Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SKL:s styrelse beslutade i juni 2014

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SKL:s styrelse beslutade i juni 2014"— Presentationens avskrift:

0 Per Mosseby Avdelningen för digitalisering
Gemensamma digitala lösningar - Eventuellt förvärv av Inera AB till SKL Företag AB Per Mosseby Avdelningen för digitalisering

1 SKL:s styrelse beslutade i juni 2014
att uppdra åt kansliet att utarbeta principer och riktlinjer för styrning, finansiering, förankring och kriterier för urval av gemensamma digitala lösningar för kommuner och landsting/regioner, samt att rekommendera landsting/regioner att ta ställning till att påbörja ett arbete för att gemensamt med SKL genomföra en översyn av Ineras tjänsteportfölj, utforma ett avtalsförslag kring framtida finansiering och användning av densamma samt ett överlåtelseavtal av Inera AB till SKL Företag AB.

2 Sverige ligger bra till i internationella jämförelser…

3

4 …men inte när det gäller offentliga tjänster på nätet

5

6 Nuläge Pågående hos Inera & på uppdrag av dem
Ungefärlig skiss Personal Privatpersoner NPÖ Pascal SIL Riks hand-bok NOD SBR Remisstatus SDK 1177 1177 RGS Hitta jämför RGS webb Intyg E-tjänster Sfinx For-mulär admin Re-miss Infek-tion NIT-HA Uppladdn. Sök For-mulärtjänst 1177.se UMO MVK MVF/JPN FSOB Plattform Stödtjänst SITHS HSA TP/EI MVK SSO Prenumera-tion For-mulär motor Pro-cess-följare MVK Core MedHelp RGS Sju-net Säk-tjänst Intyg motor Webbplatt-form SMS inlogg API GW IDP PU Tele-foni 1177 Webbplatt-form Drift och support Kap. tjänst Kap. tjänst Kap. tjänst Kap. tjänst Kap. tjänst Support Support Eget moln Kap. tjänst Beställare CeHis – Leverantör Inera Beställare CeHis – Leverantör SLL HSF Beställare CeHis – Leverantör LiÖ

7 Nuläge Av intresse för kommuner
Ungefärlig skiss Personal Privatpersoner NPÖ Pascal SIL Riks hand-bok NOD SBR Remisstatus SDK 1177 1177 RGS Hitta jämför RGS webb Intyg E-tjänster Sfinx For-mulär admin Re-miss Infek-tion NIT-HA Uppladdn. Sök For-mulärtjänst 1177.se UMO MVK MVF/JPN FSOB Plattform Stödtjänst SITHS HSA TP/EI MVK SSO Prenumera-tion For-mulär motor Pro-cess-följare MVK Core MedHelp RGS Sju-net Säk-tjänst Intyg motor Webbplatt-form SMS inlogg API GW IDP PU Tele-foni 1177 Webbplatt-form Drift och support Kap. tjänst Kap. tjänst Kap. tjänst Kap. tjänst Kap. tjänst Support Support Eget moln Kap. tjänst Beställare CeHis – Leverantör Inera Beställare CeHis – Leverantör SLL HSF Beställare CeHis – Leverantör LiÖ

8

9

10 I ett längre perspektiv väntas digitala tjänster behövas för en majoritet av SKLs medlemmars verksamhet för att bäst tillgodose invånarnas behov och stödja verksamheten Kommun Landsting Kommuner & Landsting Invånarbehov Bostäder Gymnasie-skola Räddnings-tjänst Verksamhetsbehov Grundskola Bibliotek Förskola Renhållning Nationell IT-strategi Social omsorg Vatten och avlopp eHälsomyndigheten Hälso- & Sjukvård Lokaltrafik Övriga intressenter Tandvård Miljö- och hälsoskydd Byggfrågor

11

12 Nationell tjänst för ekonomiskt bistånd
Handläggare vid socialnämnd ställer fråga via sitt verksamhetssystem. SSBTEK är en så kallad sammansatt bastjänst, tar emot anropet och vidareförmedlar till respektive ansluten bastjänst genom teknisk bearbetning. Respektive uppgiftslämnares bastjänst svarar på ställd fråga och skickar sitt svar till SSBTEK som sammanställer inkomna svar i ett samlat svar som vidareförmedlas till anropande part. Även denna hantering sker genom teknisk bearbetning.

