Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Java Beans

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Java Beans"— Presentationens avskrift:

1 Java Beans

2 Vad krävs av er idag? n Någon kunskap om Java n Intresse för komponenter n Eventuellt överenseende med demo-demoner

3 Agenda n Motivation för Servlets n Servlets jämfört med CGI n Servlet API n Exempel n Hur man börjar utveckla n Summering och vissa ”issues”

4 Motivet för Servlets n HTML sidor är inte nog –vi behöver ha någon logik bakom sidorna n Idag(?) är CGI det vanliga sättet n Servlet kan ses som en Java-version av CGI –men bättre

5 Vad är då CGI? Common Gateway Interface n Vanligt sätt att generera dynamisk HTML n Vad som händer är –Web-servern startar ett program –Programmet läser indata från stdin –Programmet “gör” något –Programmet skriver HTML till stdout –Web serverns returnerar genererad HTML till klienten

6 Vad är dåligt med CGI? n Nytt program startar varje gång –dyrt resursmässigt n Tillståndslöst –hur håller man en session n Finns bättre varianter idag

7 Vad gör Servlet bättre? n Initierase av ServletServern en gång –instansen “dör inte” mellan anrop –billigare n Kan hantera många anrop på en gång n Ren Java, plattformsoberoende n Can anropas från HTML eller från Applet n Man kan kommunicera mellan Servlets

8 Servlet, “the big picture” n Någon Servlet Server –kör och administrerar Servlet:s –laddar och “avladdar” –kallar rätt Servlet –typiskt en Servlet “enabled” WebServer

9 Servlet, på klientsidan n Typiskt från en browser –pekar på en URL n Kan också vara vilken Java app som helst –Applet –Annan Servlet –Applikation

10 Servlet paket n Två package av intresse n javax.servlet –Inrefarces –Man börjar normalt inte från denna nivå n javax.servlet.http –specialicerade för HTTP –normalt så startar man härifrån

11 Servlet API n Består av ett par klasser –ServlertInterface –GenericServletClass –ServletConfigInterface –ServletOutputStream, ServletInputStream –ServletRequestInterface –ServletRespondInterface n Normalt inte av intresse

12 ServletInterface n Några metoder definierade –init( ServletConfig ) –destroy() –service( ServletRequest, ServletResponce ) –getServletConfig() –getServletInfo()

13 GenericServlet n Abstrakt klass att starta ifrån –Implementerar ServletInterface –Ytterligare några metoder

14 HTTP paketet n Normal startpunkt –HttpServlet –HttpServletResponseInterface –HttpServletRequestInterface –HttpSession –HttpUtil

15 Den intressanta klassen är HttpServlet n Gör override på en eller flera metoder –goGet( HttpServletRequest request, HttpServletRequest response) –doPut( HttpServletRequest request, HttpServletRequest response) –service( ServletRequest request, ServletRequest response) n normalt rör man ej service –den kallar doGet eller DoPut med data

16 Det finns ett antal metoder ytterligare i HttpServlet n init ( ServletConfig ) –initiering, t.ex. databasförbindelse –kallas från ServletServern en gång n destroy () –stäng t.ex. databasförbindelse –kallas från ServletServern en gång n getServletInfo –informationssträng, används av Servern

17 Klassen HttpServletRequest håller preparedad data n Metoden service lägger in information automatiskt –getRequestURI, getServerPath –getParameters( string name ) –getParameterNames, getParametervalues –getSession

18 Klassen HttpServletResponse används för att returnera data n Innehåller funktionalitet att returnera data –setHeader –sendError –sendRedirect –getOutputStream n stream att skriva sin HTML till

19 Klassen HttpSession hjälper dig att hålla en session n Data mellan anrop n måste ha unikt ID på något sätt n ServletServern lagrar data mellan anrop n Metoder som normalt används –getValue, removeValue –getValueNames –putValue –isNew, invalidate

20 Innan vi går till exempel repeterar vi livscykeln n Livscykeln från Serverns perspektiv –Servern initierar en Servlet och anroper init –Servern anropar service-metoden många gånger –Servern avinstansierar en Servlet och anropar destroy

21 Första exemplet, en mycket enkel Servlet import java.io.*; import javax.servlet.*; import javax.servlet.http.*; public class Ex1 extends HttpServlet

22 Gör override på metoden doGet public void doGet ( HttpServletRequest request, HttpServletResponse response ) throws ServletException, IOException { response.setContentType("text/html"); PrintWriter out = response.getWriter(); out.println(" Simple Servlet "); out.println(" "); out.println(" Simple Servlet "); out.println("Simple output."); out.println(" "); out.close(); }

