Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till kursen ”Strategi och S tyrning” Styrelsen Linköping 2011-05-09.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till kursen ”Strategi och S tyrning” Styrelsen Linköping 2011-05-09."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till kursen ”Strategi och S tyrning” Styrelsen Linköping 2011-05-09

2 1 1.Presentation av lärarlaget 2.Presentation av kursens idé och placering i utbildningen 3.Kursens lärandemål 4.Tanken om kursen som lärandeprocess 5.Presentation av kurslitteraturen 6.Presentation av företagen 7.Presentation av projektet 8.Formera grupper KURSINTRODUKTION- DAGORDNING

3 2 PRESENTATION AV LÄRARLAGET Vecka 1: Henrik Nehler, Hans Andersson, Gunilla Söderberg & Per Åman Vecka 2: Hans Andersson Vecka 3: Erik Nilsson Henrik Nehler Vecka 4: Erik Nilsson Hans Andersson, Henrik Nehler & Gunilla Söderberg Vecka 5: Hans Andersson, Henrik Nehler & Olga Yttermyr Gunilla Söderberg, Fredrik Tell & Per Åman Kursansvarig: Gunilla Söderberg, Examinator: Henrik Nehler

4 3 PRESENTATION AV KURSENS IDÉ OCH PLACERING I ER UTBILDNING -Integrerar det ni har läst under era första två år av utbildningen -Blickar framåt mot kommande kurser och arbetsliv -Nyttig & kul kurs!

5 4 KURSENS LÄRANDEMÅL- Efter avslutad kurs ska studenten kunna 1.redogöra för grundläggande begrepp och modeller inom området strategi och styrning 2.redogöra för hur strategisk kongruens och integrerad styrning bidrar till skapandet av konkurrenskraft 3.med ett kritiskt förhållningssätt analysera en organisation och med särskilt fokus på strategisk kongruens och integrerad styrning kunna föreslå hur strategier och styrsystem bör utformas och användas.

6 5 FORMALIA- start, avstämning och avslut START MÅNDAGEN DEN 9/5, MED INLÄMNING AV PROJEKTGRUPPSSAMMANSÄTTNINGEN TILL GUNILLA SÖDERBERG SAMMA DAG. AVSTÄMNING I FORM AV EN SKRIFTLIG DUGGA ONSDAGEN DEN 1/6 KLOCKAN 8-12. INLÄMNING AV PROJEKTARBETET SENAST ONSDAGEN DEN 8/6 KLOCKAN 08:00. STYRELSEMÖTE FREDAGEN DEN 10/6 ENLIGT KALLELSE PUBLICERAD PÅ HEMSIDAN.

7 6 TANKEN OM KURSEN SOM LÄRANDEPROCESS De tre första veckorna följer samma schema: 1.Föreläsning 2.Föreläsning 3.Litteraturseminarium 4.Projektseminarium Vecka 4 Därefter ges ni en avslutande föreläsning som tar er vidare in i en ny fas av kursen med mer fokus på eget arbete och initiativförmåga. En sammanfattning och kollektiv frågestund på måndagsförmiddagen följt av SoS modellstuga på eftermiddagen. Därefter följer en dugga på onsdagen. Vecka 5 Sista veckan är det hårt arbete i gruppen med inlämning av grupparbetet samt intensiva förberedelser för att på fredagen möta styrelsen i styrelserummet.

8 7 KURSENS LITTERATURSEMINARIUM En gång per vecka är det individuella litteraturseminarium som är till för att underlätta för studentens inlärning och förståelse av kursens kunskapsmassa. Inträdesbiljetten till litteraturseminarium är att studenten är välförberedd med en sida individuella svar/reflektioner till seminmarieuppgiften/seminarietexten.

9 8 KURSENS PROJEKTSEMINARIUM En gång per vecka är det projektseminarium, dessa är till för att hjälpa projekt kvalitetsmässigt framåt. Respektive grupp förväntas läsa det erhållna materialet noggrant och med utgångspunkt i de läsinstruktioner de fått. Det skall poängteras att det är obligatoriskt att läsa och kommentera rapporten samt att minst en gruppmedlem närvarar vid seminariet.

