Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uthållig kommun i Kalmar län 2008-2011 Möjligheterna att producera biogas från kommunalt avfall Emmaboda 2011-10-10 Stefan Svenaeus Regionförbundet i Kalmar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uthållig kommun i Kalmar län 2008-2011 Möjligheterna att producera biogas från kommunalt avfall Emmaboda 2011-10-10 Stefan Svenaeus Regionförbundet i Kalmar."— Presentationens avskrift:

1 Uthållig kommun i Kalmar län 2008-2011 Möjligheterna att producera biogas från kommunalt avfall Emmaboda 2011-10-10 Stefan Svenaeus Regionförbundet i Kalmar län

2 Fossilbränslefri region ”Kalmar län ska vara en föregångsregion i arbetet med minskade klimatpåverkande utsläpp samtidigt som vi når en hållbar tillväxt” ”Ett av vårt läns främsta långsiktiga miljömål är att 2030 vara en fossilbränslefri region” (RUPEN IV Regionalt utvecklingsprogram för Kalmar län 2006)

3 Fossilbränslefri region Handlingsprogram 2010 –Energi och miljö som tillväxtfaktor –Fossilbränslefritt 2030 - inget nettoutsläpp av fossil koldioxid från Kalmar län –Vindkraft ska utgöra en betydande del i arbetet för en fossilbränslefri region. –Frikoppla ekonomisk tillväxt från ökad användning av fossil energi –Effektivare energianvändning

4 Fossilbränslefri region Klimatkommissionen: Produktion av förnybar energi Vindkraft Biogas Skogsbaserade fordonsbränslen

5

6 Möjligheter för biogas i Kalmar län – en idéstudie Potential på 230 GWh biogas per år från gödsel från större gårdar, reningsverkens slam och biologiskt hushållsavfall (17 GWh). Detta kan jämföras med en total drivmedels- förbrukning på 2 700 GWh i Kalmar län (år 2004).

7 Etanol+biogas RME Etanol Biogas

8 Fossilbränslefri region Handlingsplan för biogas - Mål Produktion av 100 GWh biogas år 2014, 300 GWh år 2020 (idag 20 GWh). 10 % av allt drivmedel i länet är biogas senast år 2020 Nio tankställen för biogas år 2014, väl spridda i länet. Minst ett tankställe i varje kommun år 2016. Biogasbussar vid nästa länsupphandling 2017

9 Fossilbränslefri region Handlingsplan för biogas – Mål 300 biogasbilar inom offentlig sektor i Kalmar län år 2014 och 1000 biogasbilar år 2020. 4 500 biogasbilar (personbilar) i Kalmar län år 2014 och 10 000 år 2020 100 tunga fordon drivs med biogas eller med Dual Fuel-teknik senast 2014

10 Handlingsplan för biogas Når vi dessa mål kan det betyda 1500 nya jobb, varav 300 i Kalmar län

11 Fossilbränslefri region Handlingsplan för biogas Strategier 1. Samlat agerande och samarbete för att effektivisera arbetet (t ex samarbete kring optimalt nyttjande av substrat och anläggningar) 2. Offentlig sektor ska aktivt medverka till en utökad produktion och till privat konsumtion av biogas (personbilar).

12 Fossilbränslefri region Handlingsplan för biogas Strategier 3. I första hand ska outnyttjad biomassa användas för biogas- produktion, t ex biologiskt avfall, slam, gödsel och biomassa från Östersjön 4. I första hand ska producerad biogas användas för att ersätta drivmedel till fordon.

13 Biogas Produktion Tankställe Utredning/ förstudie/ planering Naturgas? Kalmar län 2007 Kalmar län 2011

14 Vad kan kommunerna göra? Göra fordonsbränsle av avloppsslam och hushållsavfall. Delvis gemensamt. Underlätta andras produktion. Lokala initiativ. Långsiktiga beslut som ger tydliga signaler –Kollektivtrafik. KLT redan nu. –Egna fordon och transporter. Fler tankställen. Lokala initiativ. KLT.

15 Biogas i kommunerna Hinder Den egna avfallsmängden för liten för en mack Stora investeringar som inte blir lönsamma vid små mängder Få biogasfordon Bli kvitt rötrester Få tag på substrat

16 Biogas i kommunerna Möjligheter Samverka för att skapa stordriftsfördelar vid produktion Samverka för att skapa en marknad Upphandla omhändertagande av det biologiska hushållsavfallet och ställa villkor om att få tillgång till biogas

17 2011-02-17 Redovisning Regionförbundet i Kalmar län Förstudie samverkan biologiskt avfall 2011-02-23

18 Från matavfall till tankstation Matavfall från kommun Förbehandling Förbrännings- anläggning Rötrest Tankstation Rötning Uppgradering av gas

19 Skruvpress

20 Dispergering

21 Förstudie samverkan biologiskt avfall WSP:s SLUTSATSER Ett samlokaliseringsalternativ är att föredra ur ett transportperspektiv Men.. Samlokalisering kräver större kapacitet i anläggningar för rötning och uppgradering (endast Västervik kan idag möjligtvis ta emot hela volymen) Om rötning sker på ett ställe kan det vara svårare att få avsättning för rötresten

22 Förstudie samverkan biologiskt avfall ALTERNATIV Förbehandling på en plats och rötning i befintliga rötkammare  Befintliga rötkammarvolymer kan nyttjas  Nybyggnation av förbehandling på en plats  Andra samordningsvinster med befintliga verksamheter (personal, lokaler)  Delvis kan befintliga tillstånd nyttjas  Mer transporter  Bättre möjligheter för spridning av rötrest då rötning sker på fler ställen

23 Möjligheterna att producera biogas från kommunalt avfall – Vad händer nu? Torrötningsanläggning i Mörrum (VMAB). Byggstart mars 2012 KSRR beslutat om förbehandling i Moskogen Växjö: Samrötning av matavfall och rester från avloppsreningsverk. Tas i drift 2012. Gemensamt länsprojekt nedlagt 28 oktober biogasseminarium i Växjö www.biogassydost.se www.rfkl.se/uthallig


Ladda ner ppt "Uthållig kommun i Kalmar län 2008-2011 Möjligheterna att producera biogas från kommunalt avfall Emmaboda 2011-10-10 Stefan Svenaeus Regionförbundet i Kalmar."

Liknande presentationer


Google-annonser