Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PPR 2008:1 080213. Diagram 1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PPR 2008:1 080213. Diagram 1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken."— Presentationens avskrift:

1 PPR 2008:1 080213

2 Diagram 1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken

3 Diagram 2. BNP med osäkerhetsintervall Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken

4 Diagram 3. KPI med osäkerhetsintervall Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

5 Diagram 4. KPIX med osäkerhetsintervall Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

6 Diagram 5. Fluktuationer i statspappersräntor Procent Källa: Reuters Ecowin Anm. Beräknat som 30-dagars rullande standardavvikelse för 2-årsräntor.

7 Diagram 6. BNP för USA och euroområdet Kvartalsförändring i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data Källor: Bureau of Economic Analysis, Eurostat och Riksbanken

8 Diagram 7. Consensus och Riksbankens prognoser för BNP- tillväxten i USA 2008 vid olika tidpunkter Årlig procentuell förändring Källor: Consensus Economics Inc. och Riksbanken 20072008

9 Diagram 8. BNP i Sverige och världen Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerad data Källor: IMF, SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje och stapel avser Riksbankens prognos.

10 Diagram 9. Total svensk export och exportmarknadsindex för varor Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Punkter avser Riksbankens prognos.

11 Diagram 10. Real växelkurs och bytesbalans TCW-index, 1992-11-18 = 100 respektive procent av BNP Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

12 Diagram 11. Konkurrensvägd växelkurs, TCW Index, 1992-11-18 = 100 Källa: Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

13 Diagram 12.BNP Kvartalsförändringar i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

14 Diagram 13. Hushållens disponibla inkomst, konsumtion och sparkvot Årlig procentuell förändring, fasta priser respektive procent av disponibel inkomst Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje och stapel avser Riksbankens prognos.

15 Diagram 14. Arbetskraft och sysselsatta 1000-tals personer, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken. Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

16 Diagram 15. Arbetslöshet Procent av arbetskraften, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

17 Diagram 16. Faktisk och trendmässig arbetsproduktivitet i hela ekonomin Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos. Källor: SCB och Riksbanken

18 Diagram 17. Enhetsarbetskostnader i hela ekonomin Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje och stapel avser Riksbankens prognos.

19 Diagram 18. KPI och KPIX Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

20 Diagram 19. Oljepris, Brentolja USD per fat Källor: Intercontinental Exchange och Riksbanken

21 Diagram 20. KPIX exklusive energi Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

22 Diagram 21. Reporänteprognoser vid olika tillfällen Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

23 Diagram 22. KPIX prognoser vid olika tillfällen Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

24 Diagram 23. Antal sysselsatta (EU-definition) 100-tals personer, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

25 Tabell 1. Inflation, årsgenomsnitt Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Bedömningen vid penningpolitisk uppföljning i december 2007 inom parentes.

26 Tabell 2. Inflation, tolvmånaderstal Årlig procentuell förändring Anm. Bedömningen vid penningpolitisk uppföljning i december 2007 inom parentes. Källor: SCB och Riksbanken

27 Tabell 3. Nyckeltal Årlig procentuell förändring om inte inget annat anges * Nya vikter från Världsbanken har använts för sammanvägningen av världstillväxten även för föregående prognos. Dessa värden överensstämmer därför inte med det som publicerades i den penningpolitiska uppföljningen i december 2007. Källor: IMF, Intercontinental Exchange, Medlingsinstitutet, SCB och Riksbanken Anm. Bedömningen vid penningpolitisk uppföljning i december 2007 inom parentes.

28 Tabell 4. Reporänteprognos Procent, kvartalsgenomsnitt Anm. Bedömningen vid penningpolitisk uppföljning i december 2007 inom parentes. Källa: Riksbanken

29 Diagram 24. Reporänteantaganden Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

30 Diagram 25. KPIX Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

31 Diagram 26. BNP Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

32 Diagram 27. Produktionsgap (BNP) Procentuell avvikelse från HP-trend Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

33 Diagram 28. Arbetsmarknadsgap Procentuell avvikelse från HP-trend Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

34 Diagram 29. Arbetade timmar Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

35 Diagram 30. Sysselsättningsgrad Procent, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

36 Diagram 31. Andel arbetslösa 16-64 år enligt ILO- definitionen Procent av arbetskraften, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

37 Diagram 32. BNP, scenario med större finansiell oro Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

38 Diagram 33. KPIX, scenario med större finansiell oro Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

39 Diagram 34. Reporänta, scenario med större finansiell oro Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

40 Diagram 35. BNP, scenario med högre inflation i omvärlden Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

41 Diagram 36. KPIX, scenario med högre inflation i omvärlden Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

42 Diagram 37. Reporänta, scenario med högre inflation i omvärlden Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

43 Diagram 38. Oljepris, scenario med högre oljepris USD per fat Källor: Intercontinental Exchange och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

44 Diagram 39. Skillnaden mellan interbankräntor och statspapper (TED-spread) under 2007-2008 Räntepunkter Källa: Riksbanken Anm. Differensen är beräknad som skillnaden mellan tre månaders interbankräntor och tre månaders statsskuldväxel.

