Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur väl följer arbetsgivaren vårt Löneavtal (HÖK 11)?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur väl följer arbetsgivaren vårt Löneavtal (HÖK 11)?"— Presentationens avskrift:

1 Hur väl följer arbetsgivaren vårt Löneavtal (HÖK 11)?
Jämförelse mellan Löneavtal HÖK 11 och LÖN-Nulägesrapport om medellön, lönespridning och livslön för VF yrkesgrupper Jag har gjort en jämförelse mellan vårt Löneavtal HÖK 11 och en Nulägesrapport om LÖN som VF tagit fram och som kommit ut i år 2015. I denna rapport tittar man på medellön, lönespridning och livslön för VF yrkesgrupper.

2 LÖN-Nulägesrapport 2015 Löneläget 2013 Offentliga och privata sektorn
Offentlig sektor = ingår alla Privat sektor = ett slumpmässigt urval av 8 352 Baseras på grundlön och heltidslön. Denna Nulägesrapport om lön: Speglar löneläget 2013 Både den offentliga och den privata sektorn ingår Den offentliga dvs Kommun, landsting och staten = ingår alla Privat sektor = ingår ett slumpmässigt urval av företag/ organisationer/ stiftelser. Baseras på grundlön (inkl. fasta avgifter, ej rörliga) som är heltidslön. Deltidslön har räknats upp till heltidslön

3 Forts. LÖN-Nulägesrapport 2015
Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) 1996 Utbildning och kvalifikationer för arbetet Definition av yrkesgrupper i rapporten är enligt Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) från 1996 Strukturen bygger på utbildning och kvalifikationer för arbetet

4 Forts. LÖN-Nulägesrapport 2015
SSYK yrkesområde 2: arbete som kräver teoretisk specialistkompetens (högskoleutbildning 3-4 år eller mer) SSYK yrkesutbildning 3: omfattar gymnasieskola med påbyggnad eller högskoleutbildning i högst 3 år SSYK yrkesområde 2: arbete som kräver teoretisk specialistkompetens (högskoleutbildning 3-4 år eller mer) SSYK yrkesutbildning 3: omfattar gymnasieskola med påbyggnad eller högskoleutbildning i högst 3 år

5 Forts. LÖN-Nulägesrapport 2015
SSYK yrkesområde 2: Barnmorskor Specialistsjuksköterskor Akutsjuksköterskor Barnsjuksköterskor Distriktsköterskor Andra yrken: Dataspecialister, företagsekonomer, lärare, administratörer i offentlig sektor, psykologer, socialsekreterare Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) Yrkesområde 2 = högskoleutbildning 3-4 år eller mer Barnmorskor Sjuksköterskor Akutsjuksköterskor Barnsjuksköterskor Distriktsköterskor SSYK utformades 1996 därför finns endast dessa tre utav de 11 inriktningarna. Detta påverkar rapporten. OBS! Andra yrken: Dataspecialister, företagsekonomer, lärare, administratörer i offentlig sektor, psykologer, socialsekreterare

6 Forts. LÖN-Nulägesrapport 2015
SSYK yrkesområde 3: Biomedicinska analytiker Röntgensjuksköterska Sjuksköterskor Medicin/kirurgi Operationssjuksköterskor Geriatriksjuksköterskor Psykiatrisk vård Allmänsjuksköterskor Andra yrken: Tekniker- och ingenjörsarbete, lärararbete, biologer, säljare, kontorspersonal, poliser, fritidsledare Yrkesområde 3 = högskoleutbildning i högst 3 år Biomedicinska analytiker Röntgensjuksköterska Sjuksköterskor Medicin/kirurgi Operationssjuksköterskor Geriatriksjuksköterskor Psykiatrisk vård Allmänsjuksköterskor Andra yrken: Tekniker- och ingenjörsarbete, lärararbete, biologer, säljare, kontorspersonal, poliser, fritidsledare

7 Mått Medellön Medianlön Lönespridning
= summan av månadslönerna i respektive grupp Medianlön = mittersta lönen för en grupp när dessa är sorterade i storleksordning = 50:e percentilen Lönespridning = Boxplots med fem värden; 10:e, 25:e, 50:e, 75:e och 90:e percentilen Medellön = summan av månadslönerna i respektive grupp Medianlön = mittersta lönen för en grupp när dessa är sorterade i storleksordning = 50:e percentilen Lönespridning = Boxplots med fem värden; 10:e, 25:e, 50:e, 75:e och 90:e percentilen

