Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Logistik, Business Logistics

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Logistik, Business Logistics"— Presentationens avskrift:

1 Logistik, Business Logistics
Kursens innehåll Logistik, Business Logistics Materialförsörjning Materials Management Produktionsstyrning Production Control Fysisk distribution Physical Distribution Leverantör Inköp Råmaterial- lager Produktion Försäljning Lager Kund Inbound Logistics Outbound Logistics Supply Chain Management Kvalitet Information

2 Logistik, Business Logistics Physical Distribution
Där vi fortsätter idag Logistik, Business Logistics Materialförsörjning Materials Management Produktionsstyrning Production Control Fysisk distribution Physical Distribution Leverantör Inköp Råmaterial- lager Produktion Försäljning Lager Kund Inbound Logistics Outbound Logistics Supply Chain Management Kvalitet Information

3 Kan sägas bestå av två delar
Leveransservice - ett konkurrensmedel Kan sägas bestå av två delar Kärnservice: Det som alltid måste uppfyllas. Vad kunden tar för givet. Perifer service: Det som ger mervärde. Vad kunden inte tar för givet. KAN VARIERA FÖR OLIKA ARTIKLAR OCH FÖR OLIKA KUNDER.

4 Kund och leverantör kan ha olika syn på begreppet leveransservice
Olika syn på leveransservice Kund och leverantör kan ha olika syn på begreppet leveransservice Leverantörens syn: Från mottagning av ordern till att utleveransen är gjord. Kundens syn: Från att första kontakten tas till att produkten är förbrukad.

5 Några exempel på ingående delar -serviceelement
Leveransservice Vad består den av? Några exempel på ingående delar -serviceelement Lagertillgänglighet Leveranstid Leveranspålitlighet Leveranssäkerhet

6 Några fler exempel på serviceelement
Leveransservice Vad består den av? Några fler exempel på serviceelement Information Kundanpassning Flexibilitet Dilemmat: God service ger högre försäljning men samtidigt ökar kostnaderna. Hur hitta rätt nivå?

7 Hur leveransservicen påverkar intäkter och kostnader
SEK Kostnader Intäkter Leveransservice

8 Frågor kring leveransservice -för att finna rätt nivå
Vad erbjuder konkurrenterna? Vad kräver kunden och vad behöver kunden egentligen? Vad ger ökad service i merförsäljning? Vad kostar leveransservicen? Leveransservice är alltid en avvägning mellan kostnader och intäkter

9 Servicenivå Kanske ska servicenivån variera?
Vara olika för olika kategorier? Hur ska man kategorisera?

10 DIFFERENTIERING Att behandla Produkter, Kunder, Leverantörer etc olika
”För oss är alla kunder lika viktiga och lika mycket värda. De ska därför behandlas lika.” ”Alla kunder ska ha högsta möjliga servicegrad.” En vacker tanke kanske men är den rätt....?

11 VOLYMVÄRDESANALYS Utgångspunkt:
En liten del av antalet står för en stor del av omsättningen Exempel: Några få kunder står för en mycket stor del av omsättningen Några få produkter står för huvuddelen av vår totala omsättning. Några få leverantörer står för en stor del av våra inleveranser.

12 Verktyget är ABC-analys
Ett verktyg för differentiering Att klassa kunder, leverantörer, produkter etc i olika kategorier Grundmodellen: Kategorierna är A, B och C ”Paretos princip: ”80 – 20 – regeln” 20% av kunderna står för 80% av omsättningen Samma förhållande gäller också om vi ser till produkter och leverantörer

13 80 – 20 – regeln, grafiskt

14 Beräkna procen-tuellt värde
ABC-analys, steg 1 Hur gör man? Indata Beräkna volym-värde Beräkna procen-tuellt värde

15 Färdigt???? ABC-analys, steg 2 Sortera utifrån högst volymvärde
Hur man fortsätter Sortera utifrån högst volymvärde Sätt in andel av antalet Ackumulera volymvärdet Sätt in A , B eller C Färdigt????

