Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regioner & kommuner Onsdag 9/ Ylva Norén Bretzer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regioner & kommuner Onsdag 9/ Ylva Norén Bretzer"— Presentationens avskrift:

1 Regioner & kommuner Onsdag 9/2 2010 Ylva Norén Bretzer
Den regionala mittemellan-nivån 2a) Hur styrs kommunen/regionen? 2b) Kommunal förvaltning 3. Kommuner och stater i Europa Ylva Norén Bretzer

2 1. Den regionala mittemellan-nivån
Enhetsstat & kommuner 1862 års kommunalreform lade grunden för städer, församlingar, kommuner och landsting. Grunden för kommunernas självstyrelse. RF 1 kap 1§: ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket.    Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.    Den offentliga makten utövas under lagarna.” KL 1:1§ ” Sverige är indelat i kommuner och landsting.    Dessa sköter på demokratins och den kommunala självstyrelsens grund de angelägenheter som anges i denna lag eller i särskilda föreskrifter. Lag (2002:249).”

3 Sekundärkommuner och primärkommuner (+samverkansformer)
Län Landsting Regioner Kommuner Mellankommunal samverkan (GR-regionen) Kommunalförbund Myndighetssamverkan Obligatorisk lagstiftning & frivilliga uppgifter Hälso-& Sjukvårdslagen Skollagen, Socialtjänstlagen, Miljöbalken, PBL m m

4 Kommunerna som ett problem?
Källa: Ekonomifakta.se

5 Kommunernas maktmedel
Med vilka styrmedel kan kommunen eller landstinget agera? Ta ut kommunalskatt Ta ut avgifter Kommunalt planmonopol (vad kommunen vill göra med marken) Kommunerna kan använda sin vetorätt (vad kommunen inte vill att marken ska användas till) Utfärda lokala ordningsstadgar, förordningsmakt Instruktionsmakt, besluta om sin egen organisation

6 Regionaliseringen Petersson s. 72-77
Många frågor har varit större än själva kommungränsen, t ex i Stockholm, Göteborg och i Malmö Många utredningar har sedan 1950-talet pekat på att storstadsområdena behöver mer slagkraftiga organisatoriska lösningar, t ex vad gäller vägbyggen, infrastruktur, bostadsbyggande och sjukvården Stockholms kommun och landsting har kunnat samverka mer långtgående med sina kranskommuner genom undantag i Kommunallagen Krav på regionbildning restes i Västra Götaland och Skåne, infördes sedan på försöksbasis 1997 i Skåne och 1998 i Västra Götaland Petersson s

7 Vad innebar regionförsöket i VG?
Tre län slogs samman till ett (Göteborgs& Bohus län, +Västergötlands län + Skaraborgs län) Länsuppgifterna renodlades Vissa uppgifter överfördes från stat (län) till region (landsting). Dels överfördes en ”Kulturpåse” med pengar inom kulturområdet, och dels överfördes Regionala utvecklingsmedel. Även Regionala tillväxtavtal. Ökad samordning i olika avseenden Fler kommunala & regionala politiker involveras i utvecklingsarbetet Antalet län har minskat  20 län

8 Vad finns på myntets baksida?
Svensk statsförvaltning vilar på principen om två maktnivåer; stat – kommun Regiondebatten är en maktfråga, ska en tredje beslutsnivå aktualiseras? Vilka blir konsekvenserna av detta? Får stat och kommun mindre makt nu? Eller ökar den offentliga sektorn totalt sett? Blir den regionala nivån en främjare av tillväxt – eller en hämmare? Län, landsting, regioner….otydligt???

9 Kommunens/landstingets organisation

10 2. Hur styrs kommunen/regionen?
Valda politiker i Regionfullmäktige (RFM) (fullmäktigesammanträden är offentliga) RFM tillsätter sin ”regering”, dvs Regionstyrelsen (RS) RS är det ledande och samordnande organet RS ska ha uppsikt över nämnderna och följa frågor som kan inverka på regionens utveckling och ekonomiska ställning Ansvara för den ekonomiska förvaltningen Verkställa fullmäktiges beslut

11 Vad gör regionens nämnder?
Nämnderna organiseras efter territorium (stadsdelsnämnd) eller från sektor (sakområde, ex vård, tandhälsa, miljö osv) Antalet nämnder varierar, inget tvång hur organisationen måste se ut (utom RS, valnämnd och revision) Nämnderna bereder ärenden till RFM. Nämnderna kan även besluta i frågor som RFM har delegerat och de beslutar i förvaltningsfrågor. I nämnderna sitter folkvalda fritidspolitiker Nämnderna sammanträder 8-12 ggr per år

12 2b. Kommunal förvaltning
På kommunens/landstingets förvaltning finns den anställda personalen. Legitimeringsgrund=kompetens, legitimationer, starka professioner. Förvaltningen leds av en CHEF som är TJÄNSTEMAN Förvaltningen ska genomföra a) det som står i lagar & andra instruktioner, b) det som lokala politiker beslutat om Staten försöker att kontrollera utförandet Lagar & förordningar Föreskrifter Statsbidrag eller andra ekonomiska styrmedel Tillsyn Medborgerliga rättigheter (den folkstyrda staten) Likhet inför lagen (den rättssäkra staten) Effektivitet (den levererande staten)

13

14 3. Kommuner & stater i Europa
Skandinaviska kommuner enhetsstat med starkt kommunalt självstyre och egen beskattningsrätt Mellaneuropeiska system (Tyskland, Schweiz, Österrike) delstaten reglerar vad kommunerna gör Napoleanska stater (Frankrike, Spanien, Portugal, Italiem m fl) Stark centralmakt och lokal variation med borgmästare Brittiska system (UK & Irland) kommuner får bara göra det staten har sagt Östeuropeiska system (Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Rumänien, Bulgarien). Präglade av öststats-historien och anpassningen till EU. Petersson s

15 Regionala makt- sfärer
Kommunal förvaltning Förvaltningschef Handläggare & professioner Övriga EU: Direktiv Bench-marking Handläggare Företag: Regionalt ägda företag Underleverantörer Avknoppning Medborgare & intressegrupper: Allmänheten Patienter Anhöriga Medier: Lokalpress Lokal/regional radio Lokal/regional tv Andra regioner/LT: Grannar Best practice Hela riket Statliga myndigheter: Socialdepartementet Socialstyrelsen Inspektörer LST Andra myndigheter Kommunala politiker: Kommunalråd Oppositionsråd Nämndpolitiker Fullmäktige Regionala makt- sfärer


Ladda ner ppt "Regioner & kommuner Onsdag 9/ Ylva Norén Bretzer"

Liknande presentationer


Google-annonser