10 9 KURSBOKEN – Understanding Competitive Advantage Baserad på forskning vid LiU Unik bok som kombinerar strategi- och styrningsområdet. 6 kapitel som tydligt avspeglas i kursens struktur.

11 10 Stora Enso är en global aktör i inom förpackningar, pappers- och träprodukter. Omsättning (2010): 10,3 miljarder Euro Antal anställda (2010): ca 26 000 Fyra affärsområden: Publication paper (32 %) Fine paper (21 %) Packaging (31 %) Wood products (15 %) Fallföretag – Stora Enso www.storaenso.com Välj ett av dessa

12 11 Fallföretag – Getinge ”Getinge är en ledande global leverantör av produkter och system som bidrar till kvalitetsförbättring och kostnadseffektivitet inom vår, omsorg och forskning.” (källa: Detta är Getinge sid iii) Omsättning (2010): 22,1 miljarder SEK Antal anställda (2010): ca 12 146 Tre affärsområden: Medical Systems (51 %) Extended Care (27 %) Infection control (22 %) www.getinge.com

13 12 Fallföretag – SKF http://www.SKF.se/ SKF-koncernen är världens ledande leverantör av produkter och tjänster inom områdena rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Omsättning (2010): 61 miljarder SEK Antal anställda (2010): ca 40 000 Tre affärsområden: Industrial Division (33 %) Service Division (37 %) Automotive Division (30 %)

14 13 Fallföretag – NCC NCC utvecklar och bygger framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation Omsättning (2010): 49 miljarder SEK Antal anställda (2010): 17 000 Fyra affärsområden (varav ni ska studera tre): NCC Construction (63 %) NCC Roads (20 %) NCC Housing (13 %) NCC Property Dev. (4 %). Välj ett! www.ncc.se

15 14  Beakta ambitionsnivå  4-5 personer  Könsblandade grupper  Skriv gärna ett gruppkontrakt  Hantera gruppen professionellt  Tag en gruppmapp, skriv gruppmedlemmarnas kontaktuppgifter på ett papper och lägg i mappen, ge mappen till Gunilla Söderberg. FORMERA TOTALT 32 GRUPPER

16 15 Att tillämpa förvärvade kunskaper på ett existerande företag och därmed sätta in kursens litteratur, (boken och artiklar), i ett praktiskt sammanhang. En viktig aspekt är att genom eget analysarbete förstå styrkor och svagheter hos de modeller och teorier som presenteras på kursen. MÅLET MED PROJEKTARBETET

17 16 ERT UPPDRAG  Ni jobbar i grupper om fyra eller fem och utgör en stor svensk koncerns affärsutvecklingsstab.  Ert uppdrag är att presentera en analys av koncernens verksamhet samt vilka förändringar som är nödvändiga för att koncernen skall vara konkurrenskraftig. Huvuddelarna består av att:  analysera koncernens strategier.  analysera koncernens styrsystem.  Styrelsen understryker att analysen - med rekommendationer - syftar till att säkerställa att koncernen har en hög grad av strategisk kongruens och integrerad styrning. För att nå dit kan varken avyttringar eller förvärv uteslutas.

18 17 Styrelsen som givet er detta uppdrag består av följande personer: Gunilla Söderberg Fredrik Tell Per Åman Hans Andersson Henrik Nehler Olga Yttermyr STYRELSEN

19 18 Ert uppdrag kommer inledas med en genomgripande analys av koncernen och dess affärer (affärsområden). Därefter skall ni till styrelsen lämna rekommendationer rörande: - Eventuella avyttringar. - Eventuella förvärv. - Förslag på lämpligt styrsystem för koncernen. Analysen skall baseras på de teorier och modeller som presenteras under kursen. Rapportens omfattning: 7 000 ord Ert uppdrag (forts)

20 19 Den strategiska analysen som tillställs styrelsen skall innefatta ett antal delar. En kort presentation av fallföretaget ( max en halv A4 ) Koncernens övergripande vision, affärsidé och mål  Styrelsen är intresserad av huruvida vision, affärsidé och mål är tydliga. Är det exempelvis möjligt att följa upp om målen uppfyllts?  Vid tveksamheter skall förändringar föreslås och motiveras. Uppdragets första fas - strategisk analys

21 20 Konkurrenskraft/Värdeskapande  Ett eller två relevanta sätt att mäta konkurrenskraft och/eller värdeskapande skall identifieras och motiveras.  Dessa skall sedan användas för jämförelser mot konkurrenter och andra relevanta parter/index för tidsperioden 2004 till och med 2010.  Minst ett mätvärde per år skall finnas med. Uppdragets första fas - strategisk analys (forts.)

