Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FORWARDS & FUTURER. n ett forward- eller futurkontrakt innebär en skyldighet att köpa eller sälja en tillgång vid en bestämd tidpunkt i framtiden, till.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FORWARDS & FUTURER. n ett forward- eller futurkontrakt innebär en skyldighet att köpa eller sälja en tillgång vid en bestämd tidpunkt i framtiden, till."— Presentationens avskrift:

1 FORWARDS & FUTURER

2 n ett forward- eller futurkontrakt innebär en skyldighet att köpa eller sälja en tillgång vid en bestämd tidpunkt i framtiden, till ett pris som fastställts i kontraktet. n vanliga underliggande tillgångar: n råvaror (koppar, olja, silver) n boskap och jordbruksprodukter n finansiella tillgångar (obligationer, valutor, aktieindex)

3 n FORWARDS skräddarsyddaskräddarsydda används främst för hedginganvänds främst för hedging underliggande varan levereras oftaunderliggande varan levereras ofta handlas på OTC- marknaderhandlas på OTC- marknader n FUTURER standardiseradestandardiserade marked to marketmarked to market säkerhetsmarginalsäkerhetsmarginal används för hedging och spekuleringanvänds för hedging och spekulering oftast ingen leveransoftast ingen leverans handlas på börser (CBOT; CME)handlas på börser (CBOT; CME)

4 * * förbindelse att köpa - lång position * förbindelse att sälja - kort position n vinst- och förlustmöjligheter? (Jmfr optioner)

5 Prissättning av forwards och futurer n Antaganden: inga transaktionskostnaderinga transaktionskostnader alla nettovinster har samma skattegradalla nettovinster har samma skattegrad alla marknadsaktörer kan låna in och ut till samma riskfria räntaalla marknadsaktörer kan låna in och ut till samma riskfria ränta marknadsaktörerna utnyttjar arbitrage- möjligheter när de uppkommermarknadsaktörerna utnyttjar arbitrage- möjligheter när de uppkommer

6 Beteckningar: T = utfallstid för kontraktet (år) t = nutid S = priset på den underliggande tillgången(t) S T = priset på den underliggande tillgången vid T K = leveranspris f = forwardkontr.:s (lång) värde vid t (f =S-Ke -r(T-t) ) F = forwardpriset vid t r = riskfri ränta e r(T-t) = förräntningsfaktor (kontinuerlig)

7 Vid ingången av kontraktet väljs leveranspriset så att dess värde för båda parterna är 0. Vid t är K=F. Vi förräntar tillgången kontinuerligt med den riskfria räntan för att få fram forwardpriset: F = Se r(T-t) Om vi för en aktie med spotpriset 40 utfärdar ett 3- månaders forwardkontrakt, med en (3-mån) riskfri ränta på 5% får vi: F=40e 0,05*0,25 = 40,50

8 Forwardkontrakt på värdepapper med ett känt kassainflöde: I=nuvärdet av kassainflödena F = (S-I)e r(T-t) F = (S-I)e r(T-t) Forwardkontrakt på värdepapper med en känd dividendinkomst: q=dividendinkomst i % F = Se (r-q)(T-t) F = Se (r-q)(T-t)

9 Forwardkontrakt på utländsk valuta: r f = utländsk riskfri ränta S=priset på den utländska valutan uttryckt i inhemsk valuta F = Se (r-rf)(T-t) Forwardkontrakt på en nyttighet: U=nuvärde av lagerkostnader F = (S+U)e r(T-t) F = (S+U)e r(T-t)

10 eller u=lagerkostnader som % av nyttigheten y=convenience yield F = Se (r+u-y)(T-t) F = Se (r+u-y)(T-t) Cost of carry (c) summerar förhållandet mellan forwardpriset och spotpriset. Mäter utgifter (ränta, lager) och inkomster som orsakas av tillgånginnehavet. För en investeringstillgång F = Se c(T-t) F = Se c(T-t) För en konsumtionstillgång: För en konsumtionstillgång: F = Se (c-y)(T-t)

11 ...lite mera om prisbildning... n Teoretiskt; forwardpris=futurpris (r=konstant för alla T, leveransdag) n Verklighet om S korrelerat med räntan? n Empiri: futurpriser > forwardpriser marknadsineffektivitet?marknadsineffektivitet? marked to market?marked to market? skatter?skatter? n Utbud - efterfrågan n Intressant forskning - futurpris som prediktion för det förväntade framtida spot priset

12 Virolainen; Den finska derivativmarknaden n OTC-marknad valuta-, ränte-, aktie- optioner och forwardsvaluta-, ränte-, aktie- optioner och forwards 1995 utestående derivativ- kontrakt 2101mrd, (mätt i underliggande tillgångarnas värde)1995 utestående derivativ- kontrakt 2101mrd, (mätt i underliggande tillgångarnas värde) 1. Forwardkontrakt1. Forwardkontrakt 2. Futurkontrakt2. Futurkontrakt n SOM och FOEX SOM -aktierelaterade (mot obl.forwards och FRA)SOM -aktierelaterade (mot obl.forwards och FRA) 1995 omsättning 191mrd mk1995 omsättning 191mrd mk FOEX -valuta- relateradeFOEX -valuta- relaterade 1995 omsättning 125 mrd1995 omsättning 125 mrd

13 ett exempel källa (Hull, 1993,s. 37) Det är den 8. juni. Ett företag vet att det behöver 20 000 tunnor råolja vid oktober/november. Oljefuturkontrakt på 1000 tunnor handlas på NYMEX. Företaget tar en lång position på 20 december kontrakt. F = 18$ per tunna, 8. juni. Den 10. november är företaget redo att införskaffa sin olja, och sluter (close, genom att ta motsatt position till sina kontrakt) sin position. Då är S=20$ och F=19,1$. Företaget tar en lång position på 20 december kontrakt. F = 18$ per tunna, 8. juni. Den 10. november är företaget redo att införskaffa sin olja, och sluter (close, genom att ta motsatt position till sina kontrakt) sin position. Då är S=20$ och F=19,1$. 19,1-18=1,1$ är vår “vinst” från forwardkontrakten, och vår reala betalning för oljetunnorna (20-1,1)*20 000=378000$


Ladda ner ppt "FORWARDS & FUTURER. n ett forward- eller futurkontrakt innebär en skyldighet att köpa eller sälja en tillgång vid en bestämd tidpunkt i framtiden, till."

Liknande presentationer


Google-annonser