostridigt Undantag från jäv om nämnd inte är beslutsför utan ledamoten eller om opartiskhet saknar betydelse

58 Jäv i nämnderna Jävsgrunder gäller för förtroendevalda och anställda, 6:25 KL Sakägar-, intresse- samt släktskapsjäv Angår någon själv eller närstående Medföra synnerlig skada eller nytta

59 Jäv i nämnderna Ställföreträdarjäv Den som är förvaltare eller god man för någon VD, styrelseledamot/firmatecknare för en organisation Tillsynsjäv Ärenden som rör tillsyn över sådan verksamhet ledamot/anställd är knuten till

60 Jäv i nämnderna Ombuds- och biträdarjäv Den som för talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken Delikatessjäv Det i övrigt finns omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till ledamotens/anställdes opartiskhet i ärendet T.ex. vän/ovän, beroendeförhållande, skuldförhållande

61 Jäv i nämnderna Undantag Kommunala bolag och stiftelser - ej ställföreträdar- eller delikatessjäv (om ej fråga om myndighetsutövning) Dubbla engagemang - ej delikatessjäv Opartiskhet uppenbart saknar betydelse - endast rutinärenden där utgången redan på förhand är given

62 Överklagande Överklagande med stöd av förvaltningslagen (förvaltningsbesvär) -Följer av bestämmelse i lag -Den som beslutet angår -Domstolen prövar både laglighet och lämplighet Överklagande med stöd av kommunallagen (laglighetsprövning) -Allmän rätt när förvaltningsbesvär inte är möjligt -Kommunmedlemmar -Prövningen avser endast beslutets laglighet

63 Överklagande Vilka beslut kan överklagas -Beslut av fullmäktige -Beslut av en nämnd, om det inte är av rent föreberedande eller verkställande art Rent förberedande eller verkställande art - Gäller endast för laglighetsprövning - Överklagande ska inte kunna riktas mot sådana åtgärder som är knutna till avgörande utan ska riktas mot det beslutande organets slutliga avgörande

64 Överklagande – laglighetsprövning Alla kommunmedlemmar kan överklaga Endast prövning av lagligheten – inte lämpligheten Vid bifall kan domstolen endast upphäva beslutet Besvärstiden är tre veckor från meddelandet på anslagstavlan om justerat protokoll Överklagandet ges in till och prövas av förvaltningsrätten


Ladda ner ppt "Kommunalrätt, så funkar vi! Utbildning för förtroendevalda 7 mars 2015 Oscar Arnell, kanslichef,"

Liknande presentationer


Google-annonser