Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ska innehålla följande uppgifter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ska innehålla följande uppgifter"— Presentationens avskrift:

1 ska innehålla följande uppgifter
Objektbeskrivning ska innehålla följande uppgifter 17 § FML vem som har rätt att förfoga över fastigheten inteckningar servitut och andra rättigheter 18 § FML uppgift om fastighetens benämning taxeringsvärde areal byggnads ålder, storlek och byggnadssätt Enligt 18:e paragrafen ska mäklaren ge köparen en objektbeskrivning

2 Nuvarande lag Förslag till ny lag
Fastighetsmäklarens uppdrag (§§ 11-20) 17 § Fastighetsmäklaren skall kontrollera vem som har rätt att förfoga över fastigheten och vilka inteckningar, servitut och andra rättigheter som belastar den. Fastighetsmäklarens skyldigheter mot köparen 7 § En fastighetsmäklare ska ge köparen erforderliga råd och upplysningar i frågor av juridisk, teknisk eller ekonomisk art som har samband med överlåtelsen av fastigheten. En mäklare ska också före överlåtelsen 1. tillhandahålla köparen en sådan skriftlig beskriv-ning av fastigheten (objektsbeskrivning) som anges i 8 §, 2. tillhandahålla köparen skriftlig uppgift om vem som har rätt att förfoga över fastigheten, 3. tillhandahålla köparen en skriftlig beräkning av den-nes boendekostnader om köparen begär det, 4. upplysa köpare om de former för försäljningen som säljaren har för avsikt att tillämpa och om mäklarens skyldighet enligt 3 kap. 8 § att upprätta en förteckning över anbud, 5. upplysa köparen om de faktiska fel i fastigheten som mäklaren känner till eller som framträder redan vid en ytlig undersökning eller som mäklaren annars med hän-syn till omständigheterna har särskild anledning att räk-na med, 6. skriftligen informera köparen om hans eller hennes undersökningsplikt och verka för att köparen fullgör den före köpet, samt 7. upplysa köparen om innehållet i och planerade änd-ringar av de plan- och byggnadsbestämmelser som mäklaren känner till och som kan antas ha betydelse för köparen. 18 § När förmedlingen avser en fastighet som en kon-sument köper huvudsakligen för enskilt bruk, skall fas-tighetsmäklaren tillhandahålla köparen en skriftlig be-skrivning av fastigheten. Beskrivningen skall inne-hålla uppgifter i de avseenden som har angetts i 17 § samt uppgift om fastighetens benämning, taxe-ringsvärde och areal. Beskrivningen skall också innehålla uppgift om byggnadens ålder, storlek och byggnadssätt.    Vid förmedling som avses i första stycket skall mäkla-ren innan fastigheten överlåts tillhandahålla köparen en skriftlig beräkning av dennes boendekostnader.

3 Förslag till ny lag 8 § En objektsbeskrivning ska innehålla uppgift om
1. fastighetens beteckning, taxeringsvärde, areal och vilka inteckningar, registrerade servitut, gemensam-hetsanläggningar och andra rättigheter som belastar eller tillkommer den, 2. byggnadens ålder, storlek och byggnadssätt, 3. huruvida en energideklaration enligt lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader har upprättats, 4. fastighetens nuvarande driftskostnader, 5. fastighetens bedömda marknadsvärde och grun-den för bedömningen, samt 6. renoveringar eller liknande åtgärder som vidta-gits på fastigheten senare än ett år före upprät-tandet av objektsbeskrivningen.

4 Utöver vad som står i FML rekommenderas att beskrivningen innehåller följande uppgifter
(avser nuvarande lag) ansvarig fastighetsmäklare begärt pris (köpeskilling på den slutliga) vatten och avlopp uppvärmning, ventilation adress driftskostnader tomträttsavgäld (tomträtt) månadsavgift (bostadsrätt) planbestämmelser affärer, skola, daghem, busshållplats m.m. gemensamhetsanläggning, samfällighetsförening

5 Skellefteå Umeå

6 Hall

7 ”Vardagsrum”

8 ”Sovrum”

9 ”Bibliotek”

10 ”Arbetsrum”

11 ”Matrum”

12 ”Kök” Badrum


Ladda ner ppt "ska innehålla följande uppgifter"

Liknande presentationer


Google-annonser