Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Produktion mot order utan variantkonfiguration SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Produktion mot order utan variantkonfiguration SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices."— Presentationens avskrift:

1 Produktion mot order utan variantkonfiguration SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices

2 Scenarioöversikt – 1 Syfte Verksamhetsflödet omfattar alla steg från kundoffert till leverans och fakturering av slutprodukten och alla beroende komponenter i produktion mot order (MTO). Dessutom stöds scenariot av de viktigaste nödvändiga controllingfunktionerna för kostnadsbärare, t.ex. förkalkyl och periodbokslut. Fördelar Offerthistorik Fakturaplan inklusive förskottsbetalning Ändringshantering i produktion Nyckelprocessflöden Uppläggning av offerthuvud Uppläggning av följdoffert med referens till första offerten Kundens begäran om offertändring Uppläggning av kundorder med referens till godkänd följdoffert Kundens kreditlimit kontrolleras Orderbekräftelse skickas till kunden och tillverkningssprocessen startas Delfakturering – förskottsbetalning efter orderbekräftelse Kund begär teknisk ändring Kundorder och stycklista beräknas på nytt Leverans och fakturering av slutprodukten Syfte och fördelar:

3 Scenarioöversikt – 2 Krav SAP enhancement package 4 för SAP ERP 6.0 Företagsroller som deltar i processflöden Teknikspecialist Produktionsplanerare Försäljningsadministration Kundorderfakturering Kundreskontra Bokförare 2 Lagerhandläggare Tillverkning Produktionsområdesspecialist Produktkalkylcontroller SAP-applikationskrav:

4 Scenarioöversikt – 3 Detaljerad processbeskrivning: Produktion mot order utan variantkonfiguration  I det här scenariot beskrivs alla led i en standardförsäljningsprocess (produktion mot order) med en kund. Verksamhetsflödet omfattar alla steg från kundoffert till avräkning av kundkonto efter det att betalning har tagits emot.  Offertbearbetning är första steget i produktionsprocessen. Scenariot startar med en inkommande offertförfrågan. En offert skapas sedan i SAP-systsemet som svar på kundens RFQ. Kunden begär en ändring av offerten och en följdoffert skapas. Slutligen accepterar kunden den andra offerten och en refererad kundorder skapas. En orderbekräftelse skickas till kunden och tillverkningssprocessen startas. Nu begär kunden en teknisk ändring. Kundorder och stycklistan beräknas därför om. Processen avslutas med leverans och fakturering av tillverade varor.  Processen kan utökas separat genom att man utför valfria steg som uppläggning av serienummer, legobearbetning, kvalitetsstyrning i produktion, kreditövervakning och produktionsenhets- och företagsbokslut.

5 Processflödesdiagram Produktion mot order utan variantkonfiguration: Offerthantering MTO Försäljningsadministration Händelse Offert accepterad ? Planprog- nos för slutproduk t (144) Offerthantering MTO Förfrågan för MTO-offert Avslå första offerten Utskrift orderbekräftelse MTO = Produktions mot order; DHS = Dokumenthanteringssystem Skapa, skriva ut och skicka kundoffert till kund Valfritt: Använd Easy DMS när du vill allokera specifikation till en offert Skapa en följdoffert och skicka till kunden Ja Nej

6 Processflödesdiagram Produktion mot order utan variantkonfiguration: Tillverkning av delar f ö r delmontage Försäljnings- administration Kundorder- fakturering Produktions- planerare Händelse Kundres- kontra Anskaffning av komponenter genom användning av inköpsprocess (130) Skapa kundorder med refens till följdoffert och skriva ut orderbekräftelse Behov av råmaterial för demontage Kreditproblem måste lösas (108) Skapa faktura, skriv ut förskottsanmodan och skicka till kund Boka kundens förskottsbetalning Utvärdera lagerbehovs- situationen

7 Produktions- planerare Processflödesdiagram Produktion mot order utan variantkonfiguration: Produktion av reservdelar f ö r delmontage: Teknisk ä ndring f ö r slutprodukt, anskaffning av lager f ö r slutmontering Försäljnings- administration Händelse Planorder måste om- vandlas till produktions- order Tillverkning Skapa produktions- order (delmontage) Bekräfta produktions- order Utvärdera lager-/behov- situationen efter teknisk ändring Kundens begäran om ändring tagits med i beräkningen Boka gods- mottagnin g manuellt Begäran om teknisk ändring (slutprodukt) Produkt- kalkyl- controller Inköpare Anskaffning av lagermaterial utan kvalitets- styrning (130) Anskaffning av lagermaterial med kvalitets- styrning (127) Anskaffning och förbrukning av konsignations- lager (139) MM-lego- bearbetning (138) Serietillverknin g (149) Anskaffning av komponenter genom användning av inköpsprocess Material samman ställning Frisläpp produktions- order Nyberäkna kundens stycklista Ändra order, skriva ut order- bekräftelse och skicka till kunden (efter att material har lagts till) Teknik- specialist Produktions- områdes- specialist

