Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Företagsträffar 2011 Måndag 2011-11-07 Onsdag 2011-11-09 Fredag 2011-11-11 Rune Brandt Miljöskyddsenheten Industri.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Företagsträffar 2011 Måndag 2011-11-07 Onsdag 2011-11-09 Fredag 2011-11-11 Rune Brandt Miljöskyddsenheten Industri."— Presentationens avskrift:

1 Företagsträffar 2011 Måndag 2011-11-07 Onsdag 2011-11-09 Fredag 2011-11-11 Rune Brandt Miljöskyddsenheten Industri

2 Idag Drygt 150 anmälda OH-presentationer på hemsidan E-postsändlistor Aktuella frågor

3 Ett dynamiskt samhälle i balans En miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling där människor känner tillit och där företag, organisationer och myndigheter samverkar.

4 Miljöskydd Länsstyrelsen Tillsynsvägledning Branschspecifik Länsmiljöträff Miljöchefer 2 ggr/år Miljökonsultträffar 1-2 ggr/år Företagen 1 gång per år Företagsvecka Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbund Miljösamverkan Skåne Kommunbesök vart 3:e år Företagens bransch- organisationer Samverkan kan förbättras

5 Företagsträffar Hösten 2012 Vecka 46, 12-16 november Måndag 12/11 förmiddagTäkter Måndag 12/11 eftermiddagHamnarna Tisdag 13/11 förmiddagLivsmedelsindustri o.s.v.

6 Tillsynsmyndighet - Prövningsmyndighet Mark- och miljödomstol Miljöprövningsdelegationen Länsstyrelsen Kommun

7 Överlåtelse av tillsyn Begäran från kommunfullmäktige Länsstyrelsen gör bedömning - miljöpåverkan - förutsättningar för att uppfylla kraven i 6–12 §§, (behov, register, resurser, fördelning, uppföljning) - förutsättningar för tillsyn över hantering av kemiska produkter - ansvarsfördelning för drift av och tillsyn - förutsättningar för tillsynsvägledning - effektiv tillsyn inom ett län - övrigt av betydelse Regeringen avgör om Länsstyrelsen finner överlåtelse olämpligt

8 Återkallelse av tillsyn ……regelbundet följa upp och utvärdera tillsynen. Om förutsättningarna för överlåtelse enligt 20 § inte längre finns, ska tillsynsmyndigheten återkalla överlåtelsen. En tillsynsvägledande myndighet får, i fråga om tillsyn inom sitt vägledningsområde, begära att en länsstyrelse som har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn till en kommunal nämnd ska återkalla överlåtelsen. Kan inte överklagas.

9

10 IMPEL

11 Nätverk där EU:s medlemsländer samt Kroatien, Turkiet, Makedonien och Norge stödjer varandra att genomföra och tillämpa unionens miljölagstiftning.

12 Varför behövs IMPEL Skillnader i genomförandet Ambitionsnivån varierat Syftet med lagarna – har inte alltid uppnåtts Stödja varandra att både införa och genomdriva lagstiftningen på ett bra sätt

13

14 IPPC Pig Farming Lead Country: Netherlands Project team countries: France, Germany Italy, Latvia and European Commission Participating countries: EC, Czech Republic, Cyprus, Denmark, Estonia, France, Germany, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Sweden, UK, Vilka är problemen? Hur klaras kraven i IPPC- direktivet Gemensamma inspektioner (Italien, Lettland, Tyskland) Slutsatser och rekommendationer till: IMPEL IMPEL-medlemmarna Europeiska Commissionen BREF-arbetsgrupper

15 Lessons learnt from Accidents Insamlingen av olyckor och deras analys är nödvändig för att förhindra att nya olyckor inträffar igen.

