Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det skånska landsbygdsprogrammet ett utvecklingsprogram med landskapsperspektiv Henrik Andersson Strategiavdelningen Länsstyrelsen i Skåne län.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det skånska landsbygdsprogrammet ett utvecklingsprogram med landskapsperspektiv Henrik Andersson Strategiavdelningen Länsstyrelsen i Skåne län."— Presentationens avskrift:

1 Det skånska landsbygdsprogrammet ett utvecklingsprogram med landskapsperspektiv Henrik Andersson Strategiavdelningen Länsstyrelsen i Skåne län

2 Kom service offent service kommunikationer Förvalta natur- och kulturvärden Öppet landskap …

3 Kom service offent service kommunikationer Betande djur

4 Kom service offent service kommunikationer Lantbrukare

5 Kom service offent service kommunikationer Försörjning

6 Kom service offent service kommunikationer Familj Socialt nätverk

7 Kom service offent service kommunikationer Skola Barnomsorg Fritidsaktiviteter

8 Kom service offent service kommunikationer Service

9 Kom service offent service kommunikationer Vägnät Kollektivtrafik Bredband

10 Kom service offent service kommunikationer Allt hänger ihop

11 Agenda  Varför ett regionalt landsbygdsprogram?  Varför ett landskapsperspektiv?  Resultat – vad leder detta till?  Landsbygdsprogram för Sverige

12 Uppdraget Landsbygdsprogrammet ska beakta alla åtgärder och befintliga stöd i Skåne som påverkar landsbygdens förutsättningar för ekonomisk, ekologisk och social utveckling. Programmet bör ha följande kännetecken:  integrerat  regionalt  helhetsorienterat  områdesbaserat  i ett underifrånperspektiv  och lokalt förankrat i kommuner Henrik Andersson

13 SLU Alnarp Projektorganisation Skogsstyrelsen Region Skåne Kommunförbundet LRF Länsstyrelsen Partnerskap

14 ”Länsstyrelsens” medel till landsbygden Direktstöd från EU 1 100 000 000 kr LBU-programmet 315 000 000 Naturvårdsmedel, 33 000 000 kr Kulturmiljömedel, 10 000 000 kr Totalt ca 1,5 miljarder kronor för 2004

15 Erfarenheter av LBU LBU-stödens geografiska utfall 0-5 milj kr 5-10 milj kr 10-15 milj kr 15-30 milj kr 30-45 milj kr

16 Erfarenheter av LBU Miljöersättning ”växtnäringsläckage” 1 prick = 1 ha miljöstöd Exempel

17 Erfarenheter av LBU Miljöersättning ”växtnäringsläckage” 1 prick = 1 ha miljöstöd, färgbakgrund = andel av åkerarealen Exempel

18 Erfarenheter av LBU Miljöersättning ”växtnäringsläckage” 1 prick = 1 ha miljöstöd, färgbakgrund = nettobelastning N till havet Exempel

19 Värdefulla natur- och kulturmiljöer Landskapselement med LBU-stöd

20 Erfarenheter från nuvarande LBU LBU-stödens geografiska utfall 2004, kommunvis totaltper brukareper hektar  Bristande samordning med andra program  Dåligt behovsrelaterad spridning av stöd  Investerande viktigare än bevarande

21 Behov av samordning Kulturmiljö- progam Naturvårds- progam LBU- program etc RUP RTP Miljömåls- program Landsbygds- program

22 Nytt LBU-program Behovsgrundat på regionala och inomregionala skillnader

23 Lantbruksstrukturen i Skåne 13 % av Sveriges lantbruksföretag 199312 536 20038 836 (-30%) 2013?6 752 (-24%) Henrik Andersson Andel äldre brukare och/eller företags- storlek och drifts- inriktning med snabb tillbakagång Källa: Jonasson 2005

24 Landskap ”ett påtagligt och karaktäristiskt resultat av ständigt pågående förändringsprocesser av olika slag eller – annorlunda uttryckt – samspelet mellan ett visst samhälle, dess kulturella preferenser och potential och givna fysiskgeografiska förutsättningar” (Sporrong, 1996) Ole Reiter

25 Områdesindelning och marktäcke Henrik Andersson

26 ”Förloppslandskapet” Antal jordbruksföretag 199312 536 20038 836 (-30%) 2013?6 752 (-24%) Källa: Jonasson 2005 ”…tidsdimensionen på landskapets utveckling: pågående sociala och ekologiska processer...” (Hägerstrand 1993)

