Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TILLSYN AV ORIKTIGT MÄRKT TOBAK I MALMÖ

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TILLSYN AV ORIKTIGT MÄRKT TOBAK I MALMÖ"— Presentationens avskrift:

1 TILLSYN AV ORIKTIGT MÄRKT TOBAK I MALMÖ

2 Antal försäljningsställen
I Malmö finns i oktober 2014 ca 450 anmälda försäljningsställen av tobak. Av dessa är ca 100 restauranger med serveringstillstånd. Utöver de som har anmält att de säljer finns det ytterligare butiker m.fl. som säljer tobak utan att vara anmälda. Hur många? Enligt tobakslagen måst en en näringsidkare anmäla tobaksförsäljningen till kommunen innan försäljningen får påbörjas.

3 Tillsynsorganisation
Fram till den 1 juli 2014 har personal i Malmös fem stadsområdena utfört huvuddelen av tillsynsbesöken och rapporterat till tillstånds-enheten. Även tillsyn av folkölsförsäljning. Tillståndsenheten har samordnat tillsynen, tagit fram informationsmaterial och blanketter, deltagit i samordnad tillsyn med andra myndigheter, administrerat ett register, tagit ut avgifter drivit sanktionsärenden m.m. Från den 1 juli ligger allt tillsynsarbete på tillståndsenheten.

4 Uppsatta mål i tobakstillsynen
Målet är att varje försäljningsställe ska få minst ett tillsynsbesök per år. Under 2013 gjorde vi 445 tillsynsbesök på totalt 368 försäljningsställen av tobak och folköl. Svårare att nå målet under 2014 p.g.a. bytet av tillsynsorganisation. Vi har även satt upp mål för hur många tillsynsbesök vi ska göra tillsammans med andra myndigheter (polisen, skatteverket och tullen). Huvudfokus för dessa besök är oriktigt märkt tobak. Målet för 2014 är 30 besök, men vi har hittills gjort 40 besök. Under 2013 totalt 36 besök.

5 Tobakslagen - tillsynsansvar
Kommunen utövar tillsyn när det bl.a. gäller varningstexter, marknadsföring, åldersgräns, styckeförsäljning, anmälan och egenkontroll (fetstil tillsammans med polisen). 19 a §

6 Tobakslagen - varningstexter m.m.
Alla förpackningar till tobaksvaror som ska säljas till konsumenter i näringsverksamhet ska ha varningstext och innehållsdeklaration. 9 § Varningstexter och innehållsdeklarationer ska vara tydliga, lätt läsbara och skrivna på svenska. FoHMFS 2014:9 En tobaksvara får inte i näringsverksamhet tillhandahållas konsumenter inom landet, om den saknar varningstext eller innehålls-deklaration eller om text eller deklaration är uppenbart oriktig. 11 §

7 Tobakslagen - tillträde till lokaler m.m.
För att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag har en tillsynsmyndighet rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som berörs av denna lag eller anslutande föreskrifter och får där göra undersökningar och ta prover. För uttagna prov betalas inte ersättning. 23 §

8 Tobakslagen - omhändertagande av tobak
En tillsynsmyndighet får besluta att en tobaksvara ska tas om hand om den bjuds ut till försäljning eller uppenbart är avsedd att bjudas ut till försäljning i strid med denna lag eller anslutande föreskrifter. Om en vara har tagits om hand, får ägaren under tillsynsmyndighetens kontroll vidta de rättelser som behövs för att varan ska få säljas. Varan ska återlämnas om det görs sannolikt att den inte kommer att säljas i strid med denna lag eller anslutande föreskrifter. I annat fall får varan förstöras genom tillsyns-myndighetens försorg. Ett beslut enligt första stycket gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. 21 §

9 Sanktioner enligt tobakslagen
En tillsynsmyndighet som anges i 19 a § får i sin tillsynsverksamhet meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att lagen eller en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen skall följas. I beslut om föreläggande eller förbud får tillsynsmyndigheten sätta ut vite. Vitet får inte förvandlas. 20 § 2 och 3 st.

10 Fler sanktioner enligt tobakslagen
Vid allvarliga eller upprepade överträdelser av bestämmelserna i denna lag får kommunen förbjuda en näringsidkare som tillhandahåller tobaksvaror för försäljning till konsumenter att fortsätta försäljningen eller, om förbud får anses vara en alltför ingripande åtgärd, meddela varning. Ett förbud enligt första stycket meddelas för en tid av högst sex månader. Beslut enligt första stycket gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. 20 a §

11 Tillsynsarbetet i Malmö med fokus på illegal tobak?
Samordnade tillsynsbesök i första hand med polisen och skatteverket, men även med tullen. I år har tillståndsenheten deltagit i 40 samordnade tillsynsbesök och förra året i 36. Antalet samordnade tillsynsbesök har ökat från 4 under 2010, det året som kommunerna fick ansvar för tillsyn av tobakens märkning.

12 Hur går tillsynsbesöken till?
Urval av butiker utifrån kommunens register över anmälda försäljningsställen, tillgänglig information hos respektive myndighet, inkomna tips från allmänheten m.m. Ibland utför vi tillsynen med en grupp och ibland med flera. Med flera grupper besöks närliggande butiker samtidigt. Butiken söks igenom grundligt efter illegal tobak av tillståndsenhetens och polisens personal.

