Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett samarbetsprojekt mellan Skånes 33 kommuner – Länsstyrelsen – Kommunförbundet Hemsida www.miljosamverkanskane.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett samarbetsprojekt mellan Skånes 33 kommuner – Länsstyrelsen – Kommunförbundet Hemsida www.miljosamverkanskane.se."— Presentationens avskrift:

1 Ett samarbetsprojekt mellan Skånes 33 kommuner – Länsstyrelsen – Kommunförbundet Hemsida www.miljosamverkanskane.se

2 Mål och arbetssätt Miljösamverkan syftar till att effektivisera miljö- och hälsoskyddsarbetet, både myndighetsutövning (tillsyn) och informationsarbete. Detta uppnås främst genom följande av insatser - Utarbeta handledning för tillsyn - Ta fram informations- och underlagsmaterial i aktuella frågor - Gemensamma informations- och tillsynskampanjer - Anordna kurser och seminarier

3 Organisation Styrgrupp Projektledare Projektledning Projektgrupper

4

5 Verksamhet 2005 – 2007 PCB i byggnader Utfasning av farliga ämnen Enskilda avlopp Fastbränsleeldning Legionella Målstyrd tillsyn Utsläpp av växthusgaser

6 Projektarbetet Projektmaterial tas fram inom arbetsgruppen(2-3 veckors arbete per arb.gruppsdeltagare under projekttiden 1-2 år) I vissa fall remiss av materialet före slutbearbetning Utbildningsaktiviteter under projektets gång, och/eller presentationsseminarium i slutet av projektet I vissa fall tillsynskampanj Slutrapport (i vissa fall efter godkännande av styrgruppen)

7

8

9

10 Verksamhet 2008 – 2009 –REACH –Miljökvalitetsnorm partiklar Seminarium 6 nov 2009 i samarbete med Skånes luftvårdsförbund –Egenkontroll för fastighetsägare –Vattenskyddsområden –Vägtrafikbuller Seminarium 24 november 2009 –Hållbart resande –Avfall –Tillsyn av golfbanor –Rutiner och checklistor för djurskyddskontrollen

11 Verksamhetsplan 2010 – 2011 –REACH –Förorenad mark –Tillsyn av jordbruksföretag avseende växtnäringsläckage –Vattendirektivet och tillsyn mm enl miljöbalken –Manual för miljökontorens bygglovs- och plangranskning –Livsmedel –Klimatanpassningsåtgärder ur ett skånskt perspektiv

12 Hållbart Resande Syfte Inspirera och informera om vilka möjligheter som finns för kommuner att arbeta med Hållbart resande. Metod Sammanställning av aktörer och pågående aktiviteteraktöreraktiviteter Informationsseminarium 23 september 2009 Önskade effekter Kunskapen och förmågan att arbeta med frågor om hållbart resande ökar hos kommunerna Kommunerna har använt sig av resvaneundersökningens resultat Andelen kommuner som har inköpspolicy för bilar och bilpooler/carsharing har ökat

13 Arbetsgrupp Britt Carlsson-Green, Hållbar Mobilitet Skåne Ann Persson, Kävlinge kommun Karolina Bergendahl, Eslövs kommun Linda Medberg, Malmö kommun Peter Groth, Region Skåne Kerstin Gustafsson, Skånetrafiken Anders Söderberg, Lunds kommun Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne Patrik Olsson, Vägverket Bo Persson, Kommunförbundet Skåne/ Miljösamverkan Skåne Göran Jansson, Länsstyrelsen i Skåne län/ Miljösamverkan Skåne


Ladda ner ppt "Ett samarbetsprojekt mellan Skånes 33 kommuner – Länsstyrelsen – Kommunförbundet Hemsida www.miljosamverkanskane.se."

Liknande presentationer


Google-annonser