Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans CHAPTER 32 Animal Origins and the Evolution of Body Plans.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans CHAPTER 32 Animal Origins and the Evolution of Body Plans."— Presentationens avskrift:

1 Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans CHAPTER 32 Animal Origins and the Evolution of Body Plans

2 Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans Rike Animalia multicelluläramulticellulära komplex kropp möjlig p.g.a. att celler specialiserat sigkomplex kropp möjlig p.g.a. att celler specialiserat sig djur skaffar föda aktivt (kemoheterotrofer), under förbrukande av energidjur skaffar föda aktivt (kemoheterotrofer), under förbrukande av energi cirkulationssystemcirkulationssystem

3 Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans Rike Animalia Monofyletisk grupp: alla djur tros härstamma från samma protistMonofyletisk grupp: alla djur tros härstamma från samma protist Gemensamma egenskaper:Gemensamma egenskaper:  Liknande rRNA  Liknande gener som styr embryonalutvecklingen  Tight junctions, desmosomer, gap junctions  Liknande molekyler i det extracellulära matrixet

4 Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans Rike animalia: fylogeni Phylum Porifera – svampdjurPhylum Porifera – svampdjur Phylum Cnidaria – nässeldjurPhylum Cnidaria – nässeldjur Phylum Ctenofora – kammaneterPhylum Ctenofora – kammaneter Tre större grupper med flera phyla: LophotrochozoaLophotrochozoa Ecdysozoa (ecdysis = skalömsning)Ecdysozoa (ecdysis = skalömsning) DeuterostomataDeuterostomata Proto-stomata

5 Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans Rike animalia: fylogeni många ledtrådar från egenskaper som kommer fram vid embryonalutvecklingenmånga ledtrådar från egenskaper som kommer fram vid embryonalutvecklingen de enklaste djuren är diploblaster, d.v.s. embryot har bara endoderm och ektodermde enklaste djuren är diploblaster, d.v.s. embryot har bara endoderm och ektoderm protostomer och deuterostomer är triploblaster, d.v.s. har också mesodermprotostomer och deuterostomer är triploblaster, d.v.s. har också mesoderm embryots blastopor utvecklas till matsmältningssystem:embryots blastopor utvecklas till matsmältningssystem:  protostomer = ”munnen först”  deuterostomer = ”munnen till andra” (vs anus)

6 Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans Figure 31.2 figure 31-02.jpg

7 Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans Några begrepp Radiata – radial – eller biradialsymmetriska rör sig långsamt eller inte allsrör sig långsamt eller inte alls Bilateria – bilateralt symmetriska rörligarörliga huvud med sinnesorganhuvud med sinnesorgan

8 Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans Figure 31.3 figure 31-03.jpg

9 Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans Några begrepp Acoelomata: utan kroppshålaAcoelomata: utan kroppshåla Pseudocoelomata: med falsk kroppshålaPseudocoelomata: med falsk kroppshåla Coelomata: med äkta kroppshåla (avskild av peritoneumhinna)Coelomata: med äkta kroppshåla (avskild av peritoneumhinna)

10 Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans Figure 31.1 figure 31-01.jpg

11 Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans Figure 31.2 figure 31-02.jpg

12 Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans Phylum Porifera: svampdjur Enklaste uppbyggnaden bland djurEnklaste uppbyggnaden bland djur Saknar symmetriSaknar symmetri Saknar cellskikt och organSaknar cellskikt och organ SessilaSessila Har flera olika celltyperHar flera olika celltyper  choanocyter med flageller skapar vattenströmning och fångar föda  epidermis har primitivt skelett i form av spiculi eller fibrerhar primitivt skelett i form av spiculi eller fibrer

13 Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans Figure 31.4 figure 31-04.jpg

14 Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans Figure 31.2 figure 31-02.jpg

