Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstingsfullmäktiges introduktionsutbildning 3 – 4 november 2010

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstingsfullmäktiges introduktionsutbildning 3 – 4 november 2010"— Presentationens avskrift:

1 Landstingsfullmäktiges introduktionsutbildning 3 – 4 november 2010
Styrning och ledning av verksamheten Den röda tråden mellan mål, genomförande, verksamhet och uppföljning Elisabeth Holmgren Landstingsdirektör

2 Innehåll Fragment av ett liv – om landstingets verksamheter och uppdragets innehåll Några exempel från olika delar av verksamheten Den röda tråden mellan mål, genomförande och resultat Planering – beslut – genomförande under ett år Landstingets mål och styrning mot resultat

3 Ansvarsområden Hälso- och sjukvård samt Tandvård
Regional Kultur och utbildning Regional utveckling

4 Politisk organisation
Landstingsfullmäktige Hälso- och sjukvårdsberedning Nord Revisorer Landstingsfullmäktige Demokratiutskott Hälso- och sjukvårdsberedning Öst Valutskott Hälso- och sjukvårdsberedning Mitt Bolagsstyrelser Landstingsstyrelse Hälso- och sjukvårdsberedning Syd Stiftelsestyrelser Regionala beredningen Landstingsfullmäktige är landstingets högsta beslutande organ. Det betyder att de viktigaste besluten fattas av fullmäktige. Dit hör mål och riktlinjer för verksamheten samt budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. Verkställighet och beslut i övriga frågor svarar landstingsstyrelsen för. Fullmäktiges beredningar. Fullmäktige utser under sig sex ordinarie beredningar med uppgift att ge ett medborgarperspektiv på verksamhetens innehåll. Det är regionala beredningen och programberedningen samt de fyra hälso- och sjukvårdsberedningarna Nord, Mitt, Öst och Syd.   Den regionala beredningen ska öka kunskapen om medborgarnas behov inom trafik och infrastruktur, kultur- och näringspolitik samt internationellt engagemang. Programberedningen granskar den medicinska verksamhetens innehåll för att öka kunskapen om patienternas behov och öka förståelsen och samverkan med de ansvariga inom sjukvården. De fyra hälso- och sjukvårdsberedningarna, som är geografiskt fördelade över Norrbotten, ska lyssna till medborgarnas behov, följa upp sjukvården inom det geografiska området och lämna förslag till förändringar. Revisorer. Fullmäktige utser också revisorer för granskning av verksamheten. Revisorerna arbetar obundet från landstingets verksamheter. Demokratiutskottets uppgift är att driva demokratiutvecklingen i landstinget. Utskottet svarar även för de fullmäktigeutbildningar som genomförs för de förtroendevalda. Valutskott. Landstingsfullmäktige utser ett valutskott med uppgift att lägga fram förslag i de valärenden som fullmäktige ska behandla. Bolags- och stiftelsestyrelser. Landstinget är stiftare eller ägare/delägare i följande bolag/stiftelser: Stiftelsen Norrbottensteatern, Länstrafiken i Norrbotten AB, Almi Företagspartner Norrbotten AB, Matlaget i Gällivare AB, Informationsteknik i Norrbotten AB, Filmpool Nord AB samt stiftelsen Ájtte. Landstingsstyrelsen har det politiska verkställighetsansvaret (driftstyrelse) för landstingets samlade verksamhet. Dessutom är styrelsen landstingets personal-, löne- och pensionsmyndighet samt krisledningsnämnd. Styrelsen har även det yttersta ansvaret för att bereda ärenden till landstingsfullmäktige, med undantag för valärenden som ett särskilt valutskott bereder. Patientnämnden är en opartisk instans dit patienter och närstående och personal kan vända sig. Patientnämnden ska arbeta för att främja kontakter mellan patienter och personal inom landstingets och kommunernas hälso- och sjukvård och kommunernas äldreomsorg samt folktandvården. Patientnämnden ska också utse stödpersoner till tvångsomhändertagna patienter (enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård och lagen om rättpsykiatrisk vård). Patientnämnd Programberedningen Driftsorganisation

