Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Minispirometri – maximal nytta?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Minispirometri – maximal nytta?"— Presentationens avskrift:

1 Minispirometri – maximal nytta?
Konsultationsscreening med COPD-6 mätning inom riskgrupper för KOL i primärvårdsmiljö Tack för utrymmet! Projektarbete. Jag: ST på Råå, är i slutet, började min ST Gävle, känner inte er alla ännu, Utöver KOL spännande med konsultationsmetodik, är med i en del undervisningsmoment i Lund och Malmö för kandidaterna Jakob Järhult, ST-läkare, Råå Vårdcentral

2 Minispirometer / COPD-6 mätare och KOL-diagnostik
Konsultationsscreening av KOL på Råå Vårdcentral Minispirometrins plats i primärvården? Vilka av er använder minispirometri? Diskussion viktig! Jakob Järhult, ST-läkare

3 KOL är ett underdiagnostiserat tillstånd
Primärvården har begränsade resurser för spirometrier Jakob Järhult, ST-läkare

4 KOL-diagnostik Spirometri efter bronkdilatiation:
FEV1/VC <0,7 om <65 år FEV1/VC <0,65 om >65 år (svenskt tillägg) Om FVC är större än VC används detta värde. Jakob Järhult, ST-läkare

5 COPD-6 mätare FEV 1 / FEV 6 (FEV i % av förväntat)
Man matar in kön ålder längd.-> förväntade värden men det vi använder i huvudsal är kvoten Således numeriska resutlat, ingen graf minuters us Jakob Järhult, ST-läkare

6 Diskussion kring skillnad mellan mini och riktig:
- FEV 6 → FVC falskt låg → falskt hög kvot - Ej bronkdilatation - > oklart för mig var mest reversibelt om det ger falskt hög eller låg kvot utan reversiblitet - OBS! Kvaliten på us, medverkan, peak, hosta, bra slut kan ej bedömas! - ? Inneboende maskinell/teknisk begränsning jämfört med spiro? Jakob Järhult, ST-läkare

7 Hur väl överensstämmer COPD-6 mätning med spirometri?
Andelen KOL-patienter du hittar beror på vilken gräns man sätter för att COPD-6 mätningen ska räknas som patologisk En studie (Thorn et al) har visat sensibilitet och specificitet på ca 80 % vid en cut-off på (FEV1/FEV6) samt vid cut-off på 0.70 är specificiteten 89% men sensibiliteten 53%! Vid cut-off på 0.73 blir NPV på ca 90 % i en population med KOL-prevalens på ca 25 %. Dvs ca 10 % är falskt negativa. Få studier – ej konsensus! Studiers svaghet: Läkemedelsindustri 45-85 år – ej kliniskt relevant vid 80+ Internationell diagnostik ej 65/65regel → överdiagnostik (bortfall, exklusionskriterier ser jag ej idag (tex äldre mulitsjuka? Ej läst: validitet i undersökarna) Jakob Järhult, ST-läkare

8 Sammanfattning minispirometer:
Tar ca 10 minuter utan revtest Begränsningar jämfört med spirometri är tex: - FVC/VC beräknas ej möjlighet att bedöma kvalitén saknas Konsensus saknas, en studie visar sensibilitet kring 80 % om cut-off FEV1/FEV6 är 0.73 I en population med ca 25 % KOL -> NPV ca 90 % Jakob Järhult, ST-läkare

9 KOL-screening på Råå VC
Konsultationsscreening med COPD-6 mätning inom riskgrupper för KOL i primärvårdsmiljö KOL är en underdiagnostiserad sjukdom Kan vi hitta fler KOL-patienter på ett effektivt sätt med hjälp av COPD-6 mätning i riskgrupper? Syftet med min studie: deskriptiv - hur många fångas med detta arbetssätt? På svenska: försöka utvårdera detta och reflektera kring etiska aspekter,, hade varit kul att ha fler pat samt att göra spirometrier även på de falska Jakob Järhult, ST-läkare

10 Inklusionskriterier Exklusionskriterium Ålder 45-75 år
Rökare eller fd rökare ≥ 15 paketår Exklusionskriterium känd astma/KOL Enbart denna selektering ger klart ökat risk för KOL (ökar med ålder och även paketår) i liknande studier prevalensen i denna grupp ca 25 % Jakob Järhult, ST-läkare

11 Läkar- eller astma/KOL- sköterske-besök
Rökare / fd rökare 45-75 år ≥15 paketår FEV1/FEV6<0,73 (FEV % < 0.80) COPD-6 + fråge-formulär Normala värden Patologiska värden Ev rökav- vänjningsstöd Läkarkontakt vid behov Spirometri Ej KOL KOL Uppföljning på Astma/KOL-mott. Ev rökavvänjningsstöd Läkarkontakt Jakob Järhult, ST-läkare 11

12 -enklelt -> pat fyller i -> vi beräknar paketår
Ur frågeformulär: Har Du sedan tidigare känd lungsjukdom, t.ex. Ja  Nej  astma eller KOL?    Röker Du? Ja  Nej    Har Du rökt tidigare i livet? Ja  Nej  Om du slutat röka, för ungefär hur många år sedan slutade du?: _________ år sedan. Ungefär hur många år har du rökt? ________ år Ungefär hur många cigaretter per dag har du rökt i genomsnitt? _______ st/dag Har du haft ett yrke där du under längre tid utsatts för rök, damm eller andra luftrörsirriterande partiklar? Ja  Nej  Om ja, vilket yrke? _________________ Har du tidigare genomgått lungfunktionsundersökning/spirometri? Ja  Nej  - Om Ja, vilket år? __________ Denna gavs alltså efter att pat sållats ut till COPD-6 mätning vilket vi kommer se senare att det gör skillnad i metodiken -enklelt -> pat fyller i -> vi beräknar paketår Bakgrundsdata 26 pat kom med 17 pat föll innanför inklusionskriterierna Jakob Järhult, ST-läkare

