Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lymfom Mats Jerkeman. Lymfom Översikt Diffust storcelligt B-cellslymfom Follikulärt lymfom Burkittlymfom Mantelcellslymfom Hodgkinlymfom T-cellslymfom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lymfom Mats Jerkeman. Lymfom Översikt Diffust storcelligt B-cellslymfom Follikulärt lymfom Burkittlymfom Mantelcellslymfom Hodgkinlymfom T-cellslymfom."— Presentationens avskrift:

1 Lymfom Mats Jerkeman

2 Lymfom Översikt Diffust storcelligt B-cellslymfom Follikulärt lymfom Burkittlymfom Mantelcellslymfom Hodgkinlymfom T-cellslymfom

3 Immunsystemet

4 B-cellens utveckling Benmärg BlodMantelzonGerminalcentrum Blod/benmärg Prekursor B-cellNaiv B-cell CentrocytCentroblast Plasmacell Minnescell Antigen Pre-B- ALL KLL Mantel cells lymfom Follikulärt lymfom Diffust Storcelligt B-cells lymfom KLL Myelom

5

6 Lymfom - symptom Lymfkörtel svullnad Tumör i annat organ B-symptom –Feber –Svettningar –Viktnedgång

7 Kvinna, 45 år Sedan 1 år 1 cm stor knuta vä ljumske Sedan 1 månad 2 till, ökar snabbt i storlek Trött, viktnedgång 8 kg Blodstatus normalt Åtgärd?

8 Primärvård Remiss för finnålspunktion, med frågeställning lymfom Labprover: Hb, V, diff, trc, LD Nytillkommen förstorad lymfkörtel

9 Om finnålspunktion bekräftar lymfommisstanke Remiss –Onkolog – (Malmö/Lund) –Hematolog(övriga sjukhus i regionen) –Beställ samtidigt CT hals, thorax, buk(?)

10 Utredning hos onkolog/hematolog Röntgenologisk (CT thorax, buk, bäcken) Benmärg (biopsi, utstryk, flödescytometri) S-LD, urat Vid symptom: utredning av CNS, skelett

11 Stadieindelning - Ann Arbor Stadium Ien lymfkörtelstation Stadium II>1 lymfkörtelstation, samma sida av diafragma Stadium III>1 lymfkörtelstation, bägge sidor om diafragma Stadium IVUtbrett extranodalt engagemang (ex benmärg, lever)

12 Kvinna 45 år Finnålspunktion: kappamonoklonala celler, med hög Ig-täthet och CD19+/CD20+/CD5-/CD10+/CD23+ Remitteras till onkolog Lymfkörtelbiopsi: follikulärt lymfom, grad 1

13 Kadin, M. ASH Image Bank 2003;2003:100698 Diffust storcelligt B-cellslymfom

14 B-cellens utveckling Bone marrow BloodGerminal centre Blood/bone marrow Precursor B-cellNaive B-cell CentrocyteCentroblast Plasma cell Memory B-cell Antigen DLBCL

15 Basala data Ålder Kön MänKv 5-års överlevnad DLBCL i Sverige 50% Medianålder 70 år

16 Prognosfaktorer Ålder Performance Status Stadium Extranodala manifestationer S-LD

17 DLBCL - IPI 0 1 2 3 4 5

18 DLBCL - Ålder 0-40 år 40-60 år 60-70 år 70-80 år >80 år

19 Behandling DLBCL - historik 1976 CHOP –Cyklofosfamid –Doxorubicin –Vincristin –Prednison

20 Rituximab Antikropp mot CD20 CD20 alla B-celler (förutom prekursor B och plasmaceller) Ger apoptos, CDC, ADCC Sensitiserar för cytostatika

21 R-CHOP > CHOP

22 Recidivbehandling Kurativt syfte: annan kemoterapi, ex DHAP, GDP Mål: respons  konsolidering med högdosbehandling med autologt stamcellsstöd (<70 år) – 20% bot Palliativt syfte: klorambucil, rituximab, XRT

23 Follikulärt lymfom

24 Follikulärt lymfom t(14;18) Överuttryck av BCL2 - hämmare av apoptos

25 B-cellens utveckling Bone marrow BloodGerminal centre Blood/bone marrow Precursor B-cellNaive B-cell CentrocyteCentroblast Plasma cell Memory B-cell Antigen FL

