Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gemensamma digitala lösningar - Eventuellt förvärv av Inera AB till SKL Företag AB Per Mosseby Avdelningen för digitalisering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gemensamma digitala lösningar - Eventuellt förvärv av Inera AB till SKL Företag AB Per Mosseby Avdelningen för digitalisering."— Presentationens avskrift:

1 Gemensamma digitala lösningar - Eventuellt förvärv av Inera AB till SKL Företag AB Per Mosseby Avdelningen för digitalisering

2 SKL:s styrelse beslutade i juni 2014  att uppdra åt kansliet att utarbeta principer och riktlinjer för styrning, finansiering, förankring och kriterier för urval av gemensamma digitala lösningar för kommuner och landsting/regioner, samt  att rekommendera landsting/regioner att ta ställning till att påbörja ett arbete för att gemensamt med SKL genomföra en översyn av Ineras tjänsteportfölj, utforma ett avtalsförslag kring framtida finansiering och användning av densamma samt ett överlåtelseavtal av Inera AB till SKL Företag AB.

3 Sverige ligger bra till i internationella jämförelser…

4

5 …men inte när det gäller offentliga tjänster på nätet

6

7 Plattform Stödtjänst E-tjänster NPÖ SITH S HSATP/EI For- mulär motor Pro- cess- följar e MVK Core PersonalPrivatpersoner Eget moln Kap. tjänst PUIDP Sju- net Säk- tjänst Kap. tjänst API GW SDK Pasca l Sfinx SIL1177 1177 RGS RGS Hitta j ämför RGS webb 1177. se UMOMVK MVF/J PN For- mulär admi n Re- miss Intyg Intyg motor FSOB Riks hand- bok Webb platt- form Infek- tion NOD NIT- HA SBR Supp ort MedH elp Beställare CeHis – Leverantör Inera Beställare CeHis – Leverantör SLL HSF Beställare CeHis – Leverantör LiÖ For- mulär tjänst Remis status Uppla ddn. Sök Tele- foni 1177 Prenu mera- tion SMS inlogg MVK SSO Ungefärlig skiss Kap. tjänst Nuläge Pågående hos Inera & på uppdrag av dem Drift och support Supp ort

8 Plattform Stödtjänst E-tjänster NPÖ SITH S HSATP/EI For- mulär motor Pro- cess- följar e MVK Core PersonalPrivatpersoner Eget moln Kap. tjänst PUIDP Sju- net Säk- tjänst API GW SDK Pasca l Sfinx SIL1177 1177 RGS RGS Hitta j ämför RGS webb 1177. se UMOMVK MVF/J PN For- mulär admi n Re- miss Intyg Intyg motor FSOB Riks hand- bok Webb platt- form Infek- tion NOD NIT- HA SBR Supp ort MedH elp Beställare CeHis – Leverantör Inera Beställare CeHis – Leverantör SLL HSF Beställare CeHis – Leverantör LiÖ For- mulär tjänst Remis status Uppla ddn. Sök Tele- foni 1177 Prenu mera- tion SMS inlogg MVK SSO Ungefärlig skiss Kap. tjänst Nuläge Av intresse för kommuner Drift och support Supp ort

9

10

11 McKinsey & Company | 10 I ett längre perspektiv väntas digitala tjänster behövas för en majoritet av SKLs medlemmars verksamhet för att bäst tillgodose invånarnas behov och stödja verksamheten Kommun Landsting Kommuner & Landsting eHälsomyndighetenInvånarbehovVerksamhetsbehovNationell IT-strategiÖvriga intressenter Bostäder Förskola Grundskola Gymnasie- skola Räddnings- tjänst Bibliotek Renhållning Social omsorg Hälso- & Sjukvård Tandvård Byggfrågor Miljö- och hälsoskydd Lokaltrafik Vatten och avlopp

12 McKinsey & Company |

13 | Nationell tjänst för ekonomiskt bistånd 1.Handläggare vid socialnämnd ställer fråga via sitt verksamhetssystem. 2.SSBTEK är en så kallad sammansatt bastjänst, tar emot anropet och vidareförmedlar till respektive ansluten bastjänst genom teknisk bearbetning. 3.Respektive uppgiftslämnares bastjänst svarar på ställd fråga och skickar sitt svar till SSBTEK som sammanställer inkomna svar i ett samlat svar som vidareförmedlas till anropande part. Även denna hantering sker genom teknisk bearbetning.

