Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2007-01-16Helena Lindgren 1 MDI – fördjupningskurs (D – nivå) Kursens mål (enligt kursplanen) Kursdeltagarna ska förvärva teoretisk fördjupning i ämnet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2007-01-16Helena Lindgren 1 MDI – fördjupningskurs (D – nivå) Kursens mål (enligt kursplanen) Kursdeltagarna ska förvärva teoretisk fördjupning i ämnet."— Presentationens avskrift:

1 2007-01-16Helena Lindgren 1 MDI – fördjupningskurs (D – nivå) Kursens mål (enligt kursplanen) Kursdeltagarna ska förvärva teoretisk fördjupning i ämnet människa-dator interaktion, kursdeltagarna ska förvärva praktisk och teoretisk kunskap om metoder för utformning, utveckling, utvärdering och forskning. Lärare Helena Lindgren helena@ Lena Palmqvistlenap@

2 2007-01-16Helena Lindgren 2 Kursens upplägg Teori 3p Projekt 2p (utföres i grupp) fallstudie projektarbete

3 2007-01-16Helena Lindgren 3 Kursens upplägg Fallstudie Syfte: medel att sätta sej in i teori, övning att tillämpa teori (v4) Projektarbete (v5 – v7 genomförande, v8-10 rapportering/redovisning) Syfte: Få tillämpa metoder och teorier genom att utföra uppdrag hos företag eller offentlig verksamhet. Studieobjekt: En arbetsprocess vari en eller flera dator- applikationer ingår Innehåll: Arbetsanalys Utvärdering av befintliga lösningar Design-utvärdering av nya lösningar

4 2007-01-16Helena Lindgren 4 Kursens upplägg Teori: Föreläsningar koncentrerade till v3-v4, mindre v5-v6 Tillämpa teori v4-v8 Diskutera, redovisa tillämpad teori, utvärdera teori v8-v10 Seminarier – diskussionsforum för analyser, lösningar Peer review – feedback från andra grupper på rapporten Redovisningsseminarium – återkoppling till uppdragsgivare Jmfr Projekt: v5 – v7 genomförande, v8 – v10 analys/ rapportering/ redovisning

5 2007-01-16Helena Lindgren 5 Handledning E-posta eller knacka på – vi har oftast tid och finns för det mesta på plats! Undantag: Helena tjänsteresa 20/1 – 1/2

6 2007-01-16Helena Lindgren 6 Kurslitteratur “HCI Models, Theories and Frameworks – Towards a Multidisciplinary Science” J. M. Carroll (editor). Referenslitteratur: “Perspectives on HCI – Diverse Approaches” - Monk, Gilbert (editorer) Artiklar

7 2007-01-16Helena Lindgren 7 Synpunkter under tidigare kurser ”Teorierna/metoderna går inte att använda!” ”Teorierna/metoderna svåra att förstå/tillämpa!” ”Företagsfolket har inte tid med oss!” ”Företagsfolket vet inte vad vi kan!” ”Vi arbetar gratis!” ”Orättvisa projekt – Vi måste jobba MYCKET mer!” ”För många olika företag att sätta sej in i!”

8 2007-01-16Helena Lindgren 8 Kursinnehåll MDI som disciplin / forskningsområde Utvärdera / jämföra existerande system / företeelser Uppfinna / designa nya system / företeelser (vad, hur?) Upptäcka och testa relevanta vetenskapliga principer Etablera riktlinjer och standarder Olika referensramar / perspektiv på området... Ger olika metoder för hur design och utvärdering ska ske Arv från föräldradisciplinerna: psykologi, DV, sociologi Likheter – skillnader: Hur förena olika vetenskapliga kontexter?

9 2007-01-16Helena Lindgren 9 Boken Varje kapitel behandlar en approach och innehåller Motivering Hur metoden skiljer sig från andra metoder Exempel Vetenskaplig grund REFERENSER!

