Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Susanne Dahlberg, miljöstrateg Miljö- och vattenstrategiska enheten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Susanne Dahlberg, miljöstrateg Miljö- och vattenstrategiska enheten"— Presentationens avskrift:

1 Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-2015
Susanne Dahlberg, miljöstrateg Miljö- och vattenstrategiska enheten Länsmiljöträff den 10 maj 2011

2 Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete
Regeringens proposition 2009/10:155 Jag ska prata om proppens innehåll och förlag till förändringar i miljömålssytemet. Problembeskrivning och bakgrund till miljömålssystemets översyn förutsätter jag att ni vet. Underlaget till proppen är i huvudsak Miljömålsrådets underlag och Miljömålsutredningens betänkande. 2

3 Ny målstruktur Generationsmålet ett övergripande mål
Regeringens proposition 2009/10:155 Ny målstruktur Generationsmålet ett övergripande mål De 16 miljökvalitetsmålen kvarstår. Tre mål får ny formulering Etappmål anger steg på vägen för att nå miljökvalitetsmålen eller generationsmålet. Generatiosnmålet och miljökvalitetsmålen fastställs av riksdagen. Etappmålen fastställs av regeringen 3

4 Regeringens proposition 2009/10:155
Generationsmålet Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser (generationsmålet).

5 Miljökvalitetsmålen Bedömningsgrunden ändras till:
Regeringens proposition 2009/10:155 Miljökvalitetsmålen Bedömningsgrunden ändras till: Det tillstånd i miljön som miljökvalitetsmålen uttrycker eller förutsättningarna för att nå denna kvalitet ska vara uppnådda inom en generation.

6 Ny organisation för miljömålsarbetet
Regeringens proposition 2009/10:155 Ny organisation för miljömålsarbetet Naturvårdsverket får ansvar för att samordna miljömålsuppföljningen och ett utökat ansvar för miljöinformationsförsörjning. Miljömålsrådet avvecklas. En parlamentarisk beredning tillsätts.

7 Regionala miljömål och ansvar
Regeringens proposition 2009/10:155 Regionala miljömål och ansvar Regionala mål beslutas av regionalt miljömålsansvariga myndigheter efter samråd med länets regionala samverkansorgan Regionala mål formuleras även fortsättningsvis efter behov och med hänsyn till regionala förutsättningar Länsstyrelsen ska bidra till att föra in det regionala arbetet med miljökvalitetsmålen i det regionala tillväxtarbetet. Länsstyrelsens ansvar i åtgärdsarbetet förtydligas.

8 Kommunerna och miljömålen
Regeringens proposition 2009/10:155 Kommunerna och miljömålen Miljökvalitetsmålen bör vara en del av kommunernas övergripande politik för hållbar utveckling Angeläget att kommunerna väger in miljöaspekterna i politiska beslut, planering och tillsyn Fysisk planering är ett viktigt verktyg för att nå miljökvalitetsmålen Miljökvalitetsmålen kan utgöra grund för prioriteringar i tillsynsarbetet och miljötillsynen bör genomföras så att den ger mest effektiv miljönytta

9 Miljömålsberedningen, två betänkanden hittills
Handlingsplan för att utveckla strategier i miljömålssystemet Förslag till områden för strategier : Långsiktigt hållbar markanvändning med landskapsfokus Sveriges internationella arbete för giftfri miljö, inkl. läkemedel och miljö En sammanhållen vattenpolitik Etappmål i miljömålssystemet Vissa förslag till etappmål utifrån befintligt material

10 Miljömålen på ny grund – Utökad årlig redovisning 2011
Preciseringar av miljökvalitetsmålen Bedömning av målen utifrån en ny bedömningsgrund Slutredovisning av delmålen

11 Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram
ILLUSTRATIONER: TOBIAS FLYGAR 11

12 Nya regionala delmål Delmål med senare målår än 2010 kvarstår
30 delmål som går ut 2010 och inte är uppfyllda, målåret flyttas till 2012 10 delmål som går ut 2010 och är uppfyllda stryks 3 delmål stryks på grund av ny plan- och bygglag 1 delmål målår 2013 på grund av landsbygdsprogrammets programperiod 5 delmål omfattas inte, Skogsstyrelsens ansvar

13 Åtgärder i Skånes miljöhandlingsprogram
Närmare 330 i Skåne Länsstyrelsen ca 190 Kommunerna ca 140 Region Skåne ca 30 Övriga aktörer

14 Uppföljning av åtgärder i miljöhandlingsprogrammet

15 Varför revidering av Skånes miljöhandlingsprogram?
År 2010 slutår för de flesta åtgärder Många åtgärder är genomförda eller genomförs kontinuerligt Förväntan finns att Länsstyrelsen pekar ut viktiga åtgärder för länet Enligt regleringsbrevet ska Länsstyrelsen utveckla regionala åtgärdsprogram Samlat program underlättar prioritering, förankring och uppföljning

16 Effektmål för projektet
Förbättra miljötillståndet i Skåne för att nå den kvalitet som uttrycks i miljökvalitetsmålen Stimulera samverkan och utvecklingsinsatser hos aktörer för att bidra till en hållbar regional utveckling Vägleda aktörer i Skåne i prioritering av miljöåtgärder Stärka kommunernas arbete med lokala miljömål och åtgärder, och medverkan i och samspel med det regionala arbetet Förtydliga Länsstyrelsens ansvar i det regionala arbetet med att nå miljökvalitetsmålen

17 Process för utveckling av nytt åtgärdsprogram
jan - juni 2011 aug - okt 2011 nov 2011 – mars 2012 april 2012 Nulägesanalys Uppföljning av miljöprogrammets åtgärder Möten med aktörer om pågående och planerat åtgärdsarbete GAP-analys Analys av åtgärdsarbetet utifrån vad som krävs för att nå miljömålen Förslag till prioriterade åtgärder Förankring Förankring av förslag till åtgärder Metod för uppföljning och genomförande av åtgärder Remiss Nytt Åtgärds- program för Skåne

18 Styrgruppen för länsstyrelsens Miljö- och klimatarbete
Projektorganisation Styrgrupp Styrgruppen för länsstyrelsens Miljö- och klimatarbete Referensgrupp Externa aktörer

19 Kommunernas medverkan i utveckling av nytt åtgärdsprogram
Kommungrupp för lokala miljöprogram Referensgrupp Bidrar till nulägesbeskrivning av pågående och planerat åtgärdsarbete i länet Sakkunniga i de strategiska grupperna som lämnar förslag till åtgärder Möten för dialog och förankring av förslag till åtgärder Remissinstans Överenskommelser kring genomförande av åtgärder


Ladda ner ppt "Susanne Dahlberg, miljöstrateg Miljö- och vattenstrategiska enheten"

Liknande presentationer


Google-annonser