Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Juridisk Grundkurs (747G62)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Juridisk Grundkurs (747G62)"— Presentationens avskrift:

1 Juridisk Grundkurs (747G62)

2 Allmän rättslära (föreläsning)
Begreppet juridik ”förnuft utan känslor” filosofen Aristoteles ”läran om rättsreglerna och deras rättstillämpning” Funktion / roll ? ”Land ska med lag byggas ” Uplandslagen 1296 Legitimitet Rättsstat Demokrati Regeringsformen 1 kap 1 § Normer - sedvana - moral - rättsregler Rättsregler - handlingsregler - tillkommit på visst sätt - rättsfakta/rättsföljd

3 Exempel Brottsbalken 8 kap 1 §
”Den som olovligen tager vad annan tillhör … dömes för stöld till fängelse i högst två år.” Exempel Köplagen 22 § ”Avlämnas inte varan eller avlämnas den för sent… får köparen kräva fullgörelse eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd.” OM någon olovligen tager annans egendom (Rättsfaktum) SÅ ska han dömas för stöld till fängelse… (Rättsföljd)

4 Rättskällor - lagtext (lag, grundlag) - förordning - förarbeten - rättspraxis - doktrin Hänvisning till lagtext Ex ”Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område” ”Avtalslagen” Om löpande paragrafer Köplagen 1 § 2 st alt 1 § 2 st KöpL Om kapitelindelning 1 kap 1 § Avtalslagen alt 1:1 AvtalsL

5 Lagstiftningsprocess (se separat stencil)
Rättens indelning - ämnesområden - offentlig rätt / civilrätt m m (se anteckning tavla) Domstolsväsende Allmänna domstolar (TR, HovR, HD) Allm förvaltningsdomstolar (FD, KamR, HFD) Specialdomstolar Även EU-domstolen Europadomstolen

6 Rättstillämpning - Objektiv tolkningsmetod - Subjektiv tolkningsmetod - Teleologisk tolkningsmetod - Analogi (jämförande) - E-contrario (motsats) Exempel - Skuldebrevslagen 3 kap - Jordabalken 2 kap 1 § Allmänna principer vid ev konflikt - Lex Superior-principen - Lex Posterior-principen - Lex Specialis-principen


Ladda ner ppt "Juridisk Grundkurs (747G62)"

Liknande presentationer


Google-annonser