15 Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans Phylum Cnidaria: nässeldjur anemoner, maneter, koraller, hydroranemoner, maneter, koraller, hydror RadialsymmetriRadialsymmetri DiploblasterDiploblaster tarm med endast en öppning (”blind gut”) för cirkulation, gasutbyte och digestiontarm med endast en öppning (”blind gut”) för cirkulation, gasutbyte och digestion

16 Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans Phylum Cnidaria: nässeldjur Muskelfibrer och nervnätMuskelfibrer och nervnät Tentakler med specialiserade celler, cnidocyterTentakler med specialiserade celler, cnidocyter Cnidocyterna har nematocyster med toxiner för infångande av bytesdjurCnidocyterna har nematocyster med toxiner för infångande av bytesdjur

17 Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans Figure 31.7 figure 31-07.jpg

18 Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans Phylum Cnidaria: livscykel stillasittande polyp och sexuell, fritt simmande medusastillasittande polyp och sexuell, fritt simmande medusa medusan producerar spermier och ägg som släpps ut i vattnetmedusan producerar spermier och ägg som släpps ut i vattnet det befruktade ägget utvecklas till simmande planulalarvdet befruktade ägget utvecklas till simmande planulalarv larven fäster sig vid underlaget och omvandlas till polyplarven fäster sig vid underlaget och omvandlas till polyp

19 Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans Figure 31.8 figure 31-08.jpg

20 Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans Phylum Cnidaria: Klassificering Klass Hydrozoa – hydroiderKlass Hydrozoa – hydroider Klass Scyphozoa – maneterKlass Scyphozoa – maneter Klass Anthozoa – havsanemoner, korallerKlass Anthozoa – havsanemoner, koraller

21 Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans Phylum Cnidaria: Klass Hydrozoa  också sötvattensarter  varierande livscykler (medusa-polyp, bara polyp, bara medusa)  koloniala, kan ha arbetsfördelning mellan individerna i kolonin  födofångande polyper  reproduktionspolyper  försvarspolyper

22 Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans Figure 31.9 figure 31-09.jpg

23 Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans Phylum Cnidaria: Klass Scyphozoa alla arter är marinaalla arter är marina medusan dominerar livscykelnmedusan dominerar livscykeln han- och honmedusorhan- och honmedusor

24 Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans Figure 31.10 figure 31-10.jpg

25 Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans Phylum Cnidaria: Klass Anthozoa koralldjur, havsanemonerkoralldjur, havsanemoner marinamarina saknar medusastadiumsaknar medusastadium polyp  spermier och ägg  planula- larv  polyppolyp  spermier och ägg  planula- larv  polyp knoppning, fissionknoppning, fission koraller lever i symbios med dinoflagellaterkoraller lever i symbios med dinoflagellater

26 Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans Figure 31.2 figure 31-02.jpg

27 Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans Phylum Ctenophora: kammaneter Marina karnivorer med enkel livscykelMarina karnivorer med enkel livscykel liknar maneter till det yttre (radialsymmetri, tentakler)liknar maneter till det yttre (radialsymmetri, tentakler) fullständig tarmkanal: mun och två analporerfullständig tarmkanal: mun och två analporer rör sig med hjälp av rader av cilier = ctenarör sig med hjälp av rader av cilier = ctena enkel livscykelenkel livscykel

28 Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans figure 31-12.jpg mun svalg tarm analporer tentakler tentakel slida ctena

29 Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans Figure 31.2 figure 31-02.jpg

30 Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans Protostomer och deuterostomer bilateral symmetri – ökad rörlighetbilateral symmetri – ökad rörlighet huvudhuvud tre kroppslager (ekto- meso- endoderm)tre kroppslager (ekto- meso- endoderm)

31 Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans Protostomer vs deuterostomer Protostomer:Protostomer:  Blastoporen blir mun  Ventralt nervsystem  Par av nervsträngar  Fritt flytande larver med sammansatta cilier för födointag Deuterostomer:Deuterostomer:  Blastoporen blir anus  Dorsalt nervsystem  Larver med enkla cilier