8 Löneavtal - Nulägesrapport Medellön
Högskola högst 3 år BMA kr Rtg ssk kr Ssk kr Ingenjörer och tekniker kr Samtliga kr Högskola 3-4 år eller mer  Barnmorskor 31 900 kr Ssk spec 30 900 kr Civilingenjör 40 800 kr Samtliga 37 000 kr Löneavtal - Stimulera till förbättringar av verksamhetens: Effektivitet Produktivitet Kvalitet Högskola högst 3 år BMA kr Rtg ssk kr Ssk kr Ingenjörer och tekniker kr Samtliga kr Löneavtal - Stimulera till förbättringar av verksamhetens: Effektivitet Produktivitet Kvalitet Tittar man på dessa medellöner så är det klart att dessa inte stimulerar till effektivitet, produktivitet och kvalitet för våra yrkesgrupper som det står i löneavtalet att lönen skall stimulera till. Högskola minst 3 år  Barnmorskor 31 900 kr Ssk spec 30 900 kr Civilingenjör 40 800 kr Samtliga 37 000 kr I rapporten menar man att önskvärt vore att medellönen låg på kr respektive kr.

9 Vad säger Löneavtalet om Lönespridning
Ingen nivå för garanterat utfall => => arb.giv. önskvärd lönestruktur => => löneutveckling som premierar: kompetens specialistkunskap resultat bidrag till verksamhetens mål Individuell och differentierad lönesättning => öka lönespridningen Långsiktiga lönepolitiska riktlinjer som bidrar till ett positivt samband mellan: Lön – Motivation - Resultat Löneavtalet anger ingen nivå för garanterat utfall pga att arbetsgivaren ska kunna åstadkomma en önskvärd lönestruktur Detta ska i sin tur möjliggöra en löneutveckling som premierar kompetens, specialistkunskap, resultat och bidrag till verksamhetens mål. Syftet med individuell och differentierad lönesättning är att öka lönespridningen. En förutsättning för detta är att arbetsgivaren arbetar fram grundläggande och långsiktiga lönepolitiska riktlinjer för lönesättning som bidrar till positivt samband mellan: Lön Motivation Resultat

10 Mått Lönespridning = Boxplots - percentil
90% av lönerna är lägre än detta värde medan 10% av lönerna är högre 90:e percentilen (P90) 75:e percentilen (P75) Här finns 50% av lönerna 50:e percentilen, medianen 25:e percentilen (P25) Den 90.e percentilen (P90) => Visar att 90% av lönerna är lägre än detta värde medan 10% av lönerna är högre. Den 10:e percentilen (P10) => Visar att 10% av lönerna är lägre än detta värde medan 90% av lönerna är högre. 10:e percentilen (P10) 10% av lönerna är lägre än detta värde medan 90% av lönerna är högre

11 Mått Lönespridningskvot
P90 dividerat med P10 Procentuell skillnad mellan P90 och P10 Exempel: P90/P10 = 0 Ingen lönespridning P90/P10 = 2 Den tiondel som har högst lön har minst dubbelt så mycket som den tiondel som har lägst lön Percentil Lönespridningskvot = P90 dividerat med P10 Ju större procentuell skillnad mellan P90 och P10 = desto större lönespridning Exempel: P90/P10 = 0 (kvot) Ingen lönespridning P90/P10 = 2 (kvot) Den tiondel som har högst lön har minst dubbelt så mycket som den tiondel som har lägst lön. T.ex. lägst lön kr => högst lön minst kr

12 Löneavtal – Nulägesrapport Lönespridning
Nulägesrapportens lönespridningskvot (P90/P10) för: Biomedicinska analytiker 1,38 ( – ) Röntgensjuksköterskor 1,44 ( – ) Sjuksköterskor 1,43 ( – ) Data tekniker o Dataoperatör 2,04 Polis 1,69 Barnmorskor 1,32 Specialistsjuksköterskor 1,26 Nationalekonomer 2,03 Grundskollärare 1,42 Region Jönköpings Län: VF yrkesgrupper år ,27 VF yrkesgrupper år ,32 Ca 1,40 1,35 Ca 1,30 Precentera bilden först! Löneavtalet Denna lönespridning visar inte på någon löneutveckling som det står i löneavtalet ska premiera: Kompetens Specialistkunskap Resultat Bidrag till verksamhetens mål Förvånande då detta borde vara viktigt för arbetsgivaren eftersom det ingår i arbetsgivarens verksamhetsuppdrag. Enligt Nulägesrapporten: Är det en lämplig lönespridning för VF yrkesgrupper att det skall finnas löneutvecklingsmöjligheter där de högst betalda tjänar ungefär dubbelt så mycket som de lägst betalda.