10 2007-01-16Helena Lindgren 10 Boken: beskrivna teorier / modeller Analys av MDI-situationer: ”Minsta enhet för analys” skiljer sej: Stimulus-respons-modeller / diskreta handlingar (kap 2,3) Sekventiella integrerade beteenden – ”skill” (kap 4) Lärande/förståelse hos noviser, ex: Abductive reasoning Learning by exploration Externa representationer Mentala modeller (kap 6) Systemiska beteenden i interaktion (kap 8,9,11,12,13,15) Formella metoder som verktyg i utvecklingsprocessen (kap 14)

11 2007-01-16Helena Lindgren 11 Systemperspektiv Människa – verktyg – objekt

12 2007-01-16Helena Lindgren 12 MDI-disciplinens utveckling Multidisciplinär utveckling, internationalisering, teknikutveckling Skillnader i synen på Människan Användaren Uppgiften Artefakten Miljön Utvärderaren / designern / systemutvecklaren

13 2007-01-16Helena Lindgren 13 Skillnader i synen på... Kapacitet, intellektuell förmåga, produktion, autonom, självständig, sin egen lyckas smed, påverkar Rationalitet, intentionalism Sekventiell, optimiserbar Objekt, förändrar uppgiften.. Statisk, relativt ointressant.. Expert, objektiv Utvecklingsbar(-het), del i system, påverkar, påverkas.. Behov, motiv Dynamisk, föränderlig Medierande verktyg, förändrar människans kapacitet Dynamisk, föränderlig, influerar starkt, förutsättning för aktivitet Påverkar, ej objektiv, begränsad kunskap Drivkraft M / Anv. Anv.miljö Artefakt Designer/Sys.utv/ utvärderare Uppgiften

14 2007-01-16Helena Lindgren 14 Mulitdisciplinär utveckling Vetenskaper Sociologi, antropologi, psykologi, filosofi, fenomenologi, datavetenskap, kognitionsvetenskap,... Teorier / modeller Verksamhetsteori (Activity theory), Situated Action, Action Science, information processing, Distributed Cognition,... Metoder Etnografi, etnometodologi, tillämpad experimentell psykologi (TEP), cognitive modelling, participatory design (PD), konversationsanalys, contextual design, formella metoder,... Verktyg Activity checklist, scenarios, arbetsmodeller, task analysis (TA), design rationales, cognitive walkthrough, GOMS,...

15 2007-01-16Helena Lindgren 15 Datavetenskap Ursprung: matematik, teknik Mål: göra program Generella ingenjörsproblem: Identifiera krav på system Specificera design Implementera Testa Modellering av system

16 2007-01-16Helena Lindgren 16 Psykologi Traditionell experimentell psykologi Hypotes -> testning -> slutsats Samla kvantitativt data Baseras på statistik och sannolikheter Genererar / bekräftar abstraktioner och modeller (generaliseringar) Toleransgrad för avvikelser (och vad som är ”normalt”) bestäms av den som tolkar

17 2007-01-16Helena Lindgren 17 Etnografi Utgår ifrån att arbete utförs i ett kontext; i en organisation i samarbete med andra Studier sker i miljön genom observationer Svara på VAD, VARFÖR Förutsätter TEORI för att göra enorm datamängd hanterbar i analysfasen Nardi föreslår som relevanta teorier för MDI-området: Activity theory, ”Situated action” och ”Distributed cognition”

18 2007-01-16Helena Lindgren 18 Arbete Utveckling av program som ska stödja arbete......kräver förståelse av arbetsuppgifterna Task analysis, arbetsanalys, organisationsanalys, Activity theory...förståelse av hur den/de som ska utföra uppgifterna fungerar Kognitiv modellering – Kognitionsvetenskap, Activity theory...och även av hur och av vad arbetsuppgifter förändras över tid..?! Evolutionär design – ”Action science”, Activity theory

19 2007-01-16Helena Lindgren 19 Kvalitativa vs. kvantitativa metoder Kvantitativ studie: Man vill veta hur typiskt ett fenomen är för en större grupp människor Så representativ undersökningsgrupp som möjligt för den grupp man vill säga något om Man måste hålla reda på variabler som kan påverka resultatet Resultatet analyseras med kvantitativa metoder (statistik) Kvalitativ studie: Man vill upptäcka / studera ett fenomen Man vill samla så många olika aspekter som möjligt på fenomenet – heterogen undersökningsgrupp Resultatet analyseras med kvalitativa metoder

20 2007-01-16Helena Lindgren 20 Utmaningar Hur förena olika vetenskapliga kontexter? Problem: Brist på gemensamma värderingar och koncept Enas om målet Hitta / enas om relevant perspektiv och metoder för ett specifikt utvecklingsprojekt och ”använda dessa på ett kreativt sätt”... Hur använda information om kontext i designspecifikationen? Hur balansera prototyping och behov av utvärdering i verklig miljö?


Ladda ner ppt "2007-01-16Helena Lindgren 1 MDI – fördjupningskurs (D – nivå) Kursens mål (enligt kursplanen) Kursdeltagarna ska förvärva teoretisk fördjupning i ämnet."

Liknande presentationer


Google-annonser