32 Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans Figure 31.2 figure 31-02.jpg

33 Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans Lophotrochozoa - exoskelettet växer under tillväxt (jfr Ecdysozoa: skalömsning) - rör sig med cilier eller muskler -trochoforlarv -Lophoforater har lophofor -Spiralier har spiralklyvning (alla andra djur radialklyvning) i embryonalutvecklingen

34 Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans Lophotrochozoa Phylum Platyhelminthes: plattmaskar (virvelmaskar) Phylum Rotifera: hjuldjur Phylum Ectoprocta(Bryozoa): mossdjur Phylum Brachiopoda: armfotingar Phylum Phoronida: hästskomaskar Phylum Nemertea: slemmaskar Phylum Annelida: ringmaskar Phylum Mollusca: blötdjur Lophoforater Spiralier

35 Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans Figure 31.14 figure 31-14.jpg

36 Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans Phylum Platyhelminthes  ingen kroppshåla  Inget organ för syretransport  platt kroppsform nödvändig  En kroppsöppning fungerar som både mun och anus  Glidande rörelser m.hj.a. cilier  köttätande  Parasitiska och frilevande arter

37 Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans Plattmaskar Frilevande: Klass Turbellaria, virvelmaskarKlass Turbellaria, virvelmaskarParasitiska: Klass Cestoda, bandmaskar (t.ex. binnikemask)Klass Cestoda, bandmaskar (t.ex. binnikemask) Klass Trematoda, sugmaskar (t.ex. leverflundra)Klass Trematoda, sugmaskar (t.ex. leverflundra) Klass Monogenea, monogener (ektoparasiter på fisk)Klass Monogenea, monogener (ektoparasiter på fisk) kan ha mycket komplexa livscyklerkan ha mycket komplexa livscykler

38 Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans Phylum Rotifera, hjuldjur Mycket små (<0,5 mm), men har välutvecklade inre organMycket små (<0,5 mm), men har välutvecklade inre organ vattenlevandevattenlevande pseudocoelomaterpseudocoelomater komplett tarmkomplett tarm cilieförsett organ, corona, står för rörelse och födointagcilieförsett organ, corona, står för rörelse och födointag födan mals i mastaxfödan mals i mastax

39 Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans figure 31-17.jpg

40 Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans Figure 31.14 figure 31-14.jpg

41 Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans Lophoforater vattenlevandevattenlevande kropp indelad i tre segment: prosom, mesosom och metasomkropp indelad i tre segment: prosom, mesosom och metasom kroppshålan har motsvarande indelningkroppshålan har motsvarande indelning lophoforen runt munöppningen har tentakler med cilierlophoforen runt munöppningen har tentakler med cilier  födointag  gasutbyte anus nära munnenanus nära munnen

42 Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans Figure 31.18 figure 31-18.jpg

43 Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans Phylum Ectoprocta (Bryozoa): mossdjur koloniala kroppen utsöndrar skyddande skal kan vifta och vrida på lophoforen koloni uppstår genom asexuell reproduktion sexuell reproduktion med intern fertilisation av ägg

44 Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans Figure 31.20 figure 31-20.jpg

45 Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans Phylum Brachiopoda: armfotingar liknar musslor till utseendet solitära, marina en dorsal och en ventral skalhalva oftast fäst vid bottnen med ett kort skaft

46 Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans Phylum Phoronida: hästskomaskar nedgrävda i bottendy eller –sand, fästa i stenar lever i tub av kitin

47 Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans Figure 31.14 figure 31-14.jpg

48 Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans Spiralier spiralklyvning av celler under embryonalutvecklingen leder till att cellerna är ordnade i spiralmönsterspiralklyvning av celler under embryonalutvecklingen leder till att cellerna är ordnade i spiralmönster de flesta phyla masklika, lever i sedimentde flesta phyla masklika, lever i sediment

