Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

6.2.20121 Årsrapportering över lärcenterverksamheten, personalutbildning, studierådgivning & kurser i allmänkompetenser och Alcuin Tove Forslund, Lärcentret,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "6.2.20121 Årsrapportering över lärcenterverksamheten, personalutbildning, studierådgivning & kurser i allmänkompetenser och Alcuin Tove Forslund, Lärcentret,"— Presentationens avskrift:

1 6.2.20121 Årsrapportering över lärcenterverksamheten, personalutbildning, studierådgivning & kurser i allmänkompetenser och Alcuin Tove Forslund, Lärcentret, 6.2.2012 tove.forslund@abo.fitove.forslund@abo.fi, www.abo.fi/lc/www.abo.fi/lc/

2 Årsrapporter www.abo.fi/personal/lcarkiv www.abo.fi/personal/lcarkiv  Rapport över lärcenterverksamheten i Åbo år 2011  Rapport över personalutbildningen vid ÅA år 2011  Rapport över studierådgivning och kurser i allmänkompetenser vid ÅA år 2011  Rapport över Alcuin-projektets verksamhet år 2011  Slutrapport över projektet "Alcuin - en lärande toppenhet" åren 2009-2011  Årsrapportering av toppenheternas verksamhet år 2011/Institutionen för psykologi och logopedi  Årsrapportering av toppenheternas verksamhet år 2011/Handelshögskolan vid Åbo Akademi 6.2.20122

3 Personal  Lärcenterchef (tjänst 2004), 100 %  Studierådgivare (tjänst 2005), 100 %  Amanuens (tjänst överfördes 2009 från CSK), 70 % LC / 30 % CSK  Projektledare för Alcuin (2009-2011), 50-100 % > Projektledare för Forskarskolan & grundutbildningsprocesser (2012-), 100 %  Planerare (projektanställd 65 % 2011), (tillsvidareanställd 55,2 % 2012-, kompletteras med projektanställning) > 80 %  Praktikanter (2011, 8 mån), delade med kvalitetsenheten  IT-lärare (2011 ca 17 %) + fr.o.m. 2012  Studiepsykolog, 100 %  Kvalitetskoordinator (överfördes från allmänförvaltning), 100 % 6.2.20123

4 Stöd för utveckling av undervisningen 6.2.20124

5 5  Lärcentret koordinerar tills. med personalärenden + planerar och undervisar på framför allt kurser i IT, undervisning & lärande, rådgivning: –Öppna korta kurser, seminarier skräddarsydda för olika målgrupper (närstudier + online-föreläsningar) –Beställningskurser vid enheterna –Lunchseminarier (lunchsemla + demo/inledning + diskussion) –”Skuggning” – följa med kollegers undervisning –E-guider för användningen av programvara + inspelade föreläsningar –Verktygslådan för ny undervisande personal –Handledarutbildning 2 sp –Minikonferens där lärare presenterar god praxis för varandra –Individuell handledning (för IT-program, nätkursplanering, skriva lärandemål, kursutvärdering och övriga frågor som berör lärande ) –Kvotplatser på kurser och seminarier utanför ÅA Personalutbildning: www.abo.fi/personal/kurskatalog samarbete med personalärenden www.abo.fi/personal/kurskatalog

6 Allmänt om personalutbildningen 2011  Seminarier drog folk: –Dyslexi-seminarium –Seminarium om sociala medier –Läsplattdag  Tillgängligheten till PU ökade –Ca 50 kurser/seminarier (1/3) via video- konferens eller Adobe Connect –Många seminarier bandades och finns tillgängliga på webben –Produktion av videoföreläsningar –Första webbinarieserien (via Adobe Connect), samarbete med EduLab  Samkörning av kurser för personal och studerande (bl.a. IT och informationskompetens)  Systematisering av möjligheterna till personalutveckling på engelska (men ännu litet utbud)  Ny anmälningsdatabas 6.2.20126

7 Dyslexi-seminarium Verktygslådan för ny undervisande personal Pedamässan 6.2.20127

8 Personalutbildning vid ÅA åren 2009-2011 6.2.20128 Notera att tematiska uppdelningen av kurserna har förändrats genom åren

9 Nätkursprojekt finansierade av SÅA  Ledningsgruppen för nätstödd undervisning fördelade medel (30.000 e) till 12 ämnen  Handledning för kursproduktionen enligt projektens behov + slutseminarium 6.2.20129