14 McKinsey & Company | 2013-03-14 Admin gränssnitt

15 Last Modified 12/22/2014 12:16 PM W. Europe Standard Time Printed 12/1/2014 4:27 PM W. Europe Standard Time McKinsey & Company | ARBETSMATERIAL 14 Störst behov av gemensam digitalisering finns främst i att skapa förutsättningar t.ex riktlinjer och gemensamma standarder KÄLLA: Styrdokument, intervjuer, case exempel Riktlinjer och strategi StandarderKravspecifikationInfrastrukturArkitekturUpphandlingDrift av tjänstApplikation – medborgare Applikation – verksamhetsstöd Stöd för samordning Interaktion med relevant myndighet Högre Medel Lägre Skola och utbildning Social omsorg Miljö- och hälsoskydd Bostäder Plan och byggfrågor Räddningstjänst Civilt försvar Renhållning och avfallshantering Vatten och avlopp Biblioteks- verksamhet Kultur och fritid Kollektivtrafik Hälso- och sjukvård Tandvård ▪ Störst möjlighet att göra nytta inom – Stora verksamhetsområden såsom Skola och Hälso- &Sjukvård – Områden som är starkt sammankopplade t.ex Social Omsorg och Hälso- & Sjukvård – Områden där det finns liten lokal variation, t.ex. byggfrågor som styrs av lagar ▪ Behoven bygger både vad verksamheten behöver, samt vad invånare förväntar sig

16 McKinsey & Company | 15 Det synliga värdet som skapas av nya digitala lösningar och arbetssätt möjliggörs genom en gemensam grund att stå på Regler, policy och arkitektur Gemensamma processer och standarder for digitala lösningar Infrastruktur och informationsdelning Gemensamma databaser och delade tekniska tillgångar t ex datahallar och serverkapacitet Gemensamma plattformar, t ex log in och signatursystem, arkivering, informationsutbyte, tjänsteplattformar osv Arbete med att stödja utveckling nya tjänster och applikationer, t ex sådant som inte finns på marknaden Tillhandahålla färdiga applikationer och tjänster Starkt behov av gemensamma lösningar och samordning Mindre behov av gemensamma lösningar och samordning Synlig och mätbart värde, t ex ▪ Bättre vårdresultat ▪ Kortare kötider ▪ Effektivare resurshantering ▪ Högre patientnöjdhet Otydligt direkt värde, förutsättningar för lösningar högre upp i pyramiden Ökande behov av samordning Ökande synlighet och mätbarhet av nyttan Visst mätbart värde, t ex sparade kostnader för gemensam drift

17 McKinsey & Company | 16 Stat SKL Nationell gruppering Kommun/Landsting Regional samverkan Enskilda huvudmän (Landsting/Region, Kommun) ▪ Politisk styrning ▪ Strategiskt och policyskapande, t.ex. Nationell IT-strategi, Lagar och regler kring informationshantering ▪ Leda och stödja strategiskt arbete för medlemmar ▪ Starkt behov av samordning tvärs kommuner, landsting och regioner t.ex. gemensam arkitektur och gränssnitt ▪ Länk mellan nivåer vid utveckling mellan statlig myndighet och kommun t.ex. som vid utveckling av ”Ekonomiskt bistånd” ▪ Lokal politisk styrning och strategi ▪ Starkt behov av unik lokal anpassning och/eller kommun- specifik information som ej delas med andra t.ex. applikation för att hantera köer till förskola i enskild kommun ▪ Huvudmän med gemensamma behov kan hitta en lösning som ger ökad effektivitet/bättre kvalitet än om det gjorts var för sig t.ex.. En portal för inloggning, där resp. huvudman fyller på lokal information ▪ Starkt behov av samordning och/eller ökad nytta av samordning tvärs landsting eller kommuner t.ex. Ensa informationssystem för ökad rörlighet för patienter Exempel på roll & ansvar

18 McKinsey & Company | 17 SKLs framtida roll inom delade digitala lösningar SKLs roll Samordning ▪ Identifiera behov samordna utveckling ▪ Stödja lokal och regional samverkan ▪ Identifiera existerande lösningar Standardisering ▪ Hjälpa till att utveckla standarder, certifiering ▪ Ta fram kravspecifikationer ▪ ”Sälj in” gemensamma lösningar Stödja utveckling ▪ Samarbete/Lobbying mot statliga organ för att driva den digitala utvecklingen ▪ Driva projekt där det ej finns en fungerande marknad / öppna upp för marknadsaktörer Exempel på ansvar ▪ Standarder & struktur – Tjänstegränssnitt – Riktlinjer för gemensam informationshantering – Grundläggande infrastruktur (t.ex. Nationell tjänsteplattform) ▪ Gemensam kravspecifikation som kan användas som grund när enskilda huvudmän upphandlar ▪ Länk till stat, underlätta samarbete såsom tex under utvecklande av Ekonomiskt bistånd ▪ Lösningar ingen annan kan erbjuda Utveckla lösningar där det ej finns en fungerande marknad Förutsättningar ▪ Effektivt resursutnyttjande om SKL driver ▪ Kräver kompetens tvärs lokal och nationell nivå ▪ SKL har både process, organisation och kompetens som kan driva processen Exempel vad SKL ej ska göra: utveckla applikationer som redan finns på marknaden, ansvara för regionala samarbeten