13 Admin gränssnitt

14 Störst behov av gemensam digitalisering finns främst i att skapa förutsättningar t.ex riktlinjer och gemensamma standarder Högre Medel Lägre Riktlinjer och strategi Standarder Arkitektur Infrastruktur Kravspecifikation Upphandling Stöd för samordning Interaktion med relevant myndighet Applikation – medborgare Applikation – verksamhetsstöd Drift av tjänst Skola och utbildning Social omsorg Miljö- och hälsoskydd Störst möjlighet att göra nytta inom Stora verksamhetsområden såsom Skola och Hälso- &Sjukvård Områden som är starkt sammankopplade t.ex Social Omsorg och Hälso- & Sjukvård Områden där det finns liten lokal variation, t.ex. byggfrågor som styrs av lagar Bostäder Plan och byggfrågor Räddningstjänst Civilt försvar Renhållning och avfallshantering Vatten och avlopp Behoven bygger både vad verksamheten behöver, samt vad invånare förväntar sig Biblioteks-verksamhet Kultur och fritid Kollektivtrafik Hälso- och sjukvård Tandvård KÄLLA: Styrdokument, intervjuer, case exempel

15 Det synliga värdet som skapas av nya digitala lösningar och arbetssätt möjliggörs genom en gemensam grund att stå på Mindre behov av gemensamma lösningar och samordning Regler, policy och arkitektur Gemensamma processer och standarder for digitala lösningar Infrastruktur och informationsdelning Gemensamma databaser och delade tekniska tillgångar t ex datahallar och serverkapacitet Gemensamma plattformar, t ex log in och signatursystem, arkivering, informationsutbyte, tjänsteplattformar osv Arbete med att stödja utveckling nya tjänster och applikationer, t ex sådant som inte finns på marknaden Tillhandahålla färdiga applikationer och tjänster Synlig och mätbart värde, t ex Bättre vårdresultat Kortare kötider Effektivare resurshantering Högre patientnöjdhet Ökande behov av samordning Ökande synlighet och mätbarhet av nyttan Visst mätbart värde , t ex sparade kostnader för gemensam drift Starkt behov av gemensamma lösningar och samordning Otydligt direkt värde, förutsättningar för lösningar högre upp i pyramiden

16 Nationell gruppering Kommun/Landsting
Stat SKL Nationell gruppering Kommun/Landsting Regional samverkan Enskilda huvudmän (Landsting/Region, Kommun) Politisk styrning Strategiskt och policyskapande, t.ex. Nationell IT-strategi, Lagar och regler kring informationshantering Leda och stödja strategiskt arbete för medlemmar Starkt behov av samordning tvärs kommuner, landsting och regioner t.ex. gemensam arkitektur och gränssnitt Länk mellan nivåer vid utveckling mellan statlig myndighet och kommun t.ex. som vid utveckling av ”Ekonomiskt bistånd” Lokal politisk styrning och strategi Starkt behov av unik lokal anpassning och/eller kommun-specifik information som ej delas med andra t.ex. applikation för att hantera köer till förskola i enskild kommun Huvudmän med gemensamma behov kan hitta en lösning som ger ökad effektivitet/bättre kvalitet än om det gjorts var för sig t.ex.. En portal för inloggning, där resp. huvudman fyller på lokal information Starkt behov av samordning och/eller ökad nytta av samordning tvärs landsting eller kommuner t.ex. Ensa informationssystem för ökad rörlighet för patienter Exempel på roll & ansvar

17 SKLs framtida roll inom delade digitala lösningar
SKLs roll Exempel på ansvar Förutsättningar Samordning Identifiera behov samordna utveckling Stödja lokal och regional samverkan Identifiera existerande lösningar Standardisering Hjälpa till att utveckla standarder, certifiering Ta fram kravspecifikationer ”Sälj in” gemensamma lösningar Stödja utveckling Samarbete/Lobbying mot statliga organ för att driva den digitala utvecklingen Driva projekt där det ej finns en fungerande marknad / öppna upp för marknadsaktörer Standarder & struktur Tjänstegränssnitt Riktlinjer för gemensam informationshantering Grundläggande infrastruktur (t.ex. Nationell tjänsteplattform) Gemensam kravspecifikation som kan användas som grund när enskilda huvudmän upphandlar Länk till stat, underlätta samarbete såsom tex under utvecklande av Ekonomiskt bistånd Lösningar ingen annan kan erbjuda Utveckla lösningar där det ej finns en fungerande marknad Effektivt resursutnyttjande om SKL driver Kräver kompetens tvärs lokal och nationell nivå SKL har både process, organisation och kompetens som kan driva processen Visionen för DELA är att fungera som ett stödjande, samordnande och standardiserande lobby- och samarbetsorgan för Sveriges kommuner, landsting och regioner inom området för gemensamma digitala lösningar Exempel vad SKL ej ska göra: utveckla applikationer som redan finns på marknaden, ansvara för regionala samarbeten