5 Landstingets mål Aktivt Folkstyre Attraktiv Region
God Hälsa och God vård Engagerade medarbetare Stark ekonomi

6 Mål - allmänt Gälla en viss målgrupp, t ex Norrbottningen En patient
Företagare Professionell konstnärlig utövare Möjliga att .. Mäta Följa upp resultat

7 Mål för God Hälsa Hållbar hälsoutveckling i befolkningen
Barn och ungdom Vuxna Äldre Hälsofrämjande verksamhet Bidra till att öka kunskaperna om god hälsa Öka kunskaperna om kopplingen mellan kultur och hälsa

8 Mål för God Vård Patientfokuserad Tillgänglig Säker
Kunskapsbaserad eller evidensbaserad Kvalitativt likvärdig och Jämlik Effektiv

9 Mångdimensionella mått
Tillfredsställelse Upplevd hälsovinst Med sättet att ge vården Kostnader Kliniskt/ profession Provresultat Komplika- tioner Fysiskt Mentalt Socialt Funktionellt (hälso)status

10 Landstingets ekonomi

11 Hälso- och sjukvårdsenhet
Landstingsdirektör Ledningsstab Sekretariat Hälso- och sjukvårdsenhet Ekonomienhet Personalenhet Informationsenhet Regional utveckling Division Opererande specialiteter Division Medicinska specialiteter Division Diagnostik Division Primärvård Division Vuxenpsykiatri Division Folktandvård Division Kultur och Utbildning Division Service Division Länsteknik Akutsjukvård och ambulans Allm.kir Urologi Ortopedi Ögon Öron Käkkir. Kvinnosjukvård Allm Internmed. Infektion Hud Lungmedicin Hematologi Njurmedicin Hjärtmedicin Neurologi Gastroenter-ologi Reumatologi Neuro och smärtrehab Geriatrik/ rehab paramedicin Barnmed Barnpsyk Barnhab Bild- och funktions-medicin Laboratorie-medicin Smittskydd Vårdcentraler i länets samtliga kommuner Rehabenheten i Luleå Länsenheten särskilt stöd/funk-tionshinder Baspsykiatri Specialiserad akutpsykiatri Länsgemensamma verksamheter Kliniker för allmäntandvård Specialist-tandvård Tandtekniker-laboratorium Norrbottens musiken Norrbottens museum Gran natur-bruksskola Kalix natur-bruksgymnasium Länsservice Landstings-fastigheter Kostservice Gemensam service Administrativ service Upphandling Infrastruktur Medicinsk teknik Verksam-hetssystem Teknikakuten

12 Antal anställda per division september 2010

13 Åldersstruktur för landstingets medarbetare

14 Pensionsavgångar år

15 Process Landstingsplan
Politisk beredning Landstingsplan Landstingsråd + Gruppledare Tjänstemannastöd Grupp LD m fl Divisionernas arbete med divisionsplan Beslut LS Beslut LF LB GL LS LF Tid 1/1 31/12 LD god- känner div plan LD-direktiv till div chef Input - Beredningarnas rapporter - Omvärld - Befolkning - Ekonomi - Möte divisionerna Förankring Partigrupper

16 Årsredovisning, delårsbokslut och månadsrapport
Per 31/12 Årsredovisning i Landstingsstyrelsen Månadsrapport Januari Månadsrapport Månadsrapport December Februari Landstingsfullmäktige behandlar och beslutar Årsredovisning November Mars Månadsrapport Oktober April September Maj Månadsrapport Juni Månadsrapport Augusti Juli Delårsrapport Per april Landstingsstyrelsen Delårsrapport per augusti Landstingsstyrelsen Månadsrapport Månadsrapport


Ladda ner ppt "Landstingsfullmäktiges introduktionsutbildning 3 – 4 november 2010"

Liknande presentationer


Google-annonser