45 Diagram 40. Interbankräntor i Sverige Procent Källa: Riksbanken Anm. STIBOR T/N avser dagslåneräntan från i morgon till i övermorgon.

46 Diagram 41. Skillnad mellan interbankräntor och förväntad styrränta Räntepunkter Källa: Riksbanken Anm. Differensen är beräknad som skillnaden mellan tre månaders interbankränta och tre månaders overnight index swap.

47 Diagram 42. Räntor i Sverige Procent Källor: SBAB och Riksbanken Anm. Avser tre månaders boränta från SBAB samt tre månaders interbankränta.

48 Diagram 43. BNP Årlig procentuell förändring Källor: Bureau of Economic Analysis, Eurostat och OECD

49 Diagram 44. Sysselsättning och privat konsumtion i USA Årlig procentuell förändring Källor: Bureau of Labour Statistics och US Department of Commerce

50 Diagram 45. Konfidensindikatorer i euroområdet Nettotal, avvikelse från genomsnitt 1995-2007 Källa: EU-kommissionen

51 Diagram 46. Konfidensindikatorer för hushåll och för tillverkningsföretag i Storbritannien Nettotal, avvikelser från genomsnitt 1990-2007 Källa: EU-kommissionen

52 Diagram 47. HIKP i euroområdet Årlig procentuell förändring Källa: Eurostat

53 Diagram 48. Penningpolitiska förväntningar i euroområdet och USA Procent Källa: Riksbanken

54 Diagram 49. Penningpolitiska förväntningar i Sverige Procent Källor: Prospera Research AB och Riksbanken

55 Diagram 50. Långa räntor Procent Källa: Reuters EcoWin Anm. Statsobligationer med cirka 10 års återstående löptid.

56 Diagram 53. Växelkursutveckling SEK/EUR och SEK/USD Källa: Riksbanken

57 Diagram 52. Konkurrensvägd växelkurs, TCW Index, 1992-11-18 = 100 Källa: Riksbanken

58 Diagram 53. Börsutveckling Index, 1999-01-01 = 100 Källa: Reuters EcoWin

59 Diagram 54. Penningmängd Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

60 Diagram 55. Småhuspriser och total utlåning till svenska hushåll Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Kvartalsvisa observationer av småhuspriser och månatliga för utlåning till hushåll.

61 Diagram 56. BNP Kvartalsförändring i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken

62 Diagram 57. Konfidensindikatorer i näringslivet Säsongrensade nettotal Källa: Konjunkturinstitutet

63 Diagram 58. Fasta bruttoinvesteringar Årlig procentuell förändring Källa: SCB

64 Diagram 59. Utrikeshandel med varor i fasta priser Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Tre månaders glidande medelvärden.

65 Diagram 60. Detaljhandelns omsättning och hushållens konsumtion Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Konjunkturinstitutet Anm. Ej kalenderkorrigerade värden.

66 Diagram 61. Hushållens förväntningar om framtiden Nettotal Källa: Konjunkturinstitutet Anm. Arbetslösheten definieras här som andelen hushåll som tror på fallande arbetslöshet minus andelen som tror på stigande arbetslöshet.

67 Diagram 62. Nyanmälda och kvarstående lediga platser samt varsel 1000-tal, säsongsrensade data Källa: Arbetsförmedlingen Anm. Tre månaders glidande medelvärde.

68 Diagram 63. Lediga jobb och vakanser 1000-tal, säsongrensade data Källa: SCB

69 Diagram 64. Anställningsplaner och sysselsatta i näringslivet Nettotal respektive årlig procentuell förändring Källor: Konjunkturinstitutet och SCB

70 Diagram 65. Faktisk och trendmässig arbetsproduktivitet i hela ekonomin. Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos. Källor: SCB och Riksbanken

71 Diagram 66. Skattade gap Procentuell avvikelse från HP-trend Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

72 Diagram 67. Industrins kapacitetsutnyttjande Procent, säsongsrensade data Källor: Konjunkturinstitutet och SCB

73 Diagram 68. Andel företag med brist på arbetskraft Procent, säsongsrensade data Källa: Konjunkturinstitutet

74 Diagram 69. Sysselsättningsgrad Sysselsättning i procent av befolkningen, 16-64 år Källor: SCB och Riksbanken Anm. Data före 1993 är länkade av Riksbanken.

75 Diagram 70. Löner i näringslivet Årlig procentuell förändring Källor: Medlingsinstitutet och Riksbanken Anm. Tre månaders glidande medelvärde.

76 Diagram 71. Enhetsarbetskostnader i hela ekonomin Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje och stapel avser Riksbankens prognos.

