Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vår organisation Helsingborgs Lasarett Verksamhetsområde Internmedicin Kardiologimottagning Kranskärls-/sviktmottagning Pacemakermottagning Förmaksflimmermottagning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vår organisation Helsingborgs Lasarett Verksamhetsområde Internmedicin Kardiologimottagning Kranskärls-/sviktmottagning Pacemakermottagning Förmaksflimmermottagning."— Presentationens avskrift:

1 Vår organisation Helsingborgs Lasarett Verksamhetsområde Internmedicin Kardiologimottagning Kranskärls-/sviktmottagning Pacemakermottagning Förmaksflimmermottagning Hjärtenhet

2 Förmaksflimmer Epidemiologi Strokeprofylax –Hur? –Nya antikoagulantia (NOAC) Översikt Regionala riktlinjer

3 Vem får förmaksflimmer?

4 Riskmarkörer för förmaksflimmer EKG –P-våg –Hypertrofi Ekokardiografi –Vänsterförmaksförstoring 1 –Vänsterkammarhypertrofi 2 –Diastolisk dysfunktion 2 Lab –NTPro-BNP 3 1.Circulation 97;96:2455 2.NEJM 2006;355:251-9 3.Circulation. 2009;120:1768-1774

5

6 Förmaksflimmer och stroke Riskökning för ischemisk stroke ökad 5 ggr 1 Orsakar 15-20% av alla stroke 2,3 Ofta svåra stroke ”Tyst hjärninfarkt” 4,5 –Nedsatt kognitiv funktion –Demens Kryptogen stroke: förmaksflimmer hos 23% 6 Paroxysmalt=Persisterande=Permanent 4 1.Circulation 2009;119:e21-181 2.Circulation 2011;123:e18-209 3.EHJ 2010;31:2369-2429 4.NEJM 2012;366:120-9 5.Neurology 2008 nov 18;71(21)1696

7

8

9

10 Antikoagulantia=Warfarin+NOAK Dabigatran Apixaban Rivaroxaban Edoxaban Dabigatran=Pardaxa® Rivaroxaban=Xarelto® Apixaban=Eliquis®

11

12 Thrombosis Research 2012;129:9-16

13

14 TTR=Time in Treatment Range (INR 2-3)×=% per 100 pat/år, xx= %/år, W= Waran RE-LY (Dabigatran) Rocket (Rivaroxaban Aristotle (Apixaban) Éngage (Edoxaban) Antal pat 18 100 14 000 18 20020 500 Doseringx2x1x2 Dos 30/60 DesignEj blindadDubbelblind Dubbelbind CHADS 2 medel 2,13,52,12-3 TTR%645562 Stroke el embolism 110mg 1,53 ×× 150mg 1,11×× W 1,69 ×× 1,70/2,15(W)×1,27/1,60(W)× × Intrakraniell Blödning % 0,2-0,3 W 0,7 0,5 W 0,7 0,4 W 0,3 Större blödning 110 mg 2,71 ×× 150 mg 3,11 ×× W 3,36 ×× 3,60/3,45(W)×2,13/3,09(W) ×× Renal utsöndring % 403325Huvudsaklig

15 RE-LY NNT Stroke Waran –Primärprofylax 37 –Sekundärprofylax 12 Dabigatran istället för Waran –Icke haemorragisk 357 –Haemorragisk 370 NEJM 2009;361:1200-1202

16 Komplettering av Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008 och strokesjukvård 2009: I nuläget är warfarin förstahandsalternativet för tromboemboliprofylax vid förmaksflimmer och det förefaller som warfarin kommer att fortsätta rekommenderas som förstahandsmedel. Socialstyrelsen juni 2011

17 Region Skåne och Södra regionvårdsnämndens medicinska råd för hjärt- och kärlsjukdomar uppdrag: Kontrollerat införande av Nya Perorala antikoagulantia Arbetsgrupp för Introduktion av Nya perorala antikoagulantia i Region Skåne

18 Fördelar med nya antikoagulantia jfr warfarin Stroke/systemisk embolism: dabigatran 150 mg ger minskad risk. Rivaroxaban likvärdigt med warfarin Blödningar: dabigatran och rivaroxaban ger minskad risk för hjärnblödning. Behandling: mer lättstyrd utan behov av ofta återkommande provtagning och speciella resurser för ordination. Färre kända interaktioner med andra läkemedel och föda

19 Fördelar med warfarin jfr med nya antikoagulantia Väldokumenterade goda långtidseffekter vilket saknas med nya antikoagulantia Ger färre magbiverkningar med dyspepsi jfr med dabigatran Generiskt läkemedel med lägre direktkostnad Det finns specifik antidot vilket saknas för nya antikoagulantia (vetenskapliga/experimentella studier har visat effekt med rekombinant faktor VII och protrombinkomplexkoncentrat)

20 Patienter där dabigatran/rivaroxaban är tveksamt/olämpligt 1)Njurinsufficiens Dabigatran < 30 ml/tim Rivaroxaban > 15 ml/tim 2) Bristande compliance 3) Interaktioner Dabigtran ketoconazol, itraconazol, cyklosporin, takrolimus (vid verapamil/amiodaron kan dosreduktion av dabigatran övervägas) Rivaroxaban ketoconazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol, HIV-proteashämmare

21 Dabigatran/Rivaroxaban Patienter med svängande PK-INR trots god compliance-ja!!! Patienter som reser mycket eller av andra skäl har svårt att klara PK-INRkontroller Patienter som har läkemedel vila interagerar och kontraindicerar eller försvårar warfarinbehandlingen Patienter som värderar dosering en gång dagligen högt. (Obs uteslut bristande compliance).

22 Nya antikoagulantia el-konvertering Dabigatran visst vetenskapligt bevis Rivaroxaban inga studier Dokumentation och uppföljning!

23


Ladda ner ppt "Vår organisation Helsingborgs Lasarett Verksamhetsområde Internmedicin Kardiologimottagning Kranskärls-/sviktmottagning Pacemakermottagning Förmaksflimmermottagning."

Liknande presentationer


Google-annonser