16 Dialogue Project 2004/2005 “Informal resolution of environmental conflicts by neighbourhood dialogue”

17 Energy efficiency in permitting and inspections

18 TRANSFRONTIER SHIPMENTS OF WASTE “TFS”

19 Linking the implementation of the Water Framework Directive to the implementation of the IPPC Directive Projektgruppen Fas I Rapport Fas II Enkät till medlemsländerna (Vattenhandläggare och IPPC-handläggare) Själv svara på enkäten Sammanfattande slutsatser och rekommendationer

20

21

22 HANDLÄGGNINGSTIDER

23 Brukarundersökning 2009 60% av företagen är missnöjda 12,3 miljoner i miljöavgifter

24 Mål för handläggningstider Storstadslänen 425 dagar (effektiv tid 10-20 dagar) ”Slår i taket” Lst = Länsstyrelsen/MPD RM = Remissmyndigheter VU = Verksamhetsutövare

25 Skicka kompletteringsförfrågan 1 Förslag på kompletteringar 0 Utforma kompletteringsbegäran31 Ev. komplettering11 Kungöra komplett anökan10 Remissyttranden31 Vidarebefordra remissyttranden 0 Synpunkter på yttranden 0 Utforma förslag till beslut68 Remissyttranden 0 Utforma slutligt beslut30 182 dagar

26 Förståelse och förväntningar 570 till 425 Samrådet – Förståelse och förväntningar Löpande dialog med det enskilda företaget Projektplan Möjlighet att prioritera

27 Mäta handläggningstider Helprövningar Inte ”driv” i alla ärenden Tillsynsmyndigheten initierar - otidsenliga - vattenförvaltningen

28 Kortare handläggningstider - Medarbetarna Så långt möjligt inga byten Behålla medarbetarna

29 Kortare handläggningstider - Organisation Handläggare som bereder ärenden åt MPD arbetar inte med tillsyn Tre län med goda erfarenheter delat på tillsyn och prövning Fokus på arbetsuppgiften Exempel Tillsyn på 19 anläggningar Prövning 48 anläggningar (ca 10 pågående) Tillsynsvägledning till 33 kommuner

30 Kortare handläggningstider - Samrådet VA-sidan Miljöförvaltningen Fysiska planeringen Räddningstjänsten Frågor som kan förutses skall tidigt ”upp på bordet” Utredningar sättas igång Dialog startas upp

31 Kortare handläggningstider - Uppföljningsverktyg

32 Kortare handläggningstider - Remisstider 3 veckor Förlängd tid för yttrande Miljönämnden sammanträde 1 gång per månad

33 Kortare handläggningstider - Ansökningarna Rätt kvalitet/omfattning Samrådet Miljökonsultträffarna

34 Kortare handläggningstider – Dialogen med VA, m.fl. Löpande över åren

35 Kortare handläggningstider – Dialogen med närboende Löpande över åren Tillit och förtroende

36 ÖVRIGT

37 Miljöprövningsdelegationerna Senaste 10-11 län Skåne och Blekinge 2012-04-01?

38 TIB – Tjänsteman i beredskap Större olyckor Ständig beredskap SOS Alarm

39 Reglering av industriutsläpp (IED – Industrial Emissions Directive) Kommittédirektiv 2010:113 Miljödepartementet Särskild utredare 2011-12-31 Remiss jan-apr 2012 Prop. sommaren 2012 Ikraftträdande 2013

40 Sevillaprocessen Europeiska IPPC-byrån i Sevilla Sevillaprocessen Arbetsgrupper för varje industriområde BAT-referensdokument = BREF-dokument ”Bästa tillgängliga teknik för branschen vid den tidpunkt då dokumentet arbetades fram och de utsläppsnivåer som användning av bästa tillgängliga teknik kan antas leda till.” BREF-dokumenten är inte bindande idag. BAT-slutsatserna skall ligga till grund för fastställande av tillståndsvillkor för att förstärka tillämpningen av BAT. Nytt BREF-dokument ungefär vart 8:e år. Inom 4 år från offentliggörande av en BAT-slutsats som rör en anläggnings huvudsakliga verksamhet.

41 Seveso – En effektiv Sevesolagstiftning Kommittédirektiv 2011:72 Regeringssammanträde 2011-08-25 Särskild utredare 2012-06-29 - Tillståndsgivning och tillsyn - Samlad miljöbalks- och sevesotillsyn - Finansiering av tillsynen - Tillsynssamordningen mellan myndigheter

42 Företagsträffar Hösten 2012 Vecka 46, 12-16 november Måndag 12/11 förmiddagTäkter Måndag 12/11 eftermiddagHamnarna Tisdag 13/11 förmiddagLivsmedelsindustri o.s.v.

43 Tack!


Ladda ner ppt "Företagsträffar 2011 Måndag 2011-11-07 Onsdag 2011-11-09 Fredag 2011-11-11 Rune Brandt Miljöskyddsenheten Industri."

Liknande presentationer


Google-annonser