77 Diagram 72. Löneandel i näringslivet Arbetskostnadernas andel av förädlingsvärde till baspris Anm. Fyra månaders glidande medelvärde. Källor: SCB och Riksbanken

78 Diagram 73. Faktisk inflation (KPI) samt hushållens och företagens inflationsförväntningar på ett års sikt Årlig procentuell förändring Källor: Konjunkturinstitutet och SCB Anm. Kurvorna har förskjutits framåt 12 månader för att motsvara den tidpunkt som inflationsförväntningarna avser.

79 Diagram 74. Olika aktörers inflationsförväntningar på två års sikt Årlig procentuell förändring Källa: Prospera Research AB

80 Diagram 75. Skillnader mellan nominella och reala 5-årsräntor (break-even inflation) Procentenheter Källa: Riksbanken

81 Diagram 76. KPI, KPIX och KPIX exklusive energi Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

82 Diagram 77. KPIX exklusive energi uppdelat i varor, tjänster och livsmedel Årlig procentuell förändring Källa: SCB och Riksbanken Anm. Inom parentes anges respektive komponents vikt i KPIX.

83 Diagram 78. Priser i producentled Årlig procentuell förändring Källa: SCB Anm. Prisindex för inhemsk tillgång avser en sammanvägning av importprisindex och hemmamarknadsprisindex inom systemet för producentprisindex.

84 Diagram 79. Råvarupriser USD, årlig procentuell förändring Källa: The Economist

85 Diagram 80.Olika mått på underliggande inflation Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

86 Tabell 5. Indikatorer för BNP på kort sikt Källor: Konjunkturinstitutet, SCB, Swedbank och Riksbanken Anm. + = starkare/högre än väntat, - = svagare/lägre än väntat och +/- = i linje med förväntan.

87 Diagram R1. Energipriser i KPI rensat för effekter av förändrade indirekta skatter Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

88 Diagram R2. KPIX-inflationen och direkta och indirekta effekter av förändrade energipriser under perioden 2002-2007 Årlig procentuell förändring och procentenheter Källor: SCB och Riksbanken

89 Diagram R3. The Economists råvaruprisindex för livsmedel USD, årlig procentuell förändring Källa: The Economist

90 Diagram R4. Livsmedelspriser i konsument- och producentled Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

91 Diagram R5. Livsmedelspriser i KPI i några olika länder Årlig procentuell förändring Källor: Respektive lands statistikmyndighet

92 Tabell A1. Inflation, tolvmånaderstal Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

93 Tabell A2. Förändring i KPI jämfört med KPIX Årlig procentuell förändring och procentenheter * Bidrag till KPI-inflationen, procentenheter Källor: SCB och Riksbanken Anm. Avrundningar kan göra att bidragen inte summerar.

94 Tabell A3. Finansiella prognoser i sammanfattning Procent, årsgenomsnitt om ej annat anges Källor: SCB och Riksbanken

95 Tabell A4. Internationella förutsättningar Årlig procentuell förändring * Nya vikter från Världsbanken har använts för sammanvägningen av världstillväxten även för föregående prognos. Dessa värden överensstämmer därför inte med det som publicerades i den penningpolitiska rapporten i oktober 2007. Källor: IMF, OECD och Riksbanken

96 Tabell A5. Försörjningsbalans Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken * Bidrag till BNP-tillväxten, procentenheter

97 Tabell A6. Produktion och sysselsättning Årlig procentuell förändring om ej annat anges * Procent av arbetskraften Källor: SCB och Riksbanken

98 Tabell A7. Löner och enhetsarbetskostnader i hela ekonomin Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade data * Bidrag till ökningen av arbetskostnaderna, procentenheter Källor: Medlingsinstitutet, SCB och Riksbanken

99 Tabell A8. Reporänta Procent, årsgenomsnitt Källa: Riksbanken

100 Tabell A9. KPIX Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

101 Tabell A10. BNP Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken

102 Tabell A11. Arbetade timmar Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken

103 Tabell A12. Andel arbetslösa 16-64 år enligt ILO-definitionen Procent av arbetskraften, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken

104 Tabell A13. Alternativscenario med större finansiell oro Årlig procentuell förändring om ej annat anges * Procent, årsgenomsnitt Källor: SCB och Riksbanken Anm. Huvudscenariots prognos inom parentes.

105 Tabell A14. Alternativscenario med högre inflation i omvärlden Årlig procentuell förändring om ej annat anges * Procent, årsgenomsnitt Källor: SCB och Riksbanken Anm. Huvudscenariots prognos inom parentes.

106 Tabell A15. Alternativscenario med högre oljepris Årlig procentuell förändring om ej annat anges * Procent, årsgenomsnitt Källor: Intercontinental Exchange, SCB och Riksbanken Anm. Huvudscenariots prognos inom parentes.


Ladda ner ppt "PPR 2008:1 080213. Diagram 1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken."

Liknande presentationer


Google-annonser