Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Juridisk Grundkurs (747G62). 2 Allmän rättslära (föreläsning) o Begreppet juridik ”förnuft utan känslor” filosofen Aristoteles ”läran om rättsreglerna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Juridisk Grundkurs (747G62). 2 Allmän rättslära (föreläsning) o Begreppet juridik ”förnuft utan känslor” filosofen Aristoteles ”läran om rättsreglerna."— Presentationens avskrift:

1 1 Juridisk Grundkurs (747G62)

2 2 Allmän rättslära (föreläsning) o Begreppet juridik ”förnuft utan känslor” filosofen Aristoteles ”läran om rättsreglerna och deras rättstillämpning” o Funktion / roll ? ”Land ska med lag byggas ” Uplandslagen 1296 ”Land ska med lag byggas ” Uplandslagen 1296 o Legitimitet Rättsstat Demokrati Regeringsformen 1 kap 1 § o Normer - sedvana - moral - rättsregler o Rättsregler - handlingsregler - tillkommit på visst sätt - rättsfakta/rättsföljd

3 3 o Exempel Brottsbalken 8 kap 1 § ”Den som olovligen tager vad annan tillhör … dömes för stöld till fängelse i högst två år.” ”Den som olovligen tager vad annan tillhör … dömes för stöld till fängelse i högst två år.” o Exempel Köplagen 22 § ”Avlämnas inte varan eller avlämnas den för sent… får köparen kräva fullgörelse eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd.” o OMnågon olovligen tager annans egendom (Rättsfaktum) SÅ ska han dömas för stöld till fängelse…(Rättsföljd)

4 4 o Rättskällor - lagtext (lag, grundlag) - förordning - förarbeten - rättspraxis - doktrin - lagtext (lag, grundlag) - förordning - förarbeten - rättspraxis - doktrin Hänvisning till lagtext Ex ”Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område” ”Avtalslagen” Om löpande paragrafer Köplagen 1 § 2 st alt 1 § 2 st KöpL Om kapitelindelning 1 kap 1 § Avtalslagen alt 1:1 AvtalsL

5 5 o Lagstiftningsprocess (se separat stencil) (se separat stencil) o Rättens indelning - ämnesområden - offentlig rätt / civilrätt m m (se anteckning tavla) Domstolsväsende - Allmänna domstolar (TR, HovR, HD) - Allm förvaltningsdomstolar (FD, KamR, HFD) - Specialdomstolar Även EU-domstolen Europadomstolen

6 6 o Rättstillämpning - Objektiv tolkningsmetod - Subjektiv tolkningsmetod - Teleologisk tolkningsmetod - Analogi (jämförande) - E-contrario (motsats) o Exempel - Skuldebrevslagen 3 kap - Jordabalken 2 kap 1 § o Allmänna principer vid ev konflikt - Lex Superior-principen - Lex Posterior-principen - Lex Specialis-principen


Ladda ner ppt "1 Juridisk Grundkurs (747G62). 2 Allmän rättslära (föreläsning) o Begreppet juridik ”förnuft utan känslor” filosofen Aristoteles ”läran om rättsreglerna."

Liknande presentationer


Google-annonser