Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Transformationer från SWEREF 99 till andra system Projektavslutande användarseminarium Nordost-RTK Luleå 3 oktober 2007 Tina Kempe Lantmäteriet – Geodesi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Transformationer från SWEREF 99 till andra system Projektavslutande användarseminarium Nordost-RTK Luleå 3 oktober 2007 Tina Kempe Lantmäteriet – Geodesi."— Presentationens avskrift:

1 Transformationer från SWEREF 99 till andra system Projektavslutande användarseminarium Nordost-RTK Luleå 3 oktober 2007 Tina Kempe Lantmäteriet – Geodesi christina.kempe@lm.se 026-63 38 56

2 Egen referensstation System XSWEREF 99 System X Rover Nätverks-RTK SWEREF 99 System X Rover Transformationer vid RTK-mätning

3 Olika typer av transformationer 2D Helmert (2DH) mellan två plana system i samma projektionszon 3D Helmert (3DH) mellan två tredimensionella system Transversal Mercator (TM) mellan ett geodetiskt och ett plant system

4 SWEREF 99  kommunala system – RIX 95-samband SWEREF 99 TM N,E i nationell projektion (15°) SWEREF 99 lat, long SWEREF 99 dd mm N,E i aktuell projektionszon Kommunalt/lokalt system x,y TM TM (ev. TM + 2DH eller 3DH + TM) RT 90 x,y i nationell projek- tion (2,5 gon V) RT 90 lat, long RT 90 x,y i aktuell projektionszon TM TM (ev. TM + 2DH eller 3DH + TM) TM = Transversal Mercatorprojektion 2DH = 2-dimensionell Helmerttransformation 3DH = 3-dimensionell Helmerttransformation

5 RIX 95-samband – exempel

6 Mätning i inhomogena system – lokal inpassning Mät in några kända punkter i anslutning till mätområdet Beräkna transformations- parametrar (normalt plan Helmerttransformation) Transformera mätningarna Beräkningen kan göras i GPS-utrustningen

7 Mätning i inhomogena system – restfelsmodell Korrektionsmodell Används för att räta upp data från ett lokalt till ett överordnat referenssystem Deformationsmodell Används för att deformera mätningar så att de ”passar in” i ett lokalt referenssystem Interpolationen kan göras i vissa GPS-utrustningar

8 Framtagande av restfelsmodell Iterativt förfarande: 1.Analys av RIX 95-restfel 2.Kompletteringsmätning 3.Analys av restfel 4.Ev. kompletteringsmätning 5.Upprepa steg 3-4… 6.Restfelsmodell i Triad Grafisk redovisning av restfelsvariationer Se PM ”Att ta fram en restfelsmodell”

9 RIX 95-samband + restfelsmodell SWEREF 99 TM SWEREF 99 dd mm Lokalt system Deformationsmodell Korrektionsmodell SWEREF 99 lat/long SWEREF 99 ”lokal projektion” RIX 95-samband

10 Två olika transformationssamband: Direktprojektion (TM) SWEREF 99 lat long  RT 90 2,5 gon V 7-parametertransformation (3DH) SWEREF 99 cart  RT 90 cart Båda sambanden ger fel i samma storleksordning (RMS ca 7 cm och max.fel ca 2 dm) men felen är fördelade på olika sätt Restfelsmodell för direktprojektion finns i GTRANS 3.6 Nationellt samband SWEREF 99  RT 90

11 LÄNRMSMAXFEL mm AB2336 C2332 D1017 E1419 F2435 G2433 H1923 I3237 K1521 M3757 N4050 O3657 S3252 T1120 U1323 W4281 X4359 Y6171 Z81113 AC64120 BD109298 Nationellt samband SWEREF 99  RT 90

12 7-parametertransformation Direktprojektion N,E SWEREF 99 φ,λ SWEREF 99 X,Y,Z SWEREF 99 X,Y,Z RT 90 φ,λ RT 90 x,y RT 90 Nationellt samband SWEREF 99  RT 90 φ,λ SWEREF 99 x,y RT 90 N,E SWEREF 99