22 21 Typologi Porters (1987) koncernstrategiska typologi.

23 22 Koncernstrategisk klassificering  Koncernens strategiska inriktning skall klassificeras med utgångspunkt i Porters (1987) koncernstrategiska typologi. Viktiga begrepp i sammanhanget är diversifieringsgrad och synergipotential.  Hela koncernen skall vara utgångspunkten för klassificeringen, inte bara de tre specifikt utvalda affärsområdena. Uppdragets första fas - strategisk analys (forts.)

24 23 Affärsstrategisk klassificering  Respektive affärsområdes affärsstrategiska inriktning skall klassificeringen med utgångspunkt i Porters (1980) affärsstrategiska typologi. Viktiga begrepp i sammanhanget är produktdifferentiering och kostnadseffektivitet.  Som ytterligare stöd för analysen rekommenderar styrelsen att en enkel omvärldsanalys (möjligheter och hot) genomförs. Uppdragets första fas - strategisk analys (forts.)

25 24 Produktionsstrategisk klassificering  Respektive affärsområdes produktionsstrategi skall klassificeras med utgångspunkt i Hayes & Wheelwrights (1979) produktionsstrategiska typologi som vi återkommer till senare under kursen. Uppdragets första fas - strategisk analys (forts.)

26 25  Två ”mätpunkter” för samtliga tre organisatoriska nivåer: från omkring 2004 (välj lämplig) till och med 2010. Rekommenderade källor:  Koncernens hemsida  Årsredovisningar  Affärspress, t ex: DI, Affärsvärlden, Veckans affärer eller använda databasen Affärsdata Uppdragets första fas - strategisk analys (forts.)

27 26 Baserat på den koncern-, affärs- och produktionsstrategiska analysen vill styrelsen att ni analyserar följande: 1. Finns det en strategisk kongruens i koncernen (”fit” mellan koncern-, affärs- och produktionsstrategisk inriktning)? Om ja, på vilket sätt? 2. Om nej, vilka förändringar rekommenderar ni? Motivera eventuella avyttringar och typ av förvärv med koncern- och affärsstrategiska utgångspunkter. Uppdragets andra fas - strategisk kongruens och integrerad styrning

28 27 3. Hur skulle utformningen av ett integrerat styrsystem som hjälper till att implementera strategierna kunna se ut? Skall utgå ifrån:  De variabler för ekonomi- och produktionsstyrning som finns i den tentativa modellen i kursboken.  Framställning av nyckeltal som kan betraktas som centrala för att implementera strategierna inom koncernen. Sortera gärna utifrån de fyra perspektiven i Balanced Scorecard (Kaplan & Norton, 1992). Uppdragets andra fas - strategisk kongruens och integrerad styrning (forts)

29 28  Rapporten skall inte innefatta något ”teorikapitel” där använda modeller presenteras.  Er analys av koncernen syftar bland annat till att visa att ni förstått innebörden av modellerna och hur de kan tillämpas.  Analysen skall inte innefatta allmänt tyckande utan välmotiverade och logiskt härledbara/ uppbyggda resonemang, argument, analyser och slutsatser. Övrigt kring innehållet i rapporten

30 29 Rapportens delar - få ihop pusslet! Affärsidé, vision och mål Konkurrenskraft & värdeskapande Koncern-, affärs- och produktionsstrategier Ekonomi- och produktionsstyrning Nyckeltal

31 30  Den 10/6 träffar varje grupp styrelsen individuellt under 20 minuter.  Under de första 10 minuterna presenterar gruppen sina slutsatser och rekommendationer för styrelsen.  Under de andra 10 minuterna ställer styrelsen frågor rörande rapporten och presentationen riktade till enskilda individer i gruppen. Styrelsemötet

32 31 Än en gång, välkommen till kursen och lycka till!


Ladda ner ppt "Välkommen till kursen ”Strategi och S tyrning” Styrelsen Linköping 2011-05-09."

Liknande presentationer


Google-annonser