10 Teknisk och pedagogisk handledning 6.2.201210

11 6.2.201211 Handledning i och stöd för användning av teknik (i undervisningen) och för utveckling av undervisningen  För vad? –Moodle – för kurser och för mötesrum –För produktion av videomaterial (i Mimers Brunn): Adobe Presenter & Captivate, Camtasia, skrivskärm, Pinnacle –E-tent –Adobe Connect – för föreläsningar (online och inbandning) + för möten –MinPlan (i viss mån) –Diverse teknik såsom e-lomake, ÅA:s bloggverktyg, Urkund etc. –Planera nätkurser, skriva lärandemål, kursutvärdering  I hurudan form? –Individuell eller smågruppshandledning –Svar på frågor (mejl, telefon) –Öppna kurser

12 Lärcentrets individuella handledning åt personalen åren 2010-2011 6.2.201212. Totalt antal h handledning Totalt antal kontakter Antal ämnen (el. motsv. enheter) 2011Ca 130Ca 120Ca 40 2010Ca 100Ca 75Ca 20

13 Individuell handledning åt personalen år 2011 6.2.201213

14 Moodle - samarbete med DC  Uppdatering och nyproduktion av guider till Moodle ver. 1.9 (senhösten 2010 - våren 2011): ca 40 guider  Ökning i antal deltagare på personalutbildningarna i användningen av moodle  Introkurs i Moodle – effektiverad informationskanal till instruktörerna 6.2.201214

15  Adobe Connect –ökad användning i bl.a. personalutbildningar > indirekt sätt att göra redskapet bekant  ÅA:s bloggverktyg –ny programvara togs i bruk (kommunikationsenheten) –LC ger användarstöd  Camtasia + skrivskärm –anskaffades till Mimers Brunn (DC) –LC ger användarstöd 6.2.201215

16 Multimediaproduktion 16 Totalt ca 230 h produktionsarbete: (Här ingår inte ljudfilsproduktion för CSK) Exempel: Videoproduktion Skrivskärmen i användning

17 Övrigt pedagogiskt stöd  Följande guider gavs ut: –Guide för undervisande personal, nr 6/2011 (tryckt publikation; uppdatering) –Handledningens a-ö. Handledning av examensarbetet inom grundutbildningen, nr 7/2011 (tryckt publikation; ny) –Guide för kurs- och undervisningsplanering, nr 8/2011 (tryckt publikation; omarbetning av tidigare version) –Guide för kandidatskribenter, nr 9/2011(tryckt publikation; ny)  Följande nätföreläsningar gjordes: –Nya beslut i examensstadgan om handledning (21 min.) –Inststure som hjälp vid uppföljning av utbildningen (7 min.) 6.2.201217

18 6.2.201218

19 6.2.201219 Kurser och stöd för studerande i allmänfärdigheter och nybörjarrådgivning / nytt 2011  Nätkurserna Akademiska studiefärdigheter (ASF) á 1 sp –Kurserna utökades från 3 till 8 kurser –Kurserna i informationssökning gavs två ggr/år  Ökning av integreringen av IT-undervisning i ämnenas kurser  Arbetsgrupp för studerandestöd i Vasa –Förslag på utökat utbud av kurser i allmänfärdigheter Vasa  Guide för kandidatskribenter  Samarbete med CSK kring Skrivstöd 10 år (seminarieserie och mässa)

20 Deltagare på ASF 1-8 år 2011 6.2.201220

21 Antal studerande som avlagt ASF- kurserna 2007-2011 6.2.201221 Tabell: Erbjudna kurser

22 Lärcentrets individuella handledning för studerande (klinikverksamhet) år 2010-2011 6.2.201222

23 Tillgänglighet för studerande med funktionsnedsättning  Dyslexi-seminarium (samarbete med CSK)  Tillgänglighetsnätverk för högskolorna i åbo- regionen –Ordförandeskapet vid ÅA år 2011 (Johanna Hedenborg)  Kompensatoriska hjälpmedel för studerande med funktionsnedsättning –Installeras i grupprum på LC, på bärbar dator som kan lånas och på campusbiblioteken  Tillgänglighetsbroschyr (jämställdhetskommittén) 6.2.201223