13 Dokumentationen viktig
Kommunen dokumenterar tillsynsbesöket i ett tillsynsprotokoll och med fotodokumentation. Vi kan sedan ta del av de andra myndigheternas dokumentation och beslut. T.ex. polisens tillsynsprotokoll, beslags-protokoll, fotodokumentation och skatteverkets beslut om kontrollavgift.

14 Dokumentationen viktig
Eftersom kommunens tillsynsansvar avser tobaksförpackningarnas märkning är det viktigt att det framgår av protokollen och besluten hur tobaken varit märkt. T.ex. vilket språk varningstexten har eller om varningstext saknas.

15 Gömda cigaretter med utländsk varningstext

16 Ett av flera gömställen

17 Gömställe med både alkohol och cigaretter

18 Detta påträffades och beslagtogs i butiken vid tillsynsbesöket i april 2014
cigaretter 580 gram löstobak 139 dosor snus (duty free) 32 liter starköl 13 liter vin 16 liter sprit 12 liter alkoläsk Dessutom 192 smycken

19 Beslut om sanktioner Efter utredning på tillståndsenheten fattar Sociala resursnämndens myndighetsutskott (MU) beslut om sanktioner. Vi har valt att använda oss av beslut om förbud förenade med vite enligt 20 §. Näringsidkaren (ägaren) förbjuds att fortsättningsvis tillhanda-hålla oriktigt märkt tobak. För att förbudet ska få effekt beslutas samtidigt om ett vite. Vi provade försäljningsförbud enligt 20 a § vid två tillfällen I båda fallen bröt ägarna mot försäljningsförbuden. Därför föredrar vi nu förbud med vite enligt 20 §.

20 Beslut om sanktioner Löpande viten på kr upp till kr. Beloppet sätts främst utifrån storlek på verksamheten, förtjänstmöjlighet från försäljning av tobaken och vad vi bedömer kan förmå ägaren att upphöra med försäljningen. I exemplet ovan sattes vitet till kr. Bryter näringsidkaren mot förbudet kan vi ansöka hos förvaltningsrätten om att få vitet utdömt varje gång detta sker. Viktigt med dialog med polis/åklagare före ansökan för att undvika dubbelbestraffning.

21 Beslut om sanktioner Under 2013 beslutades om 17 förbud att sälja oriktigt märkt tobak. Samtliga förbud förenades med vite. Hittills under 2014 har vi fattat 15 sådana beslut. Utöver dessa ärenden har vi ca 30 pågående utredningar i tobaksärenden. Kommer därför att bli fler beslut innan året är slut.

22 Ansökningar om utdömande av viten
Under 2013 lämnades sex ansökningar om utdömande av vite till FR. I fem av dessa var orsaken överträdelse av förbud att sälja oriktigt märkt tobak. I det sjätte var orsaken underlåtelse att lämna anmälan och EKP. FR har under 2014 beslutat beträffande fem ansökningar. Viten har dömts ut med 20 tkr, 25 tkr, 30 tkr respektive 75 tkr. I en dom avslogs kommunens ansökan och en ansökan har inte avgjorts (dom väntas inom tre veckor).

23 Ansökningar om utdömande av viten
I år har vi hittills lämnat in två ansökningar om utdömande av vite till FR. I båda fallen har butiksägaren brutit mot förbud att sälja oriktigt märkt tobak. Viten på kr respektive kr.

24 Varför tillsyn i samverkan?
Tobakslagen ger kommunen rätt att genomföra tillsynen på egen hand, men tillsynen blir mycket effektivare om vi samarbetar och utnyttjar varje myndighets möjligheter enligt olika lagstiftningar. För att hitta den oriktigt märkta tobaken behöver vi söka igenom butik och lager mm. Av resurs- och av säkerhetsskäl så gör vi inte det när vi själva är ute på tillsyn. Vi behöver därför polisens medverkan.

25 Väldigt ovanligt!

26 Varför tillsyn i samverkan?
Vi uppskattar också polisens möjlighet till beslag och förverkan av den illegala tobaken. Polisen har en färdig struktur med rutiner, förråd m.m. för detta. Det har inte kommunen. Skatteverkets kontrollköp är mycket värdefulla för tillsynen.

27 Varför tillsyn i samverkan?
Besluten som respektive myndighet fattar gör att det blir för dyrt för butiksägarna att fortsätta sälja illegal tobak. Fördel att vissa beslut är bakåtblickande (straff som böter och fängelse) och vissa är framåtblickande (vite). Medieuppmärksamheten kring tillsynen och besluten blir större när flera myndigheter arbetar med frågan.

28 Varför tillsyn i samverkan?
Vi har haft framgång med vår gemensamma tillsyn. Vi påträffar betydligt mindre illegal tobak i butikerna nu jämfört med för ett år sedan. Rekordbeslagen under 2013 låg på cigaretter respektive cigaretter. Nu max Enligt undersökning 30 % obeskattade cigaretter i Malmö Enligt motsvarande undersökning 2014 ligger vi på 20 %.

29 Varför tillsyn i samverkan?
Med begränsade resurser hos respektive myndighet är det ett måste att vi samarbetar för att komma åt den illegala tobaken. Lyckas vi minska förekomsten av illegal tobak så försvårar vi inte bara för organiserad brottslighet att tjäna pengar. Vi höjer också prisnivån på tobak vilket leder till att färre börjar röka och fler bestämmer sig för att sluta. Finns därför även starka folkhälsoskäl för att fortsätta arbeta tillsammans mot den illegala tobaken!.


Ladda ner ppt "TILLSYN AV ORIKTIGT MÄRKT TOBAK I MALMÖ"

Liknande presentationer


Google-annonser