Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till den nya hemsjukvården KOMHEM – vård, omsorg och rehab nära dig

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till den nya hemsjukvården KOMHEM – vård, omsorg och rehab nära dig"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till den nya hemsjukvården KOMHEM – vård, omsorg och rehab nära dig ulf.grahnat@lj.se

2 2015-04-02 2 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Vad kommunerna tar över 1.Hemsjukvård till patienter dygnet runt, oavsett ålder och diagnos 2.Insatser till och med specialistsjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut 3.Planerade och akuta hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende (inklusive rehabilitering, habilitering och palliativ vård), till patient registrerad som mottagare av hemsjukvård på primärvårdsnivå, specialiserad somatisk och psykiatrisk hemsjukvård – från den dag behovet uppstår och vårdplan upprättats 4.Planerade och akuta hälso- och sjukvårdsinsatser på primärvårdsnivå hos patienter i ordinärt boende som inte har hemsjukvård 5.Förskrivning av hjälpmedel till personer i ordinärt boende = Skatteväxling: 34 öre

3 2015-04-02 3 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Uppföljning Båda huvudmännens ledning har, gemensamt och var för sig, ansvar för att avtalets viljeinriktning och värdegrund följs upp. Kvalitetsindikatorer för att följa upp det förändrade huvudmannaskapet: En baslinjemätning och uppföljning efter 1 år samt 3-5 år. Datainsamling från register, enkäter till personal inom hemsjukvården samt intervjuer av personer som erhåller hemsjukvård. Resultatet följs upp av: - ledningsgruppen för samverkan kommunerna – Landstinget på länsnivå - respektive huvudman. Volym- och kostnadsutveckling Efter tre år ska det genomföras en uppföljning som följd av: personalvolymer per yrkeskategori och köpta tjänster kostnad för medicintekniska produkter

4 2015-04-02 4 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Styrning och ledning En ledningsgruppen för samverkan mellan kommunerna och Landstinget ska – följa upp konsekvenser av det förändrade huvudmannaskapet, – vidta åtgärder och om det krävs, – föreslå kommunerna och Landstinget att gemensamt fatta erforderliga beslut med utgångspunkt från antagen värdegrund och viljeinriktning. En grupp med mandat att hantera oklarheter avseende praktisk tillämpning av och om avtalet på vårdtagarnivå ska inrättas av Ledningsgruppen för samverkan. En grupp för uppföljning av hemsjukvårdsavtalets tillämpning på övergripande politisk nivå ska inrättas av PKN och PD, eller motsvarande.

5 2015-04-02 5 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Mer information på vår webbplats: www.komhem.net www.komhem.net

6 I en professionell verksamhet utgör samverkan en del av uppdraget. KOMHEM – vård, omsorg och rehab nära dig

7 Resursberoendeteori – en organisations benägenhet att samverka utgår ifrån den egna organisationens behov att tillgång till andra för att nå sina egna mål.

8 KOMHEM – vård, omsorg och rehab nära dig Nära och ingående samverkan ger avkall på den egna organisationens handlingsfrihet

9 KOMHEM – vård, omsorg och rehab nära dig Samverkan - makt över resurser och att göra sig, bli beroende av andra.

10 KOMHEM – vård, omsorg och rehab nära dig Förutsätter att ledningen är aktiv och tar ställning i samverkansfrågor.

11 KOMHEM – vård, omsorg och rehab nära dig Stukturer, överenskommelser och avtal som strategi

12 KOMHEM – vård, omsorg och rehab nära dig För framgångsrik samverkan - överenskommelser som är Väl definierade om vad man samverkar om Mål o syfte Styrning (rutiner och processer) Uppföljning Avtal/tidsbegränsning

13 KOMHEM – vård, omsorg och rehab nära dig Faktorer för framgångsrik samverkan: Kunskap om sitt eget och den andras uppdrag (lagstiftning, politiska mål etc) Respekt för varandras uppdrag och kompetens (haloeffekten) Skillnader i uppfattningar identifieras och respekteras Identifiera problemen gemensamt och konsensus om målsättning Tillit dvs gör den andre vad den skall göra, håller man avtal Jämlikt Hög profession på sitt eget område Att det ger något, leder fram Belöningssystem för samverkan Ledningens engagemang och tid


Ladda ner ppt "Välkommen till den nya hemsjukvården KOMHEM – vård, omsorg och rehab nära dig"

Liknande presentationer


Google-annonser