Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SAMBA – SAMverkan, Begrepp och Arkitektur Magnus Fogelberg Svensk Förening för Medicinsk Informatik SFMI Stockholm 2003-11-14.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SAMBA – SAMverkan, Begrepp och Arkitektur Magnus Fogelberg Svensk Förening för Medicinsk Informatik SFMI Stockholm 2003-11-14."— Presentationens avskrift:

1 SAMBA – SAMverkan, Begrepp och Arkitektur Magnus Fogelberg Svensk Förening för Medicinsk Informatik SFMI Stockholm 2003-11-14

2 Vem är jag?  neurolog i Uddevalla  fd projektledare elektronisk journal Sahlgrenska Universitetssjukhuset  ordförande SFMI  ledamot SIS/HSI AG II  ordförande CEN TC 251 WG II  projektledare svenska CONTSYS och SAMBA, medlem i den europeiska revideringsgruppen för CONTsys

3 Samba – en dans?

4 Vad är Samba?  Processmodell för vård av enskild patient  Modellen beskrivs ur ett producentperspektiv  Processmodellen är ett verktyg som bl a kan användas vid olika typer av verksamhetsutveckling  Förhoppningen är att modellen kan utgöra en samlad och generell bild över hälso- och sjukvård i Sverige

5 Utgångspunkt  Tagit del av processmodeller framtagna i olika landsting  Tagit del av nationella arbeten med koppling till Sambas arbete POINT SITHS  Tagit del av olika internationella modeller och standarder CONTsys HL7 HISA

6 Samba – dokument och förvaltning  aktuell revision 2.3 2003-09-07  sammanfattning 2.4 2003-11-05  modellversion vårdprocess 1.91 begrepp 1.9 patientprocess 1.1  www.sfmi.org/samba  remiss till landstingen, samordnas av Carelink, t.o.m. 2004-02-29  förvaltningsgrupp ska utses

7 Hur är Samba uppbyggd?  Processmodell  Beskriver arbetsflöde, förädlingsobjekt och aktiviteter  Varje process innehåller i sig olika perspektiv kärnprocess styrprocess kommunikationsprocess

8 Nytta och användning  verksamhetsanalys  organisationsutveckling  v å rdplanering  kvalitetsledning  kvalitetskontroll  verksamhetsuppf ö ljning  kostnadsber ä kning  informationsstrukturering  analys av kommunikation  s ä kerhetsutveckling  s ä kerhetskontroll  standardisering

9 Vad skall vi se på nu?  hur Samba-verktyget är konstruerat  Sambas processanalys av vården  förhållandet mellan patient och process  kostnadsmätning med hjälp av Samba

10 Process Tillstånd Aktör ansvarig för processen Tillstånd Utsträckning i tiden Mål Förädlingsobjekt

11 Process ISO 9000:2000 (Internationella standardiseringsorganisationen) ”grupp av samverkande eller varandra påverkan- de aktiviteter som omformar insatser till utfall” SAMBA tilläggsbeskrivning för ”process ” värdehöjande för någon har ett förädlingsobjekt definierat mål någon är ansvarig disponerar resurser har en utsträckning i tiden en tydlig start och ett tydligt slut skall kunna repeteras helt eller delvis

12 Process Tillstånd Aktör ansvarig för processen Tillstånd Utsträckning i tiden Mål Förädlingsobjekt

13 Process

14 Vårdprocess

15 Process Klinisk process Vårdprocess

16 Process Kommunikationsprocess Styrprocess/kvalitetskontroll, beslut Klinisk process

17 Process

18 Processpaket

19 Klinisk process Styrprocess/kvalitetskontroll, beslut Kommunikationsprocess

20 Processpaket Klinisk producentprocess Process på annan vårdenhet Patientprocess Resursprocess

21 Processpaket Klinisk process Styrprocess Kommunikationsprocess

22 Modellens byggstenar

23 Process i aktiviteten Kärnprocess

24 Process i aktiviteten Kommunikationsprocess Styrprocess/kvalitetskontroll, beslut Kärnprocess

25 Process i aktiviteten

26

27 Begrepp i processen

28 En vandring genom processen Kommunikationsprocess - information vård- begäran motta vård- begäran mottagen vård- begäran Kommunikationsprocess - information meddela avslut av vårdåtagande avslutsmed- delande

29 Kostnad per process?  Patient (VPA 98, CONTsys): person som erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård  täcker inte hela processen CONTsys: europeisk standard som definierar begrepp i vårdkontinuiteten

30 Vårdbegäran direkt hänvisning Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information vård- begäran motta vård- begäran hänvisa mottagen vård- begäran hänvisad vård- begäran besluta om bedömning beslut att ej bedöma vårdbegäran  Här finns en vårdsökande person!

