Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det skånska landsbygdsprogrammet ett utvecklingsprogram med landskapsperspektiv Henrik Andersson Strategiavdelningen Länsstyrelsen i Skåne län.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det skånska landsbygdsprogrammet ett utvecklingsprogram med landskapsperspektiv Henrik Andersson Strategiavdelningen Länsstyrelsen i Skåne län."— Presentationens avskrift:

1 Det skånska landsbygdsprogrammet ett utvecklingsprogram med landskapsperspektiv Henrik Andersson Strategiavdelningen Länsstyrelsen i Skåne län

2 Kom service offent service kommunikationer Förvalta natur- och kulturvärden Öppet landskap …

3 Kom service offent service kommunikationer Betande djur

4 Kom service offent service kommunikationer Lantbrukare

5 Kom service offent service kommunikationer Försörjning

6 Kom service offent service kommunikationer Familj Socialt nätverk

7 Kom service offent service kommunikationer Skola Barnomsorg Fritidsaktiviteter

8 Kom service offent service kommunikationer Service

9 Kom service offent service kommunikationer Vägnät Kollektivtrafik Bredband

10 Kom service offent service kommunikationer Allt hänger ihop

11 Agenda  Varför ett regionalt landsbygdsprogram?  Varför ett landskapsperspektiv?  Resultat – vad leder detta till?  Landsbygdsprogram för Sverige

12 Uppdraget Landsbygdsprogrammet ska beakta alla åtgärder och befintliga stöd i Skåne som påverkar landsbygdens förutsättningar för ekonomisk, ekologisk och social utveckling. Programmet bör ha följande kännetecken:  integrerat  regionalt  helhetsorienterat  områdesbaserat  i ett underifrånperspektiv  och lokalt förankrat i kommuner Henrik Andersson

13 SLU Alnarp Projektorganisation Skogsstyrelsen Region Skåne Kommunförbundet LRF Länsstyrelsen Partnerskap

14 ”Länsstyrelsens” medel till landsbygden Direktstöd från EU kr LBU-programmet Naturvårdsmedel, kr Kulturmiljömedel, kr Totalt ca 1,5 miljarder kronor för 2004

15 Erfarenheter av LBU LBU-stödens geografiska utfall 0-5 milj kr 5-10 milj kr milj kr milj kr milj kr

16 Erfarenheter av LBU Miljöersättning ”växtnäringsläckage” 1 prick = 1 ha miljöstöd Exempel

17 Erfarenheter av LBU Miljöersättning ”växtnäringsläckage” 1 prick = 1 ha miljöstöd, färgbakgrund = andel av åkerarealen Exempel

18 Erfarenheter av LBU Miljöersättning ”växtnäringsläckage” 1 prick = 1 ha miljöstöd, färgbakgrund = nettobelastning N till havet Exempel

19 Värdefulla natur- och kulturmiljöer Landskapselement med LBU-stöd

20 Erfarenheter från nuvarande LBU LBU-stödens geografiska utfall 2004, kommunvis totaltper brukareper hektar  Bristande samordning med andra program  Dåligt behovsrelaterad spridning av stöd  Investerande viktigare än bevarande

21 Behov av samordning Kulturmiljö- progam Naturvårds- progam LBU- program etc RUP RTP Miljömåls- program Landsbygds- program

22 Nytt LBU-program Behovsgrundat på regionala och inomregionala skillnader

23 Lantbruksstrukturen i Skåne 13 % av Sveriges lantbruksföretag (-30%) 2013?6 752 (-24%) Henrik Andersson Andel äldre brukare och/eller företags- storlek och drifts- inriktning med snabb tillbakagång Källa: Jonasson 2005

24 Landskap ”ett påtagligt och karaktäristiskt resultat av ständigt pågående förändringsprocesser av olika slag eller – annorlunda uttryckt – samspelet mellan ett visst samhälle, dess kulturella preferenser och potential och givna fysiskgeografiska förutsättningar” (Sporrong, 1996) Ole Reiter

25 Områdesindelning och marktäcke Henrik Andersson

26 ”Förloppslandskapet” Antal jordbruksföretag (-30%) 2013?6 752 (-24%) Källa: Jonasson 2005 ”…tidsdimensionen på landskapets utveckling: pågående sociala och ekologiska processer...” (Hägerstrand 1993)

