Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det skånska landsbygdsprogrammet ett utvecklingsprogram med landskapsperspektiv Henrik Andersson Strategiavdelningen Länsstyrelsen i Skåne län.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det skånska landsbygdsprogrammet ett utvecklingsprogram med landskapsperspektiv Henrik Andersson Strategiavdelningen Länsstyrelsen i Skåne län."— Presentationens avskrift:

1 Det skånska landsbygdsprogrammet ett utvecklingsprogram med landskapsperspektiv
Henrik Andersson Strategiavdelningen Länsstyrelsen i Skåne län

2 Förvalta natur- och kulturvärden Öppet landskap …
Kom service offent service kommunikationer

3 Betande djur Kom service offent service kommunikationer

4 Lantbrukare Kom service offent service kommunikationer

5 Försörjning Kom service offent service kommunikationer

6 Familj Socialt nätverk Kom service offent service kommunikationer

7 Skola Barnomsorg Fritidsaktiviteter
Kom service offent service kommunikationer

8 Service Kom service offent service kommunikationer

9 Vägnät Kollektivtrafik Bredband
Kom service offent service kommunikationer

10 Allt hänger ihop Kom service offent service kommunikationer

11 Agenda Varför ett regionalt landsbygdsprogram?
Varför ett landskapsperspektiv? Resultat – vad leder detta till? Landsbygdsprogram för Sverige Fika beställt till strax före 10:00 och eftermiddagsfika strax efter 14:30. Tidsplan: 10:00-10:20 Fika 10:20-10:45 Varför ett regionalt landsbygdsprogram 10:45-11:15 Varför ett landskapsperspektiv 11:15-12:15 LCA 12:15-13:00 Lunch 13:00-13:20 Arbetet med ett landskapsprogram 13:20-13:40 Resultat 13:40 – 14:30 Diskussion

12 Uppdraget Landsbygdsprogrammet ska beakta alla åtgärder och befintliga stöd i Skåne som påverkar landsbygdens förutsättningar för ekonomisk, ekologisk och social utveckling. Programmet bör ha följande kännetecken: integrerat regionalt helhetsorienterat områdesbaserat i ett underifrånperspektiv och lokalt förankrat i kommuner Henrik Andersson

13 Projektorganisation Partnerskap Skogsstyrelsen Länsstyrelsen
SLU Alnarp Region Skåne LRF Kommunförbundet

14 ”Länsstyrelsens” medel till landsbygden
Naturvårdsmedel, kr Kulturmiljömedel, kr Direktstöd från EU kr Siffror för 2004 dvs inte gårdsstöd utan direktstöden innebär djurbidrag och arealstöd. LRF reagerar alltid på huruvida direktstöden är landsbygdsutvecklande eller ej men inget att fästa sig vid idag. Totalt ca 1,5 miljarder kronor för 2004 LBU-programmet

15 Erfarenheter av LBU LBU-stödens geografiska utfall
0-5 milj kr 5-10 milj kr 10-15 milj kr 15-30 milj kr 30-45 milj kr En sammanfattning av alla LBU-medel. Vissa stöd som ej är arealbundna och inte heller varit kommunkopplade har fördelats med fördelningsnyckeln antal brukare/kommun. Dvs har vi kr för kompetensutvecklingsinsatser i tex K2 har vi fördelat denna summa kommunvis efter hur många brukare det finns i kommunen. Blir som helhet ganska bra då K2 och liknande är en relativt liten del av LBU.

16 Erfarenheter av LBU Miljöersättning ”växtnäringsläckage”
Exempel Miljöersättning ”växtnäringsläckage” 1 prick = 1 ha miljöstöd Första bilden visar endast var i Skåne ersättningen för minskat växtnäringsläckage utgått. Innefattar både åtgärden fånggröda och vårbearbetning.

17 Erfarenheter av LBU Miljöersättning ”växtnäringsläckage”
Exempel Miljöersättning ”växtnäringsläckage” 1 prick = 1 ha miljöstöd, färgbakgrund = andel av åkerarealen Bakgrunden visar andelen av åkerarealen som haft ersättning kommunvis beräknat.

18 Erfarenheter av LBU Miljöersättning ”växtnäringsläckage”
Exempel Miljöersättning ”växtnäringsläckage” 1 prick = 1 ha miljöstöd, färgbakgrund = nettobelastning N till havet Samma som förra bilden men all areal som ej är åker har vitfärgats för att visuellt lättare se överensstämmelsen mellanrisk och åtgärd.