31 Vårdbegäran bedöms Styrprocess - mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Kommunikationsprocess- information vård- begäran motta vård- begäran mottagen vård- begäran besluta om bedömning beslut att bedöma vårdbegäran bedöma tillstånd uppfattat tillstånd Adm.data Adm.karaktär

32 Matchning mot vårdutbud vårdåtagande görs matcha mot vårdutbud hanterbart tillstånd besluta om hälso-och sjukvårdsdmandat hälso- och sjukvårds- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information identifiera hälsoproblem uppfattat tillstånd vårdåtagande beslut att att bedöma vårdbegäran mottagen vård- begäran Arbetet före vårdåtagandet måste kunna kostnadsberäknas. Då tillgodoräknas de processer som inte inkluderar utredning och behandling.

33 Problemkomplex, mål i vårdplan inhämta kompletterande information kompletterat uppfattat tillstånd avgränsa problemkomplex mål i vårdplan i HoS- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information matcha mål mot till- gängliga aktiviteter hälso- och sjukvårds- mandat hälsoproblem mottagen vård- begäran prioritera, formulera mål i vårdplan problem- komplex bedöma vårdbehov behovs- bedömt tillstånd Grov planering

34 Vårdplan välja aktiviteter besluta att planera vård planerings- beslut Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information boka resurser aktivitets- lista tillstånd med aktivitetsplaner behovsbedömt tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat resurssatt aktivitetslista fastställa vårdplan besluta om användning av planerad aktivitet Anpassa till individ Om varje aktivitet har ett pris kan vårdplanen ligga till grund för vård- åtagandets budget.

35 Kontakter (CONTsys) Patientkontakt English term = contact Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional 0..n 1..n deltar i kontakt då hälso- och sjukvårdspersonal utför hälso- och sjukvårdstjänst

36 Kontakter (CONTsys) Patientkontakt English term = contact Indirekt patientkontakt Direkt patientkontakt English term = encounter Patient English term = subject of care 1 0..n inbegriper Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional 0..n 1..n deltar i patientkontakt då hälso- och sjukvårdspersonal utför hälso- och sjukvårdstjänst utan direkt kontakt med patient patientkontakt då hälso- och sjukvårdspersonal utför hälso- och sjukvårdstjänst i direkt kontakt med patient

37 Kontakter Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional Annan hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care third party Patientkontakt English term = contact 0..n1..n 0..n deltar i 0..n deltar i Direkt patientkontakt English term = encounter Patient English term = subject of care 1 0..n inbegriper 1 0..n Indirekt patientkontakt

38 Kontaktperiod English term = period_of_service Patientkontakt English term = contact 1..n 1 omfattar Kontaktkomponent English term = contact element 1..n 1 Hälso- och sjukvårdsmandat English term = care mandate 11 avser Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party 1..n 0..n utfärdas av Problemkomplex English term = health issue thread 0..n 1 definierar Kontakter tidsintervall under vilket en eller flera patientkontakter äger rum mellan patient och hälso- och sjukvårdsproducent inom ramen för ett hälso- och sjukvårdsmandat

39 Kontaktperiod English term = period_of_service Patientkontakt English term = contact 1..n 1 omfattar Vårdepisod English term = episode of care Kontaktkomponent English term = contact element 1..n 1 1 ingår i Hälsoproblem English term = health issue 0..n1 är föremål för Hälso- och sjukvårdsmandat English term = care mandate 11 avser Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party 1..n 0..n utfärdas av Problemkomplex English term = health issue thread 0..n 1 definierar 1 0..n hanterar Kontakter del av patientkontakt som avser endast ett hälsoproblem 1..*

