Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-2015 Susanne Dahlberg, miljöstrateg Miljö- och vattenstrategiska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-2015 Susanne Dahlberg, miljöstrateg Miljö- och vattenstrategiska."— Presentationens avskrift:

1 Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-2015 Susanne Dahlberg, miljöstrateg Miljö- och vattenstrategiska enheten Länsmiljöträff den 10 maj 2011

2 Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete Regeringens proposition 2009/10:155

3 Ny målstruktur Generationsmålet ett övergripande mål De 16 miljökvalitetsmålen kvarstår. Tre mål får ny formulering Etappmål anger steg på vägen för att nå miljökvalitetsmålen eller generationsmålet. Regeringens proposition 2009/10:155

4 Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser (generationsmålet). Generationsmålet Regeringens proposition 2009/10:155

5 Miljökvalitetsmålen Bedömningsgrunden ändras till: Det tillstånd i miljön som miljökvalitetsmålen uttrycker eller förutsättningarna för att nå denna kvalitet ska vara uppnådda inom en generation. Regeringens proposition 2009/10:155

6 Ny organisation för miljömålsarbetet Naturvårdsverket får ansvar för att samordna miljömålsuppföljningen och ett utökat ansvar för miljöinformationsförsörjning. Miljömålsrådet avvecklas. En parlamentarisk beredning tillsätts. Regeringens proposition 2009/10:155

7 Regionala miljömål och ansvar Regionala mål beslutas av regionalt miljömålsansvariga myndigheter efter samråd med länets regionala samverkansorgan Regionala mål formuleras även fortsättningsvis efter behov och med hänsyn till regionala förutsättningar Länsstyrelsen ska bidra till att föra in det regionala arbetet med miljökvalitetsmålen i det regionala tillväxtarbetet. Länsstyrelsens ansvar i åtgärdsarbetet förtydligas. Regeringens proposition 2009/10:155

8 Kommunerna och miljömålen Miljökvalitetsmålen bör vara en del av kommunernas övergripande politik för hållbar utveckling Angeläget att kommunerna väger in miljöaspekterna i politiska beslut, planering och tillsyn Fysisk planering är ett viktigt verktyg för att nå miljökvalitetsmålen Miljökvalitetsmålen kan utgöra grund för prioriteringar i tillsynsarbetet och miljötillsynen bör genomföras så att den ger mest effektiv miljönytta Regeringens proposition 2009/10:155

9 Miljömålsberedningen, två betänkanden hittills Handlingsplan för att utveckla strategier i miljömålssystemet Förslag till områden för strategier 2011-2014: Långsiktigt hållbar markanvändning med landskapsfokus Sveriges internationella arbete för giftfri miljö, inkl. läkemedel och miljö En sammanhållen vattenpolitik Etappmål i miljömålssystemet Vissa förslag till etappmål utifrån befintligt material

10 Miljömålen på ny grund – Utökad årlig redovisning 2011 Preciseringar av miljökvalitetsmålen Bedömning av målen utifrån en ny bedömningsgrund Slutredovisning av delmålen

11 Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram ILLUSTRATIONER: TOBIAS FLYGAR

12 Nya regionala delmål  Delmål med senare målår än 2010 kvarstår  30 delmål som går ut 2010 och inte är uppfyllda, målåret flyttas till 2012  10 delmål som går ut 2010 och är uppfyllda stryks  3 delmål stryks på grund av ny plan- och bygglag  1 delmål målår 2013 på grund av landsbygdsprogrammets programperiod  5 delmål omfattas inte, Skogsstyrelsens ansvar

13 Åtgärder i Skånes miljöhandlingsprogram Närmare 330 i Skåne Länsstyrelsen ca 190 Kommunerna ca 140 Region Skåne ca 30 Övriga aktörer

14 Uppföljning av åtgärder i miljöhandlingsprogrammet

15 Varför revidering av Skånes miljöhandlingsprogram? År 2010 slutår för de flesta åtgärder Många åtgärder är genomförda eller genomförs kontinuerligt Förväntan finns att Länsstyrelsen pekar ut viktiga åtgärder för länet Enligt regleringsbrevet ska Länsstyrelsen utveckla regionala åtgärdsprogram Samlat program underlättar prioritering, förankring och uppföljning

16 Effektmål för projektet 1.Förbättra miljötillståndet i Skåne för att nå den kvalitet som uttrycks i miljökvalitetsmålen 2.Stimulera samverkan och utvecklingsinsatser hos aktörer för att bidra till en hållbar regional utveckling 3.Vägleda aktörer i Skåne i prioritering av miljöåtgärder 4.Stärka kommunernas arbete med lokala miljömål och åtgärder, och medverkan i och samspel med det regionala arbetet 5.Förtydliga Länsstyrelsens ansvar i det regionala arbetet med att nå miljökvalitetsmålen

17 Process för utveckling av nytt åtgärdsprogram Nytt Åtgärds- program för Skåne Nulägesanalys Uppföljning av miljöprogrammets åtgärder Möten med aktörer om pågående och planerat åtgärdsarbete GAP-analys Analys av åtgärdsarbetet utifrån vad som krävs för att nå miljömålen Förslag till prioriterade åtgärder Förankring Förankring av förslag till åtgärder Metod för uppföljning och genomförande av åtgärder Remiss jan - juni 2011aug - okt 2011nov 2011 – mars 2012april 2012

18 Projektorganisation Projektledning Tommy Persson Susanne Dahlberg Informationsansv. Strategisk grupp Klimat/luft Delprojektledare Karin Söderholm/ Eric Eliasson Strategisk grupp Vatten Delprojektledare Jonas Johansson Strategisk grupp Kemikalier Delprojektledare Pardis Pirzadeh Strategisk grupp Bebyggd miljö Delprojektledare Ola Jönsson Strategisk grupp Biologisk mångfald Delprojektledare Johan Niss Styrgrupp Styrgruppen för länsstyrelsens Miljö- och klimatarbete Referensgrupp Externa aktörer

19 Kommunernas medverkan i utveckling av nytt åtgärdsprogram Kommungrupp för lokala miljöprogram Referensgrupp Bidrar till nulägesbeskrivning av pågående och planerat åtgärdsarbete i länet Sakkunniga i de strategiska grupperna som lämnar förslag till åtgärder Möten för dialog och förankring av förslag till åtgärder Remissinstans Överenskommelser kring genomförande av åtgärder


Ladda ner ppt "Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-2015 Susanne Dahlberg, miljöstrateg Miljö- och vattenstrategiska."

Liknande presentationer


Google-annonser