24 Användarstöd för MinPlan  Produktion av stödmaterial (fyra nätföreläsningar) –Att skapa och redigera kurser i MinPlans kursdatabas (26 min.) –Att komma igång och hitta information i MinPlan (personalvy) (23 min.) –Hur samarbetar MinPlan, Sture/Inststure, TeRes och auditoriebokningen med varandra? (13 min) –Introduction to MinPlan (6 min)  Personalutbildning (sju kurser)  Utveckling av MinPlan – Studieklimatundersökningen 2011/specialdel: Studerandes erfarenheter av MinPlan. Rapport om Studieklimatundersökningens specialdel om MinPlan Arbetsgrupp för MinPlan > förenklingsförslag 6.2.201224

25 Särskilda projekt 6.2.201225

26 E-tent (samarbete med TY) –Åtgärder för att få enheterna att ta i bruk e-tent –Utvärdering med studenterna –Förbättrad tillgänglighet till utrymmet i Åbo –E-tentutrymme i Academill/Vasa Toppenheter inom utbildningen (samarbete med kvalitetsenheten (samarbete med kvalitetsenheten; SÅA-finansiering) –Åtgärder för att stöda samarbete mellan toppenheterna –Stöd i utvecklingsarbetet 6.2.201226

27 Alcuin – utveckling av undervisningen samarbete med kvalitetsenheten (samarbete med kvalitetsenheten; SÅA-finansiering)  Översyn över processerna som ingår i lärandemål, bedömning samt undervisningsplanering  Systematik för handledningsprocessen samt handledarutbildning inom grundutbildningen  Systematik för studentrespons och utvärdering av kurser och utbildningar  Översyn över processerna kring forskarutbildningen  Översyn över processerna beträffande stöd för genomströmning –stöd för skrivande av kandidat- och magisteravhandlingar  Kvalitetsenheter inom undervisningen  Studieklimatundersökningen 2011 samt som specialdel en användarenkät för MinPlan  Utvecklingsarbete inom grupper  Undervisning och utbildning för personalen och studerande  Uppgörande av stöd- och informationsmaterial 6.2.201227

28 6.2.201228 Sakkunniguppgifter  Ordförande- och sekreterarskap i arbets-, lednings- och referensgrupper 2011, bl.a.: –Tillgänglighetsnätverket för högskolorna i åboregionen –Arbetsgrupp för studerandestöd i Vasa –Arbetsgrupp för utveckling av MinPlan –Referensgrupp för universitetspedagogiken –Ledningsgrupp för nätstödd undervisning –Arbetsgrupp för screencastingprogramvara –Utvärderingsgruppen för den virtuella inlärningsmiljön –Studerandes utvecklingsgrupp  Deltagande i arbets-, lednings- och referensgrupper, exempel 2011: –Ledningsgrupp för webben och arbetsgrupp för nya webben –Lähde työelämään-projektet –Ledningsgrupp för HF:s samarbetsutredning –Strategiarbetsgrupperna –Studenthälsans hälsogrupp –Rådet för pedagogisk utveckling vid CSK –eRappu-nätverket för åbohögskolorna –Peda-forumnätverket i Finland –Coimbragrppens E-Learning Task Force

29 Information  www.abo.fi/lc och larcentret@abo.fi www.abo.fi/lclarcentret@abo.fi  Personalutbildning: www.abo.fi/personal/kurskatalogwww.abo.fi/personal/kurskatalog –ny kurskatalog fr.o.m. 2012  Lärcentrets nyhetsbrev i elektronisk form fr.o.m. 2011  Första bloggen vid ÅA: blogs.abo.fi/larcentret/blogs.abo.fi/larcentret/  Lärarbloggen november 2011-: blogs.abo.fi/lararbloggen/ blogs.abo.fi/lararbloggen/  ruta i MfÅA fr.o.m.2011: Kvalitet och utveckling av utbildningen  Posters  Guider 6.2.201229

30 6.2.201230

31 Kvalitetssäkring av den egna verksamheten  Verksamhetshandbok  Lednings-, referens- och arbetsgrupper  Dokumentation/Årsrapportering  Verksamhetsplan som följs upp  Måndagsmöten  Team för kärnverksamheterna: arbetsmöten (mötesanteckningar) 6.2.201231


Ladda ner ppt "6.2.20121 Årsrapportering över lärcenterverksamheten, personalutbildning, studierådgivning & kurser i allmänkompetenser och Alcuin Tove Forslund, Lärcentret,"

Liknande presentationer


Google-annonser