13 Mått Livslön Syfte: VF definition:
Jämförelser mellan olika referensyrken med liknande kvalifikationsnivå VF definition: Månadslön uppräknat till heltidslön Medellönen X 12 = årslön Årslönen summeras = ackumulerad lönesumma => en livslön vid 65 års ålder Syfte: Att kunna göra jämförelser mellan olika referensyrken som har liknande kvalifikationsnivå VF definition: Månadslön (grundlön) uppräknat till heltidslön Medellönen (för varje åldersklass) multipliceras med 12 = årslön Årslönen (per åldersklass) summeras = ackumulerad lönesumma => en livslön vid 65 års ålder d.v.s. en totallön för hela yrkeslivet

14 Nulägesrapport Livslön
Högskoleutbildning högst 3 år Ackumulerad lön vid 65 år Biomedicinska analytiker 13,2 miljoner kronor Röntgensjuksköterskor 13,9 miljoner kronor Sjuksköterskor 13,9 miljoner kronor Ingenjörer och tekniker 16,7 miljoner kronor Totalt alla i gruppen 15,3 miljoner kronor Högskoleutbildning 3-4 år eller mer Grundskollärare 13,5 miljoner kronor Barnmorskor 14,9 miljoner kronor Specialistsjuksköterskor 14,6 miljoner kronor Nationalekonomer 22,9 miljoner kronor Totalt alla i gruppen ,9 miljoner kronor Högskoleutbildning minst 3 år Lägst livslön i hela denna grupp har Biomedicinska analytiker med 13,2 miljoner kronor vid 65 års ålder. Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor har marginellt högre med 13,9 miljoner Högsta livslönen i denna gruppen har ingenjörer och tekniker med 16,7 miljoner kronor. Att arbeta som ingenjör eller tekniker ger mer än 20% högre livslön vid 65 års ålder än att arbeta som BMA, Rtg ssk eller Ssk. Högskoleutbildning 3-4 år eller mer Lägst livslön i denna grupp har grundskollärare med 13,5 miljoner kronor Barnmorskor har 14,9 miljoner kronor och Specialistsjuksköterskor har 14,6 miljoner kronor Högst livslön i denna grupp har Nationalekonomer med 22,9 miljoner kronor Att arbeta som nationalekonom ger nästan 60% högre livslön vid 65 års ålder än att arbeta som barnmorska eller specialistsjuksköterska Målet för Livslön för VF yrkesgrupper är som totalen för alla sektorer d.v.s.: - 15,3 miljoner för högskoleutbildning i högst 3 år - 17,9 miljoner för högskoleutbildning i 3-4 år eller mer

15 Slutsats Vårdförbundets yrkesgrupper har: - en lägre medellön - sämre lönespridning - lägre livslön Traditionellt kvinnodominerade kunskapsområden värderas lägre än traditionellt mansdominerade. Vårdförbundets yrkesgrupper har: - en lägre medellön - sämre lönespridning - lägre livslön I jämförelse med yrken med likartade kvalifikationer som ingår i rapporten. Traditionellt kvinnodominerade kunskapsområden värderas lägre än traditionellt mansdominerade.

16 Samt Pensionsavgångar Rekryteringssvårigheter Av största vikt:
Öka lönespridningen Bibehålla kompetens Bibehålla personalförsörjning Region Jönköpings Län står inför stora pensionsavgångar och har redan idag stora rekryteringssvårigheter av alla VF yrkesgrupper (BMA och Rtg ssk i Värnamo men även Eksjö) Därför är det väldigt viktigt att öka lönespridningen för att bibehålla erfarenhet, kompetens samt personalförsörjning


Ladda ner ppt "Hur väl följer arbetsgivaren vårt Löneavtal (HÖK 11)?"

Liknande presentationer


Google-annonser