40 Kontaktperiod English term = period_of_service Patientkontakt English term = contact 1..n 1 omfattar Vårdepisod English term = episode of care Kontaktkomponent English term = contact element 1..n 1 1 ingår i Hälsoproblem English term = health issue 0..n1 är föremål för Hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care service 11..n utförs inom 1..n 0..n används mot Hälso- och sjukvårdsmandat English term = care mandate 11 avser Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party 1..n 0..n utfärdas av Problemkomplex English term = health issue thread 0..n 1 definierar 1 0..n hanterar Kontakter CONTsys: samtliga kontaktkomponenter som avser ett och samma hälsoproblem 1..* vårdepisod (LF1998, förslag): alla vårdkontakter med en eller flera vårdgivare (1) som en patient haft för ett visst specifikt hälsoproblem mellan en start- och en slutpunkt ABC: Patientkontakten medför ingen kostnad. Kostnaden ligger på de aktiviteter som utförs under kontakten. Även indirekt patientkontakt är tillfälle för aktiviteter/tjänster.

41 Kontaktperiod, process och patient Producentprocess Kontaktperiod

42 Kommunikationsprocess - information meddela avslut av vårdåtagande avslutsmed- delande Vårdepisod  En vårdepisod kan sträcka sig över flera vårdprocesser och flera kontaktperioder ……… Kommunikationsprocess - information vård- begäran motta vård- begäran mottagen vård- begäran  Vårdepisoder kan bilda vårdkedja

43 Aktiviteter - utredning utföra un- dersökan- de aktivitet beslut att utföra aktivitet Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess- information matcha mål mot tillgängliga tjänster undersökt tillstånd tillstånd med aktivitetsplaner ompröva mål i vårdplan mål i vårdplan i HoS- mandat resurssatt aktivitetslista bedöma tillstånd bedömt tillstånd Utredande aktiviteter

44 Aktiviteter - åtgärder utföra åtgärdan- de aktivitet vårdplan Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess- information åtgärdat tillstånd förnya vårdplan beslut att utföra aktivitet bedömt tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat besluta om användning av planerad aktivitet aktivitets- lista resurssatt aktivitetslista boka resurser Uppdatera mål och vårdplan Riktade insatser

45 Kvalitetskontroll matcha till- ståndsutfall mot mål kvalitets- utfall Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information kvarvarande vårdbehov kontrollera kvalitet åtgärdat tillstånd beslut att utföra aktivitet ompröva mål i vårdplan resurssatt aktivitetslista utvärdera resultat bedömt tillstånd Utvärdering

46 Slut på processen målet nått avslut av vårdåtagande Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information uppfattat till- stånd i rela- tion till mål i vårdplan besluta att vård- åtagande skall avslutas vårdin- formation meddela avslut av vårdåtagande bedöma att mål i vårdplan är uppfyllt uppfattat tillstånd avslutsmed- delande mål i vårdplan i HoS- mandat Avslut

47 Dokumentation och uppföljning Adm.data Vårdbegäran Bakgrunds- fakta Resultat Riktade Insatser Behandlande åtg. Utvärdering Kvalitetssäkring Utredande Aktiviteter Status Bedömning Avslut Epikris Mål Vårdplan Vårdinformation kring en patient Prissatt verksamhet Kostnads- uppföljning Process- kostnad

48 Sammanfattning  KPP: kostnad per patient eller kostnad per process?  verksamhet från det vårdbegäran mottas måste värderas även om det inte görs vårdåtagande  kostnader bör beräknas på aktiviteter/tjänster och inte kontakter (ABC)  även indirekta patientkontakter är tillfälle för aktiviteter/tjänster

49 Samba – en dans?  Ja, en dans på rosor den började på törnena vi gick i mål på kronbladen

50 Materialet är sammanställt och bearbetat av Maria Areblad och Magnus Fogelberg maria.areblad@lio.se magnus.fogelberg@vgregion.se Tack! Granskning och grafisk bearbetning av Samba processmodell: Lars Björkman lars.bjorkman@vgregion.se


Ladda ner ppt "SAMBA – SAMverkan, Begrepp och Arkitektur Magnus Fogelberg Svensk Förening för Medicinsk Informatik SFMI Stockholm 2003-11-14."

Liknande presentationer


Google-annonser