Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skadeståndsrättsliga grundbegrepp Särskilt om culparegeln

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skadeståndsrättsliga grundbegrepp Särskilt om culparegeln"— Presentationens avskrift:

1 Skadeståndsrättsliga grundbegrepp Särskilt om culparegeln

2 Skadeståndsrättens rättskällor
Skadeståndslagen (SkL) Speciallagstiftning Några betydelsefulla regler i annan lagstiftning: BrB-katalogen (för rena förm), RB 35:5 Kom ihåg: Vi talar bara om utomobl. Skadestånd!

3 Särskilt reglerade skador
Trafikskador: Trafikskadelagen Miljöskador (ej alla miljöskador): MB Patient- och läkemedelsskador Arbetsskador Produktskador Felaktigt frihetsberövande

4 Särskilt reglerade skador med strängare ansvar
Atomskada Oljeskada Järnvägsskada Luftfartsskada El-skada Skada orsakad av hund (Även miljöskada etc)

5 Skador i gränslandet mellan inom- och utomobligatoriskt
Offentlig upphandling Vissa mellanmänssituationer: Fastighetsmäklare etc. Culpa in contrahendo Condictio indebiti? Negotiorum gestio?

6 SkL:s struktur 1 kap: Inledande bestämmelser och definitioner
2 kap: Allmänna ansvarsregler 3 kap: Arbetsgivares ansvar (till viss del) samt offentligas ansvar 4 kap: Arbetstagares ansvar 5 kap: Ersättningens beräknande 6 kap: Allmänna regler (jämkning etc)

7 SkL:s begrepp Personskada Sakskada Förmögenhetsskada (ren och allmän)
Kränkning

8 Ansvarsformer Culpaansvar “Uppsåtsansvar” ? Principalansvar
(Medvållande till personskada) Culpaansvar Principalansvar Rent strikt ansvar Strikt ansvar som inte är “rent strikt”? Mellanformer?

9 Andra ansvarsformer Presumtionsansvar Kontrollansvar
Culpa in eligendo-ansvar? (Eg. Vanligt culpaansvar)

10 Om culpabegreppet Culpa Vårdlöshet Oaktsamhet “Fel eller försummelse”
Vållande

11 Culparegeln - den svenska skadeståndsrättens fundament
Culparegeln i SkL 2:1: Den som vållar annan person- eller sakskada blir ansvarig om hon varit vårdslös Gäller ej rena förmögenhetsskador Jmf. inom avtalsförhållande Principalansvar också ett culpaansvar Culpaansvaret för det allmänna

12 Förutsättningar för skadeståndsansvar
Har skada inträffat? (För annan än skadevållaren) Ansvarsgrunden? Culpaansvar - förelåg försumlighet? Rent strikt ansvar - ur verksamheten? Ansvarsfrihetsgrunder? Aktiv handling/underlåtenhet? BrB:s ansvarsfrihetsgrunder Kausalitet? Adekvans? Särskilda regler: Tillitsprincipen, skyddat intresse, casus mixtus etc Nedsättning av ersättning? Jämkning - medvållande eller situationen på skadevållarsidan; skadebegränsning; compensatio lucri cum damno

13 Culpanormen

14 Grundprincip i svensk civilrätt
Skadeståndsansvar föreligger enbart om man gjort något fel = vårdslöst, försumligt Rättspolitiska skäl bakom regeln: Varför inte ett strikt ansvar för den som orsakat skadan?

15 Culpabedömningen Culpabedömning med stöd i rättskällor
En fri culpabedömning

16 Rättskällestyrd culpabedömning
Lag eller annan författning (ex. föreskrifter för myndigheter) Förarbeten (Mindre ofta) Praxis Sedvänja (Särskilt kodifierad sedvänja - ex. god revisionssed)

17 Några särskilda frågor kring rättskällestyrd culpabedömning
Vilken precision krävs av normen? Normens skyddområde? Vilka normer? - Ex: Idrottsregler? Hur påverkar dem?

18 Den fria culpabedömningen
Den rättsekonomiska (Hand-Posner) definitionen: Avvägning mellan risken för skada, den sannolika skadans storlek och kostnaden för att undvika skadan. Objektiva faktorer. Konsekvens: Effektiva risker är ej vårdslösa = orimliga resultat

19 Den fria bedömningen Hellners tillägg: Skadevållarens insikt
Gör culpabedömningen mindre matematisk Domstolarna i praktiken: Följer olika linjer. Jmf. gatstensfallet med golffallet

20 Ansvarsfrihetsgrunder
Var i bedömningen beaktas dessa? Antingen som ett led i culpabedömningen eller som en separat bedömning efteråt När föreligger dessa grunder? Nöd, nödvärn, samtycke och “befallning” Särskilt samtycke kan få relevans: Ex. Skada vid idrott eller lek

21 Särskild culpabedömning
Culpabedömning vid principalansvar Culpabedömning vid organansvar Culpabedömning vid myndighetsansvar Culpabedömningen vid barns skadevållande Culpabedömning vid psykiskt sjukas skadevållande


Ladda ner ppt "Skadeståndsrättsliga grundbegrepp Särskilt om culparegeln"

Liknande presentationer


Google-annonser