8 Produktions- planerare Processflödesdiagram Produktion mot order utan variantkonfiguration: Slutmontering; leveranshantering; fakturahantering Kundres- kontra Händelse Planorder måste omvandlas till produktions- order Tillverkning Konvertera planorder till produktions- order Frisläppa produktions- order Valfritt: Kontroll av serienummer i produktions- order Kundorder- fakturering Boka gods- mottagning för produktions- order med serie- nummer- tilldelning Utvärdera lager-/behov- situationen Bekräfta monterings- aktiviteter Försäljningsadm inistration Produktions- områdes- specialist Valfritt: Utskrift av verkstads- dokument Välj komponent er (plocklista) Manuellt godsuttag istället för plocklista Material- samman- ställning för montage Kundorder -hantering: Lagerför- säljning (109) Radera fakturaspärrar Skapa faktura, skriv ut betalnings- anmodan och skicka till kund Boka delfaktura Skapa faktura, skriv ut slutlig betalnings- anmodan och skicka till kund Boka bokslutsfaktura Avsluta process

9 Förklaring SymbolBeskrivningAnvändningsk ommentarer Band: Identifierar en användarroll, som till exempel fakturahandläggare eller försäljningsrepresentant. Bandet kan även identifiera en organisationsenhet eller grupp, i stället för en specifik roll. De övriga processflödessymbolerna i tabellen visas i dessa rader. Det finns så många rader som det krävs för att täcka in alla rollerna i scenariot. Rollband innehåller uppgifter som är vanligt förekommande för rollen. Externa händelser: Innehåller händelser som påbörjar eller avslutar scenariot eller som påverkar händelseutvecklingen i scenariot. Flödeslinje (heldragen): Linjen visar den normala stegsekvensen och flödesriktningen i scenariot. Flödeslinje (streckad): Linjen visar flöden till uppgifter som sällan används eller som är förknippade med villkor i ett scenario. Linjen kan även leda till dokument som deltar i processflödet. Sammanbinder två uppgifter i en scenarie- process eller en händelse som inte är ett steg Kontakt/händelse: Identifierar en åtgärd som antingen leder in i eller ut ur scenariot, eller en utomstående process som pågår under scenariot Motsvarar inte ett uppgiftssteg i dokumentet Enhetsprocess: Identifierar en uppgift som täcks steg för steg i scenariot Motsvarar ett uppgiftssteg i dokumentet Processreferens: Om scenariot refererar till ett annat fullständigt scenario anger du det scenariots nummer och namn här Motsvarar ett uppgiftssteg i dokumentet Delprocessreferens: Om scenariot refererar till delar av ett annat scenario anger du det scenariots nummer, namn och stegnumren här Motsvarar ett uppgiftssteg i dokumentet Processbeslut: Identifierar ett beslut/en förgrenings- punkt, vilket innebär att slutanvändaren måste göra ett val. Linjer representerar olika val som kommer från olika delar av romben. Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i dokumentet. Visar ett val som måste göras när steget har utförts. SymbolBeskrivningAnvändningskommentarer Till nästa/från föregående diagram: Leder till nästa/föregående sida i diagrammet Flödesschemat fortsätter på nästa/föregående sida Utskrift/dokument: Identifierar ett utskrivet dokument, en rapport eller ett formulär Motsvarar inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa ett dokument som har genererats av ett uppgifts- steg. Denna symbol har inga utåtriktade flödeslinjer Redovisningsdata: Anger ett dokument för en redovisningspost Motsvarar inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa ett dokument som har genererats av ett uppgifts- steg. Denna symbol har inga utåtriktade flödeslinjer Budgetplanering: Anger ett budgetplaneringsdokument Motsvarar inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa ett dokument som har genererats av ett uppgifts- steg. Denna symbol har inga utåtriktade flödeslinjer Manuell process: Täcker en uppgift som görs manuellt Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa en uppgift som utförs manuellt, som till exempel att lasta av en lastbil till lagret, vilket påverkar processflödet. Befintlig version/data: Blocket täcker data som kommer in från en extern process Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används symbolen för att visa data som kommer från en extern källa. Detta steg har inga inåtriktade flödeslinjer Systembeslut godkänd/ej godkänd: Blocket täcker ett beslut som tas automatiskt av programvaran Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i dokumentet, i stället används den för att visa ett beslut som programvaran gör automatiskt när ett steg har utförts. Extern till SAP Aff ä rsaktivite / h ä ndelse Enhetsprocess Process- referens Delproces s-referens Proces s- beslut Diagram- länk Utskrift/ dokument Redovisnings- data Budget- planering Manuell proces s Befintlig version/dat a System -beslut godk./e j godk.

10 © 2010 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.


Ladda ner ppt "Produktion mot order utan variantkonfiguration SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices."

Liknande presentationer


Google-annonser