13 Uppfyller inklusionskriterier
(17 st) COPD-6 patologisk (7 st) COPD-6: normal (10 st) Spirometri: normal (1 st) Spirometri: KOL (6 st) * Hade behövt göra spiro på de negativa för att kontrollera metoden. Har minst 1 falskt neg troligen För få pat tyvärr för att räkna, Varför blev det inte fler? * se nästa bild, de som nästan var med * tidsbrist? Annat fokus på kosultationen? 2 st stadium 1 4 st stadium 2 Jakob Järhult, ST-läkare

14 Bedömda pat (26 st) COPD-6 patologisk (9 st) COPD-6: normal (17 st)
Spirometri: normal (1 st) Spirometri: KOL (8 st) Jakob Järhult, ST-läkare 14

15 Resultat COPD-6 Spirometri Nya KOL-pat 2011 - 14 6
2012 (inklusionskriteier uppfyllda) 17 7 2012 (alla som genomgått COPD-6 mätning) 26 9 8 Antyder att färre spirometrier görs per nyadiagnosticerad KOL pat Dock 24 COPD-6 Begränsingar Som tid litet material. Confounding factor Vi tog inte besinningslöst in alla med inklusionskriterierna utan DR sållade nog endel själva -> andra faktorer spelar in som vi inte mäter? Jakob Järhult, ST-läkare

16 Ej påvisad KOL (n=11) KOL (n=6) Ålder 59 år 63 år Paketår 35 37
Aktiv rökare 72 % 33 % Tid spiro 45 % 17 % FEV1/FEV6 0,78 0,66 FEV1 % 91 75 Tidigare studier visar ej skillnad på ålder och paketår när man har liknande inklusionskriterier. Fortsatt oklart varför alla rökare med hög ålder inte utvecklar KOL. Andra faktorer spelar in! Fd rökare har jag inte sätt att man inkluderat. Även om ickesignifikant kanske det kan vara en praktiskt synpunkt att ta hänsyn till om pat över huvud taget tidigare gjort någon spirometri Kvoten skiljer sig förstås vilket man även sätt i andra studier att kvoten mellan COPD-6 och spiron är relativt likartade En pat kvot 0,7-0,73 samt tre pat över 65 med kvot 0,65-0,7 samtliga pos spiro. Inga falskt pos i denna grupp sålede Ej FEV1 % (1 pat togs till sprio pga avvikande värde där, men den var neg!) (Symptom 1,6 vs 3 ) (Luftrörsirritanter ( 27% vs 84%)) Jakob Järhult, ST-läkare

17 Resultat Litet material som antyder att färre spirometrier behöver göras per upptäckt KOL-patient. COPD-6- mätningar tillkommer. I princip hittas KOL-patienter i stadium 1 och 2 Confounder: ökat fokus på KOL → ger ökad klinisk selektion av Läkaren Tidsvinst? Jakob Järhult, ST-läkare

18 Minispirometrins plats i primärvården
Om tid bikupa 2 och 2 i 2 minuter (Ev jag skriv upp på en lapp eller på tavla) Jakob Järhult, ST-läkare

19 Reflektioner Falskt negativa resultat på COPD-6 mätning.
Patienter söker oss för annat än KOL-suspekta besvär: - HUR frågar vi dem om de vill göra COPD-6 mätning - Vilken information ger vi dem i förväg om COPD-6 mätning och om sjukdomen KOL? - Vilka fördelar och nackdelar finns det för dessa patienter att upptäcka KOL i tidigt stadium? Hur ser vi på konsultationsscreening hos fd rökare? Konsultationsscreening - eller se det som medicinsk utredning? dvs screening vs medicinsk risk (20% i pop har KOL). Fördelar: För vissa symptomlindrande behandling, symptom som pat ofta vant sig vid om rökstopp bromsa förloppet (även utan - viss förbättring i lungfunktion), (ej bättre motivation till rökstopp enligt 1 studie, era reflektioner?) Nackdelar: Obotlig progressiv sjukdom sjukdom, ex-rökare kan inte bromsa förloppet (dock viss förbättring i lungfunktion), skapar sjukdomskänsla/etikett? (Bör vi bli bättre på att spirometrera riskpatienter som söker för KOL- relaterade besvär? (Bör vi bli bättre på att hjälpa patienter till rökstopp?(akutella siffror positiva!) utveckla!?) Jakob Järhult, ST-läkare

20 Om man vill bredda perpektivet tills vi vet mer – slår in öppen dörr...
Jakob Järhult, ST-läkare

21 Minispirometrins roll i Primärvården
Relativ snabb undersökning behäftad med begränsningar jämfört med spirometri. Kan minispirometri vara en del i en sållningsprocess där falskt negativa resultat är acceptabla? Etiskt övervägande kring hur och vilka vi ev screenar på mottagningen samt konsekvenserna av detta – tveksamhet kring fd rökare. Konsensus kring minispirometri saknas - spirometri golden standard vid klinisk misstanke om KOL. Jakob Järhult, ST-läkare

22 Tack! Jakob Järhult, ST-läkare


Ladda ner ppt "Minispirometri – maximal nytta?"

Liknande presentationer


Google-annonser