19 Värdefulla natur- och kulturmiljöer Landskapselement med LBU-stöd

20 Erfarenheter från nuvarande LBU LBU-stödens geografiska utfall 2004, kommunvis
totalt per brukare per hektar Bristande samordning med andra program Dåligt behovsrelaterad spridning av stöd Investerande viktigare än bevarande Nu till summeringen av orsaken till ett regionalt landsbygdsprogram. Först kommer erfarenheterna av LBU-programmet som grundats på tidigare bilder. Tre kartor med samma underlag – alla LBU-stöd När man klickar en gång kommer den halvtransperanta rutan med de tre budskapen upp.

21 Behov av samordning Landsbygds- program Kulturmiljö- progam
Miljömåls- program Naturvårds- progam RTP Landsbygds- program LBU- program RUP etc Orsak 2 – bättre smordning med andra program.

22 Nytt LBU-program Behovsgrundat på regionala och inomregionala skillnader Orsak 3 – möjlighet till förbättring i och med ny programperiod och nytt program. Behovsgrundat på regionala och inomregionala skillnader!

23 Lantbruksstrukturen i Skåne 13 % av Sveriges lantbruksföretag
Henrik Andersson Andel äldre brukare och/eller företags-storlek och drifts-inriktning med snabb tillbakagång (-30%) 2013? (-24%) Källa: Jonasson 2005

24 Landskap ”ett påtagligt och karaktäristiskt resultat av ständigt pågående förändringsprocesser av olika slag eller – annorlunda uttryckt – samspelet mellan ett visst samhälle, dess kulturella preferenser och potential och givna fysiskgeografiska förutsättningar” (Sporrong, 1996) Landskap är landsbygdens arena. Landskap som system. Landskap Ole Reiter

25 Områdesindelning och marktäcke
Henrik Andersson

26 ”Förloppslandskapet”
”…tidsdimensionen på landskapets utveckling: pågående sociala och ekologiska processer...” (Hägerstrand 1993) Antal jordbruksföretag (-30%) 2013? (-24%) Kartan illustrerar andelen äldre brukare och/eller företagsstorlek och driftsinriktning med snabb tillbakagång. Den grå rutan visar för 1993 och 2003 faktiska uppgifter medan 2013 är en framskrivning. Den mest troliga är att minskningen kommer gå ännu fortare. Källa: Jonasson 2005

27 Befolkningsstruktur Landsbygden
Stora kartan Bakgrunden (färgskalan) visar befolkningstätheten utanför tätortsgräns – landsbygden. Etiketten visar andelen av totalbefolkningen per landskapsområde som bor på landsbygden. Lilla kartan Visar andelen av landsbygdsbefolkningen som är äldre än 65 år 5,7 % av landsbygdsbefolkningen är utrikesfödd.

28 Landsbygdens befolkning Befolkningstäthet, befolkningsförändring (1990-2004)
Henrik Andersson

29 Antal arbetstillfällen inom 45 minuter
Färgskalan visar antal arbetstillfällen inom 45 minuter. Tror det är beräknat i 500 meters rutor. Detta innebär att för varje ruta har man beräknat hur många arbetstillfällen som finns inom 45 minuter med kollektivtrafik alternativt bil. Kollosal massa data för denna beräkning men imponerande pedagogik. Källa: Region Skåne

30 Nybyggnation småhus permanentboende Landsbygden

31 Vad innebär detta för landskapet?
Antalet nybyggda hus per km2 Antalet nybyggda hus per 1000 invånare

32 Allemansrättsligt tillgängliga områden
Allemansrättsligt tillgängligt Befolkningstäthet och förändring Vänstra kartan Allemansrättsligt tillgängliga område Koppla till 12 miljoner 3-4 timmar från Skåne Högra kartan Färgskalan i botten visar befolkningstätheten totalt dvs inkl tätort. Siffran visar på befolkningsutvecklingen.

