Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Efterbehandling av naturgrustäkter Louise Bednarz 4 april 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Efterbehandling av naturgrustäkter Louise Bednarz 4 april 2011."— Presentationens avskrift:

1 Efterbehandling av naturgrustäkter Louise Bednarz 4 april 2011

2 Att tänka på vid efterbehandling

3 Viktiga aspekter att tänka på  Grundvattenskydd  T.ex. avstånd till högsta grundvattenyta  Föroreningar och nedskräpning  T.ex. olyckor, olovlig tippning  Risk och säkerhet  T.ex. slänter  Biologiska värden  T.ex. rasbranter, svalbon, fuktig mark, växter och insekter  Geologiska värden  T.ex. intressanta lagerföljder  Estetiska värden/landskapsbild

4 Grundvattenskydd  Risk att grundvattnet försämras avseende kvalitet och kvantitet  Ej brytning närmare än max 2 meter från högsta grundvattenyta  Vattenrenande egenskaper riskerar att förloras  Avbaningsmassor breds ut på täktbotten vid efterbehandling  Naturligt skyddande skikt, minskar risken för spridning av föroreningar, fördröjer infiltrationsvattnet samt förhindrar och fördröjer försurningsprocessen  Avbana respektive efterbehandla successivt  Etappindelning

5 Efterbehandlingstips  Spara ett marklager om minst 2 meter ovanför högsta grundvattenytan  Bred ut ett 50 cm tjockt lager av avbaningsmassor på täktbotten  Skapa gärna en damm på täktbotten  Vegetationsetablering minskar risken för erosion och föroreningsspridning till grundvattnet  Lämna gärna mindre upplagshögar med finsand

6 … tips  Spara alternativt plantera in ytor med värdefull flora  Spara värdefulla träd  Lämna solexponerade sydsluttningar trädfria och utan påförsel av jordmaterial  Minska och förhindra erosion genom avsläntningar av höga kanter  Spara eller skapa gärna några branta skärningar

7 … tips  Anlägg hinder vid kvarvarande höga kanter och gamla in- och utfarter  Motverka fallolyckor, terrängkörning samt dumpning av avfall  T.ex. vall, stenmur, stenblock eller andra avvikelser i terrängen  Kontinuerlig störning som förhindrar igenväxning  Behålla naturvärden  T.ex. naturvårdsavtal, vandringsleder och ridning  Motorsport, skjutbanor och liknande är inte att föredra p.g.a. risken för mark- och vattenföroreningar, markslitage och eventuellt störande buller


Ladda ner ppt "Efterbehandling av naturgrustäkter Louise Bednarz 4 april 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser