Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Beställning av tjänster Uppdragsgivarnas krav och förväntan Nöjd Kund Uppdragsresultat Operativa processer Leverans Våra kärnprocesser Ledningsprocesser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Beställning av tjänster Uppdragsgivarnas krav och förväntan Nöjd Kund Uppdragsresultat Operativa processer Leverans Våra kärnprocesser Ledningsprocesser."— Presentationens avskrift:

1 Beställning av tjänster Uppdragsgivarnas krav och förväntan Nöjd Kund Uppdragsresultat Operativa processer Leverans Våra kärnprocesser Ledningsprocesser Stödprocesser Medarbetare/resurser, ekonomi, administration, IT stöd, kvalitet, intern service, friskvård/rehab Ständiga förbättringar Återföring av erfarenheter, korrigerande och förebyggande åtgärder UK/Fastighet kan inordnas i tre olika typer av processer: operativa (kärnan), stöd och ledning

2 Kvalitetssystem

3 Upplevd kvalitet Förväntad tjänst Upplevd tjänst Profil Tekn kvalitet Funktionell kvalitet ”VAD” ”Hur” = Leveransen Tekn lösningar Sakkunskap Maskiner IT Tillgänglighet Attityder Utseende Miljö Kund- kontakt BeteendeTjänstvillighet GRÖNROOS KVALITETSSYSTEM

4 Kvalitetslogik Ledarskap Information och analys Strategisk planering Medarbetarnas utveckling Verksamhetens processer Verksamhetens resultat Kund- tillfreds- ställelse Organisation

5 Kvalitetsarbete Kvalitetspolicy Kvalitetscertifiering ISO 9001 Utmärkelsen Svensk Kvalitet (USK)

6 ISO Serie internationella standarder som st ö djer kvalitetsutveckling. N å gra ä r kravstandarder som m å ste uppfyllas f ö r att leda till certifiering. Syfte: s ä kra styrning av verksamheten s å att kunden blir n ö jd.

7 ISO forts. Krav p å : –kvalitetspolicy och kvalitetsm å l, dokumenterade ansvars- och befogenhetsbeskrivningar, regelbunden uppf ö ljning genom revision och aktiv uppf ö ljning av leverant ö rer. –utbildnings- och utvecklingsplanering, korrigerande och f ö rebyggande å tg ä rder, f ö rb ä ttra intern kommunikation och information.

8 Kvalitetsarbete Vision Övergripande mål Delmål Beskriva processer Beskriva rutiner Söka ständiga förbättringar Interna och externa revisioner

9 Kvalitetsarbete Grundläggande värderingar 1.Kundorientering 2.Engagerat ledarskap 3.Allas delaktighet 4.Kompetensutveckling 5.Långsiktighet 6.Samhällsansvar 7.Processorientering

10 Kvalitetsarbete Grundläggande värderingar forts. 8.Förebyggande åtgärder 9.Ständiga förbättringar 10.Lära av andra 11.Snabba reaktioner 12.Faktabaserade beslut 13.Samverkan

11 UK Fastighets kvalitetsarbete skapar verksamhets- utveckling. Arbetet bygger på följande grundpelare: Systematik: ett medvetet, genomarbetat, metodiskt arbetssätt som stimulerar till förbättringsarbete. Angreppssätt: präglas av att det förebygger fel, problem och risker genom framsynthet, förutseende och planering. Tillämpning: för att uppnå avsedda resultat/effekter måste angreppssätten tillämpas i hela organisationen, i alla processer och alltid vid relevanta tillfällen. Resultat: Följer upp egna verksamheten mot målvärden. Utvärdering: Bedriver en systematisk uppföljning och utvärdering av det vi gör samt jämför oss med andra. Kulturen: Gemensamma värderingar stödjer angreppssätt, metoder och arbetsformer som organisationen tillämpar liksom de beslut och vägval som organisationen gör.

12 Rutiner i Kvalitetshandboken Fastighet Förvaltning, Fastighetsförvaltare: Lokalanskaffning Lokalanpassning Avveckling lokaler Aktivering hyrespåverkande utgifter Aktivering ej hyrespåverkande investeringar


Ladda ner ppt "Beställning av tjänster Uppdragsgivarnas krav och förväntan Nöjd Kund Uppdragsresultat Operativa processer Leverans Våra kärnprocesser Ledningsprocesser."

Liknande presentationer


Google-annonser