23 Ex2 är en Servlet med tillstånd n Addera en variabel n Addera en init-metod int counter = 1000; public void init(ServletConfig config) throws ServletException { System.out.println("Initiating the Ex2 servlet"); counter = 0; }

24 Öka counter i varje anrop public void doGet( HttpServletRequest request, HttpServletResponse response ) throws ServletException,IOException { // added lines in doGet counter++; out.println("Counter value : " + counter ); }

25 Ex3 läser data från request out.println( "Request method :" + request.getMethod() ); out.println( "Request URI :" + request.getRequestURI() ); out.println( "Request protocol :" + request.getProtocol() ); out.println( "Servlet path :" + request.getServletPath()); out.println( "Path info :" + request.getPathInfo() ); out.println( " There are a lot more info” + “to get (see next example)");

26 I Ex4 så skickar parametar i anropet n Enumeration e = request.getParameterNames(); while (e.hasMoreElements()) { String name = (String)e.nextElement(); String value = request.getParameter(name); out.println("Parameter : " + name + " = " + request.getParameter(name)); } Parameter : param1 = 33 Parameter : Service = test

27 Ex5, använd ett HTML form för input What is your income? more Your name? What TV shows do yo watch? Operah Rapport Bingo Lotto –På klientsidan

28 Ex5, läs av parametrarna Enumeration e = request.getParameterNames(); while (e.hasMoreElements()) { String name = (String) e.nextElement(); String vals[] = (String[]) request.getParameterValues(name); if (vals != null) { for (int i = 0; i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.se/3236908/11/slides/slide_27.jpg", "name": "Ex5, läs av parametrarna Enumeration e = request.getParameterNames(); while (e.hasMoreElements()) { String name = (String) e.nextElement(); String vals[] = (String[]) request.getParameterValues(name); if (vals != null) { for (int i = 0; i

29 En servlet kan ha “minne” mellan anrop baserat på ID n Typfallet är en affär –man besöker flera avdelningar –adderar saker till shoppingvagnen n Servlet:en måste minnas vad som plockas –lagra data –identifiera användaren

30 Servlet session n Identifikation av användaren –genom cockies –genom URL extension n Data mellan anropen –måste identifiera –kan få data från HttpSession

31 Exempel på session n Håller reda på antal inviduella anrop public void doGet( HttpServletRequest request, HttpServletResponse response ) throws ServletException,IOException { counter++; HttpSession session = request.getSession(true);

32 Hämtar och sparar undan data // Get data with specific key Integer ival = (Integer) session.getValue("Ex6.count"); if (ival==null) // if null (first time) ival = new Integer(1); else ival = new Integer(ival.intValue() + 1); session.putValue("Ex6.count", ival);// put back // Write out the data out.println("You have hit this page " + ival + " times. "); out.println("Total hits to this page " + counter + " times. ");

33 Andra saker som kan tas fram: out.println(" Request and Session Data: "); out.println("Session ID in Request: " + request.getRequestedSessionId()); out.println(" Is Session ID in Request from Cookie: ” + request.isRequestedSessionIdFromCookie()); out.println(" Is Session ID in Request from URL: " + request.isRequestedSessionIdFromUrl()); out.println(" Is Session ID valid : " + request.isRequestedSessionIdValid());

34 Andra saker som kan tas fram: out.println(" Session Data: "); out.println("New Session: " + session.isNew()); out.println(" Session ID: " + session.getId()); Date crt = new Date( session.getCreationTime() ); out.println(" Creation Time: " + crt); Date lat = new Date( session.getLastAccessedTime() ); out.println(" Last Accessed Time: " + lat );

35 Att tänka på n Threads –Finns bara en instans av varje Servlet –måste vara thread safe –alternativt n implements SingleThreadModel

36 Hur man gör på sin egen maskin för att utveckla Servlets n Setup –JDK –JSDK2.0 n –CLASSPATH c:\jsdk2.0\lib –PATHc:\jsdk2.0\bin

37 Hur man gör på sin egen maskin för att utveckla Servlets n Kör –Starta ServletRunner –Placera dina Servlets i JSDK2.0/examples –Starta om SrrvletRunner efter omkompilering –Kör från t.ex. Netscape

38 Hur man gör på sin egen maskin för att utveckla Servlets, forts n Starta en Servlet Server –ServletRunner eller en WebServer n Skriv dina egna Servlet:s –som vanligt –Placera dina Servlets i JSDK2.0/examples –Starta om ServletRunner efter omkompilering –Kör från t.ex. Netscape


Ladda ner ppt "Java Beans"

Liknande presentationer


Google-annonser