18 Förankring hos landsting, regioner, kommuner
Document type Date CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY Any use of this material without specific permission of McKinsey & Company is strictly prohibited Nya initiativ behöver prioriteras och utvärderas i en strukturerad, formell process med beslut från den politiska styrelsen Förankring hos landsting, regioner, kommuner 1 Intresseanmälan 2 Avsiktsförklaring 3 Avtal Idékällor och initiativtagare Förankra Förankra Förankra SKL beredning/delegation med referensgrupper Invånare Steg Steg 1 Steg 2 Steg 3 Kommuner Bruttolista på idéer Bedömning Bereda och utvärdera Bereda och planera Landsting/Regioner Prioritera bruttolistan efter uppsatta kriterier. Bestäm vilka idéer som ska utredas vidare, vilka som behöver kompletteras och vilka som ska bortprioriteras. Output: Utred vidare Avvakta Komplettera Skicka till annan enhet för input Skicka till annan instans Bortprioritera E-hälsomyndigheten Gemensamt format på idéspecifikation: Beskrivning Syfte/nytta Kostnadsuppskattning Intresse från tänkta användare Tidsram Varför SKL? Ta fram ett konkret business case för projektet som svarar på vilket värde som skapas Output: Business case Långsiktig finansiering Ta fram en projektdirektiv för Finansiering Teknisk specifikation Vem ska utföra Hur ska det utföras Output: Projektdirektiv Socialdepartementet Starta Projekt Övriga myndigheter Privata aktörer Tjänsteleverantörer SKL Beslutspunkt Vilka idéer ska prioriteras för fortsatt utredning 1 Beslutspunkt För vilka projekt ska projektdirektiv tas fram 2 Beslutspunkt Vilka projekt ska startas 3 Operativ organisation Chef/avdelningsledning Styrelsen för SKL / DELA Beslutsfattare Antal initiativ per år 4 - 8 3 - 4 1 - 2 Beror på inflöde

19 En enkel beredningsprocess
Idéer och behov från medlemmar, invånare, statliga myndigheter och departement, näringsliv Urval av idéer genom intresseanmälningar Enkel utredning och framtagande av business case Avsiktsförklaring Projektdirektiv, tekniska specifikationer, vem ska göra vad Avtal och projektstart

20 Förutsättningar för ett förvärv av Inera AB till SKL Företag AB
Fortsatt portföljöversyn och anpassning av Ineras tjänsteutbud. Fortsatt arbete med pris- och finansieringsmodell. Juridisk och finansiell genomlysning av Inera. Åtagande från säljarna att garantera köp av tjänster under viss tidsperiod. Att landstingen vill sälja. Att kommunerna ser nyttan med gemensamma digitala lösningar.

21 1. Delar ni bedömningen att vi behöver samordna kommunerna i syfte att åstadkomma gemensamma digitala lösningar? Finns det alternativ? 2. Vad blir statens uppgift? Vad blir SKL:s uppgift? Vad blir regionernas uppgift? Vad blir kommunernas uppgift? 3. Går det att åstadkomma gemensam finansiering av gemensamma lösningar?

22 Nästa steg Avstämning kommun- och landstingsdirektörer Ärende i SKL:s AU och beredning för e-samhället Ärende i SKL:s styrelse.

23 Både intervjuer och förankring i större forum har skett
Namn/Grupp Roll Åsa Zetterberg Sektionschef Center för eSamhället Per Mosseby Chef avd. För digitalisering Kim Nordlander Enhetschef 1177 Vårdguiden (SLL) Sofie Zetterström Vice Vd och avd. Chef marknad och kommunikation Inera Sara Meunier CTO/Chefsarkitekt Inera Jeanna Thorslund jurist SKL Patrik Sundström Programansvarig eHälsa SKL Björn Almquist Ekonomichef Inera Jörgen Sandström Sektionschef intern IT SKL Petronella Berglund Koncerncontroller SKL Sören Olofsson Utredare socialdepartimentet, Fd. Regiondirektör I skåne Martin Andreasson Styrelseordförande Inera Torsten Håkansta GD Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur Johan Assarson VD Inera Hans Karlsson Chef avd. för vård och omsorg SKL Inge Hansson IT-chef Karlstad Lena Dahl Vice VD SKL Annika Wennerholm Stadsdirektör Trollhättan Catharina Dahlöf CeHis styrelse ordf. Nationella styrgruppen för eSamhället. Landsting Halland Jerker Swanstein (M) Skåne Kalle Sandström (S) Blekinge Joachim Danielsson Stadsdirektör Uppsala Rickard Simonsson Landstingsdirektör Örebro Niklas Sundman Telia Heatlhcare Göran Ejbyfeldt VGR IT-direktör Johan Permert Inoovations- och utvecklingsdirektör Karolinska Ulf Palmgren Center för eSamhället eBeredning SKL Regionalt nätverk IT Avdelningsmöte Avd. För Digitalisering Strategisk ledningsgruppsmöte med kommundirektörer


Ladda ner ppt "SKL:s styrelse beslutade i juni 2014"

Liknande presentationer


Google-annonser