27 Befolkningsstruktur Landsbygden > 65 år

28 Landsbygdens befolkning Befolkningstäthet, befolkningsförändring (1990-2004) Henrik Andersson

29 Antal arbetstillfällen inom 45 minuter Källa: Region Skåne

30 Nybyggnation småhus permanentboende Landsbygden

31 Vad innebär detta för landskapet? Antalet nybyggda hus per km 2 Antalet nybyggda hus per 1000 invånare

32 Allemansrättsligt tillgängliga områden Allemansrättsligt tillgängligtBefolkningstäthet och förändring

33 Sannolikt bullerfria områden

34 0-49 ha50-499 ha>500 ha Företagsstruktur skogsbruk Andel skog per område och brukningsstorlek i %

35 Barr eller lövskog

36 Träslagsfördelning Tall, % Gran, % Blandad barrskog, %Blandad lövskog, % Ädellövskog, %

37 Konkurrens om mark 1208 ha 3,7% 8116 ha 8,0% 1254 ha 3,1% 941 ha 2,6% 254 ha 0,9% 153 ha 3,8% Siffran redovisar exploaterad åkermark i bördighetsklass 8-10 från 1960

38 Åkeranvändning SpannmålOljeväxterVallTräda Grönsaksodling Potatis Sockerbetor

39 Djurtäthet Djurenheter per kvadratkilometerDjurenheter per hektar jordbruksmark

40 Det skånska landsbygdsprogrammet Ett utvecklingsprogram med landskapsperspektiv För varje område:  Karakterisering  Värdering  Trendbedömning  Slutsatser för ett landsbygdsprogram Utvecklingsprogram Ekonomiskt Socialt Ekologiskt

41 Riktlinjer för ekonomisk, ekologisk och social utveckling

42 Det skånska landsbygdsprogrammet Ett utvecklingsprogram med landskapsperspektiv Åtgärder i växtodlingen Åtgärder i djurhållningen Åtgärder mot försurning Riktlinjer för miljöinsatser Exempel: Allmänt Riktat

43 Program med utvecklingslinjer Verktyg för genomförande  Landsbygdsprogram för Sverige  Regionala utv fonden  etc…

44 Landsbygdsprogram för Sverige fyra insatsområde  Förbättra konkurrenskraften i jord- och skogsbrukssektorn (700 milj kr)  Förbättra miljön och landskapet (3 500 milj kr)  Diversifiering och förbättrad livskvalitet på landsbygden (420 milj kr)  Leader (340 milj kr) 5 miljarder årligen

45 Landsbygdsprogram för Sverige Förbättra konkurrenskraften i jord- och skogsbrukssektorn 700  Kompetensutveckling  Startstöd  Modernisering av jordbruksföretag  Högre värde i jord- & skogsprodukter  Samarbete för att initiera nya produkter  Infrastruktur

46 Landsbygdsprogram för Sverige Förbättra miljön och landskapet Kompensationsbidrag för sämre förutsättningar, LFA Ersättningar för miljövänligt jordbruk Utvald miljö, (RPE) Beskogning Utvald miljö skog 3 500

47 Landsbygdsprogram för Sverige Diversifiering och förbättrad livskvalitet på landsbygden 420  Diversifiera ekonomin på landsbygden Annat än jordbruk Affärsutveckling Turistnäringen  Bättre livskvalitet på landsbygden Service Byutveckling Uppgradering av natur- och kulturarvet Kompetensutveckling och arbete med lokala utv strategier

48 Landsbygdsprogram för Sverige Leader 340 Regeringens motiv: ”…att främja ett effektivt genomförande av landsbygdsprogrammet genom de mervärden som följer med lokal förankring, inflytande och samarbete…” och mål: Omfatta 75% av landsbygdsbefolkningen

49 Landsbygdsprogram för Sverige Leader 340 Kriterier för Leader  Lokalt partnerskap (LAG-grupp)  50% näringsliv eller ideell  Könsfördelning minst 40%  Invånare 10 000 – 100 000  LAG-grupp ideell förening  Verksamhetsledare  Utvecklingsstrategi

50


Ladda ner ppt "Det skånska landsbygdsprogrammet ett utvecklingsprogram med landskapsperspektiv Henrik Andersson Strategiavdelningen Länsstyrelsen i Skåne län."

Liknande presentationer


Google-annonser