33 Sannolikt bullerfria områden

34 Företagsstruktur skogsbruk
Andel skog per område och brukningsstorlek i % 0-49 ha ha >500 ha

35 Barr eller lövskog

36 Träslagsfördelning Tall, % Gran, % Blandad barrskog, %
Blandad lövskog, % Ädellövskog, %

37 Konkurrens om mark 1208 ha 3,7% Siffran redovisar exploaterad åkermark i bördighetsklass 8-10 från 1960 8116 ha 8,0% Färgskalan visar bördighetsklacifiseringen av åkermark om gjordes på 1970-talet. För vissa landskapsområde (de med stor andel i högsta klassen) har Sofia räknat fram hur stor areal som exploaterats av bebyggelse eller vägar på den högsta bördighetsklasse – 8-10. 254 ha 0,9% 153 ha 3,8% 941 ha 2,6% 1254 ha 3,1%

38 Åkeranvändning Spannmål Oljeväxter Vall Träda Potatis Grönsaksodling
Sockerbetor

39 Djurtäthet Djurenheter per kvadratkilometer
Djurenheter per hektar jordbruksmark

40 Det skånska landsbygdsprogrammet Ett utvecklingsprogram med landskapsperspektiv
För varje område: Karakterisering Värdering Trendbedömning Slutsatser för ett landsbygdsprogram Utvecklingsprogram Ekonomiskt Socialt Ekologiskt

41 Riktlinjer för ekonomisk, ekologisk och social utveckling

42 Riktlinjer för miljöinsatser
Det skånska landsbygdsprogrammet Ett utvecklingsprogram med landskapsperspektiv Riktlinjer för miljöinsatser Exempel: Åtgärder i djurhållningen Åtgärder i växtodlingen Åtgärder mot försurning Nu finns samma bilder som visats på rådslagen. Finns fortfarande förhoppning om att jag ska hinna förbättra dem men har flera möten i veckan. Detta redovisar däremot hur vi tänker inte om det i detalj är korrekt. Allmänt Riktat

43 Verktyg för genomförande
Landsbygdsprogram för Sverige Regionala utv fonden etc… Verktyg för genomförande Program med utvecklingslinjer

44 Landsbygdsprogram för Sverige fyra insatsområde
Förbättra konkurrenskraften i jord- och skogsbrukssektorn (700 milj kr) Förbättra miljön och landskapet (3 500 milj kr) Diversifiering och förbättrad livskvalitet på landsbygden (420 milj kr) Leader (340 milj kr) 5 miljarder årligen

45 Modernisering av jordbruksföretag Högre värde i jord- & skogsprodukter
Landsbygdsprogram för Sverige Förbättra konkurrenskraften i jord- och skogsbrukssektorn 700 Kompetensutveckling Startstöd Modernisering av jordbruksföretag Högre värde i jord- & skogsprodukter Samarbete för att initiera nya produkter Infrastruktur

46 Kompensationsbidrag för sämre förutsättningar, LFA
3 500 Landsbygdsprogram för Sverige Förbättra miljön och landskapet Kompensationsbidrag för sämre förutsättningar, LFA Ersättningar för miljövänligt jordbruk Utvald miljö, (RPE) Beskogning Utvald miljö skog

47 Diversifiera ekonomin på landsbygden
Landsbygdsprogram för Sverige Diversifiering och förbättrad livskvalitet på landsbygden 420 Diversifiera ekonomin på landsbygden Annat än jordbruk Affärsutveckling Turistnäringen Bättre livskvalitet på landsbygden Service Byutveckling Uppgradering av natur- och kulturarvet Kompetensutveckling och arbete med lokala utv strategier

48 Omfatta 75% av landsbygdsbefolkningen
Landsbygdsprogram för Sverige Leader 340 Regeringens motiv: ”…att främja ett effektivt genomförande av landsbygdsprogrammet genom de mervärden som följer med lokal förankring, inflytande och samarbete…” och mål: Omfatta 75% av landsbygdsbefolkningen

49 Lokalt partnerskap (LAG-grupp) 50% näringsliv eller ideell
Landsbygdsprogram för Sverige Leader 340 Kriterier för Leader Lokalt partnerskap (LAG-grupp) 50% näringsliv eller ideell Könsfördelning minst 40% Invånare – LAG-grupp ideell förening Verksamhetsledare Utvecklingsstrategi

50


Ladda ner ppt "Det skånska landsbygdsprogrammet ett utvecklingsprogram med landskapsperspektiv Henrik Andersson Strategiavdelningen Länsstyrelsen i Skåne län."

Liknande presentationer


Google-annonser