26 Klinik Stillsam, kronisk sjukdom Ej botbar Behandling endast vid symptom Kan transformera till DLBCL (ca 10%)

27 FL Överlevnad

28 Behandling Rituximab R-Bendamustin R-CHOP

29 Burkittlymfom Denis Burkitt Uganda 1958 Michael Epstein, Yvonne Barr

30 Burkittlymfom Endemisk –EBV + malaria HIV-relaterad Spontan –Ofta engagemang i buk, benmärg, CNS (1/6) Sverige: ca 15 patienter/år, B-ALL 2-5/år

31 Burkittlymfom - Behandling Extremt känslig för alkylerare (ctx) –Tidiga stadier 80% bot singel-dos ctx Tumörlyssyndrom! CNS-profylax (HDMTX) Hög dosintensitet, kort behandling (3 mån) God prognos

32 Burkittlymfom - överlevnad

33 Mantelcellslymfom Äldre män (75% >65 år, 70% män) Vanliga extranodala lokaler: –Gastrointestinalkanalen (lymfomatoid polypos) ca 30% –Benmärg –Waldeyer, mjälte

34 Mantelcellslymfom t(11;14) Immunhistokemi cyklin-D1 FISH FCM: –CD5+ –CD23- –CD10-

35 B E A M/C RE- STAGE Maxi C H O P STEM-CELL HARVEST REINFUSION Maxi C H O P Maxi C H O P Maxi C H O P Week: 1 4 7 10 13 16 19 20 Week: 1 4 7 10 13 14 RRRR AraCAraC AraCAraC AraCAraC Maxi C H O P Maxi C H O P Maxi C H O P B E A M/C RE- STAGE STEM-CELL HARVEST REINFUSION INDUCTION INDUCTION MCL-1 TRIAL 1996-2000 MCL-2 TRIAL 2000-2006 AraC: 4 Infusions: 60 years 2g/m 2

36 Nordic MCL2

37 Hodgkinlymfom Incidenstopp i 20 års åldern, samt i 60 årsåldern.

38 Hodgkinlymfom -historik 50-talet –Strålbehandling – mantelbehandling God behandlingseffekt Långtidsbiverkningar –Sekundära maligniteter –Klaffstenoser –Coronarstenoser –Muskelatrofi

39

40 HL - behandling Stadium I-IIA –ABVD x 2-4 + strålbehandling 30 Gy Stadium IIB-IV –ABVD x 6-8 –BEACOPP

41 HL Överlevnad

42 PET

43 PET för Hodgkinlymfom Responsutvärdering –Standard Tidig prediktion (efter 2 cykler) –Experimentellt

44 Responsstyrd behandling PET efter 2 cykler Positiv – eskalering Negativ – kortare behandling

45 T-cellslymfom Nodala –Anaplastiskt storcelligt lymfom (ALCL –Angioimmunoblastiskt T-cellslymfom –Perifert T-cells lymfom, ej närmare specificerat Extranodala –NK/T-cellslymfom av nasal typ –T-cellslymfom, enteropatityp –Hepatospleniskt T-cellslymfom –Subkutant pannikulit-liknande T-cellslymfom Leukemiska –Prekursor T-lymfoblastiskt lymfom (T-LBL) –T-cell prolymfocytleukemi (T-PLL) –Granulär lymfatisk leukemi (LGL) –Adult T-cellsleukemi /lymfom Kutana –Blastiskt NK-cellslymfom –Mycosis fungoides (MF) och Sezarys syndrom (SS) –Primärt kutant storcelligt anaplastiskt lymfom (C-ALCL) –Lymfomatoid papulos (LyP)

46 Lymfom Stort antal skilda sjukdomar Många olika presentationer Finnålspunktion ger vägledning Remiss onkolog/hematolog


Ladda ner ppt "Lymfom Mats Jerkeman. Lymfom Översikt Diffust storcelligt B-cellslymfom Follikulärt lymfom Burkittlymfom Mantelcellslymfom Hodgkinlymfom T-cellslymfom."

Liknande presentationer


Google-annonser