Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur snabbt kan ett företag växa?. Försäljning2000 Kostnad för sålda varor 1200 Bruttovinst800 Rörelsens kostnader700 Vinst100 Likvida medel10 Leverantörsskulder99.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur snabbt kan ett företag växa?. Försäljning2000 Kostnad för sålda varor 1200 Bruttovinst800 Rörelsens kostnader700 Vinst100 Likvida medel10 Leverantörsskulder99."— Presentationens avskrift:

1 Hur snabbt kan ett företag växa?

2 Försäljning2000 Kostnad för sålda varor 1200 Bruttovinst800 Rörelsens kostnader700 Vinst100 Likvida medel10 Leverantörsskulder99 Kundfordringar384Bank lån50 Lager263 Omsättningstillgångar657Kortfristiga skulder149 Fabrik25Aktiekapital350 Vinstmedel183 Anläggningstillgångar25L.S. & Eget kapital533 Totala tillgångar682Totala skulder & eget kapital682

3 Finansiell planering Ger upplysning om vilka kapital- eller finansieringsbehov företaget har Visar ett företags kapitalanvändning och kapitalanskaffning Visar företagets finansiella mål och den finansiella strategi som ledningen tillämpar för att uppnå målen.

4 Finansiell planering En mycket kritisk aktivitet för entreprenörs företag då det görs för att reducera risken. Två typer av risk: 4 Affärsrisk 4 Finansiell risk Det finns flera sätt att bedriva finansiell planering, men de faller samtliga inom två kategorier: 4 Break-even analyser 4 Budgetering eller prognoser

5 Budget

6 Prognoser Att göra en finansiell plan handlar att med utgångspunkt från entreprenörens mål, både personliga och ekonomiska, sedan göra prognoser över intäkter, kostnader och sedan följa upp dessa. Upprätta mål Finansiella/ personliga Intäkts prognoser Kostnads prognoser Utvärdera utfallet

7 Vanligaste prognosfelen Den linjära prognosen Hockeyklubba prognosen 20/80 eller 80/20 misstagen

8 Länken mellan marknadsplanen och intäktsprognoserna  Identifiera bransch och marknadstrenderna.  Marknadsinstabilitet  Flera olika potentiella utfall  Omöjligt att förutsäga vilket utfall det blir  Möjligheter för företag att ”låsa in” marknaden  Möjligheten för en underlägsen produkt att dominera marknaden  Stora marginaler för den aktör som blir dominerande Nya branscher vill alltid utveckla en viss struktur med ”rise and fall” och dominerande design. Varför högteknologiska branscher uppvisar detta beteende beror framförallt på 3 saker:

9  Utvecklingen av den första produkten är oftast kunskapsintensiv och tillverkningskostnaden för ytterligare en produkt är låg  Högteknologiska produkter måste vara kompatibla med ett nätverk av andra produkter och tjänster. Utan detta kommer produkten inte nå framgång, men en produkt som blir standard har stort försprång framför andra produkter  Högteknologiska produkter är ofta svåra att använda och kräver att användaren investerar tid och pengar i träning. Detta gör att det blir naturligt för köparen att fortsätta använda samma produkt för att inte dra på sig onödiga kostnader vilket gör det lättare för ett företag att ”låsa in” en marknad.

10 Dominerande design och antalet konkurrerande företag

11  Marknadsstudier  Konkurrentanalys

12 Att skapa scenarier Arbeta alltid med 3 tänkbara utfall  Bästa tänkbara utfall  Värsta tänkbara utfall  ”Normalt” utfall

13 Intäkter och typ av företag Tillverkande företag Service eller konsultföretag

14 Konsekvenser av missade intäktsprognoser När vi inte når våra mål kan olika finansiärer dra tillbaks sitt kapital Vi planerar också tillverkningen efter försäljningsprognoser och fel kan ge upphov till mycket dyrt lager De styr också vår anställningspolicy

15 3 regler vid prognoser Gör tillräckligt med marknadsundersökningar så att företaget får tillräckligt med underlag för prognoserna. Validera informationen från flera källor, och negligera inte skillnader eller motsägelser från andra datakällor utifrån tidigare kunskaper. Det kan vara tecken på att ytterligare data bör arbetas fram. Även om vi alla hoppas på positiva utfall så är det bättre att bygga verksamheter utifrån konservativa antaganden. Det är mycket enklare att anpassa verksamhet till högre intäkter än motsatsen.

16 Kostnadsprognoser De vanligaste övergripande kostnaderna är  kostnaderna för sålda varor  råmaterial  direkta lönekostnader  overhead kostnader i tillverkningen  hyra  försäljningskostnader  reklam  löner och förmåner  resor  div. försäljnings aktiviteter  generella eller administrativa kostnader  är brukar t.ex. räntekostnader ingå Nyckel för att förstå kostnaderna är en förståelse av kostnadernas beteende. Det innebär hur vissa kostnader reagerar eller förändras beroende på företaget och branschens utveckling.