13 Transformation från SWEREF 99 lat/long till RT 90 lat/long kan göras med korrek- tionsmodellen SWEREF99RT90 i vissa GPS-mottagare. Version 2 innehåller korrektioner i ca 300 000 gridpunkter Invers modell saknas! Verifierat i ca 8400 punkter Genomsnittlig avvikelse 3 mm Största avvikelse 35 mm Nationellt samband SWEREF 99  RT 90

14 Höjdkorrektion vid GNSS-mätning H=h-N N H h Jordyta Geoid Ellipsoid

15 Omvandling av höjden h över GRS 80- ellipsoiden i SWEREF 99 till höjden H över havet i RH 2000 utförs enligt formeln: H = h - N där N hämtas från geoidmodellen SWEN05_RH2000 (tidigare kallad SWEN 05LR) Baserad på geoidmodellen NKG 2004 Sambandet är framtaget m.h.a. 1178 GPS-/avvägningsobservationer Innehåller landhöjningskorrektion (0.5 år) Restfelskorrigerad Samband SWEREF 99  RH 2000

16 Ungefärlig noggrannhet SWEN05_RH2000 Uppskattat medelfel 15-20 mm i RIX 95-områden Ca 40 mm i övriga låglänta områden Ca 10 cm i fjällen

17 Samband SWEREF 99  RH 70 Omvandling av höjden h över GRS 80-ellipsoiden i SWEREF 99 till höjden H över havet i RH 70 utförs enligt formeln: H = h - N där N hämtas från geoidmodellen SWEN05_RH70 (ersätter SWEN 01L) Beräknad från huvudmodellen SWEN05_RH2000 genom att utnyttja höjdsystemsskillnaden mellan RH 70 och RH 2000. Innehåller landhöjningskorrektion Restfelskorrigerad Jämförbar noggrannhet som SWEN05_RH2000

18 Omvandling av höjden h över GRS 80-ellipsoiden i SWEREF 99 till höjden H över havet i ett lokalt höjdsystem utförs enligt formeln: H = h – N lokal där N lokal hämtas från en lokalt anpassad geoid- modell som bör beräknas enl. följande: N lokal = N SWEN05_RH2000 – ΔH lokal ΔH lokal = H lokal – H RH 2000 H RH 2000 bör bestämmas genom avvägning (anslutning av höjdnätet till RH 2000) Samband SWEREF 99  lokalt höjdsystem

19 Lokalt anpassade geoidmodeller Observera att lokalt anpassade geoidmodeller inte automatiskt tar bort deformationer eller höjer kvaliteten i det lokala höjdnätet främjar datautbyte inom regioner och en enhetlig situation när det gäller referenssystem i Sverige utan endast möjliggör höjdmätning med GPS i det existerande lokala höjdsystemet, inklusive dess brister

20 GPS-mätning – transformationer m.m. SWEREF 99 Geodetiska koordinater φ λ, h Kartprojektion SWEREF 99 plana koordinater N, E Transformation Kommunalt system x, y RT 90 x, y RIX 95- samband Nationellt samband Geoidmodell RH 70 H RH 2000 H SWEN05_RH2000 SWEN05_RH70 Restfelsmodell

21 Lagring/redovisning av GNSS-mätningar Mätningen görs i SWEREF 99, men transformeras oftast till annat system För att rätt återföra mätningarna till SWEREF 99 vid ett systembyte krävs: Inverstransformation, d.v.s. information om ursprungssystem + dokumentation av transformationsvägen Alternativ: Lagra även SWEREF-koordinaterna

22 Mer information Infoblad (f.n. 12 st.) Dokument www.lantmateriet.se/refsys – om införande av de nya referenssystemen SWEREF 99 och RH 2000 www.lantmateriet.se/geodesi – allmän information om geodesi, referenssystem etc. Transformationsparametrar Transformationsfiler för GTRANS www.lantmateriet.se/rix95 – samband mellan nationella och kommunala referenssystem


Ladda ner ppt "Transformationer från SWEREF 99 till andra system Projektavslutande användarseminarium Nordost-RTK Luleå 3 oktober 2007 Tina Kempe Lantmäteriet – Geodesi."

Liknande presentationer


Google-annonser