16 Egen uppgift ABC-analys

17 Lösning ABC-analys Steg 1

18 Lösning ABC-analys Steg 2

19 Vad ska vi ha resultatet till?
Differentiering A-produkter => stort värde => viktiga -Reducera ledtider -Öka frekvenser -Reducera osäkerheter -Öka omsättningshastigheten C-produkter => lågt värde -Enkla beställningsprinciper -Acceptabel leveransservice till minimal kostnad

20 ABC-analys för- och nackdelar
Exempel på fördelar: Lättillgänglig Enkel att göra/använda Ger en bra överblick

21 ABC-analys för- och nackdelar
Exempel på nackdelar: Tar inte hänsyn till tex täckningsbidraget Utifrån ändamålet med analysen måste man fundera på vad som är viktigt. ABC-XYZ-analys? Svårt att se tex komplementprodukter Ger bara det egna företagets perspektiv Ger en ögonblicksbild och tar inte hänsyn till i vilket stadie en produkt befinner sig

22 Produktlivscykeln

23 Ett sätt att använda resultatet av ABC-analysen
Att bestämma nivån på säkerhetslagret Olika nivåer för A, B och C? Nivån på säkerhetslagret är en servicefråga

24 Metoder för beräkning av säkerhetslager
Manuellt bedömt Bygger på erfarenhetsmässiga bedömningar Procent av ledtidsförbrukningen En procentuell andel av vad som antas förbrukas under ledtiden Beräknat utifrån kostnadsoptimering Avvägning mellan lagringskostnad och bristkostnad Beräknat utifrån önskad servicenivå Bygger på sannolikheten att artikeln finns på lager när den efterfrågas

25 Servicenivå utifrån två olika definitioner:
Sannolikheten att brist inte ska uppstå under en lagercykel lagercykel = tiden mellan två påfyllningar SERV2 Hur stor andel av efterfrågan som kan levereras direkt från lager

26 Beräkning av SäkerhetsLager Enligt definitionen SERV1
Hänsyn till osäkerhet i efterfrågan Hänsyn till osäkerhet i ledtid I boken används σ för standardavvikelse, här SD

27 Beräkning av SäkerhetsLager Enligt definitionen SERV1
Hänsyn tagen till både osäkerhet i ledtid och osäkerhet i efterfrågan

28 Ett räkneexempel SL=? Ingen osäkerhet i ledtiden: k=1,65 SDD=10 st/d LT=20 d Osäkerhet i efterfrågan och i ledtid: D=3600 st/år => DM=3600/360=10 st/d SDLT=5 d

29 System för Lagerpåfyllning
Kan baseras på Tid (regelbundna påfyllningar) -Periodbeställningssystem Kan baseras på Kvantitet (lagersaldo) -Beställningspunktsystem Kan baseras på Förbrukning (förväntad framtida förbrukning) -MRP -Täcktidsplanering

30 Periodbeställningssystem

31 Beställningspunktsystem
BP=FL+SL FL=LT*DM Ett räkneexempel! I boken: FL=DLT

32 Fortsättning följer på nästa sida =>
Egen uppgift SL=? BP=? En produkt som företaget lagerför har en ledtid om 14 dagar. Efterfrågan på produkten, som uppgår till 7200 st/år, har en standardavvikelse om 8 st/dag. Ledtiden visar ingen variation. Företaget önskar hålla en servicenivå om 99,5% (k=2,58). Beräkna hur stort säkerhetslager företaget behöver hålla för att uppnå önskad servicenivå. Beräkna också beställningspunkten. Fortsättning följer på nästa sida =>

33 Egen uppgift, forts SL=? BP=?
Efter en tid visar det sig att antagandet att ledtiden inte varierar är felaktigt. Standardavvikelsen i ledtid är 3 dagar. Hur stort säkerhetslager behöver man då hålla för att uppnå önskad servicenivå? Vad blir den nya beställningspunkten?


Ladda ner ppt "Logistik, Business Logistics"

Liknande presentationer


Google-annonser