17 Rörliga och fasta kostnader Ett företags totala rörelsekostnader kan delas upp i rörliga kostnader (som är volymberoende) och fasta kostnader (som är volymoberoende).

18

19

20 Exempel Ett företag har under ett år haft en omsättning på 35 mkr. De rörliga kostnaderna har samma år uppgått till 8 mkr. Inför nästa år räknar man med en volymmässig ökning med 5%. Försäljningspriserna förväntas stiga med 2% men för produktionen räknar man med prishöjningar på 6%. Vilken omsättning och vilken total rörlig kostnad bör man räkna med i resultatprognosen? Omsättning=35*1,05*1,02=37,5 mkr. Rörliga kostnader=8*1,05*1,06=8,9 mkr. Den volymässiga förändringen den samma för intäkter och kostnader, men prisförändringarna är i detta exempel olika.

21 Exempel Ett företags omsättning uppgick till 45 mkr. Av rörelsekostnaderna på 40 mkr. var 30 fasta och 10 rörliga. Inför nästa år räknar man med en volymmässig ökning på 5%. Man tror sig om att kunna höja försäljningspriserna med 4%. För produktionsfaktorerna insatsmaterial, lön och köpta tjänster räknar man med en generell prisuppgång på 7%. Beräkna: a) vinstmarginalen b) prognostiserad omsättning c) prognostiserad rörliga kostnader d) prognostiserade fasta kostnader e) prognostiserad vinstmarginal (45-40)/45=11% 45*1,05*1,04=49,1 10*1,05*1,07=11,2 30*1,07=32,1 (49,1-11,2-32,1)/49,1=12%

22 Exemplet visar betydelsen av att hålla isär fasta och rörliga kostnader. Trots att faktorpriserna förväntas stiga betydligt mer än försäljningspriserna ökar vinstmarginalen från 11 till 12%. Ökningen förklaras av att intäkterna påverkas positivt av volymökningen men av kostnaderna är det bara 1/4 (nämligen de rörliga kostnaderna) som ökar p.g.a. Volymökningen.

23 Break-even analys

24

25 Men vad är fasta och rörliga kostnader?

26 Sales revenue Cost of goods sold ( ) Gross profit Operating expenses Depreciation expense ( ) Net operating income Interest expense(13.000) Earnings before tax Income tax expense(12.000) Net income Current assets: Cash2.000 Accounts receivable Inventory Prepaid expenses Total current assets Fixed assets: Machinery, etc Acc. Depreciation (12.000) Book value TOTAL ASSETS Current liabilities: Accounts payable Accrued expenses Income tax payable Bank loan Total current liabilities Long-term liabilities Long-term bank loan at 13% Total liabilities Shareholders´equity Paid-in capital Retained earnings Total shareholders equity TOTAL LIABILITIES Fast kostnader: avskrivningar samt andel av de operativa kostnaderna (vi antar 30% är FK)30% 70% Varför är inte räntorna med bland de rörliga kostnaderna?

27 Break-even per enhet

28 Budgetering för tillväxt Tillväxt = försäljningsökning, vilket innebär att båda RR och BR ökar (ofta i samma takt). AT och skulder beror mer på kapaciteten. Vi antar nu en tillväxt om 20% samt att alla poster ökar med 20%.

29 Budgetering av kassaflöden När vi gör budget eller andra finansiella aktiviteter utifrån kassaflödet, räknar vi på 3 aspekter: ê Kassaflöde från verksamheten (rörelsen) ê Kassaflöde från finansieringen ê Kassaflöde från investeringen

30 Sales revenue Cost of goods sold ( ) Gross profit Operating expenses Depreciation expense ( ) Net operating income Interest expense(13.000) Earnings before tax Income tax expense(12.000) Net income Current assets: Cash2.000 Accounts receivable Inventory Prepaid expenses Total current assets Fixed assets: Machinery, etc Acc. Depreciation (12.000) Book value TOTAL ASSETS Current liabilities: Accounts payable Accrued expenses Income tax payable Bank loan Total current liabilities Long-term liabilities Long-term bank loan at 13% Total liabilities Shareholders´equity Paid-in capital Retained earnings Total shareholders equity TOTAL LIABILITIES

31 Sales revenue Cost of goods sold ( ) Gross profit Operating expenses Depreciation expense ( ) Net operating income Interest expense(15.600) Earnings before tax Income tax expense(14.400) Net income Current assets: Cash Accounts receivable Inventory Prepaid expenses Total current assets Fixed assets: Machinery, etc Acc. Depreciation (26.400) Book value TOTAL ASSETS Current liabilities: Accounts payable Accrued expenses Income tax payable Bank loan Total current liabilities Long-term liabilities Long-term bank loan at 13% Total liabilities Shareholders´equity Paid-in capital Retained earnings Total shareholders equity TOTAL LIABILITIES


Ladda ner ppt "Hur snabbt kan ett företag växa?. Försäljning2000 Kostnad för sålda varor 1200 Bruttovinst800 Rörelsens kostnader700 Vinst100 Likvida medel10 Leverantörsskulder99."

Liknande presentationer


Google-annonser