19 McKinsey & Company | 18 Nya initiativ behöver prioriteras och utvärderas i en strukturerad, formell process med beslut från den politiska styrelsen Landsting/Regioner Kommuner Övriga myndigheter E-hälsomyndigheten Socialdepartementet Privata aktörer Idékällor och initiativtagare Tjänsteleverantörer SKL Gemensamt format på idéspecifikation: ▪ Beskrivning ▪ Syfte/nytta ▪ Kostnadsuppskattning ▪ Intresse från tänkta användare ▪ Tidsram ▪ Varför SKL? Starta Projekt Prioritera bruttolistan efter uppsatta kriterier. Bestäm vilka idéer som ska utredas vidare, vilka som behöver kompletteras och vilka som ska bortprioriteras. Output: ▪ Utred vidare ▪ Avvakta ▪ Komplettera ▪ Skicka till annan enhet för input ▪ Skicka till annan instans ▪ Bortprioritera Ta fram ett konkret business case för projektet som svarar på vilket värde som skapas Output: ▪ Business case ▪ Långsiktig finansiering Ta fram en projektdirektiv för ▪ Finansiering ▪ Teknisk specifikation ▪ Vem ska utföra ▪ Hur ska det utföras Output: Projektdirektiv Antal initiativ per år4 - 83 - 41 - 2Beror på inflöde Förankring hos landsting, regioner, kommuner Intresseanmälan Avsiktsförklaring 1 Avtal Beslutspunkt För vilka projekt ska projektdirektiv tas fram 2 Beslutspunkt Vilka projekt ska startas 3 Bruttolista på idéer 0 Steg 1 Bedömning 2 Steg Bereda och utvärdera 3 Steg Bereda och planera 1 Beslutspunkt Vilka idéer ska prioriteras för fortsatt utredning SKL beredning/delegation med referensgrupper Operativ organisation 3 Chef/avdelningsledningStyrelsen för SKL / DELA Beslutsfattare Förankra 2 Invånare

20 En enkel beredningsprocess  Idéer och behov från medlemmar, invånare, statliga myndigheter och departement, näringsliv  Urval av idéer genom intresseanmälningar  Enkel utredning och framtagande av business case  Avsiktsförklaring  Projektdirektiv, tekniska specifikationer, vem ska göra vad  Avtal och projektstart

21 Förutsättningar för ett förvärv av Inera AB till SKL Företag AB  Fortsatt portföljöversyn och anpassning av Ineras tjänsteutbud.  Fortsatt arbete med pris- och finansieringsmodell.  Juridisk och finansiell genomlysning av Inera.  Åtagande från säljarna att garantera köp av tjänster under viss tidsperiod.  Att landstingen vill sälja.  Att kommunerna ser nyttan med gemensamma digitala lösningar.

22 1. Delar ni bedömningen att vi behöver samordna kommunerna i syfte att åstadkomma gemensamma digitala lösningar? Finns det alternativ? 2. Vad blir statens uppgift? Vad blir SKL:s uppgift? Vad blir regionernas uppgift? Vad blir kommunernas uppgift? 3. Går det att åstadkomma gemensam finansiering av gemensamma lösningar?

23 Nästa steg 2015-02-26Avstämning kommun- och landstingsdirektörer. 2015-03-05Ärende i SKL:s AU och beredning för e-samhället. 2015-04-23Ärende i SKL:s styrelse.

24 McKinsey & Company | 23 Både intervjuer och förankring i större forum har skett Namn/GruppRoll Åsa ZetterbergSektionschef Center för eSamhället Per MossebyChef avd. För digitalisering Kim NordlanderEnhetschef 1177 Vårdguiden (SLL) Sofie ZetterströmVice Vd och avd. Chef marknad och kommunikation Inera Sara MeunierCTO/Chefsarkitekt Inera Jeanna Thorslundjurist SKL Patrik SundströmProgramansvarig eHälsa SKL Björn AlmquistEkonomichef Inera Jörgen SandströmSektionschef intern IT SKL Petronella BerglundKoncerncontroller SKL Sören OlofssonUtredare socialdepartimentet, Fd. Regiondirektör I skåne Martin AndreassonStyrelseordförande Inera Torsten HåkanstaGD Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur Johan AssarsonVD Inera Hans KarlssonChef avd. för vård och omsorg SKL Inge HanssonIT-chef Karlstad Lena DahlVice VD SKL Annika WennerholmStadsdirektör Trollhättan Catharina DahlöfCeHis styrelse ordf. Nationella styrgruppen för eSamhället. Landsting Halland Jerker Swanstein(M) Skåne Kalle Sandström(S) Blekinge Joachim DanielssonStadsdirektör Uppsala Rickard SimonssonLandstingsdirektör Örebro Niklas SundmanTelia Heatlhcare Göran EjbyfeldtVGR IT-direktör Johan PermertInoovations- och utvecklingsdirektör Karolinska Ulf PalmgrenCenter för eSamhället eBeredning SKL Regionalt nätverk IT Avdelningsmöte Avd. För Digitalisering Strategisk ledningsgruppsmöte med kommundirektörer


Ladda ner ppt "Gemensamma digitala lösningar - Eventuellt förvärv av Inera AB till SKL Företag AB Per Mosseby Avdelningen för digitalisering."

Liknande presentationer


Google-annonser