49 Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans Phylum Nemertea: slemmaskar fullständig tarmfullständig tarm rör sig långsamt med cilier eller musklerrör sig långsamt med cilier eller muskler vätskefylld rhyncocoel med proboscis = organ för födointagvätskefylld rhyncocoel med proboscis = organ för födointag kontraktion av muskler runt rhyncocoel slungar ut probosciskontraktion av muskler runt rhyncocoel slungar ut proboscis proboscis har en vass gadd som fångar bytet, toxinerproboscis har en vass gadd som fångar bytet, toxiner

50 Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans figure 31-22.jpg

51 Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans Phylum Annelida: ringmaskar segmenterad kropp ger större möjlighet att reglera kroppens form och rörlighetsegmenterad kropp ger större möjlighet att reglera kroppens form och rörlighet varje segment har ett nervganglionvarje segment har ett nervganglion ganglierna förenade med nervsträngarganglierna förenade med nervsträngar de flesta arter vattenlevande; finns också terrestra arter men de är beroende av en fuktig miljöde flesta arter vattenlevande; finns också terrestra arter men de är beroende av en fuktig miljö

52 Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans Phylum Annelida: ringmaskar  Klass Polychaeta: havsborstmaskar  ögon och tentakler i huvudändan  trochoforlarv  Klass Oligochaeta: glattmaskar  t.ex. daggmaskar  också landlevande arter  Klass Hirudinea: iglar  främre och bakre sugkopp  Klass Pogonophora: skäggmaskar  saknar matsmältningssystem  gasutbyte via tentakler  lever i kitinrör på tusentals meters djup

53 Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans Phylum Mollusca: blötdjur klasser som ser mycket olika ut har gemensamt en tredelad kropp: fot, mantel, visceralmassa (inälvssäck)klasser som ser mycket olika ut har gemensamt en tredelad kropp: fot, mantel, visceralmassa (inälvssäck) foten är en muskel, rörelseorganfoten är en muskel, rörelseorgan  bläckfiskars armar utvecklats från foten manteln täcker de inre organen, bildar ofta en mantelhåla där gälar finnsmanteln täcker de inre organen, bildar ofta en mantelhåla där gälar finns radula = rasptunga hos flera grupperradula = rasptunga hos flera grupper

54 Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans Phylum Mollusca: blötdjur Klass Monoplacophora, urmolluskerKlass Monoplacophora, urmollusker Klass Polyplacophora, ledsnäckorKlass Polyplacophora, ledsnäckor Klass Bivalvia, musslorKlass Bivalvia, musslor Klass Gastropoda, snäckorKlass Gastropoda, snäckor Klass Cephalopoda, huvudfotingarKlass Cephalopoda, huvudfotingar

55 Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans Klass Monoplacophora, urmollusker  snäckliknande, få nulevande arter  dominerade under Kambriska eran  Anatomin skiljer sig märkbart från andra mollusker

56 Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans Klass Polyplacophora, ledsnäckor  segmenterat skal (ej kropp!)

57 Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans Klass Bivalvia, musslor  Skalets gångjärn på dorsalsidan, skalhalvorna laterala  Sifonerna används för filtrering av vatten som födointag samt för spridning av gameter

58 Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans Klass Gastropoda, snäckor  den artrikaste molluskklassen  intern befruktning  den enda klassen av mollusker som har landlevande arter  dessa arter har lunga

59 Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans Klass Cephalopoda, huvudfotingar Bläckfiskar: pärlbåtar, kalamarer, sepior, oktopoder 1) manteln och utloppssifonen modifierade till ”vattenspruta” 2) reglering av flytförmågan med gas  huvudfotingarna inte bunda till bottnen  utvecklat synsinne

60 Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans Figure 31.2 figure 31-02.jpg


Ladda ner ppt "Chapter 31: Animal Origins and Lophotrochozoans CHAPTER 32 Animal Origins and the Evolution of Body Plans."

Liknande presentationer


Google-annonser