Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljöskyddsenheten Industri

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljöskyddsenheten Industri"— Presentationens avskrift:

1 Miljöskyddsenheten Industri
Konsultträff Rune Brandt Miljöskyddsenheten Industri

2 Tisdag, ,

3 Reglering av industriutsläpp (IED – Industrial Emissions Directive)
Kommittédirektiv 2010:113 Miljödepartementet Särskild utredare - hur Europaparlamentets och rådets direktiv om industriutsläpp ska genomföras i svensk rätt. analysera om de svenska reglerna om miljöskador. analysera systemet för omprövning av miljöfarliga verksamheter och lämna förslag som behövs för att skapa ett system som möjliggör omprövningar med den frekvens som EU-rätten kräver. analysera och föreslå hur frivilliga tillstånd lämpligen regleras. - Förstärka tillämpningen av BAT

4 Seveso – En effektiv Sevesolagstiftning
Kommittédirektiv 2011:72 Regeringssammanträde Särskild utredare Tillståndsgivning och tillsyn - Ansvar Samlad miljöbalks- och sevesotillsyn Finansiering av tillsynen - Tillsynssamordningen mellan myndigheter

5 Miljöprövningsdelegationerna – koncentration?
Från 21 till 7 län Skåne, Blekinge och Kronoberg Senaste län ?

6 Effektiv miljötillsyn
Kommunförbundet Skåne Bo Persson, Europeiska Socialfonden kr Kompetensutvecklingsinsatser i Skånes 33 kommuner Personal som arbetar med miljö-, hälsoskydds- och livsmedelstillsyn Arbetsformer Samverkan Ökat lärande Förebygga ohälsa Förståelse andra perspektiv Kommunikation Svenskt Näringsliv Småföretagarnas Riksförbund LRF Kommuner Länsstyrelsen

7 Uppföljning av kommunernas miljöbalkstillsyn
Tidigare Besök 3-5 år Dialog med förvaltningen Förvaltningen, Miljönämnden Nytt Enkät till samtliga kommuner Besök 3 år Miljönämnden

8 Återkallelse av tillsyn
……regelbundet följa upp och utvärdera tillsynen. Om förutsättningarna för överlåtelse enligt 20 § inte längre finns, ska tillsynsmyndigheten återkalla överlåtelsen. En tillsynsvägledande myndighet får, i fråga om tillsyn inom sitt vägledningsområde, begära att en länsstyrelse som har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn till en kommunal nämnd ska återkalla överlåtelsen. Kan inte överklagas.

9 Företagsträffar 7, 9 och 11 november På gång inom Sverige och EU
Miljöfarlig verksamhet i den fysiska planeringen Prövning av miljöfarlig verksamhet Länsstyrelsernas arbete med regelförenkling Miljömål, klimat och energi Handläggningstider Former för samverkan framöver Nästa år branschspecifika träffar E-postlistor

10 Tillsynsvägledning för kommunerna
Samordning av tillsynen i länet Länsstyrelsens handläggare håller samman Branschspecifik Nätverk E-postlistor

11 Utsläpp från tillståndspliktig verksamhet i Skåne län

12 I punkt 28 i åtgärdsprogrammen anges att:
”Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov verka för omprövning av befintliga tillståndspliktiga verksamheter, enligt 9 och 11 kap. miljöbalken, vilka kan ha en inverkan på vattenmiljön, särskilt i områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status”.

13 Argument för att inte göra något
Identifiera företag där insatser behövs Behov av utökad övervakning

14

15

16

17 Sammanfattning Miljöskyddsenheten industri ca 10 stycken

18 Ekonomiska analyser The economic analysis shall contain enough information in sufficient detail (taking account of the costs associated with collection of the relevant data) in order to: (a) make the relevant calculations necessary for taking into account under Article 9 the principle of recovery of the costs of water services, taking account of long term forecasts of supply and demand for water in the river basin district and, where necessary: . estimates of the volume, prices and costs associated with water services, and . estimates of relevant investment including forecasts of such investments; (b) make judgements about the most cost-effective combination of measures in respect of water uses to be included in the programme of measures under Article 11 based on estimates of the potential costs of such measures.

19 Samrådsunderlag

20 Resurser samråd 2010 5510 1309 timmar 5511 14757 ” 5512 142 ”

21 Samrådsmötet Mötet - kvalitetssäkring - vilka frågor kommer på bordet
- intern fråga Reflektioner - förorenade områden - vattenförekomst, status, målår - kemikalier (list-ämnen) - företagets arbete med energihushållning - seveso Rekommendation inbjudan - VA - Räddningstjänsten - Fysiska planeringen

22 Uppföljning av handläggningstider

23 Kompetens Handläggningstider

24 Kompetensen

25 Kompetensen i prövningarna Rekrytera rätt medarbetare
Längre erfarenhet från tillsynen Skåne, 184 Västra Götaland, 173 Gotland, 18 Uppsala, 29

26 Brukarundersökning 2009 visar att 60% av företagen är missnöjda
12,3 miljoner i miljöavgifter Storstadslänen mål 425 dagar (effektiv tid dagar) Förståelse för processen och en projektplan ”Slår i taket” Lst = Länsstyrelsen/MPD RM = Remissmyndigheter VU = Verksamhetsutövare

27

28 Implementation and Enforcement of Environmental Law
IMPEL Implementation and Enforcement of Environmental Law

29

30 Varför viktigt? LRF Svenskt Näringsliv Företagsträffar Tillsynsbesök
Återkommande synpunkt

31 98 avslutade projekt 31 pågående

32 Varför Skillnader i genomförandet Ambitionsnivån varierat
Syftet med lagarna har inte alltid uppnåtts Stödja varandra att både införa och genomdriva lagstiftningen på ett bra sätt Goda exempel

33

34 Slutsatser och rekommendationer till: Europeiska Commissionen
IPPC Pig Farming Lead Country: Netherlands Project team countries: France, Germany Italy, Latvia and European Commission Participating countries: EC, Czech Republic, Cyprus, Denmark, Estonia, France, Germany, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Sweden, UK, Slutsatser och rekommendationer till: IMPEL IMPEL-medlemmarna Europeiska Commissionen BREF-arbetsgrupper Gemensamma inspektioner (Italien, Lettland, Tyskland) Hur klaras kraven i IPPC- direktivet Vilka är problemen?

35 Lessons learnt from Accidents
Insamlingen av olyckor och deras analys är nödvändig för att förhindra att nya olyckor inträffar igen.

36 Dialogue Project 2004/2005 “Informal resolution of environmental conflicts by neighbourhood dialogue”

37 Energy efficiency in permitting and inspections

38 TRANSFRONTIER SHIPMENTS OF WASTE “TFS”

39 Linking the implementation of the Water Framework Directive to the implementation of the IPPC Directive Projektgruppen Fas I Rapport Fas II Enkät till medlemsländerna (Vattenhandläggare och IPPC-handläggare) Själv svara på enkäten Sammanfattande slutsatser och rekommendationer

40

41 Tisdag, ,


Ladda ner ppt "Miljöskyddsenheten Industri"

Liknande presentationer


Google-annonser