27 Befolkningsstruktur Landsbygden > 65 år

28 Landsbygdens befolkning Befolkningstäthet, befolkningsförändring ( ) Henrik Andersson

29 Antal arbetstillfällen inom 45 minuter Källa: Region Skåne

30 Nybyggnation småhus permanentboende Landsbygden

31 Vad innebär detta för landskapet? Antalet nybyggda hus per km 2 Antalet nybyggda hus per 1000 invånare

32 Allemansrättsligt tillgängliga områden Allemansrättsligt tillgängligtBefolkningstäthet och förändring

33 Sannolikt bullerfria områden

34 0-49 ha ha>500 ha Företagsstruktur skogsbruk Andel skog per område och brukningsstorlek i %

35 Barr eller lövskog

36 Träslagsfördelning Tall, % Gran, % Blandad barrskog, %Blandad lövskog, % Ädellövskog, %

37 Konkurrens om mark 1208 ha 3,7% 8116 ha 8,0% 1254 ha 3,1% 941 ha 2,6% 254 ha 0,9% 153 ha 3,8% Siffran redovisar exploaterad åkermark i bördighetsklass 8-10 från 1960

38 Åkeranvändning SpannmålOljeväxterVallTräda Grönsaksodling Potatis Sockerbetor

39 Djurtäthet Djurenheter per kvadratkilometerDjurenheter per hektar jordbruksmark

40 Det skånska landsbygdsprogrammet Ett utvecklingsprogram med landskapsperspektiv För varje område:  Karakterisering  Värdering  Trendbedömning  Slutsatser för ett landsbygdsprogram Utvecklingsprogram Ekonomiskt Socialt Ekologiskt

41 Riktlinjer för ekonomisk, ekologisk och social utveckling

42 Det skånska landsbygdsprogrammet Ett utvecklingsprogram med landskapsperspektiv Åtgärder i växtodlingen Åtgärder i djurhållningen Åtgärder mot försurning Riktlinjer för miljöinsatser Exempel: Allmänt Riktat

43 Program med utvecklingslinjer Verktyg för genomförande  Landsbygdsprogram för Sverige  Regionala utv fonden  etc…

44 Landsbygdsprogram för Sverige fyra insatsområde  Förbättra konkurrenskraften i jord- och skogsbrukssektorn (700 milj kr)  Förbättra miljön och landskapet (3 500 milj kr)  Diversifiering och förbättrad livskvalitet på landsbygden (420 milj kr)  Leader (340 milj kr) 5 miljarder årligen

45 Landsbygdsprogram för Sverige Förbättra konkurrenskraften i jord- och skogsbrukssektorn 700  Kompetensutveckling  Startstöd  Modernisering av jordbruksföretag  Högre värde i jord- & skogsprodukter  Samarbete för att initiera nya produkter  Infrastruktur

46 Landsbygdsprogram för Sverige Förbättra miljön och landskapet Kompensationsbidrag för sämre förutsättningar, LFA Ersättningar för miljövänligt jordbruk Utvald miljö, (RPE) Beskogning Utvald miljö skog 3 500

47 Landsbygdsprogram för Sverige Diversifiering och förbättrad livskvalitet på landsbygden 420  Diversifiera ekonomin på landsbygden Annat än jordbruk Affärsutveckling Turistnäringen  Bättre livskvalitet på landsbygden Service Byutveckling Uppgradering av natur- och kulturarvet Kompetensutveckling och arbete med lokala utv strategier

48 Landsbygdsprogram för Sverige Leader 340 Regeringens motiv: ”…att främja ett effektivt genomförande av landsbygdsprogrammet genom de mervärden som följer med lokal förankring, inflytande och samarbete…” och mål: Omfatta 75% av landsbygdsbefolkningen

49 Landsbygdsprogram för Sverige Leader 340 Kriterier för Leader  Lokalt partnerskap (LAG-grupp)  50% näringsliv eller ideell  Könsfördelning minst 40%  Invånare –  LAG-grupp ideell förening  Verksamhetsledare  Utvecklingsstrategi

50


Ladda ner ppt "Det skånska landsbygdsprogrammet ett utvecklingsprogram med landskapsperspektiv Henrik Andersson Strategiavdelningen Länsstyrelsen i Skåne län."

Liknande presentationer


Google-annonser